Project information
Vliv pohybové aktivity na změnu vybraných parametrů u pacientů po léčbě onkologických onemocnění II (pohyb v onkologické léčbě)

Project Identification
ROZV/24/FSpS/03/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu realizovaného v r. 2015. Jedná se o týmový projekt 4 kateder FSpS MU.
Sledováním specifických parametrů jako je kardiovaskulární zdatnost (spiroergometrické vyšetření), síla vybraných svalů dolních končetin a polohocit (izokinetický dynamometr), variabilita srdeční frekvence (hodnocení vyváženosti autonomního nervového stystému pomocí ANS), tělní kompozice (InBody 230), hodnocení výživových zvyklostí (frekvenční dotazník), osobnostní dotazník k zjšťování úrovně únavy a depresivních stavů je hodnocen vliv intervenčního činitele – řízeného pohybového programu. Jak vyplývá z výsledků výzkumu v roce 2015 a v souladu s metaanalytickými studiemi, je obecně prokázáno, že pohybová aktivita má pozitivní dopad na kvalitu života pacientů po onkologické léčbě. Nicméně, míra vlivu pohybové aktivity není u specifických skupin onkologických pacientů jasně stanovena. Dále není stanovena nepodkročitelná hranice frekvence zatížení těchto pacientů a také adherence k různým typům pohybové aktivity i realizaci. Stanovení nepodkročitelné hranice frekvence zatížení, intenzity zatížení, způsobu zatížení, délky zatížení i druhu realizace vedené PA je cílem projektu. výstupem projektu budou 2 manuskripty v databázovaném časopise,1 manuskript do recenzovaného časopisu, aktivní účast na mezinárodní konferenci, příspěvek do konferenčního sborníku, společný workshop s MOU, předpokladem je i 1 závěrečná magisterská práce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info