Třetí část: Komunikace a vzdělávání uvnitř organizace

Andragogika – Androdidaktika

Úvod:

Učení, vzdělávání, výchova. Toto vše jsou pojmy související s hlavním tématem. Všechny jsou jejích cílem i prostředkem k jejich uskutečnění současně. Tato kapitola se bude zabývat nejen objasněním pojmů, ale i předmětem jejich zkoumání a dalším aspektům, které s nimi úzce souvisí.

Základní pojmy:

Andragogika – Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé. Zabývá se personalizací, socializací a enkulturací dospělé populace za současného respektování jejích všestranných zvláštností.

Androdidaktika – Andragogická disciplína – teorie výuky dospělých. Předmětem zkoumání jsou cíle, obsah, metody a organizační formy. Nejedná se o obecnou vědu a obecné studium výše uvedených hledisek, ale jejich specifikaci při vzdělávání dospělého posluchače. Androdikatiku lze tedy považovat za specifickou část didaktiky obecné. (Palán 1997)

Didaktika – V průběhu vývoje se vlivem historických změn chápání lidské osobnosti vyvíjela. Vždy však bylo jejím hlavním předmětem zkoumání vyučování, vzdělávání a učení. Jako všechny vědní obory má i didaktika svou strukturu. ,,Základem didaktiky je tedy teoretický obecný vědecký systém, který je možno aplikovat jako do jednotlivých oblastí školského systému (did. školní), tak do vyučování určitých předmětových oblastí (př. Didaktika vyučování ekonomických, přírodovědeckých či jiných předmětů) či přímo do výuky konkrétního předmětu (př. Didaktika biologie, německého jazyka a podobně).“

(Mužík 2004)

Andragogika jako věda:

Na andragogiku se můžeme dívat ze dvou úhlů. Nejprve jako na samostatnou vědu. Jako taková má svůj systém, předmět zkoumání, historii, vývoj atd. Historie je ne příliš dlouhá. Největší rozvoj zaznamenává v druhé polovině 20 století. Zejména v posledních desetiletích dochází k nárůstu zájmu teoretiků a problematiku vzdělávání dospělých. V roce 1976 přijala na Generální konferenci organizace UNESCO v Nairobi Doporučení pro další rozvoj vzdělání dospělých, jak jej uvádí Beneš 2003:

Tento proces:

- není omezen na určité obsahy, stupně nebo metody vzdělání

- může probíhat ve formálním vzdělávacím sytému nebo vně tohoto systému

- znamená zvyšování dosaženého stupně formálního vzdělání získaného na základních, středních, odborných a vysokých školách, nebo slouží jako cesta k jeho získání pro osoby, které se nemohly z nějakého důvodu iniciálního vzdělávání zúčastnit

- slouží rozvoji schopností, obohacení znalostí, zvýšení nebo změně kvalifikace a změně postojů a názorů

- je zaměřen na dva vzájemně propojené cíle: na rozvoj osobnosti (seberealizaci) a na zjištění participace osobnosti na vyváženém sociálním, kulturním a ekonomickém rozvoji (občanská zodpovědnost)

- je součástí celoživotního učení a vzdělávání

V této době dochází k rychlému rozvoji technologií a tím k zesílení potřeby celoživotního vzdělávání. Je nezbytné, aby byly vytvořeny postupy respektující zvláštnosti jednotlivých etap životního vývoje při zachování společné – všeobecné teorie výchovy a vzdělávání. Díky tomu je oddělení a formování andragogiky jako samostatné disciplíny logickým vyústěním situace. Vznikly tak tři samostatné vědní obory: antropogogika, pedagogika a andragogika. (Prusáková 2005)

V současné době se didaktika dospělých vyznačuje jedním důležitým rysem. Je to přejímání rozvíjejícího se vědeckého poznání do svého rámce, neboť jedině takto si zachová schopnost být aplikovatelná v praxi vzdělávání dospělých. (Mužík 2004) Vzhledem k tendenci integrace více věd, jejichž předmětem zájmu a studia e rozvoj společnosti a lidského myšlení, může se zdát, že věda jako taková ztrácí svoji samostatnost. Na stranu druhou i andordidaktika se nejen zajímá, ale i opírá o výsledky věd jako je sociologie, ekonomie, psychologie – včetně psychologie učením výchovy, sociální psychologie a dalších věd. (Kolektiv autorů 2000) Je velice důležité uvědomit si i vnitřní postatu věci a nedívat se na vzdělávání dospělých pouze po stránce formální. ,, Vzdělávání jako společenská činnost se tedy nedá definovat výhradně z hlediska psychologie, antropologie, filozofie, etiky, či jiných věd, i když jejich stanoviska jsou pro pochopení vzdělávání nezbytná. Nutná je i sociální analýza. „ (Beneš 2003) O tom, že androdiaktika nemá pouze funkci vzdělávací, ale i výchovnou nelze vzhledem k její komplexnosti působní na osobnost pochybovat.

,, Andragogická didaktika je vymezena jako teorie výuky dospělých, tj. vučování na straně lektora a učení se na straně účastníka.“ (Mužík 2010) Tímto se dostáváme k dalšímu směru, kterým je možné andragogiku sledovat. A to jako na ,,vysokoškolský studijní obor, který připravuje odborníky pro práci v oblasti vzdělávání, výchovy a péče o populaci dospělých.“ (Kolektiv autorů 2000) Vzdělávání dospělých se z našeho pohledu nevztahuje na veškerá učení. Jedná se pouze o učení systematické, plánované, cílevědomé. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, kdy se z pohledu účastníka jedná o proces aktivního, systematického a kontinuálního učení za účelem změny znalostí a dovedností. Přičemž dospělého charakterizujeme jako člověka, který ukončil vzdělávání ve formálním vzdělávacím systému, jehož hlavní sociální role můžeme definovat statusem dospělého a institucionalizované učení není hlavní náplní životní činnosti. (Beneš 2003)

Předmět zkoumání:

Předmětem zkoumání je výuka, vyučování, učení se a socializace dospělé populace. ,,Jejím globálním cílem je zařazení člověka do společnosti, což není plnohodnotně možné bez rozvoje jeho osobnosti. Nikoliv každá, a v realitě ani ne většina andragogických intervencí sleduje přímo tento obecný cíl. Přesto existuje určitá andragogická dimenze, která umožňuje rozlišit vzdělávání dospělých od čisté manipulace, od reklamy, ideologické indoktrinace, snažení různých sekt nebo práce v uzavřených institucích jako vězení nebo psychiatrické léčebny.“ (Beneš 2003)

Výuka - vzdělávání – jeden ze základních androdidaktických pojmů. ,, Je to právě vzdělávání, které je nejefektivnějším nástrojem lidských zdrojů v oblasti ekonomiky a rovněž tak vzdělávání patří i do oblasti sociální práce, jeho významná prevence disfunkčních jevů“. (Prusáková 2004) V mnoha publikacích je možné najít definice, které se však v základních částech shodují. Například Švec 2002 definuje vzdělávání jako ,, … dlouhodobé a nepřetržité institucionalizované vyučovací činnosti učitelů, lektorů, instruktorů nebo jiných osob ve funkci profesionálního vzdělavatele ve školském a mimoškolském zařízení na přípravu učících se na svůj pracovní i mimopracovní život ve společnosti, ve které žijí“. Obecně považujeme výuku za komplexní proces tvořený synergickým efektem vyučování a učení, tedy komplexní činnosti učitele a učení jako aktivní činnost studujícího. Lektor- vzdělavatel – v tomto případě subjekt řídící, vzdělávaný - účastník – subjekt řízený jsou dvěmi základními činiteli výuky. Forma, prostřednictvím které kterých si účastník osvojuje poznatky během výuky je interiorizace a je řazena do vnitřních způsobů zpracování. Vyučování je ovlivněno nejen vlivy vnitřními – charakteristikami vzdělávajícího a vzdělávaného, ale i různými vlivy vnějšími. Tyto jsou například prostředí, organizace, zpětná vazby atd. Na rozdíl od běžné výuky je v případě dospělých akceptována plná zodpovědnost účastníků za jejich učení a roli lektora posouvá do úrovně stimulační a facilitační. Podle zaměření a typu vzdělávání je výuka rozčleněna na informativní (poznatky), heuristickou (objevování), produkční (praktická činnost) a regulativní (řízena zejména technickými prostředky). (Mužík 2010) V této souvislosti je často nazývána didaktickým procesem. Jako takový je složený z vyučování a učení. Řezáč 2002 poznamenává „…. Vyučování něčemu na základě didakticky promyšleného sledu je osvojování některých poznatků či nabývání konkrétních dovedností“. Přičemž dodává „ …. učení vede na jedné straně k objevování šancí (možností), které nabízí prostředí a zároveň i objevování vlastních předpokladů (dispozice), dále k objevování vztahů mezi danými vnějšími okolnostmi a na straně druhé k rozpoznávání vlastních limitů či nedostatků“. Zvláštní význam v tomto vztahu má zpětná vazba, nebo chceme –li interakce. Interakce musí být okamžitá (postexpoziční). Interakce neprobíhá pouze v rovině lektor- účastník, ale také účastník-účastník případně účastník – kolektiv. Pokud interakce chybí, nemůžeme mluvit o výuce, ale pouze o jednostranném předávání informací.

Shrnutím lze říci, že pomocí vzdělávání dosahujeme získávání vědomostí, utváření návyků, postojů, způsobů chování, intelektuální a fyzické připravenosti na základě interakcí mezi všemi účastníky vzdělávání. (Prusáková 2005)

Učení:

Učení je jak již bylo výše uvedeno jednou částí vzdělávání. Je to velice složitý proces, jehož jednoznačnou charakteristiku a definici budeme hledat jen velice obtížně, neboť se v mnoha pramenech liší. Například publikace Výchova a vydelavanie dopelých (Kolektiv autorů 2000) charakterizuje učení jako ,,Cílevědomí proces spočívající v aktivním a samostatném osvojování si poznatků a příkladů společenské zkušenosti“. Velice podobně se o učení zmiňuje Průsáková 2005, která učení charakterizuje v souvislostech s pojmem vzdělávání. Zahrnuje však do charakteristiky volní vlastnosti jednotlivce. ,, Pokud chápeme pojem vzdělávání totiž jako záměrný cílevědomí proces, tak potom pojem učení se zachytává, resp. v sobě obsahuje i nezáměrné procesy získávání vědomostí, způsobilostí a postojů“. Rozdíly mezi učením a vyučováním a vzděláváním ale nacházíme nejen v záměrnosti procesu,ale i ve vlivu podmínek. Zatím co je vyučování ovlivněno zejména vnějšími podmínkami, je učení z velké většiny ovlivněno faktory vnitřními. Vzhledem k tomuto můžeme nazvat učení procesem psychologickým. Toto potvrzuje i definice Linhart 1967: „Učení je tou formou činnosti, při které jedinec mění své chování a své vlastnosti pod vlivem vnějších podmínek a v závislosti na výsledcích svého chování“ . Učení je procesem velice složitým a je proto obtížné jej jednoznačně definovat. Průcha-Walterová-Mareš 1995 obsáhli ve své definici převážnou většinu oblastí na proto i my budeme s touto definicí nadále pracovat. Učení definují jako ,, psychický proces, který v jednotě tělesných a duševních předpokladů je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na jeho přírodní a společenské prostředí, v rozvoji jeho osobnosti a v stále zdokonalovaném zvládnutí a organizaci podmínek jeho individuální a společenské existenci“.

V pedagogickém slova smyslu je činnost žáka záměrně navozovaná soustava požadavků zvnějšku. Výsledkem není pouze získání nových vědomostí, dovedností a návyků, ale také jejich utřídění a pochopení vzájemných vztahů,, principů a zákonitostí, kterými se řídí. Takto je vytvořená soustava, v níž dávají jednotlivé informace smysl.

Učení se však neomezuje jen na období dětství a dospívání. Učení, ať už v jakékoliv podobě nás provází po celý život. Není tedy nikdy dokončeno. ,, Učením se vlastně přizpůsobujeme prostředí, prostřednictvím učení a přes učení si přizpůsobujeme prostředí. Důležité je, že učení má vliv na schopnost člověka utvářet sama sebe“ (Prusáková 2005).

Jako všechny procesy spojené se vzděláváním má i učení fáze. V této úvodní kapitole poukážeme pouze na dvě základní. Je to osvojování a relevace. Osvojování je charakterizováno vštěpováním, uspořádáním, pochopením a začleněním poznatků do vlastního poznatkového systému. Retence je následná fáze. Jedná se o uložení osvojeného, zapamatování si.

V literatuře nacházíme mnoho dělení podle nesčetného počtu oblastí, pohledů a vlivů. Většina autorů se shoduje ve dvou oblastech. Jsou to oblasti cíle učení a složitosti učebního procesu.

Podle cíle učební činnosti můžeme učení dělit na:

a) senzomotorické (vytváření motorických dovedností, koordinace mezi vjemovou, senzorickou, kognitivní a motorickou oblastí)

b) pamětní – pojmové (abstraktní myšlení, generalizace, vztahy, myšlenkové operace, vytváření struktur)

c) sociální (socializační proces, sociální adaptace, učení se rolím)

Podle komplikovanosti dělíme učení na:

a) jednoduché (jednoduché podmiňování, vyhasínání, přivykání, vtiskování, a latentní učení)

b) složitější (instrumentální učení, imitační, diskriminační, explorační a skupinové)

c) specifické (verbální, pojmově- paměťové, myšlenkové a sociální)

Všem těmto druhům, jejich náležitostem, postupům a efektivitě se budeme podrobněji věnovat v samostatné kapitole.

V současné době začíná vědecká společnost používat zejména pojem celoživotní učení oproti pojmu celoživotní vzdělávání. Takto je andragogická literatura prezentována i v dokumentech EU. „ Současná preference pojmu učení má v andragogice jasné sociální, ekonomické a politické pozadí“ (Beneš 2003) Na rozdíl od vzdělávání dětí, vzdělávání institucionálního není u vzdělávání dospělých vzdělavatel zodpovědný za výsledek. Budeme –li vycházet ze skutečnosti, že člověk nese za svou kvalifikaci a kompetenci vlastní zodpovědnost, vzdělání mu k dosažení těchto hodnot podává pomocnou ruku, ale jednotlivec si své učení zabezpečuje sám. (Prusáková 2005)

Vyučování

„Vyučování je činnost lektora, který iniciuje, motivuje a usměrňuje učení účastníka tak, abyx dosáhl (cíleného) stavu, tj. určité soustavy vědomostí, dovedností a návyků“ (Mužík 2010). Velice obdobně definuje učení i Palán 1997: „ Vyučování je soustavná, cílevědomá a plánovitá činnost pedagoga (učitele, lektora), jeho jednotlivé aktivity a projevy chování, kterými navozuje, usměrňuje a realizuje poznávací proces a učební aktivitu studujícího“ (Palán 1997). Základní význam pro vyučování má interakce učitel – žák. Učení je ovlivněno dvěma skupinami faktorů. Jsou to jednak faktory vnitřní – tedy vnitřní podmínky člověka a vnější podmínky. Tyto jsou na jedné straně faktory ovlivňující, z pohledu účastníka je jimi tvořeno. Obě jsou při učení se a vyučování v neustálé interakci. (Prusáková 2005) Vnitřním podmínkám účastníka se věnuje kapitola učení.

Mezi vnější podmínky řadíme učební cíle, osnovy, učební látku. Jsou vytvářeny organizátorem učení, lektorem či instruktorem. ,, Za výuku je považováno vyučování, tedy činnost lektora, který vede účastníky za předem stanoveným cílem, a činnost účastníka, který se učí“ (Hartl 1999). Prostředkem pro správný průběh vyučování je vhodně sestavený učební plán a využití vhodných metod. Zejména u dospělých osob musí být voleny tak, aby byly zaměřeny na nejdůležitější prvky učiva a jejich systém vyhovoval potřebám jejich vzdělávání. „ Vyučování lze chápat jako nejrozšířenější organizaci vnějších podmínek učení“ (Hartl 1999). Dobře zvolený a sestavený učební plán výrazně napomáhá k efektivnějšímu dosahování cílů, snižuje čas potřebný k učení.

Při neúspěchu v učení bývá chyba hledána většinou v nedostatečné motivaci učícího se. Motivace ale mnohdy nestačí. Při špatné kvalitě vyučování může být i velmi motivovaný žák neúspěšný. Kvalita učení je ovlivněna úplností, návazností a přiměřeným množstvím informací. „Úplnost učiva je dána cílem, k němuž vyučování směřuje. Ve výkladu lektora nesmí chybět žádná informace nezbytná pro výklad. Ani nejmotivovanější student nemůže učivo dobře zvládnout, jestliže některé informace nemůže získat ani z výkladu, ani z učebnice ani z diskuze se spolužáky. Dospělý, oproti dětem, bývá schopen si chybějící informace sám opatřit, ale v nejlepším případě to znamená, že se tím čas potřebný k učení neúměrně prodlužuje“ (Palán 1997).

Kvalita vyučování závisí na několika faktorech. Všechny jsou však v rukou lektora. Proto je jeho vzdělání a připravenost nejen teoretická, ale i praktická podmínkou pro úspěch vzdělávání dospělých. Nelze předpokládat, že přístup k vyučování, který je prezentován v běžných pedagogických vzdělávacích předmětech bude vhodná a aplikovatelná i pro vzdělávání vyučování dospělých.

Vzdělávání dospělých jednoznačně směřuje k praktickému využití nabytých znalostí a dovedností. Pokud vzdělávání přímo souvisí, nebo dokonce probíhá v rámci vzdělávání nazýváme jej profesním vzdělávání.

„ Učení je charakterizováno jako schopnost všech živých organismů adaptovat se na změny v prostředí, v němž se nacházejí.“ V případě vzdělávání dospělých je opět mnoho různých definic v různých publikacích od různých autorů. My budeme pracovat s definicí Heluse (1995, s.57) in Mužík 2011 „ Učením označujeme činnosti, kterými jedinec získává, rozšiřuje a prohlubuje své poznatky o světě, osvojuje si nové dovednosti a postupy, mění své chování a vlastnosti, rozvíjí a kultivuje svou osobnost. Učení probíhá na základě zkušeností.“ V pracovní oblasti je učení většinou spojováno s cestou k rozvoji a profesionalitě člověka. „Rozvoj každého pracovníka je nemyslitelný bez formování schopností, využívání jeho potencionálu směrem ke zvyšování pracovního výkonu“ (Mužík 2011). Podle některých výzkumů tvoří až 880% profesionality – poznatky, představy, postoje, pocity a životní hodnoty. Zbylých 20% jsou dovednosti, profesní návyky, techniky a metody práce.

V dnešní době rychlého rozvoje technologií, zejména na poli technologií informačních, není prakticky možné oddělit od sebe proces učení a vzdělávání od praktické činnosti. Hranice bývá většinou velice tenká. Lze tedy říci, že v praktickém životě „ …… nelze vždy přesně rozeznat, kdy končí učení a začíná práce.“ (Mužík 2011)

Stejně jako většina činností se i vzdělávání se řídí, resp. mělo by se řídit pravidly, pro dosažení optimálních studijních výsledků. V didaktice hovoříme o didaktických principech. I didaktické principy jsou základním předpokladem pro úspěšné dosažení cílů. Podle nového pojetí bychom neměli vnímat tyto zásady pouze ze strany práce lektora, ale spíše jako tzv. procesuální pravidla vztahující se obecně na did. proces. Principy jsou koncipovány takovým způsobem, aby výuka vedla účastníky k intelektualizaci účastníků a rozvíjení technik jejich duševní práce. Mužík 2011 uvádí základní skupinu principů.

Didaktické principy

1) Zásada jednotnosti

Jde o klasickou didaktickou zásadu aplikovanou v praxi firemního vzdělávání. Vyjadřujeme v ní potřebu koncepčního, tj. obsahového a metodického přístupu vzdělávání jednotlivých cílových skupin zejména v oblasti tzv.fakultativního vzdělávání (managment, obchodníci, projektové řízení, řízení změn, finanční řízení atd.). Pracovníci jednotlivých profesních skupin dostávají v průběhu vzdělávání ucelený a jednotný soubor poznatků z určitých odborných oblastí. To pracovníkům umožňuje získat jednotný znalostní základ, ulehčuje komunikaci a vzájemné porozumění v odborných záležitostech.

2) Zásady ekonomičnosti

Zásada ekonomičnosti se promítá do praktického vynakládání finančních prostředků na vzdělávání. Jde o sjednávání cen od extrémních dodavatelů, náklady na personální a materiální zabezpečení vzdělávání při sjednávání jednotlivých kurzů. Ekonomické vynakládání finančních prostředků neznamená však vždy nejnižší cenu. Cena kurzu se vždy poměřuje s požadovanou kvalitou dodavatele vzdělávacích služeb, náročností kurzu a potřebami cílové skupiny. Zpravidla platí, že všeobecně zaměřené kurzy se sjednávají s nižší cenou než kurzy specifického zaměření.

3) Zásada přizpůsobení vzdělání potřebám firmy

Firemní vzdělávací projekty musí vycházet za strategie a firemní kultury firmy, pro kterou se připravují. Vzdělávání se jeví jako jeden z nejefektivnějších nástrojů k prosazení strategických záměrů podniku a hodnot firemní kultury do myšlení a jednání manažerů a ostatních pracovníků firmy. Běžné je prověření vzdělávacího programu na tzv. pilotní skupině. Cílem e zjištění, jestli vzdělávací program odpovídá aktuálním požadavkům firmy. Při plánování jakéhokoliv vzdělávání je proto potřebné vycházet i definování vzdělávacích potřeb v podniku a ze zvolené cesty k jejich naplnění.

4) Zásada přizpůsobení vzdělávání potřebám cílové skupiny

V rámci jednotnosti vzdělávání je však potřebné diferencovat jeho obsah pro jednotlivé cílové skupiny, a to zejména podle potřeb vyplývajících z pracovních pozic. Důležitá je i úroveň profesních schopností a zkušeností pracovníků. Ve vzdělávání dospělých jde také o to, aby se rozvíjela nejen vědomostní složka pracovních kompetencí, ale také složka postojová a činnostní.

5) Zásada permanentnosti vzdělávání

Firemní vzdělávání slouží k soustavnému přibližování kvalifikační úrovně pracovníků měnících se podnikatelského prostředí (vnějšího i vnitřního). V moderních firmách se tato zásada stává součástí normativních požadavků na pracovníky bez výjimky. Vyplývá z ní osobní zodpovědnost u manažerů na všech úrovních řízení a specialistů za svůj profesní růst. Jejich nadřízení pak také zodpovídají za vytvoření podmínek pro vzdělávání a za jeho směřování v souladu se zájmy a potřebami firmy.

6) Zásada všeobecné závaznosti

Tato zásada se uplatňuje při vzdělávání všech kategorií pracovníků. Zvláštní význam má její respektování u vzdělávání managmentu směrem shora dolů, čímž se vytváří precedens pro podřízené. Tam, kde shledáváme podceňování manažerského vzdělávání u nadřízených (např. poznámkami o neuplatnitelné teorii), podřízení projevují také podceňující postoje k probíraným tématům. Tam, kde vzdělávání vrcholového managmentu zcela chybí, jsou investice do dalšího vzdělávání ostatních cílových skupin často „vyhazováním peněz z okna“.

7) Zásada operativnosti ve vedení výuky

Lektor i manažer vzdělávání musí mít na stálé paměti, že výuka v kurzech by měla být poutavá, měla by mít „spád“ a musí reagovat na aktuální problémy a změny. Měla by vést účastníky k adaptabilitě a kreativitě při zachování efektivity představované poměrem studijní výkon/čas a studijní výkon/náklady (účastnický poplatek).

Jak zmiňuje Mužík 2011 „.. principy je nutno chápat jako určité požadavky na přípravu, realizaci i vyhodnocení výsledků výukového procesu.“

V současné době však pohled na didaktické principy není zcela jednoznačný. Prakticky se nachází na rozcestí tří základních přístupů. První z přístupů vybízí k praktickému ignorování této části didaktiky jako zastaralé. Druhý princip základní principy dodržuje, nicméně jejich počet eliminuje na 3 – 4. Tyto jsou považovány za nepřekročitelné hranice ve výuce dospělých. Stejně jako se vyvíjí potřeby účastníků vzdělávání, mění se i principy. Jedná se o ,,know-how“ každého lektora. Mezi novinky mezi principy řadíme

- princip zajímavosti, poutavosti, vtipnosti a hravosti

- princip plynutí – spád výuky, nedopustit nudu

- princip efektivity – poměr čas/výkon, výkon/účastnický poplatek

- princip operativnosti – efektivní reakce na nutné změny, kreativita, adaptivita

Třetí přístup vyjadřuje stanovisko doporučující opuštění obecných principů a vytvoření souboru principů vztahujících se přímo k danému studijnímu cíli a metodám jeho dosažení. Velice zjednodušeně je tento přístup definován jako ,,… megaprincip didaktiky dospělých, a tím je princip podpory tzv.klíčových kompetencí.“

Všechny principy, Ať je již jejich pojetí jakékoliv uplatňujeme během vyučování. Vyučování je komplexní, časově ohraničený proces, rozdělený do jednotlivých kratších- tematicky i časově specifických jednotek. Základní jednotku vyučovacího procesu nazýváme vyučovací jednotka. Jedná se tedy o konkrétní časový úsek – ve školním systému většinou 45 minut trvající. Učební jednotka má své části, měla by mít své náležitosti. Vyučovací jednotka musí mít pevně stanoveno nejen co, ale i jak. Tedy nejen jaké cíle, ale i jakým způsobem – pomocí jakých metod jich dosáhnout. V pramenech nacházíme různé metody fázování vyučovací jednotky. V zásadě všechny obsahují následující fáze:

Jednotlivé fáze vyučovací jednotky

1) Vstup : Vstup může být velmi krátký, ale zcela bez něho se neobejde žádná učební jednotka a žádné téma. Učební proces si vyžaduje ,, zahřívací fázi“, v níž se rozproudí naše myšlení a nasměruje se na dané téma. Zdařilý vstup současně vzbudí motivaci účastníků, neboť

a. Jim dá přehled toho, co přijde a tím i pocit bezpečí

b. Ozřejmí učební cíle (to vše se naučíte)

c. Vyvolá napětí (neočekávaná, originální myšlenka)

d. Uvolní atmosféru humorem

Právě s ohledem na posledně uvedenou možnost je třeba říci jasně: Jakékoliv zasmání nestačí, vstup musí mít v každém případě nějaký vztah k tématu.

2) Forma prezentace/ zpracování tématu : Klasická fáze prezentace/ zpracování látky. Dvojčlenný nadpis ukazuje, že zde může být aktivita buď spíše na straně lektora (přednáška), nebo spíše na straně účastníků kurzu (práce ve dvojicích, ve skupinách apod.), nebo na obou stranách (učební rozhovor). Rozhodnutí o vhodném postupu bude mj.záviset na předběžných znalostech účastníků a na rytmu aktivity, který bude chtít lektor do svého vystoupení vnést. Lektor by měl využívat všech možností, jak aktivizovat účastníky ve výuce a zaujímat k nim rovnocenný partnerský vztah.

3) Uvedení souvislostí : Fáze uvedení souvislostí je pro tebe učební proces mimořádně důležitá. Účastník musí informacím rozumět, a to může pouze tehdy, je-li schopen je dát do vzájemných souvislostí. To znamená, že srovnává jednotlivé informace z výkladu nebo je srovnává s tím, co se naučil dříve, staví je do širších souvislostí apod.

4) Použití : Získané vědomosti je třeba aplikovat na konkrétní případy a problémy. Pokusy o aplikaci při učení jsou důležitým předstupněm pro aplikaci v praxi. Skutečný případ se ověřuje na modelovém případě. Zkoušce jsou však podrobovány především získané vědomosti. Často se ukazují dosud neobjevené mezery nebo neporozumění látce, které můžete probrat na základě konkrétního příkladu.

5) Kontrola výsledků : Pouze kontrolou může lektor zjistit, zda účastníci skutečně dosáhli vytčeného učebního cíle a kde případně musí dodatečně zasáhnout – ať již doplněním výkladu, dodatečným cvičením a praktickými úkoly, nebo pomocí cílevědomého shrnutí.

6) Shrnutí : Shrnutí v hrubých rysech rekapituluje vystoupení lektora a ještě jednou uvádí souvislosti mezi jednotlivými informacemi. Tím představuje užitečný příspěvek ke vštípení naučené látky do paměti, zejména jestliže lektor napomáhá vizuálně (fóliemi nebo jinými pomůckami). (Mužík 1998)

Během vyučování pracuje lektor se studenty formou vybraných didaktických metod a postupů. Jejich volba značně ovlivňuje kvalitu a efektivitu výuky. Musí být přiměřená a přizpůsobená charakteristikám studijní skupiny. Jako východisko pro učení dospělých jsou poznatky O´Connora –Seymoura 1996. Tento proces učení rozdělil do čtyř fází. Jaroslav Mužík 2004 je uvádí následovně:

1) Nevědomá neznalost (nevím, že to nevím)

2) Vědomá neznalost (Vím, že to nevím)

3) Vědomá znalost (Vím, že to vím)

4) Nevědomá znalost (Nevím, že to vím)

„ Glaserfeld (1998) vyšel z těchto čtyř fází procesu učení a formuloval strategii učení nazývanou re-prezentation, tj.zpřítomňování existující, ale nevědomé schopnosti, kompetence. Strategie má 4 fáze:

1) Co víme? Víme to?

2) Co nevíme?

3) Co potřebujeme vědět?

4) Odkud se to dozvíme?

(Tamtéž)“

Závěr:

„ Vědomosti jsou nástrojem nebo určitým prostředkem řešení nejrůynějších problémů a úkolů, s nimiž se člověk v životě setkává.“ (Mužík 2004) Androdidaktika je jednou z věd o vzdělání. Ostatní vědy doplňuje, ovlivňuje a je jimi sama ovlivňována. Andragogika jako věda o vzdělávání dospělých. O vedení, usměrnění a především o celoživotním rozvoji člověka a jeho osobnosti. Zabývá se nejen vzděláváním, ale i učením a vyučováním ve všech jejich souvislostech.

V minulosti bylo vzdělávání dospělých bráno ruku v ruce se vzděláváním dětí a dospívajících a nebyl mu přikládám žádný zvláštní význam. V druhé polovině dvacátého století však dochází k razantnímu rozvoji nových technologií a pracovních postupů a s tím přichází i potřeba zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Tuto potřebu pociťují nejen lidé na daných pozicích, ale i firmy samotné. Zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců zvyšují svou konkurenceschopnost.

Narůstá-li potřeba specifického vzdělávání, resp. vzdělávání konkrétních skupin lidí, je nezbytné vychovat pro tuto činnost odborníky. Tedy kvalifikované pedagogy, andragogy.

Ti musí být dostatečně připraveni nejen v oblasti konkrétního oboru, ale i did. metod, postupů a prostředků atd. Jejich správné využití značně napomáhá efektivitě procesu. Je zřejmé, že vzdělávání dospělých se od vzdělávání dětí značně liší. U dospělého člověka pracujeme s faktem, že zodpovědnost za výsledek vzdělávacího procesu je přenesen z lektora na účastníka. Nicméně je v případě kvalitně vytvořeného učebního plánu a dodržování ,,zásad“ vzdělávání dospělých je možné, aby byl lektor správným ,,motivátorem“ v průběhu učení a napomoh tak dosažení vzdělávacích cílů. Získání základního povědomí o andragogice jsou nezbytné pro pochopení dalších částí. Vyučovací proces je složitý proces skládající se z z jednotlivých vyučovacích jednotek. Vyučovací jednotky mají své fáze. Stejně jako každý jiný proces má i vyučovací své principy, jejichž dodržování vede k efektivnějšímu dosahování cílů.

Tato kapitola stručně charakterizovala základní pojmy tak, aby bylo možné s nimi v dalších kapitolách pracovat.

Kontrolní otázky:

8) Vysvětli pojem andragogika a androdidaktika

9) Charakterizuj pojem vzdělávání, výuka

10) Charakterizuj pojem vyučování

11) Charakterizuj pojem učení

12) Vyjmenuj základní rozdíly mezi pojmy vzdělávání-vyučování- učení

13) Popiš základní cíle vzdělávání

14) Popiš důležitost andragogiky jako vědy v historickém kontextu

15) Popiš a charakterizuj didaktické principy

16) Popiš a vysvětli fáze vyučovací jednotky a jejich důležitost

Použitá literatura:

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS


Interaktivní a komunikační aspekty výchovně vzdělávací práce

Úvod:

Tato kapitola se zabývá komunikaci, interakcí a jejich aspekty v oblasti vzdělávání dospělých. Komunikace je nezbytná nejen pro vzdělávání , ale i pro život a existenci člověka samotného. Proto je její místo v andragogické praxi nezastupitelné. Oba pojmy, tedy komunikace i interakce spolu velice úzce souvisí a prakticky jeden bez druhé v praxi nemají význam. Komunikace tvoří základní stavební kámen pro vytvoření vztahu mezi studentem (účastníkem vzdělávacího procesu) a vyučujícím (lektorem). Pouze kladný vztah obsahující dostatek respektu a autority vede jednoznačně k dosažení stanovených studijních cílů. Pouze v pozitivní atmosféře vzdělávací jednotky je možná aktivní interakce , tolik nezbytná pro průběžnou korekci vzdělávání. Ačkoliv je komunikace i interakce nedílnou a přirozenou součástí lidské existence, i tuto stánku lektorovi osobnosti nutné rozvíjet, aby bylo možné ji využít s maximální efektivitou.

Základní pojmy:

Komunikace:

Komunikace z latinského communicatio= oznámení, ohlášení, rozhovor, účast. Komunikace je sociální interakce mezi dvěma nebo více osobami, při které dochází k odevzdání a výměně informací, vědomostí, zručností, ideí atd. Komunikaci považujeme za základ učení a vzdělávání. Sociální komunikace, jejíž cílem je výměna informací mezi jednotlivci téhož druhu, tvoří základ pro pedagogickou a didaktickou komunikaci. (Palán 1997) Její průběh má formu řetězce. Tento je: komunikátor – formulace sdělení – vlastní přenos informace – příjemce – příjemcova interpretace. V praxi nacházíme mnoho druhů komunikace. Její rozdělení je vždy na dva antagonistické styly podle mnoha hledisek. Jsou to například: verbální a neverbální, přímá a nepřímá (zprostředkovaná třetím faktorem), interpersonální a intrapersonální, jednosměrná a obousměrná, soukromá a veřejná, digitální, analogová, technická, dopravní a další. Z hlediska andragogické praxe zaujímá významné postavení zejména masová a sociální komunikace. (kolektiv autorů 2000)

Je velice důležité zdůraznit, že až 65% komunikace probíhá formou neverbální komunikace. Tato komunikace je z velké většiny podvědomá jak na straně vysílajícího, tak na straně příjemce. Mezi její prvky řadíme například i oblečení, účes, celková úprava zevnějšku, hlasová modulace a tempo řeči.

Průběh komunikace není vždy bezproblémový s ,,hladkým průběhem“. Faktory, ztěžující , někdy až znemožňující komunikaci nazýváme komunikační bariéra. Vzniká v případě nekompatibilnosti referenčních systémů. Příčinami mohou být různé zábrany nebo psychologické poruchy. V nejzávažnějších případech mentální nebo fyziologický handicap. (Palán 1997)

Interakce:

,, Pochází z latinského inter = mezi, actio= konání, činnost. Interakce je tedy vzájemné působení dvou jednotek, těles, nebo soustav se zpětnou vazbou. Interakci lze také nazvat jako procesy, případně sociální procesy, které spočívají v působení jednoho konajícího na druhého jednotlivce, přičemž může jít o působení přímé, nebo nepřímé, cílené- necílené, osobní- anonymní“. (kolektiv autorů 2000) Z pohledu andragogiky však mluvíme o vzájemném působení dvojice, kterou tvoří lektor a účastník. Jedná se o specifický interpersonální vztah. Tento začíná rozhodnutím o lektorské činnosti a končí ukončením kurzu. Termín interakce je používám v mnoha vědních oborech. „Ve společensko-vědních disciplínách reprezentuje a vyjadřuje více sociálních motivech, vytváří a vymezuje referenční rámec sociální komunikace a uskutečňuje se formou procesu vzájemných vztahů, kontaktů a výměny hodnot (materiálních i nemateriálních):

1) dvou jednotlivců (dynamická interakce jednotlivec – jednotlivec)

2) vztahů jednotlivec – malá skupina a

3) malá skupina – malá skupina“

(M. Nekonečný 1995) in kolektiv autorů 2000

„Souhrnné chápání obsahu interakčních procesů tvoří základní předpoklad pochopení výsledků sociálního chování a významně k tomu může dopomoci – sociální andragogika“ (kolektiv autorů 2000).

Výchova:

,, Výchovou charakterizujeme jako záměrnou, cílevědomou soustavu činností , proces zaměřený k relativně trvalému utváření osobnosti člověka, utváření podmínek , umožňujících jeho rozvoj a stimulujících jeho snahu stát se integrovanou a socializovanou osobností“. Definici výchovy můžeme dále rozšířit o tvrzení, že výchova je soustava koordinovaných činností rozvíjejících osobnost člověka, jeho schopnosti a vlastnosti taky, aby byl připravený zvládnout úkoly ve svém individuálním životě a začlenit se do společnosti. K utváření charakteru dochází pomocí působení na city a vůli. Jedná se o proces cílevědomého utváření vztahu člověka ke Světu. Ideálem výchovy je takové formování osobnosti , kdy se slučuje svoboda jedince s mravním řádem společnosti. V mnoha pramenech je možné nalézt úzkou spojitost mezi pojmy výchova a vzdělávání. Někdy jsou dokonce označovány za synonyma. Herbart: „ Nemám nižádného pojmu o výchově bez vyučování, jako neuznávám žádného vyučování, které nevychovává“.

Někteří současní psychologové proces výchovy dospělých odsuzují. Souhlasí pouze s obecnými zásadami ale jinak se v definicích značně rozchází. Zastávají názor, že snaha o výchovu dospělého člověka je absurdní a tvrdí, že se jedná o zásah do integrity osobnosti. Součástí intencionální výchovy je i sebevýchova. Tato je akceptovaná již všemi, jako jediný způsob nenásilného rozvoje osobnosti dospělého člověka.

Výchova doprovází člověka od pradávna. Stejně jako se mění člověk a společnost ve které žije během let, měnila se i výchova, její cíle, obsahy, metody a formy. Základní institucí zajišťující výchovu je rodina. V dílech J.A. Komenského byla výchova začleněna do didaktické soustavy.

Faktory které ovlivňují výchovu jsou vnitřní i vnější. Vnější faktory se stávají důležitými zejména v procesu interiorizace. V podstatě lze výchovu považovat za ucelený systém zaměřený na multifaktorové celoživotní působení na člověka. Přesto nacházíme jednotlivé složky – například rozumovou, mravní, pracovní, estetická, technická, tělesná a další. „ Složitost problému moderní společnosti zvyšuje nároky moderní společnosti na výchovu, současně však posiluje její postavení ve struktuře celospolečenských faktorů“. (kolektiv autorů 2000)

Vzdělávání:

Původ slova je dohledatelný v praslovanském slově dělo= řemeslo, umění. „Vzdělání definujeme jako proces a výsledek osvojování systematických poznatků a vědomostí s nimi spojených intelektuálních a pracovních schopností a návyků. (kolektiv autorů 2000)“ „ Vzdělání je nevyhnutelná podmínka přípravy člověka na život, získaná ve školách, sebevzděláváním, v mimoškolních (podnikových, rezortních, osvětových a jiných) zařízeních a institucích jako i v každodenní pracovní činnosti“ (Palán 1997)“ Další možnou definicí vzdělávání uvádíme tak, jak je uvedena od kolektivu autorů 2000: Vzdělávání je proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, utváření morálních rysů a osobitých zájmů“ (Palán 1997). V jeho průběhu dochází k utváření osobnosti, individualizaci společenského vědomí (jako součást socializace).

Z pohledu andragogiky není vzdělávání pouze v mezích intelektuálního vývoje. Řadí jej mezi faktory všestranného vývoje osobnosti. ,,Výchova je součástí celoživotního poznávání a studia v nejdelší etapě života člověka“ (kolektiv autorů 2000). „ Vyjadřuje určité normy komplexu poznatků a požadavků na vzdělanostní úroveň člověka a společnosti“ tamtéž“

Hlavní část:

Je velice důležité vědět, že proces komunikace je tvořen vysíláním obsahové informace vysílajícím, v našem případě tedy lektorem a odpovědí, tedy reakcí příjemce na zprávu, u nás účastníkem výuky. ,, Jak poukazují dlouholetí andragogové ,, Erudovanost obsahové části vyučování musí být doplněna o solidním, partnerský vztah k účastníkům“ . (Mužík 1998)

Znalost hlavních principů komunikačního procesu je nezbytná pro kvalitní řízení a organizování vyučování a učení dospělých. Mezi základní komunikační tvůrce ředíme podle Mužíka 1998 :

Formy

Pozitivní jednání

Umění naslouchat

Jejich využívání vede ke zvýšení didaktické i ekonomické efektivnosti výuky dospělých. Základ celého komunikačního procesu je tvořen lektorem. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby příprava na výuku, případně na řízení individuálního učení účastníků byla velmi precizní a přikládáme jí zvláštní důležitost. Při přípravě je nezbytné sledovat zejména tyto kroky:

1) upřesnění informačních zdrojů svého vystoupení (cíle, analýza účastníků, učební látka, prostředí pro výuku)

2) Kódování svého vystoupení (výběr metod, pomůcek a didaktické techniky, poskytnutí dostatečného prostoru pro zpětnou vazbu)

Co možná nejvyšší srozumitelnost, tedy vytvoření předpokladů pro pochopení učení látky jsou podmínkou dosažení bezvadné komunikace mezi lektorem a účastníkem. Lektor a účastník však nejsou jediné dva faktory ovlivňující průběh komunikace. Při jakékoliv komunikaci dochází ke vzniku takzvaného komunikačního šumu. Vznikají jak na straně lektora tak účastníka. Tyto rušivé elementy snižují kvalitu a efektivitu komunikace, potažmo celého vzdělávacího procesu. Uvedeme zde několik množných zdrojů vzniku komunikačních šumů ze strany lektora (Mužík 1998) :

- nesrovnalost myšlenek před jejich vyslovením

- nepřesné definice pojmů

- neaktuální reakce na signály vysílané účastníkem

- nerespektování přijímací kapacity účastníků a dalších psychologických aspektů výuky

Komunikace, stejně jako všechny procesy obecně má svá pravidla. Jejich dodržování napomáhá, aby nedocházelo ke vzniku šumů, případně byli s maximálním úspěchem eliminovány. Je tedy nutné si uvědomit, že:

1) Jestli lektor ve výuce něco sdělí, účastník si v paměti uchová jen část

2) Při komunikaci není rozhodující pouze to, co lektor sděluje, ale i to, co účastník rozumí

3) Dvoukanálová komunikace je pro aktivní spolupráci mezi lektorem a účastníkem efektivnější, než jednokanálová

4) Ve výuce dospělých není možné nekomunikovat

Během vzdělávacího procesu probíhá komunikace nejen formou verbální, ale i neverbální. Mezi neverbální komunikace, při zapojení vizuálních podnětů. Lektor má možnost využít vizualizační prostředky a tím zefektivnit a podpořit učení účastníků. Je však nezbytné uvědomit si, že stejně jako využití jakéhokoliv prostředku má i vizualizace své zásady.

Takto je uvádí Mužík 1998:

1) člověk přijímá až 80% informací očima

2) Rozvažte dobře, jaké informace budete vizualizovat

3) Vizualizační pomůcky musí být používány uvážlivě. Představují pouze pomocné prostředky, které mluvené slovo pouze doplňují a zvýrazňují, nikoliv nahrazují.

4) Používejte vizualizační pomůcky s rozvahou! Vizualizujte pouze to nejpodstatnější. Méně znamená často více.

5) Mluvené slovo musí předcházet vizuálním pomůckám a ne naopak. Udělejte vždy před použitím vizuálních pomůcek úvod s poskytnutím nezbytných informací. Vysvětlete, co pomocí vizuálních pomůcek chcete zdůraznit.

6) Dbejte na to, aby vaše vizuální pomůcky byly čisté a přehledné

7) Dejte účastníkům čas vytvořit si o vašich vizuálních pomůckách přehled

Schopnost komunikace je dána několika aspekty. Respektive její kvalita je ovlivněna schopnostmi lektora. Tyto schopnosti nazýváme rétorické dovednosti. „‘Komunikační kanály ve výuce tvoří jednotku verbálních a neverbálních přenosů formací, sdělení a dalších komunikačních prvků. S verbální stránkou výuky je spojen nejen s lektorskou činností ve výuce dospělých, ale i s dalšími prezentačními vystoupeními v rámci pracovní či obchodní činnosti“ (Mužík 1998). Kvalita projevu je závislá nejen na osobnosti přednášejícího, ale také na použitých verbálních prostředků, zvukových prostředků a nejazykových prostředků.

1) jazykové prostředky

Pro výuku dospělých byla vytvořena pravidla tvořící základ verbálních prostředků.

a) používat činný rod

b) dávat přednost českým výrazům

c) pozor na vliv cizích jazyků

d) eliminovat módní slova

e) vyloučit z projevu „slovní parazity“

f) pomocí mála výrazů hodně říci

g) střídat krátké a dlouhé věty

h) dbát na spisovný jazyk a gramatiku

2) Zvukové prostředky

Řeč: ,, je souhrn úkonů sloužící k dorozumívání mezi lidmi“ (Mužík 1998)

funkce řeči: Zdroje uvádí dvě základní funkce řeči. Jsou to emocionální a informativní. Řeč nám umožňuje předávání informací, dojmů a citů. Kromě slov, které tvoří informativní stránku řeči, vnímáme také tón. Tón řeči dává znát pocit klidu, rozčílení a podobně. Je vždy přizpůsobený situaci, pokud chceme mít u posluchačů úspěch. Obecně dělíme řeč na mluvenou- tedy vnější a skrytou – tedy vnitřní. „ Vnější řeč má zvukovou podobu. Vnitřní řeč slouží jako příprava řeči mluvené, je podkladem pro abstraktní myšlenkovou činnost. Správná mluva je ovlivněna dýcháním, správným tvořením hlasu a správným členění hlásek“ (Mužík 1998). Všechny tyto vlastností souhrnně nazýváme dikce. Dikci je možné učením vylepšit a stát se tak lepším přednášejícím. Nejdominantnější je hláskování. Tvoří tzv zvukovou stránku jazyka. „ Zvukovou stránku jazyka tvoří za sebou jdoucí zvuky lidské řeči- hlásky a další zvukové prostředky jako je přízvuk (slovní, větný), melodie (intonace) řeči, mluvní tempo, pauza“ (Mužík 1998). Nutnost spisovné výslovnosti vyžaduje zachování dané artikulace jednotlivých hlásek. Další důležité části mluvy jsou : modulace hlasu, frázování a intonace.

3) Neverbální prostředky

Neverbální komunikace dotváří celkový efekt verbálního působení lektora. Neverbální komunikace je vnímána podvědomě a je tak mnohdy v předstihu před komunikací verbální. N základě neverbální komunikace- tzv. prvnímu dojmu si studenti mohou vytvořit i fatální první dojem a to jak v pozitivním či negativním smyslu. I neverbální komunikace má své oblasti,kterým je potřeba věnovat pozornost.

a) vnější projev: oblečení, účes, make-up, ozdoby, symboly postavení

b) chování: chůze, držení těla, hruď, gesta

c) výraz obličeje: oči, čelo, brva kůže,pohyby úst a rtů

d) způsob mluvy: výška a barva hlasu, hlasitost, dikce, intonace a přestávky řeči, tempo a rytmus řeči

„ Uplatnění, respektive vliv jednotlivých oblastí neverbální komunikace je v praxi vzdělávání dospělých závislé často na konkrétní výukové situaci, osobnosti lektora, prostředí a podmínkách výuky, složení a motivaci účastníků a mnohdy jiných dalších faktorech“ (Mužík 1998).

Komunikační procesy ve výuce

Nejen pouze pozice a schopnosti lektora ve výukovém procesu jsou výrazným faktorem ovlivňujícím komunikaci jako takovou. Výrazným faktorem je také způsob vnímání učební látky dospělým účastníkem. Dospělý člověk vnímá látku nejen bezprostředně a okamžitě, ale i v souvislostmi s dalšími zdroji. Tomuto postupu říkáme „subjektivní filtr“ dospělého. Nejčastěji dospělý třídí informace na základě již dříve nabytých zkušeností a znalostí. Pro lektora je velice obtížné, mít přehled o těchto skutečnostech. Vhodným způsobem eliminace této neznalosti jsou psychologické, didaktické a profesní diagnostiky. Na základě výsledků je možné, aby svůj výklad přizpůsobil daným okolnostem a zvýšil tak efektivitu procesu. Během výuky na účastníka působí mnoho faktorů. Některé z nich dávají příčinu a podnět vzniku tzv. informačních šumů.

- příliš malá pozornost a koncentrace na výuku

- formulace odpovědí na otázky, nebo vlastních stanovisek ještě v průběhu naslouchání

- domnělé správné přijímání myšlenek

- nedostatečná příprava na výukovou komunikaci

- neochota k diskuzi, a tím i k odstartování intenzivní komunikace mezi lektorem a účastníkem

Nejdůležitějším a bohužel také jedním z nejvíce opomíjených úkolů účastníka ve výuce je naslouchání. Vždyť velice často užívaným pojmenováním účastníka je posluchač. (Mužík 1998) ,,Umění naslouchat je ceněná vlastnost nejen ve výuce, ale též v řídícím procesu a také v osobním životě“ (Mužík 1998). Z práce vědeckých pracovníků v oblasti komunikace došla k závěrům, že až 90% informací se v průběhu přenosu mezi vysílajícím a posluchačem ztratí. Toto platí v běžné komunikaci. V případě výuky dochází někdy i k vědomému ,,vypínání“ a to v případě, pokud posluchač nesouhlasí s obsahem látky, není s lektorem na ,,stejné vlně“, je přítomen stress z neúspěchu a další subjektivní pocity posluchače. Velký problém v komunikaci narůstá v případě zařazení příliš velkého množství cizích slov, případně odborných výrazů. Stejně jako společnost, i její řeč a způsob komunikace se vyvíjí. Díky tomu může snáze dojít k nedorozumění, nebo k nepochopení smýšleného obsahu. Proto tedy: „Slyšet, neznamená rozumět“. Stejně tak to, že je obsah registrován posluchačem, neznamená, že jde o proces efektivní. Mnoho posluchačů slyší tak , jak chce a to co chce. „ Rozumět, neznamená souhlasit“. (Mužík 1998) Další fází ve vzdělávání dospělých je aplikace naučené látky v praxi. Ne vždy tomu tak je. Dochází k tzv. výpadkům. Člověk ví, že by to tak měl udělat, ale neudělá.

Efektivitu výuky lze výrazně zlepšit zlepšením všech výše uvedených fází naslouchání. Nezbytné pro to je ovšem proces uvědomění si a postupné odstranění základních chyb v naslouchání. Uvedeme zde základní chyby v naslouchání a z toho odvozené „ desatero dobrého posluchače“ (Mužík 1998)

- nenechat partnera vypovídat se

- Mluvit současně

- Ukvapené protiargumenty

- Vypnutí pozornosti

- Nedělat si žádné poznámky

- Nedívat se partnerovi do očí

- Cítit se osobně napadán

- Soustředit se na podrobnosti

- Vyslýchat partnera

- Zkreslení obsahu vlivem předsudků

- Přeslechnutí

- Chybná interpretace obsahu

Deset přikázání dobrého posluchače

1) nepřerušujte v řeči

2) působte na partnera uvolňujícím způsobem

3) dejte najevo, že chcete naslouchat

4) nedopusťte rozptýlení partnera

5) vyžijte se do partnerovy situace

6) trpělivost

7) ovládejte se

8) nenechte se vyvézt z rovnováhy námitkami a kritikou

9) tažte se

10) nepřerušujte v řeči

Zvláštní důraz a vědomé zařazení stejného pravidla na prvním a posledním místě jasně ukazuje jeho důležitost. Nepřerušování v řeči umožní řečníkovi nejen správně a plynule sdělit všechny své myšlenky, ale dává mu pocit, že se mu dostává pozornosti a že se mu naslouchá. Pokud budeme mluvit o výuce dospělých musí být tento pocit dán nejen vyučujícímu, ale i účastníkovi při jeho aktivním zapojení do vyučovacího procesu.

Didaktické metody využívající komunikaci a interakci

Pokud budeme mluvit i komunikaci a interakci jako takové, najdeme jejich ne opomenutelné zastoupení v jakékoliv metodě. Jsou však i takové metody, jejich princip na komunikaci stojí a padá. Tyto metody jsou zejména metody přednášek, Dialogické – diskusní metody.

Metoda Přednášky

Přednášku považujeme za jednu z nejtradičnějších metod výuky a vzdělávání. „ Podstatou přednášení je systematický výklad tématu větší, nebo menší skupině účastníků“ (Mužík 2004). Jednotlivé části přednášky jsou:

1) úvod – osnova, téma

2) jádro- hlavní část

3) důkazy – praktická aplikace, příklady

4) závěr – shrnutí látky

Velice často jsou zdůrazňovány nevýhody a zastaralost systému přednášení. Jako negativa jsou uváděna zejména neúčinnost verbálního projevu v systému vzdělávání, chybějící zpětná vazba mezi přednášejícím a posluchačem a další. Přednáška je velice náročná na pozornost účastníka a na jeho schopnost systematického ukládání a zaznamenávání myšlenek – tedy přednášené látky. V případě neúspěchu ze strany posluchače často dochází k „ bloudění v problematice“, únavě a nechuti k dalšímu vzdělávání.

Je ale nutné zdůraznit, že v některých oblastech a možnostech je metody přednášky doposud nenahraditelná. Nabízí Přednášejícímu několik možností, které mu neposkytne žádná jiná metoda. Umožňuje přednášejícímu zvolit teoreticky velice náročné téma, velice precizně a systematicky předložit posluchačům ucelený přehled o daném tématu v jasných formulacích. Způsob přenášení je odlišný ve státech Evropských a Amerických, kde je běžné přerušení přednášky posluchačem s dotazem a podobně. Styl přednášky je vždy nutné přizpůsobit množství a povaze posluchačů. Přednáška dá možnost plně se projevit lektorově povaze, jeho pedagogickým schopnostem, znalostem a schopnosti zaujmout a získat pozornost posluchačů. Obecně je přednáška považována za pouhý přenos informací od přednášejícího k posluchačům. Znakem dobrého přednášejícího a kvalitní přednášky je vyvolávání vnitřního dialogu u posluchače. (Mužík 2004)

Zásady: (Mužík 1998)

1) Mluvte pokud je to možné volně, není vhodné číst připravený text

2) Jednoduchý způsob podávání informací je mnohdy ten nejefektivnější. Jedná se o krátké věty bez zbytečně velkého množství odborných výrazů. Tyto je vhodné následně vysvětlit

3) V úvodu přednášky obeznamte účastníky s jejím obsahem, rozdělením. Je vhodné uvézt osnovu. Během přednášky dělejte poznámky.

4) Důležitá je názornost. Vždy uvádějte příklady srovnávání, pokud je to možní využijte i obrazové techniky

5) Důležité body vizualizujte. I vizualizaci je nutné provádět s mírou. Nejedná se o přehlídku slidů.

6) Vyjadřujte se stručně. V příliš velkém množství slov se ztrácí nejen posluchač, ale mnohdy i přednášející.

7) Během celé přednášky udržujte s posluchači oční kontakt. Podle důležitosti sdělovaného obsahu měňte tempo a sílu řeči. Měňte výšku a sílu hlasu, stejně jako gestikulaci

8) Buďte zajímaví. Obojka výklad o ,,zákulisní“ informace. Tím nejen že udržíte u posluchačů pozornost, ale vzbudíte zájem o danou látku.

9) V závěru přednášky proveďte opět shrnutí probírané látky, zopakujte její nejdůležitější body a ponechte prostor pro dotazy posluchačů.

Dialogické metody

Jinak nazývané také diskusní metody. „ Za diskuzi jako didaktickou metodu považujeme skupinové řešení problémů, kooperativní a koordinovanou činnost členů skupiny, v níž účastník napomáhá svými názory, zkušenostmi, dovednostmi k rozšíření daného úkolu. Diskuze v tomto smyslu je projevem tvořivého úsilí účastníků“ (Mužík 2004). Dialogické metody jsou na posluchače mnohem náročnější. Vyžadují pozornost po celou dobu lekce, posluchači jsou nuceni používat logiku, zapojovat své předchozí znalosti a dovednosti, stejně jako naslouchat názorům ostatních, zapojit je do systému ve spolupráci s nimi nacházet nové řešení zadaného úkolu. Mnohdy novou a velice náročnou schopností, kterou diskuze rozvíjí je schopnost vystupování a prezentování svých názorů a myšlenek.

Dialogické metody mají několik různých variant. Liší se podle zásahů lektora do diskuze, způsobem zadávání tématu a podobně.

1) Řízená diskuze

Jedná se o nejběžněji používanou diskusní metodu. Je velice oblíbená u malých studijních skupin. Téma diskuze je dáno lektorem. Téma by mělo být skupině oznámeno s dostatečným předstihem, aby účastníci měli dostatek času ke studiu literatury a možnost připravit se tak. V úvodu vyučování lektor nepřednáší celou problematiku. Jen velice stručně obeznámí posluchače s tématem, nadnese otázky a zahájí diskuzi. Pak již opatrně a nenásilně usměrňuje diskuzi tak, aby vedla k dosažení stanovených cílů- tedy objasnění všech zásadních informací o probíraném tématu. Optimální je stav, kdy účastníci procesu volně diskutují tak, že lektor do jejich činnosti nemusí vůbec zasáhnout. Úskalí řízené diskuze je nutnost rychlé orientace ve velkém množství informací od posluchačů, obratnost nenásilného vedení směru diskuze, dobrý time managment, rychlé reakce na měnící se situaci. „ Vhodně vybraný námět, dobráá příprava účastníků, vyspělost lektora a jeho znalost problematiky a taktiky vedení diskuze jsou základními podmínkami úspěchu metody řízené diskuze. Obecněji vzato, platí to pro každou diskusní metodu“ (Mužík 2004).

2) Skupinové řešení problému

Sytém skupinového řešení je založen na samostatné práci studentů v menších skupinách. Každá ze skupiny si zvolí svého vedoucího, kterému následně lektor sdělí diskutované téma. Během obeznámení s tématem neodpovídá na žádné dotazy a neposkytuje ani žádné písemné podklady. Vedoucí následně skupinkám téma přetlumočí. V jednotlivých skupinkách se poté rozvine diskuze, jejíž závěry jsou uvedeny v písemné podobě a prezentovány před zbytkem studijní skupiny. Výsledky jednotlivých skupin je možné porovnat, diskutovat o důvodech a jednotlivých stanoviscích. V případě, že z výsledků vyplývá neinformovanost, případně zkreslení tématu, je vhodné požádat jednoho ze skupiny a stručnou charakteristiku základních rysů.

3) Diskuze v plénu

Tato diskusní metoda je charakteristická velkou skupinou posluchačů a přesně daným tématem. Přináší mnohá nebezpečí. Není prakticky možné, aby jednotliví účastníci mohli ve správnou chvíli adekvátně reagovat. Musí čekat, až jsou vyzváni ke slovu. Participace všech účastníků skupiny je znemožněna časovým limitem. Zkušený lektor má však několik možností, jak uvedené problémy minimalizovat. Jsou to:

1) určí časový limit diskusních příspěvků

2) celý kolektiv se rozdělí na menší pracovní skupiny

3) jedna ze skupin se pověří hlavním referátem, zpravidla je lektorem předem instruována a obdrží podkladový materiál nebo literaturu (Mužík 2004)

V případě rozdělení do skupiny pracuje každá skupina samostatně a v závěru přednese jeden z členů závěr. Pokud není skupina v názorech jednotná, je možné prezentovat i více variant. Prezentace jednotlivých skupin je zahájena referenční skupinou, pokračují další dílčí skupinu. Závěrečné slovo je vždy v ústech lektora. Je nezbytné,a by lektor shrnul výsledky jednotlivých skupin, vyzdvihnul správné a opravuje chybné výsledky. Nehodnotí pouze výsledky, ale také průběh. Chování jednotlivých skupin i jejich členů, dodržování pravidel atd. (Mužík 2004)

4) Panelová a pódiová diskuze

Tyto metody mají velice specifické postavení mezi jednotlivými metodami. Nejedná se totiž o metody diskuze mezi účastníky, ale mezi jednotlivými lektory.

Panelová diskuze probíhá mezi několika odborníky na dané téma. Každý z nich vysvětluje postoje k problematice z úhlu svého vědního oboru. Výsledkem je na základě nových faktů k porovnání argumentů, vzniku nových stanovisek, k hodnocení a možnému poupravení svých názorů. Dochází k aktivnímu vyvracení názorů oponentů, k nutnosti logického postupování při hodnocení a dokazování vlastních stanovisek.

Pódiová diskuze je jen jednou z variant panelové diskuze. V tomto případě se setkávají jak teoretici, tak i prakticky z mnoha oborů, které mohou mít s daným tématem co do činění. Je velice důležité, aby byl počet odborníků a jejich zaměření voleno velice obezřetně. Jen tak je možné zajistit komplexní pohled na diskutované téma a umožnit hladký průběh celé diskuze. Tyto druhy diskuze nemusí mít jednoho hlavního vedoucího. Je zde předpoklad, že odborníci na této úrovni umí samy udržet směr tématu a pracovat efektivně s jasným cílem. (Mužík 2004)

Zásady: (Mužík 1998)

1) Metody stojí na principu dialogu. Je tedy nezbytné, aby měli posluchači od samotného začátku aktivně se zapojit do diskuze. Dejte jim prostor k vyjádření a uplatnění znalostí a vědomostí. Nemělo by se v žádném případě jednat o ,, frustrující sérii hádanek“.

2) Pokud pokládám otázky, je nutné, aby měli posluchači dostatek času a prostoru ke sdělení odpovědí. Aby to bylo možné, je vhodné klást zejména otevřené otázky. Není vhodné postavit průběh rozhovoru na několika konkrétních pojmech. Může se pak stát, že je z účastníků budete muset doslova ,,páčit“

3) Úspěch účastníků, nebo jejich pocit z úspěchu je nezbytný. Účastníky proto se zájmem poslouchejte a vyčkejte na jejich odpovědi. Pokud účastník odpoví správně, je důležité jej pochválit. Pakliže není správná zcela celá odpověď, vyzdvihněte a dále pracujte pouze s tou správnou částí. Chybovat je lidské. Proto špatně odpovědi korigujte. Vždy však bez jediného náznaku kárání či výsměchu.

4) Ačkoliv se jedná o diskuzi a dialog je nutné mít stále na paměti, že vzděláváme. Proto do aktivního hovoru zapojíme co největší možný počet posluchačů. Důležité výsledky poznamenáváme na tabuli, nebo jinou formou zobrazovacích metod. V závěru lekce opět provedeme shrnutí výsledků práce.

5) Ze strany lektora ne nezbytné v celém průběhu vyučování klást vhodné dotazy správnou dotazovací technikou. Neustále korigovat směr diskuze a směřovat jej k dosažení námi vytyčených cílů.

Kombinací obou dvou výše uvedených metod je přednáška s diskuzí

„ Výklad je koncipován tak, že na jedné straně přináší dostatek informací k řešení diskusních problémů, na druhé straně podněcuje účastníky k diskuzi tím, že ponechává některé problémy v přednášce nedořešeny, nebo uvádí několik názorů na jednu a tutéž otázku a vyprovokovává zájem a snahu po objasnění vzniklých nejasností a po odstranění pochybností“ (Mužík 2004). Zařazení diskuze do přednášky je možné dvěma způsoby.

1) během přednášky, vždy po dokončení výkladového celku

2) po ukončení přednášky v předem stanoveném zbývajícím čase

Lektor by měl směřovat – vhodně zvolenými otázkami v úvodu diskuze, k rozvoji komunikace mezi jednotlivými účastníky. Lektor diskuzi pouze usměrňuje a podporuje. Není nezbytné, aby na kladené otázky odpovídal přímo lektor, naopak je mnohem vhodnější, pokud si na otázky budou odpovídat účastníci mezi sebou. V absolutním závěru lekce by měl lektor znovu shrnout všechny poznatky v přednáškové části, stejně jako z části diskuze. Ty jsou průběžně zaznamenávány na tabuli, či jiné zobrazovací pomůcky. Příprava tohoto způsobu přednášky je poněkud náročnější. Je nutné dopředu se připravit na směřování a moderování diskuze tak, aby směřovala k zamýšleným cílům a nestala se pouhou polemikou mezi přednášejícím a posluchači, nebo zodpovídáním dotazů. (Mužík 2004).

Závěr

Informace, které byly v této kapitole uvedeny jasně podtrhují nezastupitelný význam komunikace a interakce nejen v procesu vyučování, ale v celé lidské existenci. V nejzákladnější podobě rozeznáváme dva druhy komunikace. Verbální a neverbální. Z pohledu ,,nezasvěceného“ je důležitější a více vnímaná komunikace verbální. Jak ale dokazují studie probíhá více než 60 procent komunikace pomocí komunikace neverbální. Tento pocit je dán vědomostí vnímání obou druhů. Zatím co je verbální komunikace procesem vědomým a to jak na straně vysílajícího, tak příjemce, je neverbální komunikace procesem podvědomým.

Dalo by se říci, že komunikace, pokud probíhá obousměrně je určitým druhem interakce. V souvislosti s vyučováním, resp. vzděláváním nacházíme uplatnění všech druhů interakce. Jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami i jejich kombinace.

Pokud nedochází k dostatečné komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu, není možné, aby výuka probíhala s maximální možnou efektivitou a výsledky.

Pro kvalitu vzdělávání a z pohledu vyučování je nezbytná příprava nejen v oblasti odborných znalostí, ale také v procesu a schopnosti komunikace.

Komunikace a interakce jsou základem pro většinu metody vzdělávání. Jsou však dva druhy metod, u kterých jsou schopnosti a dovednosti komunikovat, prezentovat se a naslouchat naprosto zásadní. Jedná se o metody přednáškové – tzv Monologické metody a diskusní – tzv Dialogické metody. Oba druhy metod mají mnoho podskupin a je jen na zkušenostech a uvážení lektora, kterou při své práci využije.

Kontrolní otázky

1) Charakterizujte pojem komunikace

2) Charakterizujte pojem interakce

3) Vyjmenujte základní druhy komunikace

4) Charakterizujte vztah mezi komunikací a interakci

5) Charakterizujte uplatnění komunikace ve vzdělávání

6) Faktory ovlivňující komunikaci a jejich charakteristika

7) Komunikační šum a jeho zdroje

8) Charakterizuje a rozdělte monologické metody

9) Charakterizuje a rozdělte dialogické metody

10) Vypracujte vlastní návrh ne vedení lekce pomocí jedné z uvedených metod

11) Uveďte příklad vhodné volby jednotlivých metod

Použitá literatura:

Belcourt,M., Wright, P.C. (1998). Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu (1.vydání). Praha, Česká republika : Grada publishing

Bneš,M. (2003). Andragogika (2.vydání). Praha, Česká republika: Eurolex Bohemia

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS


Diferenciace a individualizace práce

Úvod

Vzdělávání dospělých je ve většině případů práce se skupinou studentů. Její početnost je rozdílná, podle charakteru vzdělávací akce. Jedna hranice je jeden instruktor na jednoho studenta. Maximální počet účastníků na lektora není stanoven. Obecně lze říci, čím více je studentů, tím obtížnější je práce pro lektora a zejména individuální přístup k nadprůměrným či podprůměrným studentům není možný. Respektovat specifika vzdělávacích potřeb prakticky není možné.

I v případě velkého množství studentů však nacházíme formu vedení vyučovací jednotky, jak nevýhody minimalizovat. Tyto formy jsou obecně nazývány diferenciací a individualizací práce. Hrubá charakteristika může být rozdělení studentů do skupin podle individuálních charakterových a výkonnostních vlastností, zadání studijní činnosti tak, aby tyto vlastnosti respektovala.

Tomuto popisu odpovídá více výukových metod. Jejich konkrétní charakteristiky a odlišnosti popíšeme níže.

Základní pojmy

Diferenciace:

Diferenciace- rozrůznění. Slovo diferenciace pochází z latinského slova s významem roznášet, lišit se, odlišovat se. (kol. autorů 2000) V psychologii se jedná o schopnost vnímání velmi podobných podnětů. Ve vzdělávání dospělých mluvíme o diferenciaci jako o nástroji individualizace výuky. Účastníky výuky můžeme rozdělit podle vstupních znalostí, schopností, dispozic, s cílem vytvořit optimální vzdělávací podmínky přiměřené předpokladům. Dále je pak do faktorů dělení možné zařadit váhu, pohlaví, zájmy, schopnosti, nadání, profese, délku praxe, předchozí vzdělávání a tak podobně. „ Rozlišujeme diferenciaci kvalitativní (podle zaměření zájmů a schopností) a diferenciaci kvantitativní (podle míry schopností a nadání)“ Palán 1997. Toto vše je možné nazvat pojmem diferencované učení. Diferencované učení je takový typ učení, kdy se ,, .. typ vyučovací jednotky dospělých ve školním subsystému profesního vzdělávání, rozlišování studujících podle určitých kritérií a jeho uplatnění při organizaci výchovně-vzdělávacího procesu.“ (kol. autorů 2000) „ Vyučovací proces obecně obsahuje dva druhy faktorů. Faktory stálé a proměnlivé. Mezi stálé faktory patří cíle, obsah a principy vyučování. Proměnlivé jsou osobnost vyučujícího-lektora a studujícího- tedy účastníka. Čas , který je ve všech soustavách (ve vyučovacích organizačních formách) statickým činitelem se při individualizaci učení stává proměnlivým. Stálým činitelem (statickým) se stává učivo“ (kol. autorů 2000)“

Z hlediska účastníka mluvíme o věku, prospěchu, zájmu, specifických schopnostech a celkovém nadání. Statické i dynamické schopnosti jsou skupiny činitelů, které determinují i klasifikují diferenciace. I tyto vlastnosti rozdělujeme diferenciace na vnitřní a vnější. Z pohled vzdělávací instituce jako je škola a podobně (je možné využití i v oblasti vzdělávání při zaměstnání) popisujeme dva základní druhy, kterými rozlišujeme organizaci vzdělávání.

1) Kvantitativní (stupňovitá – rozdělení učební látky, která se přizpůsobuje nadání a prospěchu žáků a jejich skupin) jsou vytvořené na základě vnitřní diferenciace

2) Kvalitativní (jakostní – volba učebních podnětů korespondujících s potřebami a zájmy)

Ani toto rozdělení však není konečné. Používáme ji pouze u některých předmětů a při některých vyučovacích jednotkách. Studijní skupinu tak rozdělíme na několik malých skupinek, které mají homogenní, nebo heterogenní výsledky. V praxi pak dochází k realizaci několika výhod (kol. autorů 2000) je uvádí následujícím způsobem:

1) ulehčuje přeřazení žáků z jedné skupiny do druhé, čímž se vytváří zdravé soutěžení v získávání lepších studijních výsledků ve skupině

2) v zájmu optimálních výsledků studující pracují individuálně, využívají bohatou škálu studijních materiálů, jako jsou například slovníky, encyklopedie, rozličné pomocné materiály (v závislosti na scénáři lektora)

3) lektor pracuje jak do počtu studujících s malým skupinkami. Přípravná fáze lektora na učební proces je ztížená tím, že musí připravit tolik vzdělávacích scénářů (projektů), kolik je diferencovaných studijních skupin. Jeho relativní časová ztráta je však náhradou za optimální studijní výsledky.

4) Vnitřní diferenciace studujících umožňuje přechod na frontální vyučování (pokud to vzdělávací situace vyžaduje), například promítán í filmu daného tématu pro celou skupinu, námět, který následně zpracují v malých skupinkách podle scénáře (projektu) lektora. Na jeho pokyn se na dané časové období zruší diferenciovaná výuka, kterou nahradí jiný typ práce.

5) Vnitřní diferenciací jsou dospělí posluchači aktivnější a samostatnější. Skupiny pracují samostatně v zájmu dosažení částečného vzdělávacího cíle. Diferenciace vzdělávání dlouholeté pedagogické tradice a má své klady, zejména u dospělých. Vyžaduje však od lektora namáhavou práci jak v přípravě, tak i v realizační fázi vyučování.

Individualizace

Individualizace v souvislosti s tématem vzdělávání pochází z lat. Individualit = nedělitelný. Individualizaci tedy budeme chápat jako jedenu z možných forem vzdělávání. Je součástí, případně doplněním diferenciace. Při tomto způsobu vzdělávání je obsah, forma a Metody vyučování přizpůsobeny individualitám studujících. Palán 1997 charakterizuje individualizaci učení jako ,,… vzdělávání ,, na míru“.“ Jedná se tedy o vzdělávání podle potřeb, možností a stávající úrovně(navázání na stávající znalosti a dovednosti s vypuštěním znalostí a dovedností, které ovládá) vzdělávaného“.

V tomto případě vysvětlujeme individuality jeho ,,souhrn charakterových a psychofyzických vlastností osobnosti, kterými se jednotlivec vyznačuje“. Můžeme tedy říci, že se jedná o sladění výchovného tempa s časovými a intelektuálními možnostmi vzdělávaného. Individualita není přesně daná. V průběhu života člověka se formuje a ustaluje postupně. Její respektování ve vzdělávání přispívá k rozvoji osobnostních kvalit mládeže i dospělých. „ V systému výchovy a vzdělávání dospělých ji je nutné chápat uplatňovat jako prostředek na objevování a rozvíjení těch pozitivních schopností a vlastností jednotlivců, které podstatně přispívají k utváření a rozvoji jejich individuality a to zejména s ohledem na jejich profesní a občanský profil. (kol. autorů 2000)“ Pro zvýšení úspěšnosti je nutné dodržení následujících podmínek:

1) vhodným individuálním přístupem lektora ke studujícím vytváření neformálních vztahů mezi nimi.

2) Volba a uplatňováním optimálních aktivizujících didaktických forem a metod výuky a individuálního studia

Za vhodné metody jsou považovány

1) Heuristický rozhovor podněcující k samostatné myšlenkové činnosti, k přesnému uvažování a řešení

2) Rozhovor podle dopředu daných pravidel také umožňující individuální pohled a přístup k nastolené problematice

3) Individuální konzultace lektora s účastníky studia

4) Výměna zkušeností k různým aktuálním (ekonomickým, politickým, kulturním a jiným) otázkám

5) Aplikační a situační metody zaměřené na uplatňování vědomostí a způsobilostí v různých oblastech

6) Laboratorní metody zaměřené na řešení netypických úkolů

7) Problémové a výzkumné metody rozvíjející intelektuální schopnosti a způsobilosti a vědecké myšlení

8) Zadávání a spravování a obhájení individuálních seminárních a závěrečných prací

Pokud se na problém individualizace podíváme z úhlu podnikového vzdělávání jedná se o autonomní přístup v podnikovém vzdělávání. Jedná se o vzdělávání cílené na potřeby kvalifikovanosti práce ,, …. Individualizace vzdělávání je náročná nejen na lektory a vzdělávané, ale především na celou organizaci vzdělávání. Předpokládá zavedení systému diagnostiky, projektovou i časovou individualizaci vzad projektu, individualizace vzdělávacího programu“. (Palán 1997) Vyžaduje netradiční přístup i v oblasti forem a metod. Jedná se sice o formu s nejvyšší nákladností, nicméně zároveň s nejvyšší efektivností.

Pokud to časový a finanční plán dovoluje, optimálním shledáváme použití one-to-one. Jedná se tak o nejefektivnější způsob, kdy jsou plně respektovány individuální požadavky studujícího. Je využíván zejména při výuce jazyků, kde je tak možné přesně analyzovat úroveň studujícího. (Palán 1997)

Práce

Pojem práce je velmi obecný a je možné na něj pohlížet z početného množství úhlů. Z toho vyplývá i nepřeberné množství možných definic. Vzhledem k obecnému povědomí o významu tohoto pojmu u vedeme 9 základních vysvětlení z oblastí, jak jsou publikovány v kolektiv autorů 2000.

1) úsilí zaměřené na vyrobení nebo splnění něčeho

2) úsilí zaměřené na splnění úkolu nebo závazku

3) plodná, produktivní, smysluplná nebo uznávaná činnost nebo aktivita

4) z fyzikálního hlediska jde o výsledek působení síly na těleso a jeho přemístění v prostoru nebo přetvoření v čase. Přenesení energie z jednoho tělesa nebo systému na druhý

5) je považována za synonymum za označení pro zaměstnání, zejména v průmyslovém odvětví

6) označení výsledku úsilí, činnosti, mistrovství nebo aktivity (např. umělecká, literární, hudebním, vědecká nebo výtvarná práce)

7) jedná se o proces který probíhá mezi člověkem a přírodou, při kterém člověk svou aktivitou, činností a produktivitou reguluje výměnu látek a vůči přírodě vystupuje jako samostatná síla, přičemž mění stejně sebe, jako i přírodu a proces komunikace s lidmi

8) všeobecně hovoříme o práci jako o souhrnu v šech aktivit jednotlivců, jehož výsledkem je celospolečenská hodnota s odrazem na hodnotovou orientaci jednotlivce

Hlavní část

Charakteristika základních pojmů nám dává jasný směr, kterým se budeme v této kapitole pohybovat. V případě individualizace vzdělávání je nezbytné věnovat se metodám, které tento přístup nejen žen umožňují, ale i podporují. Mezi tyto metody patří případové metody, inscenační Metody a práce individuálních konzultací.

Případové metody (studie)

Poprvé byly tyto metody použity při vzdělávání harvardských manažerů ve 20 letech minulého století. Při těchto metodách jde o řešení jednotlivých konkrétních případů – odvětví není důležité, pod vedením lektora přichází účastníci na řešení jednotlivých problémů a zadání. Účastníci musí čerpat ze svých znalostí i předchozích zkušeností z praxe. Postupy jednotlivých studentů jsou právě z tohoto důvodu velice rozdílné. Práce lektora je v tomto případě velice obtížné. Jednou z nejdůležitějších částí je již samotný výběr studovaných případů. Musí brát v potaz zejména dvě hlediska: mají účastníci procesu dostatečné zkušenosti a znalosti, aby mohli dosáhnout žádoucího řešení. Zkušenosti lektora umožní také vhodné sestavení jednotlivých studijních (řešitelských) skupin, v jeho zásazích v průběhu práce. Je možné zahájit dílčí diskuze i během řešení. Docílíme tím tak komplexnějšího pohledu na problém a hodnotnější výsledky. Je velice důležité si uvědomit, že v každém případě jde jen o simulování praxe. Ačkoliv by se měl lektor pokus vytvořit podmínky co nejvíce připomínající reálnou situaci, nejnezbytnější je zejména postihnout podstatné prvky situací. Cílem této metody by mělo být osvojili nosné postupy, samostatné myšlení a jednání.

Základní prvky, které musí výuky respektovat jsou:

- popis případu

- prodiskutování případu

- rozbor případu

- zhodnocení případu

Během přípravy vyučování se věnujeme hodnocení lidského, technického i časového faktoru. Pokud chceme ve výuce využít případové studie, musí být posluchači aktivní a nesmí se bát prezentovat své zkušenosti před skupinou. V opačném případě je tato metoda neefektivní. Technický faktor v sobě skrývá zejména možnosti technického vybavení, které lze ve výuce použít.

Nároky na lektora:

- dostatečná znalost didaktických metod

- schopnost reagovat tvůrčím způsobem na názory a postoje účastníků

- dostatečná teoretická znalost problematiky

- metodicky musí být lektor na vysoké úrovni

Metoda případových studií je velice časově náročná. Je s tím tedy potřeba počítat a je nutné ji vždy včetně diskuzí pečlivě časově ohraničit.

Konkrétní zadání ukazují, jakým způsobem je vytvořen podklad pro vypracování případů. Celá situace je nastíněna velice stručně s uvedením několika otázek, které posluchače směřují k řešení problému správným způsobem. Po prezentaci situace jsou diskutovány ve skupinách a výsledky pak prezentovány v plénu. Je možné daná řešení rozebrat ihned v celé studijní skupině. Najít řešení předloženého případu je však jen dílčí cíl. V tomto případě je dalo by se říci nalezení řešení cestou ke splnění cíle celého vzdělávacího procesu. Hlavní cíle použití této metody jsou:

- nácvik a zdokonalení rozhodovacích dovedností

- vytvořit schopnost vcítit se do problému

- nácvik rychlého hledání alternativ řešení problému

- schopnost rychlého rozhodnutí pro optimální řešení

Forma případových studií má v praxi několik různých typů a specifických postupů

1) Klasická forma případové metody (rozborová studie)

Tato forma je v praxi označována jako harvardská. Posluchači řeší klasické reálné situace. Procvičuje zejména dovedností řídících funkcí. V základních informacích je zadán nejen problém nutný k řešení, ale i prostředí, ve kterém situace vznikla, stejně jako je nezbytné poskytnout všechny další nutné informace k vytvoření závěrů. Styl zadání může vést účastníky k vyhledání dalších informací v literatuře a dalších zdrojích. Problém může být posluchačům naznačen formou dotazů v závěru zadání.

Řešení je směřováno tak, aby splňovalo dvě základní hlediska:

- nalézt nejvhodnější řešení z hlediska současné situace

- zabránit budoucímu možnému opakování výskytu problému

Přínosy využití (Mužík 2012)

- rozvoj dovednosti využívat znalostí a aplikovat obecné poučky při řešení složitých problémů praxe

- Rozvoj schopnosti logického analytického přístupu rozpoznání, vymezení a řešení problémů, rozvoj dovednosti v práci s informacemi

- Rozvoj kombinačních schopností, variantnosti v myšlení, schopnosti hledat různé způsoby dosažení cíle

- Rozvoj schopnosti efektivní kolektivní práce, dovednosti pracovat a komunikace s lidmi při řešení problémů ve skupině

- Výcvik v řešení problémů v nových, specifických situacích řídící praxe, rozvoj schopností řešit efektivně konkrétní situace

Nedostatky, které jsou této metody vytýkány: (Mužík 2012)

- příprava případové studie je časově velice náročná a často i nákladná. Časově náročný je i vlastní výukový proces pomocí případové metody.

- Důležitá je i příprava účastníka na výuku. Velmi často se stává, že účastníci přicházejí do kurzů nestejně připraveni. To potom narušuje plynulost výuky a ztěžuje dosažení pedagogických záměrů lektora.

- Přes popis problémové situace a jejich souvislostí zůstává studie případu pouze statickou verzí měnícího se prostředí. Tím se snižuje přesvědčivost, plastičnost a realismus zadání.

- Písemná forma zadání neumožňuje sdělit řadu skrytých, avšak pro vznik problémové situace podstatných rysů osobnosti a motivů chování jednotlivých postav.

- Neexistuje zpětná vazba. Účastníci nemají možnost ověřit si nosnost a účinnost vlastních řešení ve fázi realizace rozhodnutí či dalším vývoji situace. V takových podmínkách bývá obtížné navodit atmosféru osobní zodpovědnosti účastníků za navrhované řešení.

2) Řešení konfliktních situací

„ Charakteristickým rysem této varianty je dominantní vliv lidského činitele na vznik problémové situace (konfliktu)“ (Mužík 2012). Tyto případy jsou většinou situováno do oblasti mezilidských vztahů. Oproti výše uvedené metodě je zadání podáváno jen ústně a velice stručně. Jsou objasněna všechna potřebná fakta. Posluchači nemají dán čas na zpracování informací. K rozboru situaci přistupují okamžitě po zadání úkolu. Činnosti posluchačů jsou:

- rozbor příčin vzniku konfliktu

- návrh způsobu řešení

- hodnocení nosnosti řešení

- hodnocení praktické použitelnosti řešení

Lektor má během průběhu diskuzí pouze usměrňovací úlohu bez aktivního zasahování do vlastního rozboru a hledání řešení. V případě, že se diskuze a řešení zastaví na tzv.mrtvém bodě, může lektor pomoci účastníkům vhodně položenými otázkami. Je však velice důležité, aby se zdržel sdělování svých názorů a postojů. Po ukončení diskuze je možné sdělit posluchačům, jak se postupovalo v reálné situaci.

Závěr a shrnutí by měl mít jako součást zejména zdůraznění obecných aspektů spojených s tímto typem konfliktu (situace). (Mužík 2012)

Tato metoda je časově méně náročná jak na přípravu lektora, tak na přípravu účastníků. Je možné je využít i pro vzdělávání střední třídy vedení. Hlavním cílem je naučení se zvládnutí citlivého výběru mezi způsoby řešení. Přijímat názory i argumenty ostatních a rozvíjet svou vlastní logickou argumentaci. Nedostatkem této metody je vymezení úzkého prostoru pro práci pouze zadáním lektora. To má za příčinu obtížnější vžívání se do situace. Je vhodné kombinovat tuto metodu s jinými, které umožňují zpětnou vazbu a vedou tak k zodpovědnějšímu hledání řešení. (Mužík 2012)

3) Živé případové studie

„ Podstatou živých případů je skutečný, aktuální problém, který se dostává před účastníky neupravený („nefiltrovaný“) názory, záměry a přístupem lektora“ (Mužík 2012). To umožní účastníkům dostat se přímo do situace, kterou mohou reálně ve své pracovní praxi zažít. Řešení případu se odehrává v několika fázích. Takto je uvádí Mužík 2012

- účastníci prostudují předem stručnou charakteristiku problémové situace a připraví se na výukové setkání

- pověřený manažer zopakuje v prvním setkání s účastníky nejpodstatnější fakta případu, objasní nejdůležitější souvislosti a zodpoví jejich dotazy. Na rozdíl od klasické harvardské metody se nesnaží zadavatel případové studie předkládat informace ucelené, vyčerpávající či upravené

- analýza případu účastníky. Ta vyústí v návrhy na konkrétní opatření pro řešení problémové situace. Závěry a návrhy účastníků (individuální či skupinové) jsou formulovány písemně a předány k posouzení zadavateli „živého“ případu.

- V diskuzi zhodnotí manažer podniku postup jednotlivých účastníků (skupin) a jimi navrhovaná opatření a konfrontuje je se skutečně realizovaným řešením daného problému. Závěrem účastníci ve všeobecné diskuzi kriticky hodnotí podnikem skutečně přijatá opatření i vlastní přístupy

Mezi výhody této metody jednoznačně patří vysoká zainteresovanost účastníků, které motivuje reálnost případu. Účastníci jsou aktivnější. Pod dohledem lektora se zároveň s tím zdokonalují v přípravě, rozboru, prezentaci a vedení rozboru případu. Lektor musí velice úzce spolupracovat a vést studenty jednotlivě. Cíle pochopitelně neplní stejně jako předupravené případy, nicméně jsou pro posluchače zajímavější, aktuální a mnohdy ještě nedořešené. V diskuzi může zadavatel nalézt mnoho originálních a zajímavých námětů pro řešení reálné situace ve své firmě.

4) Postupné seznamování s případem

Jedná se o velice specifickou metodu. V jejím průběhu není posluchač obeznámen se všemi okolnostmi případu již v jeho úvodu. V první fázi je podána jen část informací, se kterými posluchači pracují, o němž diskutují. Ve chvíli, kdy dostoupí kritického bodu – vrcholu a posluchači navrhnou a prezentují své návrhy řešení, podává lektor další informace o vývoji případu. Tímto způsobem je veden celý průběh řešení situace. Hlavním smyslem této formy je přinutit účastníky pružně reagovat na měnící se situaci a na základně změn měnit v průběhu práce svá stanoviska a hledat nová řešení. (Mužík 2012)

5) Metoda řešení incidentů (příhod)

Zvláštní metodou je řešení incidentů. „ …. Incident je nutné chápat jako běžnou , často triviální příhodu, událost osobního či neosobního charakteru“ (Mužík 2012). Byla do praxe zavedena v roce 1950 profesorem Pigorsem. Účastníci se aktivní podílí na konečné podobě případu – maximální možnost účasti na vlastním poznání a vymezení řešeného problému. Díky tomu dochází ke značnému aktivnímu zapojení účastníků do procesu vzdělávání. Jednotlivé fáze jsou:

1) stručné seznámení účastníků s případem. Je zadáno hledisko, jakým se mají k případu postavit a je dán čas na zpracování řešení.

2) Na dotaz účastníků jsou poskytnuty informace, které jsou podle jejich uvážení potřebné pro další řešení. Informace získají tázáním se zadavatele.

3) Dále v plénu pracují na dalším řešení. Tedy zpracovávají nové získané informace.

4) Jakmile celá skupina ukončí diskuzi, jsou jednotliví účastníci vyzvání k samostatnému zpracování úkolu. Závěry písemně zaznamenají.

5) Tyto dílčí odpovědi zadavatel zpracuje, rozdělí je podle druhů a takto shodné skupinky vytvoří skupinky pro další práci.

6) Účastníci v těchto skupinkách nadále diskutují. Všichni jsou vyzváni dále diskutovat a ověřit si správnost svých názorů. Ve skupinách připraví prezentaci, je zvolen mluvčí skupiny.

7) Závěry skupiny jsou předneseny v plénu a to pak může diskutovat s postupem skutečně přijatým pro danou situaci

8) Nakonec dochází k objasnění a diskuzi nad širšími souvislostmi příčin vzniku incidentu. Jsou stanoveny preventivní opatření, vyjmenovány důsledky jednotlivých postupů. (Mužík 2012)

Případové studie byly ve svých prvopočátcích zavedeny jako metody umožňující komplexní pojetí daných problémů. Cílem těchto metod je samostatná práce posluchačů vedoucí k vytvoření reálných závěrů. Nutností je intenzivní a hluboké zkoumání dané situace. Jejic pomocí řešíme:

- problémy kasuistiky

- problémy logické souvislosti

- pochopení vazeb

(Mužík 2012)

Inscenační metody

Autorem a zakladatelem těchto metod a jejich teoretických základů je psychiatr Moreno. Tato metoda mu sloužila k psychoterapeutickým účelům. Už v roce 1923.

Metody je založena na faktu, že každá pracovní pozice vyžaduje standardy pracovní činnosti, výkonu, profesní dovednosti a podobně. To vše v konkrétním prostředí pracovního místa ve firmě.

Na výkon působí mnoho různých faktorů. „ S výkonem pracovní pozice úzce souvisí i hraní pracovních rolí, které jsou součástí životních rolí člověka. Role jsou spojeny s určitými společensky podmíněnými vzorci (způsoby) očekávaného jednání a chování v určitých situacích“ (Mužík 2012). „ Hlavním posláním inscenačních metod je ,, přehráváním“ posilovat vztahy pracovní pozice – role – očekávané jednání a chování. K tomuto jsou využívány simulované situace a podpora lektora. Hraní rolí je velice úzce spjato j kvalifikací a profesními kompetencemi jednotlivce i celého pracovního týmu. V simulovaných metodách má účetník možnost vyzkoušet si ,,nanečisto“ různé situace, hledat jejich řešení a správné postupy. Vše je vedeno jen jako, je tedy možné, aby byli účastníci při ,,tréninku“ uvolnění a spontánní. (Mužík 2012)

Inscenační metody mají tři základní podoby. Každá z nich je specifická jak cílem, tak způsobem provedení.

1) Mnohostranné hraní rolí

2) Jednoduché strukturní inscenace

3) Nestrukturní jednoduché inscenace

Všechny inscenační metody mají za úkol především přede vším zejména posílení komunikačních kompetencí. Zvláštností těchto metod role aktéra v přímé konfrontaci.

Mnohostranné hraní rolí

Postup:

- Rozdělení posluchačů do skupin – počet členů skupiny odpovídá počtu rolí

- Rozdání všeobecných instrukcí, seznámení účastníků s instrukcemi

- Přidělení jednotlivých rolí a předání dílčích instrukcí

- Určení povinností vedoucích skupinek

i. Řídit diskuzi

ii. Zajištění písemného záznamu závěrů

- prostor pro případné dotazy a určení časové dotace pro diskuzi ve skupinkách

- pět minut před koncem doby, upozornit aktéry o blížícím se konci limitu

- p ukončení diskuze zjištění dosažených výsledků

i. fakta v daném úkolu, příčiny hraných jevů

ii. jaké řešení bylo navrhováno a proč

iii. postoje členů jednotlivých skupin k rozboru a řešení,

iv. porovnání provedených rozborů a výsledků skupin

v. analýza příčin různých řešení

- pozorovatelé jednotlivých skupin hodnotí zejména vedoucí skupin a jejich řídící práci

Výhody:

- zajištění účasti všech zúčastněných

- ztráta počátečního ostychu, přirozené jednání,

- údaje z více skupin, které lze porovnávat

- možnost rozbor všech faktorů ovlivňující výběr řešení

- poznání že ne vždy je jen jedno řešení správné

Nevýhody:

- nedostatečná zpětná vazba

- představuje pouze první krok v zavádění inscenačních metod do procesu vzdělávání

Jednoduché strukturní inscenace

Jednou z nutností k provedení těchto inscenačních metod je zejména vhodné prostředí. Během vyučování nesmí být účastníci rušeni. Prostředí musí být příjemné, vybaveno nejlépe tak, jako by se jednalo o realitu. Hlavní představitelé inscenace musí zaujímat místa naproti sobě. Lektor musí mít již před začátkem práce jasně stanovené cíle výuky.

Atmosféra, která je nutná k možnému plnému využití možností, které nám inscenační metody nabízí, by měla být pozitivní a to v duchu zájmu účastníků o danou metodu. Postoje účastníků k hraní rolí jsou od zájmu, zvědavosti přes lhostejnost až po odmítavost aktivního zapojení. Je na lektorovi, tuto situaci změnit. U náročného tématu, či velmi specifické studijní skupině je někdy vhodné, aby lektor první inscenaci sehrál se svým asistentem osobně.

Průběh inscenace (Mužík 2011)

- výběr účastníků k sehrání dané inscenace – s aktivitou musí účastníci souhlasit

- zadání všeobecných instrukcí pro aktivní účastníky inscenace

- přidělení jednotlivých rolí, zadání dílčích instrukcí

- vedoucí diskuze zahajuje inscenaci

- všichni dostanou možnost projevení názoru, role je obohacována zkušenostmi a znalostmi herců – není potřeba držet se striktně rolí

- lektor hlídá, aby nedošlo k poklesu tempa diskuze, nedostatečné argumentaci, zanedbání důležitých aspektů a podobně. Doplnění rolí probíhá jen písemnou formou

- přehrávání končí po vypršení časového limitu, nalezení řešení, nebo končí bez výsledku

- hodnocení – formální i neformální stránka – hodnotiteli jsou lektor i pozorující účastníci, hodnotí se zejména

i. splnění rolí jednotlivými účastníky

ii. způsob a kvalita řízení diskuze

iii. způsob a důvod řešení problému, následky řešení, hodnocení argumentace a dominance některého z herců

- vypracování alternativních řešení v plénu, srovnání všech nalezených řešení

- v případě nahrávání inscenace, je vhodné provézt videorozbor

Nejdůležitější částí celé inscenace je zpětná vazba. Během zpětné vazby je účastníci dozví, jak postupovali, jsou upozorněny na své nedostatky. Stejně tak , jako jsou jim sděleny možnosti, jak dané chyby odstranit a dál na sobě a svém rozvoji pracovat. Nezbytné je korektní a zároveň i citlivá práce lektora. Ne všichni lidé dobře snáší kritiku a jsou na ni zvyklí. Metody, kterými je možné zpětnou vazbu docílit je volná diskuze v plénu, diskuze se skupinkami a stejně tak i kladení otázek již v průběhu inscenace. (Mužík 2011)

Nestrukturní jednoduché inscenace

Tuto metodu lze využít pouze v případě, že je skupiny s těmito metodami zvyklá pracovat a má ji ráda. Všechny náměty a témata vycházejí přímo z pléna a rozehrávají se ber předem dané struktury naprosto samovolně.

Využití inscenačních her ve vzdělávání dospělých má své velké přednosti,a le stejně tak i své hranice. Kvalita výuky je dána především na prostředí, je omezena strukturou a zadáním hry a především hereckými schopnostmi jednotlivých účastníků. Jejich schopností vcítit se do role. Při zařazení těchto metod do vzdělávání vyšších manažerů jsou mnohdy využívají profesionální herci, či studenti herectví a účastníci jsou jen pozorovateli a hodnotiteli. (Mužík 2011)

V divadelní tvorbě lze také najít hry, které jsou krátké a jejich cílem je předá í výchovného poselství divákovi. Tyto hry nazýváme jednoaktovky a jedním z nejznámějších autorů těchto ,,edukačních“ her je např. Milan Uhde. Maximální využití inscenační metody nachází v dramatické výchově a dramaterapii. (Mužík 2011)

Závěr

Individualizace a diferenciace jsou procesy, které hrají ve vzdělávání dospělých nezastupitelnou roli. Pokud se k dětem v procesu edukace máme chovat jako k individualitám platí to v edukaci dospělých několikanásobně.

Dospělí lidé mají rozdílné pracovní zkušenosti, každý vstupuje do vzdělávacího procesu z jiného důvodu a s jinou motivací.

V procesu vzdělávání můžeme pracovat s metodami, které nám toto umožňují. Jsou to inscenační metody a metody případové. Díky těmto metodám je možné pracovat s každým posluchačem samostatně, případně s nimi pracovat v malých skupinkách, a přizpůsobit tak přístup jejich individualitám.

„Simulace je účinným způsobem vzdělávání, zejména jde-li o to, dosáhnout změny v chování účastníků. Účastníkům umožňuje jednat tak, jako by byli v reálné situaci“ (Prokopenko, Kupr 1996). „ Simulace je vzdělávací cvičení, při kterém se používá model skutečnosti. Manažerova realita je ovlivňována mnoha faktory;některé se týkají dovedností, vzdělání a osobnosti manažera, jiné odpovědností, podřízených kolegů, norem a pravidel organizace“ (Tamtéž).

Oproti tomu případové studie „… se staly efektivním nástrojem pro rozvoj manažerů, a jsou jím už tři čtvrtiny století. I když chybí jednoduchá definice, která by vystihla jejich podstatu, lze případové studie popsat spíše jako interaktivní, než didaktické a spíše problémově zaměřené než teoreticky orientované“ (Prokopenko, Kupr 1996).

Obě dvě metody umožní lepší poznání a přizpůsobení se individualitám jednotlivých účastníků. Je zcela na schopnostech lektora, zda dokáže získané informace využít k zefektivnění procesu vzdělávání.

Použitá literatura:

Belcourt,M., Wright, P.C. (1998). Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu (1.vydání). Praha, Česká republika : Grada publishing

Bneš,M. (2003). Andragogika (2.vydání). Praha, Česká republika: Eurolex Bohemia

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS


Rozvoj aktivit a tvořivosti

Úvod

Základní pojmy

Rozvoj:

„Ve vzdělávání dospělých ve smyslu: odborná příprava a rozvoj. Připravuje jedince na zvládnutí jeho budoucích šancí bez ohledu na jeho současné zařazení ve společenské dělbě práce. V rámci podnikového vzdělávání – investice do budoucnosti a také příspěvek k seberealizaci pracovníka“ Palán 1997. Je součástí plánování kariéry a kariérních drah.

Tvořivost:

Pojem tvořivost vychází z latinského creare= tvořit, plodit, rodit. Tvořivost – můžeme nazvat také kreativitou. Tvořivost tedy definujeme jako souhrn procesů, které vedou k novým, originálním myšlenkám, postup, nápadům, teoriím nebo konceptům. (Palán 1997) Tvořivost, zahrnuje schopnost tvořit něco nové. Je možné nalézt mnoho desítek definicí tohoto pojmu. Vybrat z nich jednu všeobecně akceptovatelnou prakticky není možné. J.Hlavsa in Kolektiv autorů 2000 rozděluje definice podle zaměření na:

1) tvořivost se chápe jako intelektová operace – tvořivé myšlení

2) tvořivost postihuje proces a produkt (např. Stein chápe tvořivost jako proces, který rezultuje do nového díla, který se přijímá jako vyhovující, užitečné či uspokojující pro nějakou skupinu v určité etapě)

3) skupina definicí vymezuje tvořivost jako schopnost: tvořivost je dispozice vytvářet a rozpoznávat hodnotné inovace, schopnost nepřetržitě produkovat nevšední, originální a hodnotné nápady

Tvořivost má mnohé podoby a procesy, její množství a rozmanitost je prakticky neomezená. Podle oblasti činnosti se zažilo jako základní rozlišení tvořivosti na vědeckou, uměleckou, technickou, řízení společenských procesů a pedagogickou. Jemnější rozdělení tvořivosti obsahuje například: literární, ve výtvarném umění, architektuře, hudbě, dramatickém umění, dále technické zlepšování, tvořivost v konstrukci, designu, v rozhodování v organizaci, v politice, diplomacii, správě a administrativě, vojenství, v obchodě a podnikání, v dopravě, v psychologické činnosti, v lékařství a péči o dítě, v žurnalistice, sportu a dalších odvětvích (kolektiv autorů 2000)

Pro oblast vzdělávání jde především o stanovování neformálních cílů, a o hledání adekvátních neformálních forem a metod jako základu efektivního vzdělávacího procesu (Palán 1997).

Aktivita

Pochází z lat. Activus = činný. Aktivita je nejvšeobecnější činný projev organismu směřující k všeobecnému prospěchu. Jedná se o přirozenou schopnost jedince samostatně, aktivně zasahovat do okolí tak, aby byl dosažen soulad mezi jednotlivcem a prostředím, zejména společenským.

Palán 1997 uvádí 5 stručných charakteristik pojmu aktivita:

1) činnost jednotlivců nebo skupin i živých organismů

2) chování, jednání nebo činnost zaměřené (vědomě i nevědomě) k cíli, které je většinou reakcí na vnější podnět

3) cílově zaměřený projev organismu k saturaci základní potřeby – zachování existence

4) schopnost člověka cílevědomě měnit přírodu, společnost i sebe sama

5) v andragogice- snaha, vůle a schopnost dospělého o jeho optimální zařazení ve společenské hierarchii, jeho maximální spoluúčast na výchovném a vzdělávacím procesu, jeho úsilí o dosažení maxima při rozvoji vlastních schopností, vědomostí a dovedností

Lehce odlišný pohled na aktivitu nalezneme v publikaci (Kolektiv autorů 2000)

1) uskutečňované činnosti jsou v okamžiku jeho průběhu podmíněné zvláštnostmi vnitřních stavů záměru jednotlivce

2) schopnostmi překonat vnější i vnitřní překážky, u kterých hraje významnou roli – motivace, který pobízí subjekt k činnosti – při realizaci různých procesů a nese významnou roli vůle

„ U dospělého člověka aktivita představuje i schopnost uskutečňovat nadstandardní činnosti, a to na základě množství aktivity a osvojených – poznatků a získané – zkušenosti“ (kolektiv autorů 2000)

Hlavní část:

Základní podmínkou pro jakýkoliv rozvoj je motivace. Mužík 2004 uvádí mezi důvody, které mohou zničit úspěch vzdělávání i …… „ 2) nízká vnitřní motivace účastníků“ ….

„Z hlediska efektivity vzdělávání dospělých se mnohdy považuje za rozhodující faktor úspěšného vzdělávání síla a zaměření motivů účastníka, tedy pohnutek nebo jednání a prožívání. Motivace, tedy souhrn vnějších a vnitřních faktorů, které aktivují, zaměřují a řídí jednání a prožívání účastníka, je pro mnohé andragogy hlavním problémem“ (Beneš 2003). Jinými slovy lze říci, že jedním z nejdůležitějších úkolů andragoga je motivovat účastníky s rozvoji sebe sama a k vyvinutí dostatečné aktivity, aby byla tato snaha efektivní. Rozvoj aktivity a tvořivosti je součástí všech etap průběhu učení.

Řada účastníků (z různých důvodů) má k výuce jako takové negativní vztah. Pokládají svou účast za neopodstatněnou, nejsou si jisti, že jejich účast na výukovém programu přinese pozitiva jejich povolání. Pokud je motivace tak to slabá a přístup k výuce jednoznačně negativní, není možné, aby byl proces vzdělávání efektivní. (Mužík 2004)

Veškeré vzdělávání obecně, nejen vzdělávání dospělých podléhá základním didaktický principům. Jejich dodržování v průběhu výuky přináší neopomenutelné zefektivnění procesu. V případě vzdělávání dospělých je z pochopitelných důvodů při dodržení, zdůraznění, specifik andragogiky tento přínos velice důležitý. Vzhledem k tématu kapitoly nás bude zajímat zejména princip uvědomělosti a aktivity.

„ Vyžaduje takové vyučování, ke kterému mají účastníci kladný vztah, ve kterém si vědomosti, dovednosti a návyky osvojují aktivně a v němž se také učí nabyté poznatky a dovednosti prakticky uplatňovat. Princip uvědomělosti je spjat s požadavkem samotné aktivity účastníků“ (Mužík 2004) Snaha o vytvoření pozitivní atmosféry a klimatu k možnosti aktivity účastníků je úkolem lektora. Je možné využít mnoho prostředků k dosažení daného cíle. Činnosti lektora můžeme shrnout do následujících šesti bodů:

1) lektor motivuje účastníky vysvětlením, jaký význam má probírané učivo pro praxi a pro osobní život

2) uvádí úspěšné aplikace poznatků a dovedností v praxi

3) seznámí v úvodu svého vystoupení s cíli, obsahem a strukturou vyučovací jednotky

4) usměrňuje účastníky ke spolupráci ve vyučování

5) vede účastníky k promyšlení učiva, k zobecňování konkrétních poznatků, k odhalování příčin jevů a podobně

6) vede účastníky k využívání zkušeností a nově nabytých vědomostí a dovedností v praxi.

(Mužík 2004)

V dalších publikacích je možné nalézt výše uvedený princip pod názvem princip motivace a participace. Charakteristika je více, či méně shodná. Liší se pouze v minimálních detailech. ,, Vlastní výuka dospělých je stavěna na navození kladné atmosféry při učení a vyučování, s důrazem na pozitivní motivaci a její podporu“ (Mužík 1998). Za nejsilnější motivy ke vzdělávání jsou podle několika výzkumných projektů zejména postup v profesní kariéře nebo založení existence v oblasti podnikání. Vliv na rozvoj aktivity a tvořivosti má zejména vhodné využití didaktických metod. „ V literatuře specializované na didaktiku dospělých se objevují názory, jež definují metody jako určitý postup, jímž se lektor řídí při vyučování. Jiné, novější pohledy vidí metody již výrazněji na straně účastníka – jako prostředek který stimuluje učení dospělého, vede ho k určitému cíli a činí učební proces efektivním“ (Mužík 1998).

Obecně též platí, že ve vzdělávání dospělých neexistuje ,, jediná správná“ nebo univerzální metoda. V případě, že se budeme zabývat otázkou členění metod, základní dělení bylo vytvořeno z hlediska vztahů k praxi dospělého účastníka výuky. Tímto způsobem jsou metody zařazeny do tří skupin:

1) teoretická

2) teoreticko- praktická

3) praktická

(Mužík 1998)

Výzkumy andragog ukazují, že pokud dojde během výuky k aktivnímu zapojení dospělých účastníků vzdělávání, dochází v tom okamžiku k přeměně vnitřních projevů aktivity ve vnější. Účastníci pak začnou aktivně vyjadřovat své názory a stanoviska formou konkrétních jednání. Obecně jsou z hlediska aktivizace didaktické metody seřazeny:

1) přednáška

2) dialogové metody

3) projektové metody

4) manažerské hry

5) hraní rolí

Pokud je vzdělávaný vhodně a dostatečně motivován, má možnost a chuť se během výuky projevit. Kvalita projevu je závislá na ,,mentální kapacitě“ konkrétního účastníka. Způsob projevu a jeho šíři a efektivitu nazýváme kreativita. „ Kreativita je schopnost člověka být sám od sebe činný, tvořivě přijímat nové poznatky a být produktivní v duševní oblasti. Bez kreativity by řešení problémů, které vyžadují více než pouhou reakci a nucené jednání, bylo zcela nemyslitelné“ (Mužík 1998).

Osoby, které se v praxi projevují vysokou kreativitou mají ve větší či menší míře zastoupeny určité charakterové vlastnosti. (Mužík 1998) je uvádí takto:

1) je bystrý a duševně čilý, tzn. není omezen předsudky

2) je otevřený a zvídavý, nezřídka dokonce plný touhy po objevování nových věcí

3) snadno rozezná otevřené problémy (problémová senzitivita) a dovede je správně posoudit.

4) chopí-li se jednou nějakého problému, hned tak se ho nepustí, neboť se vyznačuje vytrvalostí, pevným postojem, pevnou vůlí a schopností prosazovat své myšlenky

5) v žádném případě však nelpí na určitém směru myšlení, poněvadž je schopen rozpoznat nesprávné cesty, zachovávat odstup a nespokojí se s prvním řešením, které se naskytne

6) je schopen nadchnout se a v případě nutnosti na sebe také bere rizika

„ Kreativitě napomáhá dobré všeobecné vzdělání. Nemáme tu na mysli nějakou „ chodící encyklopedii“, ale široký horizont vědění, který nás ani v odlehlých oblastech nenechá na holičkách a alespoň nám ukáže, kde je v případě nutnosti třeba, nebo je možné jít do hloubky“ (Mužík 1998). Kreativitu jednotlivce je možné rozvíjet v průběhu jeho života. Pro rozvoj a možnosti propojení je optimální práce ve skupině a její působení. Působení skupiny můžeme vysvětlit v několika bodech:

- skupina napomáhá rozvíjení styků mezi svými členy, pomáhá změkčovat „zkostnatělé“ struktury myšlení a odbourávat prostředky

- společnou prací lze snáze zvládat obtížné úkoly

- procesy ve skupinách (vztahy, způsoby chování, struktura a vzájemné vlivy) lze poznat a řídit pomocí poznatků a metod skupinové dynamiky – tím lze výrazně zvýšit efektivnost práce ve skupině

- diskuze ve skupině slouží k tomu, aby se myšlenky nevytvářeli izolovaně, ale aby jej znali všichni členové skupiny

- myšlenky se mohou vzájemně doplňovat

- asociacemi se rodí nové myšlenky

- velké množství rodících se myšlenek umožňuje jejich posouzení, čímž se zvyšuje kvalita skupinové práce

- myšlenky se posuzují z rozmanitých stanovisek a nejsou postiženy jednostranností

- extrémní myšlenky a čistě subjektivní názory se v diskuzi odhalí, uhladí a přiblíží obecnému konsenzu

Jak jsme předeslali v předchozím textu je způsob vyučování charakterizována rozdělen do tzv.didaktických metod. Tyto jsou specifické přístupem lektora a účastníka k vyučování, množstvím a způsobem zařazením praxe a dalšími několika hledisky. Mezi didaktickými metodami nalezneme i speciální kreativní techniky. Všechny vychází z charakteristik skupinové práce. Tyto metody jsou např:

1) brainstorming

2) brainwriting

3) metoda CNB

4) synektika

5) laterální myšlení

6) metoda pro-kontra

7) metoda blafl – box

8) morfologické metody

a. mřížka myšlenek

b. morfologická skříňka

Nyní si blíže rozebereme některé z uvedených metod. Jejich využití vždy záleží na schopnostech lektora a složení výukové skupiny.

Brainstorming

Jedná se o variantu případové studie. Řešení předloženého případu je navrhováno každým účastníkem zvlášť. Po uvedení všech návrhů jsou seřazeny a je vyvolána diskuze za účelem hledání optimálního řešení nebo kombinace návrhů. (Koubek 2000) Jiným slovy lze tuto metodu nazvat také Burza nápadů. Cílem je neomezovaná diskuze s nápady, myšlenkami, kreativními teoriemi a fantazií. Pro zajištění dosažení tohoto cíle je nezbytné dodržovat určití zásady: (Mužík 1998)

- okruh účastníků by neměl být příliš velký, měl by mít zhruba 4-12 osob

- měl by odpovídat pokud možno širokému spektru odborných znalostí a různému stupni zkušeností

- Hierarchické rozdíly mezi účastníky by neměly být příliš veliké, jinak bude tok myšlenek bržděn

- Účast by měla být dobrovolná, nebo alespoň naproti vůli účastníka

- Aby se nevytvářeli předsudky, seznámí se účastníci s problémem teprve na vlastním setkání. Předem mají znát jen obecné tématické zaměření.

- Struktura skupiny by měla být pokud možno jednoduchá – řízení má na starosti lektor (moderátor) a administrativu obstará zapisovatel

- Každý účastník se smí volně vyjadřovat – myšlenky tzv. „létají ve vzduchu“, a tím vyvolávají další, nové myšlenky. Někdy se v souvislosti s brainstormingem hovoří o „smršti myšlenek“.

Průběh lekce je v celku jednoduchý. V úvodu hodiny předloží lektor studentům téma a- problém a vybídne je k diskuzi.Studenti diskutují tak dlouho, dokud nenaleznou řešení, které je všemi akceptovatelné. Maximální vhodná délka lekce je 45minut.

Všechny myšlenky jsou v průběhu zaznamenávány a k vyhodnocení jsou předloženy týmu odborníků. Tuto metodu využíváme zejména pro řešení jednoduchých problémů. Brainstorming nemusí být samostatnou metodou – resp. metodou hlavní. Může být použita jako dílčí metoda v úvodu lekce – myšlenková rozcvička a podobně.

Pravidla Brainstormingu (Mužík 1998)

- nápady mají být přednášeny spontánně a volně, a to i když se zdají neobvyklé, nebo dokonce absurdní. Zapisovatel zaznamenává myšlenky (bez uvádění jmen) heslovitě, způsobem viditelným všem účastníkům (nástěnná tabule, zpětný projektor a jiné názorné pomůcky).

- Jde o množství návrhů –kvantita je důležitější než kvalita

- Neuplatňuje se autorské právo, výslovně je žádoucí navazovat na návrhy předchozího diskutujícího (pokračovat v nich a dále rozvíjet).

- Během jednání nesmějí být návrhy kritizovány nebo hodnoceny. V případě nutnosti musí zasáhnout moderátor.

Výhody:

- velice účinná metoda – přináší mnoho nových a originálních myšlenek

- alternativní přístupy k řešení

- podporuje kreativní myšlení jedince

Brainwriting (metoda 6-3-6)

Jinými slovy jde o bezprostřední zapisování nápadů. Je to vlastně metoda velice podobná brainstormingu, pouze s tím rozdílem, že myšlenky nejsou sdělovány ústně, ale jsou písemně zaznamenávány na jednom setkání skupiny případně na korespondenčním kurzu. Po zapsání svých myšlenek a návrhů předá papír svému sousedovi a ten na ně zapíše další své tři. Ty mohou být zcela nové, nebo dále pracovat na předchozích. Tímto způsobem se pokračuje, dokud jednotlivé papíry neoběhnou všechny účastníky. Praxe je ztížena: (Mužík 2004)

- pravděpodobně se objeví několik shodných návrhů

- pro nedostatek myšlenek mohou některá místa prázdná

- čím více bude zaznamenáno návrhů, tím déle bude trvat jejich prostudování

Před prvním přesunem lze provézt dílčí hodnocení. A to buď samotným autorem – jejich zaškrtnutím, nebo formou diskuze v plénu. V případě, že je tato metoda použita ve větším počtu účastníků je vhodné provést stejný postup skupinovou metodou.

Výhody:

- určitá efektivnost daná materiálním a časovým omezením, jakož i stanovenými pravidly o výměně myšlenek

- písemný způsob vylučuje rušivé vlivy nekonečných diskuzí a usnadňuje koncentraci. V etapě hledání myšlenek se uvnitř skupiny neprojevuje napětí a konflikty

- proces hledání nemůže být ovládán dominantními osobnostmi

- nesmělí lidé, kteří se ostýchají pronášet své myšlenky před publikem, zde mohou své návrhy zaznamenávat na papír „anonymně“

Stejně jako u Brainstormingu je průběh lekce dán zejména tokem myšlenek. S tématem – problémem seznámí lektor posluchače v úvodu hodiny. Po seznámení následuje krátká diskuze, která má za cíl definovat problém v co nejkonkrétnější podobě. V tomto případě není nutné průběh vyučování zaznamenávat, neboť všechny návrhy jsou v písemné podobě. Tato metoda je modifikovatelná omezením času pro vypracování, vymezením času pro krátké průběžné dotazy a diskuze atd. (Mužík 1998)

Pravidla:

- každý z 6 účastníků

- napíše 3 možná řešení zadaného problému na papír

- během 5 minut

Proto metoda 6- 3- 5 (Mužík 1998)

Metoda CNB

Metoda CNB tedy Collective Notebook. I v tomto případě se jedná o zaznamenávání návrhů řešení předneseného problému písemnou formou. Nyní však pouze ve formě hesel, která jsou následovně v řadě přednesena plénu. Jedním z pravidel je zákaz opakování návrhů. V průběhu prezentací si každý účastník samostatně dále zaznamenává nové návrhy, které ho napadají na základě podnětů z řešení kolegů. Tyto průběžné návrhy jsou dále prezentovány ve druhém kole. Po přednesení všech návrhů následuje diskuze.

Kroky písemné části metody CNB jsou následující: (Mužík 1998)

- každý účastník vede pro sebe po dobu asi čtyř týdnů poznámkový list k zadanému problému na který zaznamenává:

o spontánně všechny své myšlenky

o poznámky k vlastnímu zadanému problému jeho rozšíření, novou definici

o náměty řešení ze zpráv a odborné literatury

- Každý účastník uzavře po uplynutí lhůty svůj soubor myšlenek

o Uspořádá a objasní nejlepší myšlenky

o Uvede návrhy dalšího postupu

- Lektor (moderátor) shromáždí příspěvky, vyhodnotí a prodiskutuje je na semináři za přítomnosti všech účastníků

Velkou výhodou této metody je fakt, že manažeři a důležití pracovníci ve vedení firem jsou časově velice vytížení. Díky této postupné metodě mohou své myšlenky zaznamenávat a bez pocitu stressu z nedostatku času k hlubšímu zamyšlení.

V případě, že každý účastník prezentuje své návrhy samostatně, je časová náročnost prezentací opravdu značná. Omezení náročnosti lze dosáhnout spojením dvou nebo tří posluchačů do skupin, které se sejdou a společně prodiskutují své myšlenky, zpracují kolektivní návrh, nebo je možné vytvořit nový. Tímto postupem je značně zjednodušeno vypracování celkového návrhu řešení. (Mužík 1998)

Arch pro zaznamenávání by měl obsahovat:

- popis problému který má být řešen

- poukaz na možné způsoby poznámek, dostatek místa pro poznámky

- jméno lektora

- konečný termín a adresa pro vrácení materiálu

- termín, místo konání a čas vymezený pro závěrečný seminář

Tato metody je vhodná zejména pro distanční formy studia. Výklad lektora je doplněn samostatnou prací studentů a následným rozborem.

Synektika

Dalším druhem skupinové kreativity a jeho rozvoje synektika. V této metodě dochází k vyvolávání asociací a následkem toho k tvorbě analogií a tím k vytváření předpokladů pro nalézání nových myšlenek.

Synektika má 4 fáze: (Mužík 1998)

1) předložení návrhů řešení a prvků všeho druhu, které spolu zdánlivě nesouvisí

2) tyto návrhy řešení se pomocí systematické tvorby analogií obměňují a zavedou nás ke zcela novému stanovisku k – původnímu problému

3) po ověření se nakonec vyvíjejí konkrétní myšlenky zaměřené k řešení původního centrálního problému

„ Účinek této metody je založen jednak na široké základně myšlenek m jednak na získávání asociací pomocí převedení do jiné oblasti“ (Mužík 1998).

Tvorba nových myšlenek může být proveden formou několika způsobů:

- přejít na významově příbuzný problém – např. „sklad“ místo „parkoviště“

- vytvářet osobní analogie – např. vmyslit se do situace někoho jiného

- hledat analogie v jiné oblasti, např. příroda místo techniky, rodiny místo státu

- vzdálit se od problému: změnit činnost, uvolnit se, a tím se osvobodit od zaměření na určitý směr řešení

Nejobtížnější fází je fáze třetí. Je nezbytné, aby byl u této fáze přítomen velice zkušený lektor. Během přesunu tématu z jedné oblasti do druhé může velice snadno dojít ke ztrátě původního směru. Je proto na lektorovi, aby tuto možnost eliminoval a případně napomohl studentům k návratu.

Je vhodné procvičit ve výuce se studenty nejprve synektickou metodu na snadnějších cvičných případech a pak použil komplexní metodu.

Závěrem jsou výsledky synektických problémů konfrontovány s původním zadáním a diskutuje se o jejich aplikovatelnosti. Na rozdíl od několika jiných metod je zde úloha lektora velice důležitá. V praxi může dojít k velice dlouhým diskuzím, změnám témat a prostředí – je tedy nutné umění improvizace, musí mít dostatek připravených podpůrných prostředků.

Laterální myšlení

„ Při laterálním myšlení se přeruší zvolený nebo váznoucí myšlenkový proces a odvede se stranou. To může tento navyklý myšlenkový proces uvolnit, podnítit intuici, a dokonce vést k novým nečekaným řešením“ (Mužík 1998).

Z výše uvedené definice je jasně zřejmý princip metody laterálního myšlení. Jedná se vlastně o změnu úhlu pohledu na daný problém – odklon od původního proudu myšlenek a možnosti nalezení nového, lepšího východiska.

Výhody: (Mužík 1998)

- na problém se pohlíží jaksi ze strany, z nového hlediska

- postup, kterým jsme se dostali do slepé uličky, opustíme a naskýtá se možnost postupu lepšího

Při aplikaci laterálního myšlení nejde o velký odklon od původního směru. Je možné tuto metodu popsat jako objížďku, která je využita při dopravní zácpě. Didaktika pohlíží na tuto metodu jako na specifický způsob učení dospělého. (Mužík 1998)

S velice podobným průběhem jsme byli seznámeni v metodě syntaktické. Dá se říci, že se jedná o převedení do jiné oblasti pouze s tím rozdílem, že zde napracuje skupina, ale každý posluchač samostatně hledá alternativu.

Možnosti alternativy:

- představuje užitečný výchozí bod

- slouží k tomu, aby se věci nově uspořádaly a nepřímo ukázaly novou cestu k řešení

- vede přímo k hledanému řešení

- v případě nepoužitelné metody nás tyto mohou přivézt k návratu na původní cestu

Praktické techniky sloužící k rozvoji alternativ:

- zpochybníme domněnky a předpoklady dosavadního postupu a u každého takového zpochybněného bodu si položíme otázku proč

- chápeme zadání problému jako návrh, který můžeme realizovat různými způsoby

- rozložíme problém na dílčí problémy, abychom zlepšili celkový přehled a nalezli přístupy k dílčím řešením

- obrátíme danou situaci, abychom se odpoutali od původního způsobu uvažování a dospěli k nové pozici

- použijeme brainstorming k získání alternativních myšlenek

- hledáme analogie,u nichž je přístup k řešení známý a lze jej modifikovat na původní problém

Cílem je v závěru metody mít dostatek alternativních řešení, tím prorazíme blokování myšlenek. Tyto nám mohou ukázat nová řešení, která převedeme na původní problém. (Mužík 1998)

„ Laterální myšlení je osobní kreativní metoda, zatím co velmi podobná synektika laterální myšlení systematizuje jako skupinový proces“ (Mužík 1998).

Metoda Pro-Kontra

„ Dochází k tvorbě, a v případě nutnosti k dalšímu rozvíjení, rozličných názorů „pro“ a „proti“. Z názorů „pro“ a „kontra“ se nachází řešení problému“ (Mužík 1998).

Takzvaná metoda negace a konstrukce spočívá v kritice, nebo až popření daného stavu a tím k uvolněním cesty k jeho zlepšení.

Přístupy: (Mužík 1998)

- vzájemná argumentace v určité věci až k dosažení vzájemné dohody prostřednictvím lektora

- Shromažďování vlastních protiargumentů k určité nalezené myšlence a snaha je pak vyvracet

- Vzájemná výměna argumentů a protiargumentů a jejich působení

- Odkládání řešení určitého problému nebo jeho posuzování, tzn. nechat pracovat čas za sebe

- Kritické posouzení určité věci a přitom neakceptování dané skutečnosti, nýbrž její posouzení pomocí určitých měřítek

- Zaujetí stanoviska při shromáždění všech použitelných argumentů

- Uvedení a pečlivé zvážení všech argumentů pro a proti

- Použití klasického třístupňového postupu. Teze – antiteze – syntéza, nebo vytvoření vlastního názoru při konfrontaci opačných stanovisek

Základní metou je tedy kritika, zpochybnění, případně odložení řešení pro pozdější čas. Kritika není použita za účelem konfrontace, ale z účelem odpoutání se od současného stanoviska a postupu a možnosti nalezení nového. Kritika je tedy v tomto případě konstruktivním procesem.

Použití metody pro- kontra se už z povahy kritiky jako takové většinou neobejde bez průběžných problémů. Ne zřídka se sami účastníci musí vydat po svých vlastních pochybnostech a slabých místech svých postupů. V roli kritika sebe sama (Advocatus diaboli) pak nachází ony mezery a dospívají k vhodnějším alternativám. (Mužík 1998)

Další metodou výrazně podporující kreativitu a samostatné hledání nových alternativních řešení problému jsou Ekonomické – jiným slovy také manažerské hry.

„ Základem této metody je model podnikatelského subjektu, jeho funkcí a činností a jeho bližšího či vzdálenějšího okolí“ (Mužík 2004). Významnou roli v těchto hrách zaujímají výpočetní technika, matematické metody. Každá z her má pevná, předem stanovená pravidla. Hry simulují zejména vztahy se zákazníky, dodavateli, vztahy na trhu a podobně. Tyto obecné charakteristiky je možné poupravit k použití na jakoukoliv společnost. „ V praxi narůstá dynamičnost těchto metod, vzájemná interakce jednotlivých skupin se neobyčejně zrychluje a v jednom výukovém dni lze na manažerských simulátorech modelovat prakticky celý životní cyklus podniku“ (Mužík 2004). Hry je možné rozdělit do dvou základních skupin:

- podnikové hry

- funkční hry

Podnikové hry

Principem je rozdělení účastníků vzdělávání do podskupin. Tyto každá samostatně tvoří vedení společnosti. Jejich úkolem je prodávat, investovat, vyrábět, podnikat a všechny další činnosti, které jsou pro vedení společnosti charakteristické. Svými rozhodnutími soupeří s ostatními skupinami. Lektorovi jde o simulaci podnikového managmentu, jeho zodpovědnosti. Model však nemůže simulovat všechny souvislosti. Vždy se tedy jedná o zjednodušenou situaci, která kdy znalost základních souvislostí, která postačuje k možnosti správného fungování. Tento typ hry je hrou skupiny proti skupinám. Je možné změnit oponenta z dalších podniků – resp, toho stejného podniku na jeho okolí. (Mužík 2004)

Funkční hry

„ V těchto hrách se napodobuje určitá podniková funkce a formy rozhodování na její úrovni. Předmětem hry může být řízení provozu, manipulace s materiálem, hotovými výrobky, problém zásobování nebo odbytu, hospodaření s lidskými zdroji apod. Složitost modelu těchto funkcí je podmíněna postavením dané funkce v hierarchii podniku neb vyššího celku (koncernu, odvětví)“ (Mužík 2004).

Ve všech hrách hraje velice významnou roli čas. Jednou učiněná rozhodnutí neleze vzít zpět. Charakterizuje to dynamičnost procesu. Situace se stále mění a vyvíjí. Každé rozhodnutí má na situaci vliv a způsobuje právě ony dynamické změny.

Tento druh hry vede účastníky k širšímu pohledu na problematiku vedení podniku. I sebemenší rozhodnutí, které je na první pohled izolované, může mít v konečném hodnocení dalekosáhlé následky.

Veden studentů v hrách by měl korigovat pouze zkušený lektor. Uvědomme si, že se stále jedná pouze o simulace a její zákonitosti a postupy není možné v identické podobě přenést na jiný případ, nebo do reality. Hry slouží k získávání správný pracovních a rozhodovacích postupů a návyků. Při chybné korekci je však možné taky zafixovat si postupy a návyky chybné. (Mužík 2004)

„ Není nezajímavé pozorovat a hodnotit týmy účastníků ekonomických her jako malé sociální skupiny, posuzovat jejich chování jednotlivců ve skupině, tak jednání skupiny jako celku. Sledovat, jakým způsobem postupují účastníci v určitých sociálních rolích, jak ovlivňují mínění a postoje ostatních, do jaké míry se podílejí na skupinovém rozhodování“ (Mužík 2004).

Závěr:

Jendou z nejdůležitějších částí jakékoliv lidské činnosti je motivace. Bez motivace není možné vyžadovat po komkoliv jakoukoliv aktivitu. V případě vzdělávání dospělých se mnohdy jedná o motivaci vnější. Člověk je okolnostmi ,,vymanipulován“ do situace, kdy musí přistoupit na změnu – zdokonalení sebe sama. „ Vnější motivace většinou vyplývá z potřeb podniku či organizace, která potřebuje, aby si její zaměstnanec zvýšil kvalifikaci nebo se rekvalifikoval“ (Hartl 1999). „ Vychází –li touha dosáhnout tyto cíle z vlastní pohnutky jedince, mluví se o motivaci vnitřní, která je považována pro učení za nejhodnotnější“ (tamtéž).

Pokud má být zaměstnanec a to ne pouze na vedoucí pozici schopen pružně reagovat na měnící se situaci uvnitř i vně společnosti musí být schopen samostatně a kreativně pracovat a hledat nové možnosti řešení zadaných úkolů. Metody, které rozvíjí schopnosti tvořivosti jsou v této kapitole uvedeny. V principu každá metoda rozvíjí tvořivé myšlení. Metody můžeme rozdělit na skupinové a individuální. Každá z metod má své výhody a nevýhody. Je jen na zkušenostech lektora, aby uměl pro danou skupinu posluchačů vybrat tu vhodnou. Práce lektora v těchto metodách je zejména usměrňovací a mentorská. Účastníci chodí na výuku dostatečně teoreticky vybavení. Dalo by se říci, že tyto metody jsou vrcholem práce jak lektora, tak i posluchačů, kteří zde prokazují své nejvyšší schopnosti samostatného logického a systematického myšlení.

Kontrolní otázky:

1) Charakterizujte rozvoj a uveďte příklady

2) Charakterizujte pojem aktivita a tvořivost

3) Charakterizujte pojem motivace

4) Popište základní rozdělení motivace, rozdíl mezi motivací dospělého a dítěte

5) Vyjmenujte metody, které vedou k rozvoji tvořivosti – kreativity

6) Charakterizujte roli lektora v jednotlivých metodách

7) Vysvětlete výhody a nevýhody práce ve skupinách

Použitá literatura:

Belcourt,M., Wright, P.C. (1998). Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu (1.vydání). Praha, Česká republika : Grada publishing

Bneš,M. (2003). Andragogika (2.vydání). Praha, Česká republika: Eurolex Bohemia

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS

Alternativní přístupy k tvorbě kurikula, k metodám výuky, k využívání moderní didaktické techniky a k řízení výchovně-vzdělávacího procesu.

Úvod

Vzdělávání je součástí lidské existence od jejiho prvopočátku. Máme tím na mysli ne jen život jednotlivce, ale existenci, resp. Vývoj lidstva jako takového. Učení se novým schopnostem, dovednostem a znalostem je jednak vědomé a podvědomé. Učení je podporováno společností, rodinou a snahou jednotlivce uspět. Školní systém v historii procházel mnoha změnami. Reagoval na změny společnosti a jejích potřeb. V současné době je záběr společnosti velice široký. Vzdělávání jednotlivců pro kvalitní uplatnění jedinců.

Andragogika je velice specifická vzhledem ke konkrétním a mnohdy odborným znalostem, které si má vzdělávaný osvojit. Při osvojování si specifických odborných znalostí a dovedností je nutné využití alternativních přístupů, metod a techniky v průběhu vzdělávacího procesu. Metody musí odpovídat potřebám cílům vzdělávání a konkrétním požadavkům na vzdělávání.

Základní pojmy

Alternativa

Jinými slovy volba, výběr, mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi. Případně je takto nazývána jedna z těchto možností. (Akademie věd ČR 1995)

Kurikulum

Pochází z lat. Curriculum - překážkový běh, závodní dráha, životní cesta. (Kol. autorů 2000) Kurikulum je název pro ,, souhrnnou vzdělávací informaci o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování, nebo vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích. Překračuje tak rámec učebních osnov a učebního plánu“ (Palán 1997). Obsahuje vždy i informace o cílech, obsahu učiva, jeho organizaci, vyučovacích i studijních metodách a použitých prostředcích, stejně jako uvádí i způsoby kontroly a hodnocení. (Palán 1997) Curriculum vitae – je pojem pro zpracování běhu života – životopisu. (Kol. autorů 2000)

Výukové metody

Obecně charakterizujeme metodu jako ,,algoritmus postupů k dosažením cíle” (Palán 1997). „… výzkumný komponent modernizace procesuální stránky vyučovacího procesu, který je v souladu se zákonitostmi a zásadami výchovy a vzdělávání dospělých“ (kol. autorů 2000). Během jedné vyučovací jednotky můžeme kombinovat více metod, přičemž jedna by vždy měla hrát dominantní úlohu. Ostnatí metody charakterizujeme jako pomocné. Podle časového rozložení a stupňování učiva řadíme metody do postupů, které nazýváme tzv.Metodické postupy. (kol autorů 2000) Ve vzdělávání dospělých chápeme metodu - tedy metodu výuky, nebo vzdělávání jako „... způsob záměrného uspořádání činností a opatření, pro zajištění realizace vzdělávacího procesu a jeho účinnosti ve směru k vzdělávanému (posluchači, studentu ) tak, aby se co nejefektivněji dosáhlo vzdělávacího cíle“ (Palán 1997). Metody je možné dělit podle různých hledisek. Podle způsobu interakce například vytváříme skupiny metod frontálních, skupinových a individuálních. Z tohoto dělení vychází také skupiny metod monologických,dialogických, problémových, inscenačních – hraní rolí, ekonomické, dále praktické. Dalším možným hlediskem dělené did.metod je podle volby logických postupů. V tomto případě jsou zde skupiny: induktivní, deduktivní, genetické, analytické, syntetické a dogmatické. Jedním z ne zcela přesných a často uváděných hledisek dělení je i podle fází vzdělávacího procesu. Jsou to metody předávající nové vědomosti, metody sloužící k upevnění prohlubování znalostí, metody prověřovací a metody opakování učiva. Toto dělení bylo propracováno v dalším dělení na: (Palán 1997)

- metody přípravy účastníků na aktivní osvojování učiva (metody motivační)

- metody založené na přímém poznávání skutečnosti (metody předvádění, metody pozorování, metoda objevování)

- metody založené na zprostředkovaném poznání skutečnosti

- metody upevňování a prohlubování osvojených vědomostí, dovedností a návyk

- metody kontroly, hodnocení a klasifikace

Dalším, ve vzdělávání dospělých velice důležitým hlediskem, je dělení podle míry samostatnosti. Jsou to metody, kdy hlavní funkci realizace vzdělávání a přenosu vědomostí obstarává pedagog, až po autodidaktické metody.

Výběr jednotlivých druhů metod a jejich uplatnění v procesu vzdělávání je dána charakterem cíle vzdělávání, konkrétními podmínkami vzdělávacího procesu případně charakteristiky vzdělávané skupiny. Díky uplatnění různých metod (vhodných metod) je lektor schopen vzbudit u účastníků zájem a aktivitu, napomáhá správnému vnímání, pozorování a myšlení. (kol autorů 2000)

Didaktická technika

Tento pojem zahrnuje všechny technické prostředky, přístroje, nástroje a zařízení, které jsou ve vzdělávacím procesu použity a umožňují prezentaci, zprostředkování informací, případně dokonalejší využití příslušných učebních pomůcek a to i informačních zdrojů. Didaktické prostředky dělíme podle smyslu, kterým jsou pomůcky umocněny. Tedy vnímané sluchem – auditivní, zrakem – vizuální, současně oběma dvěma – audiovizuální.

Nejnovější didaktická technika se opírá zejména o možnosti multimediálních přístrojů. Většinou se jedná o zařízení na bázi počítačové techniky. Tato nám umožňuje nepřeberné množství zvukových a obrazových záznamů, jejich kombinací a práce s nimi.

Jednotlivé přístroje využívané v didaktice vznikli na podkladě technického rozvoje. Z hlediska způsobu komunikace zvlášť dělíme techniku na: (Kol. autorů 2000)

1) diskrétní komunikační a informační technika

2) plně automatizovaná didaktická technika

3) systémy automatické didaktické techniky

4) didaktická technika s jednotným zpracováním hlasu, textu, údajů a obrazů podporující automatizaci duševní práce

5) Didaktická technika na bázi umělé inteligence

Mezi základní druhy řadíme: (kol. autorů 2000)

a) přístroje na záznam obrazu

b) zobrazovací plochy

c) promítací přístroje – projektory

d) zvuková technika

e) televizní a videotechnika

f) přístrojová technika na demonstraci hůře sledovatelných přírodních jevů

g) výukové a testovací stroje

h) automatizované učebny

i) počítače ve vzdělávání

Hlavní část

„ Učební pomůcky a didaktická technika plní důležitou zprostředkující funkci mezi lektorem a účastníkem výuky. Pomáhají zprostředkovat učební látku, a tím také nepřímo přispívají k tomu, aby si účastníci vzdělávacího procesu mohli efektivněji osvojovat potřebné informace, vědomosti, dovednosti, případně pracovní návyky“ (Mužík 1998).

Písemné materiály

Písemné materiály patří v dnešní době k neodmyslitelným součástem vzdělávacích dokumentů. Již v úvodu vzdělávacího kurzu jsou posluchačům poskytnuty materiály v této formě a umožní jim tak samostatné prostudování a seznámení se s průběhem, metodami a cílem a dalšími zdroji, kde lze nalézt doplňující informace.

Nejčastěji jsou využívány:

1) Skripta

Skripta jsou charakterizována jako souvislý studijní text, jehož obsahem je probírané téma. Lektor jich může využít jako pomocníka pro podrobný výklad, k procvičení zásadních problematik. Stejně jako napomáhají lektorovi, i účastník má jistotu, že se může kdykoliv vrátit k problematice, která mu nebyla během výkladu zcela jasná, případně si zopakovat obtížné pasáže výkladu. Výhodou skript je možnost vnímat lektora místo zaznamenávání si podrobných poznámek během přednášek.

Mezi nevýhody patří zejména fakt, že mnoho nezkušených lektorů během výuky používá skripta jako vzor k předčítání. Většina studentů takto vedenou výuku odsuzuje, protože ,, číst umí“.

Výroba je časově a energeticky velice náročný proces a to nejen pro autora samotného, a

le i náklady na tištěnou formu a vydání znamená náklady pro vzdělávající instituci. Jejich tvorba by proto měla být dobře zvážena a to jen v případech, kdy je možné opakovat jejich použití v několika následujících kurzech.

2) Sylaby a teze

Sylabus – stručný výtah či přehled

Teze – stručné, často heslovité vyjádření hlavních myšlenek , tvrzení

Tyto materiály jsou využívány ve větší míře než skripta a to i v jednorázových vzdělávacích akcích typu kurz a podobně. Jedná se o shrnutí studijních materiálů do stručného výtahu. Všechny myšlenky uvedené v materiálech jsou součástí lektorova vystoupení. Je vhodné aby byly materiály upraveny pro možnost vypisování poznámek účastníků. Jejich použití je volné. Mohou tvořit jak hlavní, tak i pomocnou linii studijních materiálů.

3) Pracovní sešity a listy

Tyto materiály jsou kombinací poskytování základních informací a podněcování k aktivitě a samostatné práci účastníků. Jsou tvořeny buď samostatnými listy, nebo jsou spojovány do příručky, kterou mohou účastníci využívat během celého kurzu, případně se k němu vracet i po jeho ukončení. Listy mají podobu krátkých hesel a poznámek doplněných o otázky a zadání úkolů, které posluchači během výuky vypracují. Vždy je nutné, aby text obsahoval dostatek místa pro poznámky. K jednomu tématu lze vytvořit několik variant pracovních listů nebo příruček a pracovat s nimi na základě diagnostiky účastníků, jejich schopností, znalostí a měnit jejich použití vzhledem k vývoji vyučování.

4) Zadání případných studií či manažerských her

Využití manažerských her či případových studií se v procesu vzdělávání snažíme co nejvíce přiblížit se praxi samotné. Čím více je teorie blíže k praxi, tím efektivnější je její využití. Proto, aby mohli být obě dvě vzdělávací metody dobře využity je nezbytné, aby byli jejich podklady velice dobře připravené.

„ Případové studie jsou popisem situace firmy se zakomponovanými problémy k řešení“ (Mužík 1998). Jednotlivé případové studie se mohou lišit časovou, odbornou i rozsahovou stránkou. Stejně tak se mohou lišit i konkrétním zadání – může obsahovat popis

a) konkrétní firma

b) konkrétní problém

c) spojení typických problémů pro jeden druh firem do jedné fiktivní společnosti

Aby bylo možné vytvořit kvalitní případovou studii je nezbytné,a by autor- lektor měl velice dobré teoretické znalosti o dané problematice, o konkrétních firmách a schopnosti vymezit klíčové problémy.

Popis musí být vytvořen takovým způsobem , aby jejich zadání bylo pochopitelné i pro studenty. Ti musí být schopni identifikovat problém a hledat na základě podaných informací najít řešení.

Vytvoření kvalitní případové studie je časově velice náročné a pracné. V současné době jsou vytvořeny zásobníky - databáze případových studií, které je možné využít.

Všechny výše uvedené materiály doplněk, případně shrnutí živého výukového vystoupení lektora.

Využití didaktické techniky

Didaktické techniky – tedy technologické pomůcky můžeme využít několika způsoby.

a) obrazně znázornit souvislosti – schémata, průběh vyřizování

b) shrnout důležité poznatky – shrnutí na konci přednášky, přehledy pracovních postupů a jiné

c) zaznamenávat příspěvky účastníků – hesla v rámci učebního rozhovoru, v diskuzi

d) kategorizovat a zařazovat informace – příspěvky účastníků v učebním rozhovoru, v diskuzi

e) zvětšit to, co je napsáno nebo bylo narýsováno – projekce fólií na plátno

Stejně jako výběr jakékoliv techniky, metodiky, či pomůcky se ve svém základním provedení hodí optimálně pro určité situace, studenty, problémy a metody, jsou stanoveny kritéria výběru pro jejich použití. Uvádíme je zde tak, jak je publikuje Mužík 1998:

1) Dynamika – nechat před očima účastníků probíhat děje a procesy, přesouvat nebo přiřazovat informace

2) Korekce – rychle a s malým vynaložením času a prostředků dělat korekce

3) Permanence – nechat informace delší dobu beze změny

4) Velikost – informace znázornit veliké nebo zvětšené

5) Příprava – mít informace připravené již před použitím pomocných prostředků

6) Archivace – informace uchovávat a ve stejné formě znovu používat

Stejně jako u didaktických metod záleží efektivita využití techniky zejména na zkušenostech a schopnostech lektora. Není možné říci, že jedna technika absolutně nadřazená technikám ostatním. Vždy je potřeba brát ohled, respektive řídit se situací, stejně jako možnostmi výukové místnosti. Je nezbytné, aby se lektor seznámil s technikou před zahájením lekce. V dnešní době patří použití multimedií k naprosto běžným. Z tohoto důvodu není problém zařazení nových inovací do procesu.

V posledních cca deseti letech došlo k obrovskému rozmachu multimediální technologie, je proto zřejmé, že tyto technologie budou využity i v prostředí vzdělávání – zejména u vzdělávání dospělých. Ve většina případů se jedná o techniku vizuální komunikace.

1) LCD panely a obrazovky

- panely a obrazovky slouží k promítání vizuálních prezentací a jejich přenosu z počítačové techniky. Je možné je využít i pro přenos z videokamery ,případně videopřehrávače na větší plochu, aby bylo možné je prezentovat i velkému množství vzdálenějších posluchačů. Projekce probíhá pomocí výkonného zpětného projektoru. (Mužík 1998)

2) Multimediální projektory

- jinak také data-video projektory. Jejich využití je stejné jako u LCD panelů. Jejich výhodou je však vlastní optický systém a odpadá tak potřeba zpětného projektoru. Tyto projektory jsou schopné přenášet jak obraz, tak zvuk. Stejně jako všechny ostatní technologické pomůcky se objevují každoroční inovace a tak je množství značek, typů s různými parametry obrovské. (Mužík 1998)

3) Vizualizéry

- jedná se o kombinaci optického sytému- obdobně jako jsou kamerové systémy a projekčního systému. Přístroj snímá prostor před sebou – například poznámky lektora, obrázky v publikacích a podobně a promítá je na plátno, LCD monitor, či jiné zobrazovací zřízení. (Mužík 1998)

4) Výukové videofilmy

- tato metoda je zařazena do všech stupňů a druhů vzdělávání. Před 10-15 lety znamenala obrovské možnosti a posun v před. Pomocí videofilmů jsou vždy prezentovány určité vzdělávací celky. Ty mohou být buď obecného charakteru, nebo vytvořeny přímo „na míru“ konkrétní společnosti. Obecně lze k velkým rizikům použití této metody zařadit možnost negativního přijetí posluchači- to zejména v případě staršího videa, nebo pokud kvalita zpracování tématu není na profesionální úrovni. V dnešním Světě technologií je náročnost diváka opravdu vysoká. V případě , že lektor zvažuje zařazení výukového filmu do procesu vzdělávání, musí nejprve zvážit následující okolnosti:

o zda obsah i forma odpovídá cílům vzdělávací akce – je nezbytné, aby lektor znal videozáznam předem

o jakým způsobem bude film do vzdělávací akce zařazen

o zda máme dostatečně kvalitní technické zázemí, aby nebyl obsah zmařen technickými nedostatky projekce

o jakým způsobem lektor videoprojekci uvede

o jak využije shlédnutý program k upevnění žádoucích poznatků, dovedností a návyků (Mužík 1998)

5) Videokamera

- videokamera je naprosto běžně využívaný přístroj. Ve vzdělávání dospělých ji využíváme zejména k zaznamenávání průběhu výuky a následnému rozhoru – tzv. videorozbor. Uplatňuje se především u metod hraní rolí, diskusních metod, metod simulačních atd. Umožňuje lektorovi i účastníkům vrátit se zpět v čase a být znovu konfrontován s průběhem. Jedná se tedy o metody zpětné vazby, kde je možné prezentovat účastníkům správné postupy, ale i jejich chyby aby na nich mohli dále pracovat.

- Uvědomme si, že použití videokamery v průběhu vyučování vždy pozmění jeho atmosféru. Ve skupině budou určitě i studenti, kteří odmítnout být natáčeni. Proto je důležité, aby byla zdůrazněna výuková funkce videa a smazání záznamu po jeho skončení.

- V Přítomnosti kamery může dojít ke vtyčenému pocitu studu a ostychu, případně přehrávání rolí. Nikdy se ale nesmíme jako lektoři dopustit toho, abychom použili kameru bez vědomí studentů. (Mužík 1998)

- Kamera však může sloužit nejen k zaznamenávání práce studentů, ale i lektora. Dnes již v celku běžná praxe je kolaterální výuka v několika učebnách, kdy lektor osobně stojí a přednáší pouze v jedná učebně. Pomocí kamery je snímám a záznam je přeposílán do několika dalších učeben, kde je projektován na velká plátna dalším skupinám účastníků. Výhodou této Metody je práce s velkým počtem účastníků pouze jedním lektorem. Většina z nich, však němá možnost aktivně vstupovat do vyučovací jednotky a stávají se tak pouze pasivními diváky, což svý způsobem snižuje efektivitu vzděl. procesu.

6) Vzdělávání pomocí počítače

- prudký rozmach této technika nastal v 80.letech min století. Ve vzdělávání bylo nejprve využíváno pc zejména pro práci lektora, později se stal právě počítač předmětem vzdělávání dospělých. Dnes již slouží jako jeho běžná součást. Účastníci si místo papíru poznamenávají poznámky do Notebooku, jsou k dispozici různé programy pro výuku, ať již přímo v Kurzech, nebo pro domácí studium. Při vypracování zadaných úkolů je možné využití firemní sítě, internetu, či jiných přenosů dat.

- Výhodou je poskytnutí stejných informací většímu množství posluchačů, interaktivní přístup i informacím a práci s nimi.

- Je zcela běžné využití závěrečných či dílčích testů a podobně.

7) Internet ve vzdělávání dospělých

- Internet je v dnešní době prakticky nevyčerpatelným zdrojem mnoha informací a dat. Při základním zvládnutím systému vyhledávání zde nalezneme odpovědi prakticky ze všech oblastí vědy. Je třeba však mít na paměti velice rozdílnou kvalitu zdrojů a tedy i informací, které poskytují. Vzhledem k obrovskému množství uživatelů a vzdáleností není totiž absolutně možné, uhlídat správnost všech materiálů, které jsou zde prezentovány.

- Zvláštní postavení ve vzdělávání dospělých mají tzv. internetové kurzy. Tyto kurzy jsou a principu zaslání hesla účastníkovi, pomocí nějž má možnost pracovat s učebními texty, vyplňovat cvičení a úkoly. Vypracované je následně zašle ke korekci lektorovy a ten mu stejným způsobem odpovídá.

- Další množností využití internetu je pořádání on-line konferencí. Tyto konference mají svá nepsaná pravidla a na jejich dodržování dohlíží iniciátor ,,setkání“.

(Mužík 1998)

Kurikulum a jeho tvorba

Tvorba kurikula je dalo by se říci práce na řešení vztahu mezi cílem a obsahem vzdělávání. Cle je možné obvykle rozdělit na tři základní skupiny:

1) Obecné cíle – vyplývají ze sociálně –ekonomických a politických cílů

2) Strategické – tyto cíle mají vazbu na dané vzdělávací systémy a jejich subsystémy – (základní, střední, vysoké školství, stejně jako vzdělávání dospělých)

3) Taktické – jinými slovy také výukové cíle. Tyto cíle se váží na konkrétní vzdělávací a výchovné procesy (Mužík 2004)

Při tvorbě kurikula si autor musí umět odpovědět na základní otázky:

a) proč vzdělávat

b) koho vzdělávat

c) v čem vzdělávat

d) jak vzdělávat

e) kdy vzdělávat

f) za jakých podmínek vzdělávat

g) s jakými očekávanými výsledky vzdělávat.

„ Jinými slovy bychom mohli teorii kurikula charakterizovat jako rozvoj cílů, obsahů, forem a metod vzdělávání probíhající za spoluúčasti tvůrců vzdělávacích programů, nositelů vzdělávacího působení a žáků, odběratelů výsledků vzdělávacího procesu“ (Mužík 2004).

V současné době se vytváří nový, značně otevřenější systém tvorby kurikula. V tomto systému je dán pouze rámcový cíl vzdělávání studentů. Vše ostatní je v rukou školy, potažmo pedagoga daného předmětu. Ve vzdělávání dospělých se v této fázi – mluvíme-li o neinstitucionalizované formě, nacházíme již velice dlouhou dobu Je totiž důležité si uvědomit, že vzdělávání dospělých je mnohdy šito na místu právě jedné a konkrétní společnosti, případně skupině lidí s podobnou potřebou.

Za tvorbu kurikula a i všech jeho dílčích částí nese plnou zodpovědnost autor kurzu, resp. vzdělávací akce nebo přímo lektor.

Z pohledu terminologie je možné dělit kurikulum na:

- formální – komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, včetně jeho realizace a způsobu kontroly a hodnocení výsledků vzdělávacího procesu

- neformální – které zahrnuje aktivity a zkušenosti vztahující se k formálnímu vzdělávání, také samostatné studium

- skryté – které postihuje další souvislosti života vzdělávací instituce, které jsou jen těžko formálně postihnutelné a obvykle nejsou explicitně vyjádřené v programech například sociální vztahy, chování, kultura organizace, uznávané hodnoty, a podobně (Prusáková 2005).

V minulosti byla ale tvorba kurikula a jeho částí velice důležitou a přinesla systému vzdělávání několik progresivních kroků. V rámci, nebo díky kurikulu došlo k řešení vztahu mezi cílem, obsahem, organizací a funkcí vzdělávacího procesu. Došlo k vnímání vztahu a vzájemné interakce učitel – žák. Tímto se došlo na nutnost respektování individuálních potřeba jednotlivého žáka.

Ve vzdělávání dospělých přispěla teorie kurikula zejména k upřesnění úlohy státu ve vzdělávání dospělých. Stejně tak jako nutnost zapojení zaměstnavatelů, sociálních odborů – tedy sociálních parametrů v celoživotním vzděláváním. Začalo se diskutovat a vztahu školního vzdělávání a kvalifikací pro hospodářské a společenské uplatnění jedince. (Mužík 2004)

Budeme – li hovořit o systému podnikového vzdělávání, je zodpovědnost za tvorbu kurikula- tedy za vyváření prostu, metod a příležitosti ke vzdělávání pracovníků rozdělena na útvar personální, útvar vzdělávání pracovníků, ale i na jednotlivé vedoucí sekcí. V systémově úzkém prostoru .- jak časově, tak oborově není možnost vytváření velkého množství různých teorií a metod. V tomto případě se jedná o co nejrychlejší a nejefektivnější – zaškolení, přeškolení či prohloubení vzdělání pracovníků pouze v rozsahu nutném pro zvládání zadaných pracovních úkolů.

Sytém podnikového vzdělávání aplikuje na průběh vzdělávání spec. Metody, kterou jsou charakteristické místem vzdělávání – a to přímo na pracovišti. Jsou to:

a) Instruktáž při výkonu práce

b) Coaching

c) Mentoring

d) Counsulling

e) Asistování

f) Pověření úkolem

g) Rotace práce

h) Pracovní porady

Většina z výše uvedených metod probíhá přímo na místě výkonu dané pracovní činnosti pod vedením jednoho lektora, případně zkušenějšího pracovníka. (Koubek 2000)

Závěr:

Alternativní přístupy k tvorbě kurikula, využité vzdělávacích metod a technologií vždy záleží na instituci, která vzdělávací akci připravuje. Nelze prakticky nalézt obor, ve kterém by toto nebylo možné.

Kurikulum, zjednodušeně řečeno komplexní návrh řešení vzdělávacího procesu je v rukou lektora. Vzdělávací metody – jsou způsoby, jakými lektor pracuje se svými žáky (posluchači). Metody může lektor volně kombinovat, využívat různě, podle charakteristik jednotlivých posluchačů, nebo skupiny jako celku. Vzdělávací metody zůstávají více či méně stejné. Mění se pouze možnosti využití didaktických technologií. Tato proměnná je až na studenty a lektora tou nejdynamičtější složkou vzdělávacího procesu. S rozvojem techniky, stoupá i možnost jejího využití. Ne zřídka se stává, že právě ony technologie jsou předmětem vzdělávání dospělých.

Kurikulum, vzdělávací metody, didaktická technika, spolu s osobností lektora a jeho schopnostmi jsou základními stavebními kameny Vzdělávacího procesu. Optimální kombinace zaručuje hladký průběh kurzu na jehož konci stojí dospělí lidé, kteří i přes své pracovní vytížení věnovali dostatek času a energie vzdělávání sebe sama. Toto je vklad nejen do vlastní osobnosti, ale také ,,dar“ zaměstnavateli, který tak získává kvalitnější zaměstnance a zvyšuje si tak konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Použitá literatura:

Belcourt,M., Wright, P.C. (1998). Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu (1.vydání). Praha, Česká republika : Grada publishing

Bneš,M. (2003). Andragogika (2.vydání). Praha, Česká republika: Eurolex Bohemia

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS


Inovace, experimentování a další zkvalitňování výuky

Základní pojmy

Inovace: Inovace pochází z lat. In = do, v, novare = obnovovat, innovatus = upravit, změnit, obnovit. (kol.autorů 2000) Inovacemi jsou klasifikovány jako změny, obnovení nebo opatření orientované na zdokonalení výrobních zdrojů (včetně lidských), managementu, obchodu, technologie, případně na rozvíjení kvality u výrobků a služeb. (Palán 1997) Jak uvádí kol.autorů 2000 můžeme i na inovaci pohlížet z několika úhlů.

1) všeobecné: něco nové, nebo uvedení, případně zavedení odlišné novosti , nových myšlenek nebo metod

2) sociální: idea, metoda nebo konání chápané jako novinka , současně implementace této novinky, která mění současnou sociální situaci.

3) Lingvisticky: nově vzniklý jazykový jev, případně fenomén, ať už vznikem novotvaru, nebo změnou obsahu (příkladem může být samotný pojem andragogika)

4) Právní: obnovení určitého právního, legislativního vztahu novou smlouvou

5) Ekonomické: vývoj nových produktů, služeb, organizací

6) Andragogické: kvalitativní změna v cílech, obsazích, metodách, formách, které v konečném důsledku zvyšují kvalitu vzdělávacího procesu výchovy a vzdělávání dospělých, jak už v teorii, nebo podnikatelské praxi výchovně-vzdělávacích institucích či organizacích

Inovace se projevuje ve všech oblastech lidské existence. Jedná se například o způsob a kvalitu života, včetně oblasti vzdělávání dospělých. Pokud budeme mluvit o vzdělávání dospělých, nazýváme jí inovací pedagogickou, tedy androdidaktika. „Ve vědách o člověku má základní rozměr, protože organizace jsou především lidskými systémy, které ze strany lidí vyžadují schopnost umět analyzovat své chování, pracovní postoje a pracovní metody“ (kol. autorů 2000). Ve spojitosti s vědou o lidském chování nalézáme několik úrovní:

1) úroveň poznatková (informace o změně zdůvodnění a pochopení inovace)

2) úroveň názorová (přijetí potřeby změny)

3) racionální a emocionální úroveň míry změny inovace

4) úroveň chování (směřující a zaměřená na podoby implementace inovace)

Androdidaktickou inovací rozumíme: „ ……kvalitní změny v cílech, obsahu, metodách i formách, které ve svých důsledcích zvyšující kvalitu vzdělávacího procesu. Kvalitní inovace jak výrobních procesů, tak procesů vzdělávacích jsou nezbytné pro zvýšení, případně udržení konkurenceschopnosti. Schopnost rychlé inovace vzdělávacích programů(cílů, obsahů, forem, metod i speciální přípravy lektorů) a tím i schopnost rychlé reagence na vzniklé vzdělávací potřeby je předností IDV i před vzděláváním ve školním systém“ (Palán 1997) Rychlé a kvalitní zprostředkovávání nejnovějších informací z vědeckých a technických oblastí zájmu jsou předností právě IDS vzhledem ke schopnostem průběžného sledování situace.

Speciálním druhem kvalifikačního vzdělání zaměřeného na inovaci nabytých a používaných znalostí, schopností a dovedností, které se mění spolu se změnami a inovacemi výrobních, technických a technologických postupů nazýváme inovací kvalifikace. (Palán 1997)

Experiment: Pochází z latinského slova experimentum – pokus, zkouška, pokusný předmět, důkaz, zkušenost. Obecně o experimentu mluvíme jako o jednom druhu tedy metodě vědeckého poznání. Je to proces „ ….. ve kterém se systematickým a kontrolovaným vytvářením a měněním podmínek zjišťují vztahy mezi závislou, dvěma či více nezávislými proměnnými“ (Palán 1997). První důkazy o použití experimentu nacházíme již ve starověku. V těchto dobách byl experiment využívám zejména při zkoumání přírodních jevů a vztahů mezi nimi. Ve středověku byl již experiment jako metoda ověřování teorií. 18 a 19 století znamenalo nárůst počtu systematických pokusů a využití experimentů. Fyzikální experimenty, které jsou pro toto období charakteristické mají vždy slabé kontroly podmínek, jednoduchou techniku. Jeho nejběžnější funkcí je ověřování vědecké teorie. „ Určuje východiska problému, jeho základní postuláty i interpretaci výsledků“ (Palán 1997). Pokud se budeme zabývat konkrétně experimentem pedagogickým, bude naší proměnnou studovaný jev nebo proces, který výzkumník záměrně vyvolává a mění. Tímto jsou vždy změněny i podmínky účinnosti pedagogických prostředků. Výsledky zkoumání a poznání zejména souvislostí a vlastností pedagogických jevů nám umožní jejích ovládání, zdokonalování a případně vytváření nových.

Známe dva základní druhy pedagogického experimentu:

1) pedagogické experimenty přirozené – v přirozených podmínkách vzdělávacího procesu

2) pedagogické experimenty laboratorní - probíhá s výběrovým vzorkem jednotlivě ve zprostředkovaných podmínkách..

Pokud budeme mluvit o celém směru, který se věnuje vývoji a tedy potažmo experimentům v pedagogice, nazýváme tuto pedagogiku experimentální pedagogikou. Experimentální andragogika je úzce profilovaný směr pedagogiky. „ Pokusná andragogika, založená na metodě vědeckého zkoumání záměrně navazovaných jevů, procesů a různých vzdělávacích experimenttů“ (Palán 1997). Většina autor zahrnuje experiment do několika rovin. Kolektiv autorů 2000 uvádí 4 základní oblasti.

1) andragogická: zkoumání výchovných, ale zejména vzdělávacích prostředků, metod, pomůcek a forem se záměrem poznat příčiny a zvláštnosti andragogického jevu, podmínek andragogické účinnosti, stejně jako poznat podstatné souvislosti a vlastnosti těchto andragogických jevů se současným ověřováním se výchovně-vzdělávacích hypotéz a vytvářením nových.

2) Filozofická: zkoumání nějakých jevů tím, že se na ně aktivně působí, a to buď vytvářením podmínek, které odpovídají cílům výzkumu, nebo změnou průběhu procesu v žádaném směru; jedna ze stránek společensko- historické praxe s důsledkem, že je východiskem poznání a kritériem pravdivosti hypotéz, teorií a filozofických konceptech.

3) Všeobecné: pokus jako vědecká metoda zkoumání, zjišťování příčinných a zákonitých souvislostí a závislostí s kontrolou všech podmínek včetně výběru prostředí, zkoumaných subjektů a následně pozorované a měřené změny a reakce.

4) Ověřování a získávání empirických poznatků v plánování a výzkumníkem (experimentátorem) řízení situace.

Výuka

Výuka, nebo-li vzdělávání – jeden ze základních androdidaktických pojmů. ,, Je to právě vzdělávání, které je nejefektivnějším nástrojem lidských zdrojů v oblasti ekonomiky a rovněž tak vzdělávání patří i do oblasti sociální práce, jeho významná prevence disfunkčních jevů“.

(Prusáková 2004) V mnoha publikacích je možné najít definice, které se však v základních částech shodují. Například Švec 2002 definuje vzdělávání jako ,, … dlouhodobé a nepřetržité institucionalizované vyučovací činnosti učitelů, lektorů, instruktorů nebo jiných osob ve funkci profesionálního vzdělavatele ve školském a mimoškolském zařízení na přípravu učících se na svůj pracovní i mimopracovní život ve společnosti, ve které žijí“. Obecně považujeme výuku za komplexní proces tvořený synergickým efektem vyučování a učení, tedy komplexní činnosti učitele a učení jako aktivní činnost studujícího. Lektor- vzdělavatel – v tomto případě subjekt řídící, vzdělávaný - účastník – subjekt řízený jsou dvěmi základními činiteli výuky. Forma, prostřednictvím které kterých si účastník osvojuje poznatky během výuky je interiorizace a je řazena do vnitřních způsobů zpracování. Vyučování je ovlivněno nejen vlivy vnitřními – charakteristikami vzdělávajícího a vzdělávaného, ale i různými vlivy vnějšími. Tyto jsou například prostředí, organizace, zpětná vazby atd. Na rozdíl od běžné výuky je v případě dospělých akceptována plná zodpovědnost účastníků za jejich učení a roli lektora posouvá do úrovně stimulační a facilitační. Podle zaměření a typu vzdělávání je výuka rozčleněna na informativní (poznatky), heuristickou (objevování), produkční (praktická činnost) a regulativní (řízena zejména technickými prostředky). (Mužík 2010) V této souvislosti je často nazývána didaktickým procesem. Jako takový je složený z vyučování a učení. Řezáč 2002 poznamenává „…. Vyučování něčemu na základě didakticky promyšleného sledu je osvojování některých poznatků či nabývání konkrétních dovedností“. Přičemž dodává „ …. učení vede na jedné straně k objevování šancí (možností), které nabízí prostředí a zároveň i objevování vlastních předpokladů (dispozice), dále k objevování vztahů mezi danými vnějšími okolnostmi a na straně druhé k rozpoznávání vlastních limitů či nedostatků“. Zvláštní význam v tomto vztahu má zpětná vazba, nebo chceme –li interakce. Interakce musí být okamžitá (postexpoziční). Interakce neprobíhá pouze v rovině lektor- účastník, ale také účastník-účastník případně účastník – kolektiv. Pokud interakce chybí, nemůžeme mluvit o výuce, ale pouze o jednostranném předávání informací.

Shrnutím lze říci, že pomocí vzdělávání dosahujeme získávání vědomostí, utváření návyků, postojů, způsobů chování, intelektuální a fyzické připravenosti na základě interakcí mezi všemi účastníky vzdělávání. (Prusáková 2005)

Hlavní část

Pokud chceme inovaci zavést do praxe, je nezbytné nejprve sjednotit a řešit ji z mnoha pohledů. Nutné je také sladit inovované procesy se všemi činnostmi a procesy řízení, se kterými budou každodenně spolupracovat. „Podporování a posílení informačního toku z řídícího centra směrem k ostatním odborným útvarům je primárním stimulem pro uskutečnění inovace. V oblasti humanitních věd, výchovně vzdělávacích vědách, zejména v andragogice je nezbytné uvědomit si, že speciální vlastnosti jsou nedílnou součástí. Jedná se o pružné, rychlé sladění měnící se potřeby, vytvoření nových podmínek, pružná adaptace a změna rozvojových strategií, motivovat a stimulovat studenty nebo pracovníky, rozhodovat se v nepřehledných s nestrukturalizovaných podmínkách, očekávání výsledku s rizikem, zvládnout postihnout progresivní tendence rozvoje, umět tvořivě koncipovat, u spojitosti s inovacemi využívat při výuce nové a racionální metody od metod manažerských až po informační technologie. „ Andragogika v předmětné oblasti inovací hraje významnou roli, protože je neustále potřebný předstih, stálá dynamika změn v požadavcích na – kvalifikaci, sebevzdělávání, vyžadují se nové poznatky, vědomosti, zručnosti, návyky“ (kol. autorů 2000). O.Landa 1988 uvádí varianty obsahové přípravy řídících pracovníků, které má podpořit „afinity“ k inovacím.

1) teoretické základy řídící práce (plánování, rozhodování, vedení lidí, organizování, motivování)

2) systémové přístupy (logická formulace rozhodujících úkolů)

3) základy technologie zpracování informací pro rozhodovací procesy tvořivé práce (expertní systémy, využití a malé integrace, heuristické přístupy)

4) základy psychologie a sociologie řídící práce (metody řízení a komunikace)

5) předpoklady pro účinnou formální i neformální mezinárodní spolupráci (včetně cizojazyčné přípravy)

6) poznatky z hygieny duševní práce

7) sociální kvalifikace pro týmovou práci

Směřování k celostnímu pojetí inovace po zásadních společenských změnách bylo správné, ale exponenciální nárůst poznatků jednotlivých vědních disciplín včetně andragogiky přinesl a otevřel nové možnosti. „Globalizace a transnacionalizace jako dva hlavní činitelé, kteří se „razí“ v menežmenty výchovy a vzdělávání dospělých, vyžadují vysokou kvalifikovanost vstupních adeptů, dynamiku rozhodování, internacionální efektivnost a připravenost na týmovou realizaci inovačních projektů“ (kol. autorů 2000).

Zcela obecně lze experimentální metodu nazvat metodou pozorování. Rozdíl mezi prostým pozorováním a experimentem je v aktivním zasahování výzkumníka do sledovaného jevu. Pozorování je neoddělitelnou součástí a velice důležitou součástí experimentu. Použití znamená ve výzkumu značné urychlení procesu. Principem je tedy aktivní manipulace s proměnnou. V každém vědním oboru pracuje výzkumník s konkrétními a většinou pro daný obor charakteristickými proměnnými. Psychologie, pedagogika a andragogika do svých proměnných řadí zejména vlastnosti organismu reagující na působení přirozeného prostředí stejně jako různé psychologické funkce. Většina experimentů v těchto oblastech probíhá v laboratorním prostředím s možností precizní kontroly. (Kol.autorů 2000)

Inovace a experiment jdou tedy velice často ve vzdělávacím procesu ruku v ruce.

Mezi experimentální didaktické metody lze zařadit na příklad metodu několikanásobného řízení. „ Cílem této metody je odhalit a vyškolit potencionální manažery prostřednictvím speciálně zakládaných podnikových poradních výborů“ (Mužík 2004). Členy tohoto výboru se stávají jak manažeři střední úrovně, tak jakýkoliv vybraný zaměstnanec z dané firmy. Principielně se jedná o sestavení dvou až tří paralelních vedení společnosti vedle oficiálního. Členové těchto vedení jsou obměňováni po cca půl roce s tím, že vždy část původního sestavení zůstává, aby bylo možné pracovat kontinuálně na zadaných úkolech a část je nahrazena nově vybranými členy. Členové vedení ,,juniorů“ pracuje paralelně s vedením oficiálním. Jsou mu k dispozici všechny potřebné dokumenty, členové mají přístup ke všem informacím. Zasedá minimálně jednou týdně a na programu má záležitosti, které je dle jeho členů nutné řešit a měli by vzbudit pozornost vedení společnosti.

Po skončení diskuze Juniorského vedení jsou návrhy předávány skutečnému vedení. Jednou měsíčně zasedá společná rada, jejíž vedení připadá do rukou předsedy Juniorského vedení.

Výběr nových vyšších manažerů touto metodou je podložen několikaletou úspěšnou praxí. Členům junior vedení není sice svěřena v průběhu žádná pravomoc, nicméně mají dostatek prostoru prokázat své schopnosti, dovednosti, hodnotové postoje a styl řízení. (Mužík 2004)

Další možnou metodou, je metoda pověření úkolem. Tato běžně používaná metoda v sobě spojuje pozorování, hodnocení, přenesení zodpoví a podporu samostatnosti u zaměstnance. Jedná se vlastně o zadání pracovního úkolu, přičemž jsou pracovníkovy vytvořeny všechny podmínky, poskytnuty veškeré informace a pracovní pomůcky pro jeho splnění. Vždy záleží na úrovni pracovní pozice, na které je úkol vykonáván, zda je, či není možné použít některé i inovací v pracovním postupu pro jeho splnění. Zadávající osoba přitom pozoruje a hodnotí pracovníka v jeho činnosti. Výhodou je zvýšení vnitřní motivace při vypracovávání úkolu z důvodu rozšíření pole působnosti a přenosu zodpovědnosti. Nabízí pracovníkovi možnost samostatně se rozhodnout a využít své tvůrčí schopnosti. Nevýhodou je možnost neúspěchu. Jednotlivé dílčí kroky pracovníka nejsou sledovány a korigovány nadřízeným a při nezvládnutí zadaného úkolu může snadno dojít ke ztrátě důvěry v pracovníkovi schopnosti a stejně tak i k narušení sebedůvěry pracovníka samotného. (Koubek 2000)

Assessment center- diagnosticko- výcvikový program. Jedná se o metodu vzdělávání, kdy využívanou nejen pro vzdělávání, ale také pro výběr osob na pozice manažerů. Počítačový program obsahuje řadu zadání manažerských úkolů a otázek k řešení. Lze nastavit jak obtížnost, tak i rychlost zadávání úkolů a tím cíleně zvyšovat či snižovat míru stresu vyvolanou nedostatkem času a nutností stanovení řešení. Program mimo zadání obsahuje také správná řešení a jejich vyhodnocení. Je tedy možné okamžité kontroly a zpětné vazby. „Assessment centre vlastně představuje vlastně k jisté dokonalosti dovedené metody případových studií, simulace a hraní rolí“ (Koubek 2000). Výhodou této metody je komplexní osvojování znalostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce manažera, stejně jako hospodařit s časem, vyrovnat se se stresem, pracovat s lidmi. Jedná se o velice účinnou metodu. Její nevýhodou je náročnost na vybavení.

Jedno z dalších nových a v poslední době často využívaných metod je školení hrou. V zahraničí je známá pod názvem ,outdoor training“. Během této metody je se manažeři učí dovednosti, koordinovat činnosti, komunikovat s lidmi, vést tým zaměstnanců, orientovat se v prostředí a to vše pouze formou her. Tyto hry by bylo možné uplatnit se i na táborech a podobných akcích. Prostředí pro hraní her je možné vždy přizpůsobit. Lze jak v přírodách, tak v uzavřených prostorách. Ve světě lze nalézt k tomuto účelu přímo vybudované komplexi. Principem je skupinové zadání úkolu, sestavení skupin, vytvoření hierarchie, vedení skupiny a zpracovávání zadání. Po vyřešení úkolu následuje diskuze k řešení. Výhodou metody je učení se zábavnou formou. Dochází ke spontánnímu učení se manažerským dovednostem. Jedná se o praktikování, zdokonalování, uvědomování si významu a uplatnění běžné manažerské praxe. Jedná se o velice efektivní metodu, prakticky spojení, sportu, teorie, vzdělávání, hry a sporu. I tato metody má své nevýhody. Jednou z nich je nutné překonání neochoty některých manažerů a dospělých lidí „hrát si“. Metoda je velice náročná na přípravu. (Koubek 2000)

Workshop – Tato metoda je většinou využívána v návaznosti na předchozí teoretické metody. Je vždy vytvořena pro konkrétní cílovou skupinu. „ Metoda je postavena především na řešení skutečných problémů ve výukovém skupinovém rozhovoru, různém způsobu moderování a moderačních technikách v praktických situacích. Důležitým momentem jsou v průběhu workshopu způsoby vyhodnocování výstupů a řešení vytýčených problémů“ (Mužík 2011). Jedná se vlastně o pracovní setkání skupiny odborníků řešící předem dané téma. Mezi základní charakteristiky řadíme:

1) práce ve skupin

2) práce na určitém úkolu

3) práce mimo běžnou pracovní činnost

4) účastníci pracovního setkání jsou specialisté nebo zainteresovaní

5) vedení setkání přejímá moderátor, jakožto expert pro metodiku organizování skupinové dynamiky

6) časový rozvrh není příliš přesně definován

7) výsledný efekt (závěry workshopu) působí i nadále po ukončení pracovního setkání (Mužík 2011)

Jako každá metoda má i tato své silné a slabé stránky. Silné stránky definuje Mužík 2011 takto:

a) soustředění na jedinou tematiku – pozornost je věnována řešení pouze jediné úlohy, není omezena časem a provozními otázkami. Možnost proniknutí do hlubší podstaty problémů

b) krátkodobá aktivizace výkonnostních rezerv- spojení omezeného času, společného cíle, týmové práce a uzavřený okruh dávají vzniknout možnosti využité výkonnostních rezerv účastníků. V ideálním případě je maximální soustředění a úsilí vynaložené při řešení problému vykoupeno značnou únavou v dalším dni. Tato je důkazem maximálního využití možností.

c) Působení efektu synergie – jedná se o možnost využití spolupráce a komunikace několika odborníků. Tímto je dosaženo výrazně větší kvality při zpracovávání zadaného úkolu, než je jen pouhý součet přínosu jednotlivých účastníků.

d) Výsledky workshopu jsou skupinové – Tím, že veškeré výstupy ze setkání a z řešení úkolu jsou skupinovém, je jejich zařazení do praxe a přijetí týmem mnohem snazší

e) Vedlejší, dodatečné působení workshopu – účasníci dobře provedeného workshopu si z něj odnáší nejen řešení daného úkolu, ale také pozitivní rozvoj osobnosti, zkušenosti s prací v týmu, zkušenosti v jasnou a přesnou formulací vlastních stanovisek, větší rozhled v daném tématu a další.

f) Řešení problémů – výsledkem workshopu je poskytnutí kontrétního řešení zadaného problému. Pro úspěšný průběh je nezbytné profesionální vedení.

g) Stimulace workshopu – pro zajištění úspěšnosti jsou nezbytné vždy 4 základní složky:

a. Důsledná vizualizace

b. Aktivita účastníků

c. Pozitivní atmosféra

d. Volné plány

Metoda workshopu má stejně jako většina didaktických metod svůj jasně stanovený průběh.

Námi doposud uváděné metody jsou Metody využívající práci ve skupině. Existují však i takové, které pracují s jednotlivými členy individuálně. Jednou z takových metod- resp. by bylo vhodnější napsat systémem je

Superlearning. Tato metoda využívá takzvaného mimo-smyslového vnímání. Jedná se o práci s vlastním vědomím a jeho hladinami. Stav absolutního vědomí – hladina beta. a stav meditativní hladiny vědomí – hadina Alfa. Postatou této metody je naučit se ovládat své vědomí tak, aby byl člověk schopen přejít do hladiny Alfa kdykoliv potřebuje a přitom zůstat úplně bdělí. Přechodem na hladinu alfa dochází podle zakladatele této metody Josého Silvy k omezení pocitových vjemů, jako jsou strach, nervozita, únava, znuděnost a další a otevírá možnosti nového využití stavu vědomí. Z počátku byla metoda využívána zejména k učení relaxace, jako prostředek zbavení se nespavosti, bolesti hlavy a podobně. V současné době je ale považována za úspěšnou při zlepšování volních činností jako jsou paměť a schopnosti učení. Postup při využití sperlearningu můžeme rozdělit do šesti základních kroků.

1) krok první – meditace

2) procvičování představivosti – okamžitě po sestoupení do hladiny Alfa

3) návrat do bdělého stavu - čtení a studium učebních textů

4) sestup do hladin Alfa – čtení učebních textů v hladině Alfa

5) vybavení si učební látky v hladině Alfa – při zavřených očích – využití vnitřních zobrazovacích metod

6) vybavení učební látky v hladině Beta – využití látky a vědomostí v normálním bdělém stavu

Tento didaktický systém představuje v současné době velkou výzvu pro klasické didaktické metody. S jeho využitím je nutné počítat zejména v soukromé sféře vzdělávání. (Mužík 1998)

Závěr

Vývoj společnosti, lidského myšlení, technologií a další součástí lidské existence spojená s většími nároky na efektivitu a časovou nenáročnost vzdělávání vede jednoznačně k vývoji a hledání nových metod a způsobů, jak vzdělání docílit. Rozhodně není možné tvrdit, že staré metody a postupy jsou na ústupu. Jejich role je ve vzdělávání ať již dětí či dospělých nezastupitelná. Nicméně přichází nové metody využívající nové didaktické prostředky, postupy a jejich zařazením do procesu výuky zajistíme nejen zvýšení efektivity procesu, ale i možnosti aplikace do praxe.

Většina ,,nových“ metody se snaží být co nejkomplexnější. Spojit teorii s praxí, individuální přístup s prací ve skupině tak, jak je poté nutné aplikovat získané dovednosti a znalosti v pracovním procesu.

Všechny postupy a metody je ale nutné aplikovat na základě didaktické diagnostiky vzdělávané skupiny, jejich základních charakteristik a potřeb. Ne každá je vhodná pro všechny. To je nutné mít na paměti. Jejich výhody se při nevhodném použití mohou stát velkým mínusem a negovat celou snahu lektora a motivaci a pozitivní přístup posluchačů ke vzdělávání.

Mezi nové-nebo dá se také říci inovované metody řadíme:

1) metodu několikanásobného řízení

2) pověření úkolem

3) Assessment center

4) školení hrou.

5) Workshop

6) Superlearning

Všechny tyto metody a jejich využití mají svůj daný postup a charakteristiky. Své výhod y na výhody. Jejich zařazení do vzdělávacího procesu je čistě na znalostech a schopnostech lektora. Je jeho zodpovědností využívat takové metody, které přinesou posluchačům nejvyšší možný užitek.

Každý lektor přináší do procesu i metod svůj osobní přístup k posluchačům. Lektor je v tomto směru inovátorem. Každá studijní skupina pracuje v daných úlohách i systémech jinak a charakteristicky. I posluchači jsou tedy v didaktickém procesu inovátory. Protože didaktický proces stojí a padá zejména na těchto dvou jeho částech- tedy na posluchačích a lektorech, je jejich spokojenost a uspokojení nároků a potřeb hlavním motorem pro rozvoj a inovaci did. postupů. Dalo by se tak říci, že každá skupina posluchačů je experimentální vzorek, každý lektor je experimentátorem a každý jednotlivý proces experimentem dodržujícím základní principy, pravidla. Není totiž prakticky možné, na dvě různé skupiny uplatnit stejnou metodu se stejným výsledkem.

Kontrolní otázky

1) Vysvětlete pojem výuka

2) Vysvětlete pojem inovace

3) Vysvětlete pojem experiment

4) Vyjmenujte metody, při nichž je využita inovace, případně experiment

5) Charakterizujte ve stručnosti jednotlivé metody

6) Uveďte možnosti jejich praktického využití – nejlépe konkrétní příklad

7) Zamyslete se na tím, ze kterých klasických metod nejvíce čerpají

8) Vyberte jednu metodu a vytvořte plán vyučovací jednotky vedené danou metodou

Použitá literatura:

Belcourt,M., Wright, P.C. (1998). Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu (1.vydání). Praha, Česká republika : Grada publishing

Bneš,M. (2003). Andragogika (2.vydání). Praha, Česká republika: Eurolex Bohemia

Hartl, P. (1999). Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1.Vydání). Praha, Česká republika: Karolinum

Kolektiv autorů. (2000). Výchova a vzdělávání dospělých: Andragogika- terminologický slovník (1.vydání). Bratislava, Slovenská republika: Media trade – Slovenské pedagogické nakladatelství.

Koubek, J. (2000). Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2. vydání). Praha, Česká republika: Managment press.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika (2. přeprac. Vydání). Praha, Česká republika: ASPI.

Mužík,J. (2011). Andragogická didaktika: Řízení vzdělávacího procesu (1.vydání). Praha, Česká republika: Wolters Kulwer

Mužík, J. (1998). Profesní vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika: ASPI Publishing

Mužík, J. (1998). Andragogická didaktika (1.vydání). Praha, Česká republika: CODEX Bohemia.

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých (1.vydání). Praha, Česká republika

Prokopenko, J., Kubr, M. a kol., (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů (

Přeloženo z prozatímní verze nepublikované v ILO). Praha, Česká republika: Grada publishing

Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky. Bratislava, Slovenská republika: Gerlach print

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike (1. vydání). Bratislava, Slovenská republika: IRIS

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 21:52:30