BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH

Metodika výuky na kolečkových bruslích

Metodický postup, jak je uveden, není neměnný, ale je možné postupovat podle vyspělosti dětí, s nácvikem některých prvků začít dříve, nebo naopak některé vynechat a později se k nim vrátit.


Jízda vpřed

 

Jízda vpřed je nejpřirozenějším způsobem pohybu na inline bruslích. Od chůze se liší tím, že při chůzi kráčíme, kdežto na inline bruslích se pohybujeme pomocí točení koleček. Pohyb vzniká střídavým odrazem obou nohou, přenášením váhy těla a využitím točení koleček u inline brusle.

Při nácviku vycházíme ze základního postoje. Provedeme odraz vnitřní hranou levé inline brusle tlakem do podložky. Po odrazu nohu zvedáme a ve chvíli, kdy opouští podložku, je téměř propnutá. Váha těla se postupně přenáší na jedoucí pravou nohu (Obr. 52 - 54).

 

Nejčastější chyby:

 • toporně napnuté nohy v kolenou
 • záklon místo mírného předklonu
 • uvolnění držení kotníků

 

Průpravná cvičení:

Dvouoporová jízda vpřed

Jízda ve vlnovkách, obě nohy jsou neustále ve styku s plochou. Žáci se při ní učí pérovat v kolenou.

 

a) První způsob dvouoporové jízdy vpřed – nesouměrné vlnovky
(tzv. „citronky“). Plynule střídáme roznožení se snožením a zároveň podřep s napnutím nohou. Odraz provádíme z obou bruslí vnitřními hranami.

Nejčastější chyby:

 • nepřesný odraz z vnitřní hrany brusle
 • uvolnění držení kotníků

 

b) Druhý způsob jízdy, v souměrných vlnovkách, je podobný. Obě nohy zůstávají na podložce, odraz provádíme střídavě pravou a levou nohou, vždy vnitřní hranou. Podřep a vytažení zůstávají stejné.

Nejčastější chyby:

 • nepřesný odraz z vnitřní hrany brusle
 • uvolnění držení kotníků

 

Jednooporová jízda vpřed

a) „ Koloběžka“

Jízda vpřed s opakovaným odrazem stále stejnou nohou. Jedoucí noha je stále v kontaktu s podložkou. Nacvičujeme na obě strany.

 

Nejčastější chyby:

 • špatná rovnováha
 • zkrácený odraz

 

b) Jednooporová jízda vpřed

Jednooporová jízda vpřed patří k základním způsobům pohybu na inline bruslích. Pohyb vzniká střídavými odrazy obou nohou. Ze základního postoje na obou nohách přejdeme do podřepu, přeneseme váhu těla na pravou nohu, levou postavíme na vnější hranu. Z celé vnitřní hrany pravé brusle provedeme odraz, přeneseme váhu těla na připravenou levou nohu a plynule vedeme pravou odrazovou nohu do základního postavení na jedné noze v zanožení. Levou jedoucí nohu postupně propínáme v koleně a jedeme ve výdrži na jedné noze. Z jízdy na vnější hraně přejdeme následně na obě hrany, snížíme postoj do podřepu snožného a jsme připraveni k dalšímu odrazu levou nohou z vnitřní hrany s přenesením těžiště na pravou, kterou máme v postavení na vnější hraně brusle.

 

Nejčastější chyby:

 • toporně napnuté nohy v kolenou
 • záklon místo mírného předklonu
 • uvolnění držení kotníků

 


POZNÁMKA

Při výuce jízdy vpřed lze použít také speciální pomůcky – lehké a pevné tyče. Tyč dlouhou asi 2,5 metru drží na obou koncích dva učitelé nebo technicky vyspělejší bruslaři. Čtyři až šest žáků se přidržuje poníž tyče a provádí určené prvky.

S využitím tyče je možné nacvičovat tyto prvky: základní inline postoj, jízdu vpřed na obou nohou s opakovanými podřepy a přenášení váhy těla z nohy na nohu, dvouoporovou jízdu vpřed a jednooporovou jízdu vpřed.

 

Vyjíždění zatáček na obou bruslích

Je to nejjednodušší způsob změny směru jízdy, nahrazuje u začátečníků zastavení. Je to cvičení průpravné, při kterém se bruslař učí jízdě ve zvětšeném náklonu do středu oblouku a přenášení váhy těla na jedoucí nohu.

Při zatáčce vlevo provedeme podřep únožný pravou, předsuneme mírně levou nohu vpřed, přeneseme na ni váhu těla a vykloníme se do středu oblouku, to je vlevo. Levá brusle jede na vnější a pravá na vnitřní hraně. Pravé rameno a paže směřuje dovnitř oblouku, levé rameno a paže do zapažení (Obr. 59 - 61).

 

Nejčastější chyby:

 • nedostatečný náklon do středu oblouku
 • vedení inline bruslí těsně za sebou v jedné stopě

 

Zatáčení necháme žáky nacvičovat nejprve v určeném prostoru samostatně, pak necháme vyjíždět všechny jednoho za druhým zatáčku na určeném místě, případně zatáčet kolem kužele nebo učitele. Potom žáci střídají zatáčení vlevo a vpravo a nakonec navazují v jízdě jednu zatáčku na druhou.

 

Příklady k procvičení:

 1. Žáci jsou rozestavěni ve dvou řadách proti sobě a vzájemně se objíždějí. Na znamení vyjede první řad, objede protější žáky a po jeho dojetí do výchozího postavení bruslí druhý řad.
 2. Žáci bruslí na šířku nebo délku kluziště proti učiteli. Ten ukazuje, na kterou stranu má bruslař zatočit. Totéž možno provádět ve dvojicích či trojicích, kdy vždy jeden z dvojice či trojice ukazuje změnu směru jízdy.
 3. Žáci jsou rozestavěni po obvodu kluziště (v kruhu, po přímce) ve vzdálenosti 4 – 6 metrů. Určený žák slalomovitě objede všechny ostatní až na svoje původní místo a vyjede další, stojící před ním. Vzdálenosti mezi bruslaři měníme a vytváříme tak zatáčky o větším či menším poloměru.

 

Základy brždění

 

Zastavení můžeme provádět několika způsoby.

 • brzdičkou
 • brzda v téčku
 • zastavením o zeď
 • vyjetím do trávy
 • zastavením do tvaru písmene A

Nejčastější chyby:

 • předklon a přepadnutí vpřed přes brzdící nohu
 • rychlé zatížení brzdící nohy
 • napnuté koleno jedoucí nohy

 

Překládání vpřed

 

Překládání vpřed používáme při jízdě v zatáčkách, získáváme nebo udržujeme jím rychlost a spojujeme jednotlivé prvky.

Struktura pohybu překládání vpřed vlevo je následující:

odraz celou vnitřní hranou pravé inline brusle až do dopnutí pravé nohy v kolenu (noha směřuje ven z kruhu), přeložení pravé nohy přes levou, přenesení váhy těla na pravou nohu a současně odraz vnější hranou levé brusle do zkřížení vzadu, přitažení levé nohy do základního postoje.

Překládání vpřed je poměrně složitý prvek inline bruslení, a má-li být proveden technicky správně, vyžaduje přesný nácvik jednotlivých fází.

 

Jízda vpřed po kružnici odšlapováním

Cvičení jízdy po kruhu vpřed odšlapováním je průpravou pro překládání vpřed. Z postoje na kruhu ve stoji spojném s natočením levého boku do kruhu provedeme mírný podřep a rotaci trupu vlevo směrem do středu kruhu. Pravou paži držíme v předpažení, levou v zapažení. Váhu těla přeneseme na levou nohu postavenou na vnější hranu brusle a jedoucí po obvodě kruhu. Postoj snížíme do podřepu a celou vnitřní hranou pravé brusle provedeme odraz se současným oddálením volné nohy do unožení vzad mírně nad podložkou
(Obr. 67 - 69).

Nejčastější chyby:

 • nepřesný odraz vnitřní hranou brusle
 • napnuté koleno jedoucí nohy

 

Nácvik překládání vpřed vlevo:

Pokud provedeme rozklad překládání, zjistíme, že bruslař provádí dva přímé odrazy:

 

1. odraz – vnitřní hranou vnější brusle (tzv. odšlapování)

Bruslař stojí vzpřímeně na kruhu ve stoji spojném levým bokem do kruhu. Provede mírný podřep, a aniž by provedl pohyb nohou, natočí trup doleva směrem do středu kruhu.

Pravá ruka je tedy v předpažení, levá v zapažení, ruce zhruba ve výši pasu. Váha těla spočívá po celou dobu na levé noze, která je mírně pokrčená a jede po kruhu. Odraz provádí bruslař celou vnitřní hranou pravé brusle. Při odrazu pokrčí koleno levé nohy, pravou oddálí do unožení. Ve druhé fázi se stojná noha postupně napíná a pravá noha se přitahuje k noze jedoucí.

 

2. odraz – vnější hranou vnitřní brusle

Tento odraz je velmi těžký, protože se bruslař musí odrazit celou vnější plochou vnitřní brusle. Po rozjezdu odšlapováním bruslař překříží pravou nohu přes levou a položí ji na položku těsně před levou nohu. Jede nyní na pravé noze a levou provádí odraz vnější hranou do zkřížení. Po odrazu přisune nejkratší cestou levou nohu k noze jedoucí.

Nejčastější chyby:

 • jízda na napnutých nohách
 • nestejně silný a nerytmický odraz oběma nohama
 • skrčení odrazové nohy v kolenu po odraze

 

Příklady k procvičení:

Při procvičování překládání je velmi výhodné využívat kruhů a dá se také dobře procvičit jízdou po obvodu osmy, jejíž velikost postupně zmenšujeme.

 

Zdroje:
 • Obr. 52 - 70: TVF s.r.o., Brno 2010
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 70798 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1212 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH by PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Renata Vychodilová, Mgr. Tomáš Vespalec, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/.
Investice do vzdělávání