Inovace předmětu Kriminologie

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity inovován v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Změny v sylabu předmětu Kriminologie

Inovace předmětu se promítly do změn sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme porovnání původního sylabu se sylabem inovovaného předmětu.

Původní sylabus


E – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Kriminologie

Typ předmětu

Povinný

dopor. ročník / semestr

2

Rozsah studijního předmětu

2/0

hod. za týden

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

zkouška

Forma výuky

přednáška

Další požadavky na studenta

Vyučující

JUDr. Ladislav Poláček

Stručná anotace předmětu

Anotace: Obecná a zvláštní část kriminologie, pojem, předmět, obsah, metodologie a metody kriminologie, skutečná a latentní kriminalita, osobnost pachatele, viktimologie, kriminologické prognózování,jednotlivé druhy trestné činnosti z hlediska jejich pachatelů, příčin a prevence této TČ. Hlavní cíl předmětu: Získat přehled o kriminologii jako vědním oboru,orientovat se v kriminologických statistikách a metodách práce, osvojit si znalost hlavních příčin a prevence jednotlivých druhů trestné činnosti, iniciativně vytvářet kriminologická doporučení pro teorii i praxi.

Osnova: Pojem a předmět kriminologie. Metodologie a metody kriminologie jako vědy. Stav, struktura a dynamika kriminality, latentní kriminalita, kriminální statistiky. Osobnost pachatele. Oběť trestného činu. Recidiva. Kriminalita mladistvých a prekriminalita. Hospodářská a majetková trestná činnost. Alkoholová a nealkoholová toxikománie. Organizovaná kriminalita. Počítačová kriminalita. Etnická kriminalita. Násilná a sexuální kriminalita. Kriminalita žen. Základy probace a postpenitenciární péče. Penologie.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium : V každé oblasti bude odpřednášena nejobtížnější část učiva a zadány úkoly pro samostudium. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Studijní literatura a studijní pomůcky

  • Kuchta, Josef - Válková, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xxiv, 544. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 8071798134.
  • Kriminologie . Edited by Oto Novotný - Josef Zapletal. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 451 s. ISBN 80-7357-026-2.
  • Kaiser, Günther. Kriminologie: Úvod do základů: Kriminologie: Eine Einführung in die Grundlagen. Translated by Helena Válková. 1. vyd. Mnichov, Praha: Beck, 1994. XX, 268 s. ISBN 3-406-39109-5.
  • Kriminologie a prevence kriminality . Edited by Ivana Zoubková - Marcela Moulisová. Vyd. 1. Praha: Armex Publishing, 2004. 146 s. ISBN 80-86795-05-5.

Sylabus inovovaný v rámci projektu, podaný k reakreditaci oboru v roku 2012D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Kriminologie

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

2.sem

Rozsah studijního předmětu

2/0

hod. za týden

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

Zk

Forma výuky

přednáška

Další požadavky na studenta

Cíle předmětu:

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

- definovat kriminologii a její metodologii

- aplikovat znalosti z kriminologie do práce bezpečnostních složek

Vyučující

Mgr. Jitka Chvátalová, doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., JUDr. Ladislav Poláček

Stručná anotace předmětu

Osnova:

Pojem a předmět kriminologie. Metodologie a metody kriminologie jako vědy. Stav, struktura a dynamika kriminality, latentní kriminalita, kriminální statistiky. Osobnost pachatele. Oběť trestného činu. Recidiva. Kriminalita mladistvých a prekriminalita. Hospodářská a majetková trestná činnost. Alkoholová a nealkoholová toxikománie. Organizovaníá kriminalita. Počítačová kriminalita. Etnická kriminalita. Násilná a sexuální kriminalita. Kriminalita žen. Základy probace a postpenitenciární péče. Penologie.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Samostudium : V každé oblasti bude odpřednášena nejobtížnější část učiva a zadány úkoly pro samostudium. Kontrola úkolů bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.

Výukové metody:

Přednášky, diskuze.

Metody hodnocení:

Písemný/ústní test.

Studijní literatura a studijní pomůcky

  • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
  • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 451 s. ISBN 80-7357-026-2. info
  • KAISER, Günther. Kriminologie: Úvod do základů: Kriminologie: Eine Einführung in die Grundlagen. Translated by Helena Válková. 1. vyd. Mnichov, Praha: Beck, 1994. XX, 268 s. ISBN 3-406-39109-5. info
  • ZOUBKOVÁ, Ivana a Marcela MOULISOVÁ. Kriminologie a prevence kriminality. Vyd. 1. Praha: Armex Publishing, 2004. 146 s. ISBN 80-86795-05-5. info

Stěžejní změny

Změny v předmětu nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Didaktických dovedností

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:14:32