PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

LITERATURA

 • BARTÍK, Pavol.. Úpolové cvičenia a hry na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. 1. Vydanie. 88 s. ISBN 80-8055-285-1
 • BARTÍK, Pavol.. Úpoly na 2. stupni základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 136 s. ISBN 80-8083-332-X
 • BARTÍK, Pavol. Popis: spacer - SLIŽIK, Miroslav. Popis: spacer - REGULI, Zdenko. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 247 s. Pedagogická fakulta. ISBN 978 Popis: spacer -80 Popis: spacer -8083 Popis: spacer -477 Popis: spacer -7.
 • CYNARSKI, J. W.; MOMOLA, I.(2007). Bezpieczne pady na lekcji wychowania fizycznego . In IDŌ Movement for culture, vol. 7, 2007, s. 124 -131. ISSN 1730-2064.
 • ĎURECH, Miroslav. et al. Úpoly. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. 62 s.
 • ĎURECH, Miroslav. et al. Úpoly. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. 2. doplnené vydanie. 62 s. ISBN 80-223-1381-5.
 • ĎURECH, Miroslav. Charakteristika a význam úpolov. In Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže. Bratislava : FTVŠ UK, 1996. s. 5 – 13. ISBN 80-223-1033-6.
 • ĎURECH, Miroslav. Spoločné základy úpolov. Bratislava : FTVŠ UK, 2002. 1. vydanie. 44 s. ISBN 80-88901-62-6.
 • ĎURECH, Miroslav. Spoločné základy úpolov. Bratislava : FTVŠ UK, 2003. 2. doplnené vydanie. 90 s. ISBN 80-88901-72-3.
 • EVANS, Catherine. Prevention of falls. In Primary health care, september 2003, vol. 13, No. 7, p. 8.
 • GUNTHER, Wendy. The Physics of Ukemi. In Shifflett, C. M. Aikido: Excercises for Teaching and Training. Merryfield : Round Earth Publishing, 2000. 280 s. ISBN 1-55643-314-x. s. 121.
 • HOMMA, Gaku. Children and The Martial Arts: An Aikido Point of View. Berkley : North Atlantic Books, 1993. 248 s. ISBN 1-55643-139-2.
 • KIMBELL, Sue. Breaking the fall factor: Cushion patient risk with a restraint-fre prevention program. In Nurs. Manage., 2002, 33(9), s. 22-26.
 • LEAVIT, F. J. Can martial arts falling techniques prevent injuries? In Inj. Prev. 2003, 9. s. 284.
 • MIFUNE, Kyuzo. The Canon of Judo: Classic Teachings on Principles and Techniques. Tokyo – New York – London : Kodansha International, 2004. 224 s. ISBN 4-7700-2979-9.
 • NOEL, Franck. Aikido. Fragments de dialogue a deux inconnues. Toulouse : Edité par l'auteur, 1996.
 • POKORNÝ, V. et al. Traumatologie. Praha : Triton 2002. 1. vydání. ISBN 80-7254-277-X.
 • PSALMAN, V., ZVONAŘ, M. (2007). Three dimensional biomechanical analysis as a mean for diagnostics of dynamic balance abilities. In Book of Abstracts. 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. Vyd. 1. Bratislava : Comenius University, 2007. s. 111. ISBN 978-80-969343-9-3.
 • RAGG, Michael; HWANG, Stephen; STENHART, Brian. Analysis of serious injuries caused by stairway falls. In Emergency Medicine, 2000.12:45-49.
 • REGULI, Z.; VOLDÁN, J.; VÍT, M. (2006). Metodika nácviku pádových technik: multimediální studijní materiál (DVD). Brno : FSpS MU, 2006.
 • REGULI, Zdenko; POLÁČEK, Andrej. Odstraňovanie stresu z pádov. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno : Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3261-8.
 • REGULI, Zdenko; VÍT, Michal. Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno : FSpS MU, 2007 s. 89-95. Fulltext on CD ROM.
 • REGULI, Zdenko; VOLDÁN, Jiří; VÍT, Michal. Metodika nácviku pádových technik: multimediální studijní materiál (DVD). Brno : FSpS MU, 2006.
 • REGULI, Zdenko. Biomechanické princípy pádových techník v aikidó. Magazin aikido, 2, 4. 2001. s. 8-10.
 • REGULI, Zdenko. Combative activities. Brno : Paido, 2004. 45 s. ISBN 80-7315-095-9.
 • REGULI, Zdenko. Inovovaná systematika úpolov. Telesná výchova a šport, 15, 1. s. 45-47. ISSN 1335-2245. 2005.
 • REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s. 72. ISBN 80-210-3541-2.
 • REGULI, Zdenko. Teoretické východiská pádových techník. In Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava : FTVŠ UK, 2000. s. 51-56. ISBN 80-223-1551-6.
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno : Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8.
 • REGULI, Zdenko. Úpoly ako súčasť celoživotnej cesty. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno : Masarykova univerzita, 2003. s. 59. ISBN 80-210-3261-8.
 • REGULI, Zdenko. Základní terminologie v úpolech. Full text at CD ROM. In Sport ve vědě - věda ve sportu. Brno : Masarykova Univerzita, 2005. s. 54. ISBN 80-210-3633-8.
 • REGULI, Zdenko; ĎURECH, Miroslav; VÍT, Michal. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 88 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978 Popis: spacer -80 Popis: spacer -210 Popis: spacer -4318 Popis: spacer -3.
 • REGULI, Zdenko; VÍT, Michal. Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno : FSpS MU, 2007. s. 89 Popis: spacer -95.
 • REGULI, Zdenko; ZVONAŘ, Martin; SEBERA, Martin; VÍT, Michal. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg : Otto Popis: spacer -von Popis: spacer -Guericke Popis: spacer -Universität, 2008. ISBN 1 Popis: spacer -901280 Popis: spacer -01 Popis: spacer -2, s. 375 Popis: spacer -380.
 • REGULI, Zdenko. Aikidó-průvodce pro žáky i učitele. Bratislava : CAD Press 2003, 221 s.
 • REGULI, Zdenko. Biomechanická struktura pádových technik. (Full text on CD-ROM eclosed). In Sport a kvalita života 2008. Brno : Masarykova Univerzita, 2008. 183 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 • REGULI, Zdenko. Biomechanické princípy pádových techník v aikidó. Magazin aikido , 2, 4. 2001. s. 8-10.
 • REGULI, Zdenko. Inovovaná systematika úpolov. Telesná výchova a šport . ISSN 1335 Popis: spacer -2245, 2005, vol. 15, no. 1, s. 45 Popis: spacer -47.
 • REGULI, Zdenko. Kinematická analýza pádu vpřed s převratem a zaražením. (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978 Popis: spacer -80 Popis: spacer -210 Popis: spacer -4435 Popis: spacer -7, s. 119 Popis: spacer .
 • REGULI, Zdenko. Pádová technika v soutěžních úpolových sportech. (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978 Popis: spacer -80 Popis: spacer -210 Popis: spacer -4435 Popis: spacer -7, s. 119 .Popis: spacer
 • REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80 Popis: spacer -210 Popis: spacer -3541 Popis: spacer -2, s. 72.
 • REGULI, Zdenko. Teoretické východiská pádových techník. In Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava : FTVŠ UK, 2000. ISBN 80 Popis: spacer -223 Popis: spacer -1551 Popis: spacer -6, s. 51 Popis: spacer -56.
 • ROBINOVITCH et al. Time Requirement for Young and Elderly Women to Move Into a Position for Breaking a Fall With Outstretched Hands. In Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2005, Vol. 60A, No. 12, 1553-1557.
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Technika pádů jako prostředek úrazové prevence. Praha : Universita Karlova, 1970. 93 s.
 • SAOTOME, Mitsugi. The principles of aikido. Boston & London : Shambala, 1989. ISBN 0-87773-409-7.
 • SEBERA, M.; JOUKAL, S.; ZVONAŘ, M. (2007). 3D biomechanická analýza v atletice. Atletika, Praha, 59, 6. 2007. s. 1-2. ISSN 0323-1364.
 • SHIFFLETT, C. M. Ki in Aikido : A Sampler oh Ki Excercises. Merryfield : Round Earth Publishing, 2003. 210 s. ISBN 0-9653425-3-0.
 • SHIMIZU, Kenji. Aikido:The Heavenly Road. Chicago –Berlin – Tokyo – Moscow : edition q, 1994. 173 s. ISBN 1-883695-02-3.
 • SHIODA, Gozo; SHIODA, Yasuhusa. Total Aikido: The Master Course. Tokyo – New York – London : Kodansha International, 1996. 210 s. ISBN 4-7700-2058-9.
 • SHIODA, Gozo. Dynamic Aikido. Tokyo – New York – London : Kodansha International, 1968. 160 s.
 • SHISHIDA, Fumiaki. Aikido and Injuries: Special report. In Aiki News, 80, April 1989.
 • SILVER, Julie K. Falls. In Accent on living-winter, 1993, s. 38 – 40.
 • ŠTEFANOVSKÝ, Miloš. Džudo I. Teória a didaktika. Bratislava : FTVŠ UK, 2009. 103 s. ISBN 978-80-8113-009-0.
 • ŠTEFANOVSKÝ , Miloš; OBERTÁŠ, Michal. Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo. In BARTÍK, Pavol.   Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov . Banská Bystrica : UMB, 2009. s. 59-65.
 • ŠTEFANOVSKÝ , Miloš; ZAGOROV, Ľubomír. Úpolové hry a cvičenia pre školskú TV. In   Škola v pohybe . Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. s. 137-143.
 • WARCHOL, K rzysztof . Combat sports and martial arts in the process of physical education - proposals for solutions. In: K. Obodyński, W.J. Cynarski [eds.] Humanistic theory martial.
 • ŠTEFANOVSKÝ , Miloš . Štruktúra športového výkonu v džude. In   Physical education and sports - teachers´ preparation and their employability in Europe . Bratislava : FTVŠ UK, 2007. s. 463-469.
 • STEVENS, John; SHIRATA, Rinjiro. Aikido: The Way of Harmony. Boston – London : Shambala, 1985. 198 s. ISBN 0-87773-229-9.
 • STRAUS, Jiří et al. Biomechanika pádu z výšky. Vydavatelství PA, Praha : 2004. 88 s. ISBN 80-7251-149-1
 • STRAUS, Jiří et al. Biomechanika pádu z výšky. Vydavatelství PA, Praha : 2004. 88 s. ISBN 80-7251-149-1
 • UESHIBA, Kisshomaru. The Art of Aikido: Principles and Essential Techniques. Tokyo : Kodansha International, 2004. 174 s. ISBN 4-7700-2945-4.
 • UESHIBA, Kisshomaru; UESHIBA, Moriteru. Best Aikido: The fundamentals. Tokyo – New York – London : Kodansha International, 2002. 167. s. ISBN 4-7700-2762-1.
 • UESHIBA, Kisshomaru. Aikido. Tokyo : Hozansha Publication, 1985. 190 s. ISBN 0-87040-629-9.
 • UESHIBA, Moriteru. The Aikido Master Course: Best Aikido 2. Tokyo – New York – London : Kodansha International, 2003. 208 s. ISBN 4-7700-2763-X.
 • VELDHUIZEN, Kees vane t al. Preventing falls in the elderly living in a deprived area: Evaluation of a community intervention. In Injury control and safety promotion, 2001, vol. 8, No. 3, 195-197.
 • VIŠŇA, P. et al. Traumatologie dospělých – Příprava ke zkouškám z chirurgických oborů. Maxdorf: Praha 2004. 157 s. ISBN 80- 7345- 034- 8.
 • VÍT, M. (2005). Aikibudó: Bojová umění jako sportovní aktivita dětí a mládeže. In   Sport a kvalita života. Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11. 11. 2005 v Brně . Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. 6 s. ISBN 80-210-3863-2.
 • VÍT, M.; ŠALPLACHTOVÁ, P. Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát. In   Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov . Vydání první. Banská Bystrica : Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009.
 • VÍT, Michal; REGULI, Zdenko. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno : FSpS MU, 2007 s. 133-140. Fulltext on CD ROM.
 • VÍT, Michal; REGULI, Zdenko; ZÁLEŠÁK, Michal. Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002Popis: spacer -2006 . (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978 Popis: spacer -80 Popis: spacer -210 Popis: spacer -4435 Popis: spacer -7, s. 149 Popis: spacer .
 • WESTBROOK, Adele M.; RATTI, Oscar. Aikido and the dynamic sphere. Rutland : Tuttle 1970. 375 s. ISBN 0-8048-3284-6.
 • WILETT, Lorrie E.; SULLIVAN, Barry T. Falling between the cracks: A comunity hospital’s efforts to prevent fal/related injuries. In Generations, winter 2002, 3, 86-88.
 • ZEBAS, Carol J.; LOUDON, Karen. Musculosceletal injuries in a college-age population during a 1-semester term. In Journal of American College Health; Jul 1995, Vol. 44 Issue 1, 32 - 35, 1 chart. ISSN 07448481.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68499 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání