NEBOJME SE GYMNASTIKY

Prevence aneb Co bychom měli vědět, než začneme cvičit

Oděv

Na začátku výuky gymnastických disciplín je nutné seznámit studenty s vhodným oděvem, obuví a úpravou pro výuku tohoto sportovního odvětví – úzké kalhoty, zastrčené tričko nebo gymnastický trikot, na boso nebo v gymnastických cvičkách, případně teniskách, stažené vlasy, žádné (případně zajištěné) náušnice, řetízky, prstýnky, náramky, piercing a podobné ozdoby, žvýkačky a dlouhé nehty.

 

 

Rozcvičení

Nedílnou částí hodiny tělesné výchovy je kvalitní rozcvičení jako příprava organismu na následující zátěž. Jeho součástí by mělo být dostatečné zahřátí organismu, důsledné nejlépe dynamické protažení svalů, rozhýbání kloubních struktur.

 

Na závěr doporučujeme zařadit několik posilovacích cviků pro lepší stimulaci svalstva a různé formy zpevňovacích cvičení obr. 1 - 7 (více příkladů cvičení uvedeme v části věnované zpevňovací průpravě).

 

 

 

Příprava a úklid nářadí

Nářadí připravujeme obvykle na začátku hlavní části hodiny. Kolem nářadí musí být dostatečný prostor, aby nedošlo k úrazu. Osvětlení má být dobré, ale nesmí žáky při cvičení oslňovat. Nářadí nestavíme proti slunci, neboť by mohlo dojít ke ztrátě orientace.

S pomocí žáků je nářadí nachystáno (učitel musí přesně stanovit, kteří žáci nesou nářadí, jakým způsobem a kam je postaví). Učitel se ujistí, že nářadí, na kterém se bude cvičit, je bez závad, a prostor kolem něj, včetně místa pro doskok, je zajištěn dostatečným množstvím správně položených žíněnek. V některých případech je vhodné pod nářadí položit dlouhý koberec doplněný žíněnkami (kruhy v hupu, kladina).

Organizovaná pomoc žáků při přípravě a úklidu nářadí vede k menším časovým prodlevám ve výuce, snižuje možnost vyrušování a zvyšuje pocit k zodpovědnosti žáka pečovat o své zdraví.

 

Pohyb po tělocvičně

Žákům je nutno vysvětlit, jak se bezpečně pohybovat po tělocvičně, kde je již připraveno nářadí. Důležité je dodržovat tyto zásady:

Mezi jednotlivými nářadími přecházejí žáci organizovaně a krokem.

Bez kompetentního dozoru by žáci neměli používat nářadí, vyskakovat na něj, houpat se atd.

 

Dopomoc a záchrana

Během cvičení je nezbytná správná a promyšlená dopomoc a záchrana. Učitel se pohybuje při dopomoci ve stejném směru jako žák, nesmí jeho pohyb vpřed či vzad brzdit.

 

Vždy jistí žáka až do bezpečného dokončení prvku na nářadí, doskoku z nářadí, v případě pádu do postavení na zemi.

 

Dopomoc může dávat učitel případně s dalším žákem, kterému ji předem vysvětlí a názorně ukáže. Doporučujeme postupně zapojovat do dopomoci a záchrany všechny žáky. Zapojení žáků do přípravy nářadí a dopomoci vede podle našeho názoru k rozvoji spolupráce, žáci získávají pocit k zodpovědnosti nejen vůči sobě, ale i k ostatním spolužákům.

 

Organizace výuky

S ohledem na bezpečnost žáků nesmíme opomenout také organizaci žáků během výuky gymnastických disciplín.

Pokud jsou žáci rozděleni do skupin na jednotlivých stanovištích, vždy je učitel na tom stanovišti, na kterém se učí nový cvik, případně na kterém je nutná dopomoc. Žáci cvičí samostatně pouze na stanovištích, na kterých zvládnou zadaný pohybový úkol bez dopomoci učitele, případně ostatní žáci jsou schopni poskytnout dokonalou dopomoc k danému pohybovému prvku.

 

Žák začíná cvičit na nářadí až poté, co je vyzván učitelem. Vyhneme se tak možnému zranění, kdy učitel mluví s předchozím žákem a nesleduje dalšího cvičence, případně není na dopomoc připraven (úprava oděvu, obuvi…).

 

Ostatní žáci sedí během cvičení spolužáka na lavičce, případně stojí v zástupu / v řadě. Vhodným způsobem je vyplnit neaktivní čas variantami „bezpečných“ průpravných cvičení, které žáci zvládnou samostatně (např. různé formy cvičení podporových nebo rovnováhových).

 

Metodické a didaktické postupy

Dodržování správných metodických a didaktických postupů je jedním z faktorů větší bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy zaměřené na sportovní gymnastiku. Při výuce nového cviku doporučujeme zařadit dostatečný počet průpravných cvičení – vždy začínat od nejjednodušší možné varianty, zvolit dostatečný počet opakování, abychom si byli jisti, že žáci toto průpravné cvičení zvládnou, a teprve poté přejít k těžší variantě průpravného cvičení, případně k danému prvku. Je dobré zapojit také možné pomůcky, které nácvik daného prvku usnadní. Díky tomu žáci rychleji prvek zvládnou samostatně (jsou více motivovaní, mají větší radost ze cvičení) a učitel nepotřebuje vynaložit velké množství fyzických sil, které jsou při přímé dopomoci nutné.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 241031 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2055 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání