Anotace

Projekt je určen studentům bakalářského studia na FSpS MU v Brně a jeho realizace je nezbytná pro další zvýšení kvality studia. Projekt je zaměřen na inovaci akreditovaného bakalářského studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu. Kromě inovace vybraných 20 stávajících předmětů bude vytvořeno 7 zcela nových předmětů:

 1. patofyziologie
 2. kineziologie
 3. doplňky stravy
 4. programy s využitím netradičního náčiní
 5. praxe 1-sportovní
 6. praxe 2-prevence
 7. terciární rehabilitace a aplikované pohybové aktivity

Propojení studia teoretických předmětů s intenzívním kontaktem studentů s praxí ve sportovních klubech, regeneračních a odborných zdravotnických zařízeních vytvoří zcela nový systém organizace výuky a smysl studia tohoto oboru. Základní aktivity projektu budou zahrnovat i přípravu a realizaci prezenčních kurzů, elearningových materiálů a tvorbu výukových skript.


Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti oboru Regenerace a výživa ve sportu. Předpokládáme, že v letech 2010 – 2013 se počet posluchačů bude nadále zvyšovat. Zájemci o studium budou informováni o inovaci oboru na Dni otevřených dveří FSpS, na veletrhu Sportlife a Gaudeamus a na webových stránkách fakuty.Velikost cílové skupiny je v současné době 210 studentů v prezenčních a kombinovaných formách studia RVS. Předpokládáme zvyšující se zájem o studium, tudíž v době ukončení předmětu bude cílová skupina navýšena o cca 150 studentů.


Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšit kvalitu studia a uplatnitelnost absolventů oboru Regenerace a výživa ve sportu (RVS) na trhu práce EU a to formou inovace akreditovaného studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu a její pilotní ověření

Další cíle:

a) rozšířit znalosti absolventů oboru RVS
b) zvýšit flexibilitu rozvíjením nástrojů a podmínek pro individualizaci studia
c) osvojovat praktické dovednosti a zkušenosti při plnohodnotných stážích a praxích (pod odborným vedením vykonávání pokud možno identických činností jako po absolvování VŠ studia).

Na globální cíl navazují specifické cíle kterými jsou:
 1. vytvoření 4 nových povinných odborných předmětů v regeneraci ve sportu
 2. rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů o 3 nové 3, inovace 20 stávajících předmětů
 3. inovace systému praxí orientovaná na větší odbornost a osvojování klíčových dovedností cílové skupiny
 4. spolupráce se špičkovými sportovními kluby, klinickými pracovišti a dalšími specializovanými zařízeními
 5. vytvoření 18 studijních e-learningových pomůcek a využití nejmodernějšího softwarového vybavení pro podporu nových forem přenosu informací mezi lektorem a studentem
 6. zvýšení efektivity výuky v oboru regenerace a výživa ve sportu – při stejném rozsahu prac. úvazků zvýšení počtu studentů v průběhu realizace projektu o 20%
 7. zvýšení prestiže tohoto jedinečného oboru, a tím zvýšení zájmu o studium na FSpS
 8. průběžný monitoring a analýza potřeb cílové skupiny (případné korekce v realizaci projektu)
 9. Celkovým výstupem projektu, v jehož rámci budou realizovány vytyčené cíle, bude tvorba skript Regenerace a výživa ve sportu, nové předměty, nové e-learningové materiály

Klíčové aktivity:

 1. Tvorba a realizace webové stránky pro účely projektu
 2. Vytvoření nového výukového modulu pro obor Regenerace a výživa ve sportu
 3. Tvorba a inovace sylabů předmětů
 4. Tvorba nových teoretických předmětů
 5. Inovace a tvorba praxí
 6. E-learning
 7. Tvorba skript
© 2011-2013 Website Seberátor