Inovace předmětu Fyziologie ASEBS

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Sylabu předmětu Fyziologie ASEBS

Inovace předmětu se promítly do vytvořeného sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme přehled sylabu, podaného k reakreditaci oboru v roku 2012.D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Fyziologie ASEBS

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

3.sem

Rozsah studijního předmětu

1/1

hod. za týden

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

zk

Forma výuky

př/sem

Další požadavky na studenta

Cílem předmětu je navázat na předmět Fyziologie v bakalářském studiu, rozšířit poznatky studentů o fyziologických reakcích a adaptací organismu na stresové situace a fyziologii úpolových sportů. Předmět je zaměřen především na druh zátěže, které mohou být vystavení během svého výkonu příslušníci bezpečnostních složek. Teoretický základ o fyziologii úpolových disciplín studentům umožní samostatně uvažovat nad vhodným výběrem tělesných cvičení pro rozvoj kondice pro příslušníky bezpečnostních složek a tím zvýšit efektivitu jejich tělesné přípravy. Studenti se seznámí s fyziologií jednotlivých úpolových disciplín, které jsou využívány v přípravě příslušníků bezpečnostních složek. Během praktické výuky se studenti seznámí s vhodnými laboratorními a terénními zátěžovými testy určenými pro skupinu bezpečnostních složek.

Vyučující

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. LL.M., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Osnova přednášek:

Fyziologie a patofyziologie člověka v extrémních podmínkách:

- termoregulace (reakce a adaptace organismu na teplo a chlad)

- pobyt ve vysokohorském prostředí (reakce a adaptace organismu)

- potápění (reakce a adaptace organismu na vysoký tlak)

- gravitační přetížení (reakce a adaptace organismu)

- hladovění, dehydratace, stres

Úvod do soudního lékařství (utopení, udušení)

Testování v laboratoři a terénu (teorie)

Osnova seminářů:

Limitující faktory úpolových disciplín

Fyziologie úpolových disciplín: aikidó, box, judo, karate, šerm, zápas

Fyziologie technických činností: horolezectví, potápění, střelba

Testování v laboratoři a terénu (praxe)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium : V každé oblasti bude odpřednášena nejobtížnější část učiva a zadány úkoly pro samostudium. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Výukové metody:

Teoretická příprava formou přednášek a semináře.

Metody hodnocení:

Semináře jsou povinné. Studenti vypracují seminární práci na dané téma. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Studijní literatura a studijní pomůcky

  • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 203 s. ISBN 80-7184-875-1. info
  • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 80-210-1604-3. info
  • Fyziologie tělesné zátěže 2: speciální část. Edited by Jan Melichna. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1995. 162 s. ISBN 80-7184-039-4. info
  • MELICHNA, Jan. Sval a jeho adaptace ve sportovním tréninku. [1. vyd.]. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Ústřední výbor. Vědeckometodické oddělení, 1981. 106 s.
  • Fyziologie tělesné zátěže 2: speciální část. Edited by Ladislava Havlíčková. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 238 s. ISBN 80-7066-815-6. info

Stěžejní změny

Změny v předmětu oproti jiným obdobným předmětům nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Didaktických dovedností

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:40:33