K opakování

• Definujte pojem:

– Kriminologie

– Kriminalita

– Delikvence

– Negativní společenské jevy

– Protispolečenská činnost

– Kriminální trestní politika

• Co je předmětem kriminologie?

• Jaké jsou pozitivní a negativní důsledky kriminality?

• Které organizace se v rámci EU zabývají organizovaným zločinem a terorismem?

• Čím se zabývá penologie?

• Čím se zabývá forenzní psychiatrie?

• Čím se zabývá forenzní psychologie?

• Které vědy se označují jako kriminální a jaký j mezi nimi vztah?

• Uveďte mezinárodní kriminologické organizace a společnosti, které znáte.

• Charakterizujte klasickou školu kriminologie 18. století

• Charakterizujte pozitivistickou kriminologickou školu

• Jak se liší klasické a pozitivistické teorie v otázce:

– pojetí pachatele trestného činu

– hlavní předmět zájmu

– reakce na zločin

• Kdy se pachatel stává recidivním z hlediska: kriminologie, policie,

• Charakterizujte trestněprávní dělení kriminální recidivy

• Charakterizujte dělení kriminální recidivy dle přiměřenosti sankcí

• Charakterizujte dělení kriminální recidivy dle specializace pachatele

• Co je to kriminogram a kde se používá?

• Charakterizujte pojmy:

– kriminální exces

– kriminální epizoda

– kriminální perseverace

– kriminální kontinuita

U kterých pojmů lze hovořit o kriminální kariéře?

• Čím je charakteristická raná kriminální kariéra?

• Čím je charakteristická rozvinutá kriminální kariéra?

• Jaké jsou společenské problémy kriminální recidivy?

• Jmenujte kognitivní vzorce (chyby) myšlení u recidivistů (Walters a White)

• Představte vybranou typologii pachatelů trestných činů.

• Jaké jsou postupy prevence kriminální recidivy?

• Co zjišťuje dotazník PEN a kdo je jeho autorem?

• Jmenujte techniky racionalizace a neutralizace kriminálního jednání (Matza a Sykes)

• Jak se dívá na oběť trestného činu:

o trestní právo,

o pozitivistická viktimologie,

o radikální viktimologie,

o kriminalistická viktimologie?

• Co je to viktimnost a co ji ovlivňuje?

• Co je předmětem viktimologie?

• Kdy se začala věnovat pozornost obětem trestných činů?

• Kdo je považován za zakladatele viktimologie?

• Které profese mají vyšší viktimnost než ostatní?

• Které faktory ovlivňují viktimnost?

• Co je to index viktimizace?

• Co je to viktimizace?

• Jak dělíme újmu způsobenou oběti podle

o předmětové podstaty

o trvání

o napravitelnosti škod

o bezprostřednosti

• Co je to sekundární viktimizace?

• Co způsobuje sekundární újmu oběti?

• Kdo jsou nepřímé oběti trestného činu?

• Existuje souvislost mezi ranou viktimizací a následným kriminálním vývojem oběti?

• Jaká opatření ČR přijala k předcházení sekundární viktimizace obětí?

• Popište vybranou typologii obětí trestného činu.

• Které organizace se v ČR zabývají pomocí obětem trestných činů? Jmenujte alespoň 5.

• Které země a jak začali první pomáhat obětem trestných činů?

• Jakým způsobem lze pomoci oběti trestného činu?

• Jmenujte funkce trestu

• jaké jsou strategie kontroly kriminality?

• Co je cílem sociální kontroly?

• Co je cílem kontroly kriminality?

• Vyberte kritérium a popište rozdělení preventivních aktivit.

• Jaké instituce zajišťují sociální kontrolu?

• Uveďte příklad primární, sekundární, terciární, viktimologické, sociální, situační prevence.

• Co je hlavním předmětem zájmu viktimologické prevence a jaká jsou její úskalí (slabé stránky, na co je potřeba si dávat pozor)?

• Co je hlavním předmětem zájmu sociální prevence a jaká jsou její úskalí (slabé stránky, na co je potřeba si dávat pozor)?

• Co je hlavním předmětem zájmu situační prevence a jaká jsou její úskalí (slabé stránky, na co je potřeba si dávat pozor)?

• Jaké jsou typy přesunu kriminality vzhledem k situační prevenci?

• Jak zasahuje stát do prevence kriminality?

• Co je to alternativní trest? Jmenujte 5 příkladů.

• Jaké jsou problémy trestu odnětí svobody-vzhledem ke společnosti, vzhledem k pachateli.

• Co je to probace?

• Co je to mediace?

• Od kdy v ČR působí probační a mediační služba?

• Co je hlavními úkoly Republikového výboru pro prevenci krimnality?

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 00:05:57