NEBOJME SE GYMNASTIKY

LITERATURA

 • BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • FLEGEL, M. J. Sport first aid. 3. vyd. Champaign (USA): Humankinetics, 1993. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1.
 • HASÍK, J. Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2006. 43 s.
 • HUTCHINSON, M. Sport injuries. 1.vyd. Skokie,IL. USA. 2009. s. 90. ISBN 10: 0-7817-7361-X.
 • KEGGENHOF,F. Prvá pomoc. 1.vyd.Bratislava: Ikar 2006. 207 s. ISBN 80-551-1307-6.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2183-5.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978- 80-210-4746-4.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci. Elportál [online] Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit 2009-11-30] Dostupné z: <www:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html> ISSN 1802-128X.
 • MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 95 s. ISBN 978-80-247-1878-1.
 • Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 2007 [online]. [cit. 2009-05-28] Dostupný z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-2007-c-926-o-narodnim-akcnim-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-az-2017>.
 • KOLEKTIV. Sportovní gymnastika na 2. Stupni základních škol. Brno : UJEP, 1983.
 • KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce, 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. Praha : Grada, 2004. 192 s. ISBN 80–247-1006–4.
 • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • KRIŠTOFIČ, J. Nářaďová gymnastika. Praha : Česká obec sokolská, 2008.
 • PAVLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M.; HOLÁSEK, R.; ŠIMBEROVÁ, D. Sportovní gymnastika na středních školách. Brno : UJEP Brno, 1983.
 • PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.

 • PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • POHNERTOVÁ, Z. Sportovní gymnastika žen. Praha : Tělovýchovná škola českého ústředního výboru ČSTV, 1978.
 • RUBIN, A. Sports injuries and emergencies.1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2003. 470s. ISBN0-0-07-139610-1.
 • SHAMUS, E., SHAMUS J., Sports injury. 1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2001. 513 s. ISBN 0-07-135475-1.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1.vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004. 76 s.
 • TŮMA, Z.; ZÍTKO, M.; LIBRA, M. Kapitoly o gymnastice. Praha : Česká obec sokolská, 2004.
 • ZÍTKO, M.; CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha : ČASPV, 2006. 52 s. ISBN 80–86586-17–0.
 • ZÍTKO, M. Všeobecná gymnastika. Praha : ČASPV, 2005. 94 s. ISBN 80–86586-08–1.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 245211 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2057 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání