Cílové skupiny:

 • CS 1 - studenti
 • CS 2 - akademičtí pracovníci
 • CS 3 - neakademičtí pracovníci

CS 1 - studenti

Studenti bakalářského, nav. magisterského a doktorského studia studijních programů Tělesná výchova a sport, Specializace ve zdravotnictví a Kinantropologie. Konkrétně budou podpořeni studenti studijních oborů:

bakalářských
 • Animátor sportovních aktivit
 • Fyzioterapie
 • Management sportu
 • Regenerace a výživa ve sportu
 • Speciální edukace bezpeč. složek
 • Tělesná výchova a sport
navazujícího magisterského
 • Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních složek
 • Management sportu
 • Učitelství tělesné výchovy
doktorského
 • Kinantropologie

Potřebou této cílové skupiny je zvyšování oborových kompetencí. Prostřednictvím e-learningových studijních opor, praxí, rozšíření výuky v cizích jazycích a absolvováním výuky pod vedením zahraničních odborníků dojde ke kvalitnějšímu získávání poznatků a jejich ověřování v praxi, k diskutování postupů a vyvozování odborných závěrů během studia.

CS 2 - akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci fakulty jsou odborníci s nejvyšší erudicí v oblasti vzdělávání. Pro kvalitu jejich práce je nezbytné, aby stále prohlubovali a aktualizovali své vědomosti o dané problematice. Toho docílí pouze soustavným sebevzděláváním ve specializačních kurzech na nejvyšší odborné úrovni v ČR i zahraničí. Potřebou akademických pracovníků je zvyšování odborných znalostí z oblastí ICT, tvorby e-learningových materiálů a tutoringu a pro vedoucí pracovníky v  kompetencích z oblastí:

 • manažerské dovednosti
 • marketing
 • personální management
 • právní poradenství (veřejné zakázky, autorské právo, právo duševního vlastnictví)

CS 3 - neakademičtí pracovníci

Neakademičtí pracovníci jsou neodmyslitelnou součástí fakulty. Zabezpečují administrativu a další podpůrné činnosti, nezbytné pro provoz a rozvoj fakulty a kvalitní výukový a vědecko-výzkumný proces. Potřebou neakademických pracovníků je zvyšování odborných znalostí z  těchto oblastí:

 • manažerské dovednosti
 • ICT
 • marketing
 • právní poradenství (VZ, autorské právo, právo duševního vlastnictví)
 • personální management