Galerie

Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním Ceny děkana

Dne 2. prosince 2014 proběhl Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním Ceny děkana za vynikající inovaci předmětů. Cena byla udělena v oborech:

  • Učitelství tělesné výchovy Mgr. Aleně Skotákové, Ph.D. za inovaci předmětu Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců.
  • Animátor sportovních aktivit Mgr. Zuzaně Hlavoňové za inovaci předmětu Atletika I.
  • Fyzioterapie Mgr. Dagmar Moc Králové za inovaci předmětu Fyzikální terapie III (fototerapie a elektroterapie).
  • Management sportu Ing. Janě Nové, PhD., MBA za inovaci předmětu Management ve sportu.
  • Speciální edukace bezp. složek doc. PhDr. Bc. Zdenku Reguli, Ph.D. a Mgr. Jitce Čihounkové, Ph.D. za inovaci předmětu Pádová technika.
  • Tělesná výchova a sport PaedDr. Karlu Večeřovi, PhDr. Janu Cackovi, Ph.D. a Mgr. Radku Nekulovi, DiS. za inovaci předmětu Specializace I. II. a III. – fotbal.
  • Kinantropologie prof. MUDr. Janu Novotnému, CSc. za vynikající inovaci předmětu Zátěžové testy ve sportovní medicíně.

Informační schůzka pro studenty prvních ročníků 2014

Součástí Informační schůzky pro studenty prvních ročníků dne 17. 9. 2014 byla také prezentace projektu IMPACT - FSpS.

Natáčení FSpS z ptačí perspektivy

4. 7. 2014 proběhlo natáčení interiérů a exteriérů Fakulty sportovních studií z ptačí perspektivy. Pořízené materiály budou použity do CD-ROM přílohy Informační brožury IMPACT - FSpS, jejíž vydání plánujeme na začátku podzimního semestru 2014.

Tištěné výstupy připravené v rámci projektu IMPACT

V rámci projektu IMPACT byla vydána nová skripta pod záštitou Klíčové aktivity 2 a 6, se kterými se studenti setkávají v průběhu pilotní výuky inovovaných předmětů. Dále připravujeme také elektronickou verzi uvedených skript.

Fotografie z inovací praxí studentů FSpS v rámci projektu IMPACT

Projekt IMPACT se v jedné ze svých klíčových aktivit zabývá inovací praxí studentů FSpS. Studenti oboru Učitelství TV pro ZŠ a SŠ vykonávají praxe na vybraných základních školách. Své teoretické poznatky uplatňují v běžných hodinách TV. Po absolvované hodině dostávají potřebné praktické rady a zpětnou informaci od metodika praxí i vyučujícího tělesné výchovy.

Fotografie z probíhající výuky projektu IMPACT

Projekt IMPACT je primárně zaměřen na zkvalitnění a modernizaci vzdělávání. Tento proces je nesen třemi základními pilíři:

  • nadčasovým e-learningem
  • technicky nejvyspělejšími pomůckami
  • inovací sylabů

Návštěvy zahraničních odborníků na FSpS: prof. Jim Parry

Dalším pozvaným odborníkem, který přednášel pod záštitou KA 6 v inovovaném předmětu Filozofie sportu, byl prof. Jim Parry, působící na University of Leeds v Anglii. Zmiňovaná přednáška byla zaměřena na téma The Youth Olympic Games – some ethical issues (Olympijské hry mládeže – vybrané etické otázky).

Návštěvy zahraničních odborníků na FSpS: prof. Yael Netz

Neskrývaný temperament zářil dne 28.11.2013 z paní profesorky Yael Netz, a to i přes dlouhou cestu z Izraele. Studenti obdrželi pozvání na plánovanou konferenci, ale také mohli diskutovat v dnešní době na tolik aktuální téma – stárnutí populace.

Návštěvy zahraničních odborníků na FSpS: prof. Peter Hohmann

V takřka rodinném duchu se dne 21. 11. 2013 neslo setkání doktorských studentů s prof. Peterem Hohmannem, který přijal pozvání doc. Jiřího Zháněla, aby se podělil o své bohaté zkušenosti zaměřené na rozvoj a hledání talentů ve sportu.

Návštěvy zahraničních odborníků na FSpS: prof. Willy Pieter

Dalším ze zahraničních hostujících profesorů, kteří přednášeli pod záštitou KA5, byl prof. Willy Pieter z Jižní Koreje. Přednáška dne 13. 11. 2013 byla koncipována formou kolokvia, při kterém měli studenti doktorského studijního programu možnost konzultace statistického zpracování disertační práce se světově uznávaným odborníkem v dané oblasti.

Návštěvy zahraničních odborníků na FSpS: prof. Leigh Robinson

Dne 21. 10. 2013 navštívila fakultu prof. Leigh Robinson ze skotské univerzity ve Stirlingu. Přednáška pro akademické pracovníky a doktorské studenty byla zaměřena na téma Výzkumné metody ve sportu.

Fotografie z kurzů KA 5 z oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví

Na probíhajících právních kurzech předává pan magistr Stupka našim akademickým pracovníkům zkušenosti z oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví. Současný kurz se zaměřuje na problematiku duševního vlastnictví v interních směrnicích MU.

Fotografie z kurzu KA 5, Interní komunikace ve společnosti a interní PR

Odpradávna je mezilidská komunikace elementárním prvkem fungování lidské společnosti. Její důležitost nám přišla připomenout paní Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA, která se ve školení pro vedoucí pracovníky a jejich zástupce zaměřila na tematiku Interní komunikace ve společnosti a interní PR. Cílem přednášky bylo mj. inspirovat posluchače k efektivnímu využívání nástrojů interní komunikace a k využití fungující interní komunikace pro celkové zvýšení efektivity jejich práce.

Fotografie z kurzu KA 5, zvyšování manažerských dovedností: školení z ekonomické oblasti

Pomyslnou tečkou za kurzy manažerských dovedností bylo školení z ekonomické oblasti. Školitelka, paní inženýrka Soňa Španielová za společnosti Tempo Training & Consulting, svoji přednášku tematicky profilovala na ekonomické minimum se zaměřením právě na univerzitní prostředí.

Fotografie z kurzu KA 5, zvyšování manažerských dovedností: Stanovení koncepce rozvoje společnosti

Další z kurzů manažerských dovedností, konaný dne 13. 1. 2013, byl zaměřen na stanovení koncepce rozvoje společnosti a následnému vykonání dílčích kroků k tomu, aby vytyčeného cíle bylo zdárně dosaženo.

Fotografie ze seminářů KA 5: úvodní přednáška práva duševního vlastnictví, autorské právo

Na školení práva dne 9. 1. 2014 pan Mgr. Václav Stupka hovořil o Autorském zákoně a následně odpovídal na hojné dotazy zaměstnanců katedry kineziologie.

Fotografie ze seminářů KA 5: kurz Analýza konkurenčního postavení společnosti

Dne 23. 10. 2013 proběhl v rámci KA5 – Vzdělávání akademických a neakademických pracovníků další z kurzů, který seznámil posluchače s analýzou konkurenčního postavení společnosti, jejím rozvojem a následnou propagací.

Fotografie ze seminářů KA 5: kurz Efektivní vedení porad

V rámci KA 5 proběhl v květnu 2014 druhý z kurzů Efektivního vedení porad s lektorkou Bc. Janou Vávrovou ze společnosti Conceptica, s.r.o. Tento kurz nabídl posluchačům ucelené informace o přístupu k poradě, od její přípravy přes vedení porady až po jednání s náročnými účastníky.

Fotografie ze seminářů KA 5: kurz Efektivní vedení porad

O tom, jak efektivně vést porady, jsme se inspirovali na dalším z kurzů realizovaných v rámci KA5 dne 11. 11. 2013.

Fotografie z dalších seminářů, kurzů a přednášek KA 5

Zvyšování gramotnosti v oblasti ICT (Word, Excel, PowerPoint) a vzdělávání v oblasti manažerských dovedností.

Fotografie z natáčení materiálů pro KA 2 a KA 3

Takto probíhá natáčení výukových materiálů:

Fotografie zakoupené odborné literatury

Ukázky z množství zakoupené literatury:

Fotografie zakoupených pomůcek

Ukázky z množství zakoupených pomůcek:

Akce: Den otevřených dveří Fakulty sportovních studií MU, 21. 1. 2014

Projekt Inovace a modernizace studijních oborů je nedílnou součástí fakulty sportovních studií. Na dnešním dni otevřených dveří jsme s potěšením prezentovali projekt IMPACT novým zájemcům o studium. Jsme si vědomi, že kvalitní výuka na moderních přístrojích je pro naše studenty klíčová pro následné uplatnění na trhu práce.

Akce: Prezentace projektu IMPACT na veletrhu SPORT Life 2013

Své nezastupitelné místo měl v rámci prezentace Fakulty sportovních studií MU na veletrhu SPORT Life také projekt IMPACT.

Akce: další akce

Fotografie z teambuildingu a prezentace na výstavách:

Jednání, porady

Fotografie z porad projektu: