Inovace předmětu Biomechanika ASEBS

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Sylabu předmětu Biomechanika ASEBS

Inovace předmětu se promítly do vytvořeného sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme přehled sylabu, podaného k reakreditaci oboru v roku 2012.D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Biomechanika ASEBS

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

1.sem

Rozsah studijního předmětu

0/2

hod. za týden

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

zk

Forma výuky

seminář

Další požadavky na studenta

Cíle předmětu:

Na konci studia biomechaniky student bude schopen: vysvětlit základní mechanické zákony a principy, syntetizovat tyto znalosti s již dříve získanými vědomostmi o vybraných biologických subsystémech, aplikovat základní poznatky této synergetické vědecké disciplíny na hybný systém člověka a sportovní pohyb.

Vyučující

doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Osnova:

Definice oboru, význam, historie. Fyzikální základ biomechaniky: souřadnicové systémy, skaláry, vektory, jednotky. Kinematika: hmotný bod, dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb, pohyb po kružnici, pohyby tělesa v tíhovém poli Země, grafické znázornění. Dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony, účinky síly, deformace, Hookův zákon, hybnost, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačná síla, D Alembertův princip. Mechanika tuhého tělesa: moment síly, momentová věta, těžiště, rovnovážné polohy, statika, třecí síla, odpor prostředí, nakloněná rovina, pákový systém. Mechanická energie, práce, výkon, zákon zachování mechanické energie. Mechanika kapalin a plynů: tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, obtékání těles reálnou tekutinou. Biologický základ biomechaniky: segmenty těla, kinematický řetězec, hmotnost a těžiště segmentů, těžiště těla, moment setrvačnosti segmentů, mechanické vlastnosti oporného systému, mechanika kloubních spojení a páteře, mechanika svalu, mechanické zatížení a deformace tkáňových struktur. Měření a experiment v biomechanice. Aplikovaná biomechanika.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Úkoly pro samostudium: Prostudovat kapitoly z titulů literatury, další materiály jsou k dispozici na webových stránkách FSpS. Kontrola úkolů: Vypracování seminární práce (možnost výběru sportovní specializace), Úspěšné absolvování písemného testu, zkouška.

Výukové metody:

Teoretická příprava, praktické aplikace v příkladech.

Metody hodnocení:

Seminární práce, písemný test, ústní zkouška.

Studijní literatura a studijní pomůcky

  • VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997. 40 s. ISBN 80-7067-727-9. info
  • JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 84 s. ISBN 80-244-0644-6. info
  • KARAS, Vladimír a Stanislav OTÁHAL a Petr SUŠANKA. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 180 s. ISBN 80-04-20554-2. info
  • BALÁŽ, Jozef. Vybrané kapitoly z biomechaniky. 2. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2005. 82 s. ISBN 8089917256. info
  • KOVAŘÍK, Vladimír a František LANGER. Biomechanika tělesných cvičení. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 79 s. ISBN 80-210-0838-5. info
  • Přehled středoškolské fyziky . Edited by Emanuel Svoboda. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 497 s., ob. ISBN 80-7196-116-7. info

Stěžejní změny

Změny v předmětu oproti jiným obdobným předmětům nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Didaktických dovedností

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:28:42