Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Metabolismus
http://www.teplamilada.wz.cz/materialy/obrazky/traveniametabolismus.jpg
METABOLISMUS = látková výměna.

Vyjádření všech chemických a energetických přeměn organismu. Živočišný organismus oxiduje sacharidy, proteiny a tuky a produkuje CO2, H2O a energii nezbytnou pro životní pochody.

Oxidace živin v organismu je komplexní, pomalý, postupný proces, jímž se energie uvolňuje v malých použitelných množstvích.

Energie je v těle uskladněna v tzv. makroergních fosfátech (adenosintrifosfát - ATP), které jsou jediným okamžitým zdrojem energie pro životní děje v buňce.

Dostupné množství ATP v organismu je pouze od několika sekund do několika minut.

Energie uvolněná oxidací živin se používá k udržení tělesných funkcí, štěpení a metabolizování potravy, pro termoregulaci, fyzickou aktivitu a schopnost bránit se infekcím.


Oxidace (štěpení) sacharidů, proteinů a tuků vzniká CO2 a H2O a energie (teplo).
Komplexní, pomalý degradační pochod = KATABOLISMUS = uvolňování energie v malých použitelných množstvích. Štěpení a rozklad substrátů za vzniku energie. Je charakterizován absencí glykogenových rezerv.
Obr. 18 - Základní metabolické cesty během katabolické fáze metabolismu - upraveno podle (Wilhelm, 2010)
Energie je uskladněná v energeticky bohatých fosfátových sloučeninách a ve formě proteinů, tuků a složitých sacharidů. Tvorba těchto sloučenin v postprandiálním období = ANABOLISMUS (energie se spotřebovává). Dochází k vytváření složitějších a větších molekul, ukládání energie do zásoby. Především syntéza bílkovin - pozitivní dusíková bilance, dále např. tvorba glykogenu.
Obr. 19 - Základní metabolické cesty během anabolické fáze metabolismu - upraveno podle (Wilhelm, 2010)
Měrné jednotky, které používáme k hodnocení energetického metabolismu

KALORIE (cal) jednotka tepelné energie

Množství energie zvyšující teplotu 1 g vody z 15 na 16st. C.

  • Kilokalorie = kcal = 1000 cal = 4,18 kJ
  • Joul = J = 0,239 cal
  • Kilojoul = kJ = 1000 JAktuální energetický výdej organismu lze stanovit např. pomocí KALORIMETRIE:


Přímá kalorimetrie

Je založena na skutečnosti, že určitá část energie organismu se při biotransformacích mění na teplo. Změření tepelné energie, vydané organismem do okolí, pak přímo vypovídá o aktuální energetické spotřebně organismu. Tato metoda je technicky náročná v praxi se příliš nevyužívá. (kalorimetr - nádoba obložená vodou uvnitř tepelně izolovaného pláště. Změna teploty vody = uvolněná energie)


Nepřímá kalorimetrie

V praxi se více užívá měření metodou nepřímé kalorimetrie, kdy je spotřeba nutričních substrátů vypočítána ze spotřeby kyslíku (objem O2) a výdeje oxidu uhličitého (objem CO2). Oba plyny jsou vhodné k výpočtu vzhledem k tomu, že spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého závisí kvantitativně na utilizaci nutričních substrátů. Znalost spotřebovaného kyslíku a vyprodukovaného oxidu uhličitého nám přímo určí spotřebovanou energii.

Souvislost s nepřímou kalorimetrií mají termíny fyziologická spalná hodnota, respirační kvocient a energetický ekvivalent.


Fyziologická spalná hodnota

Vyjadřuje kolik energie se uvolní ze substrátu při jeho utilizaci za přítomnosti kyslíku v organismu. Sacharidy a lipidy se odbourávají úplně až na kyslík a oxid uhličitý (fyziologická spalná hodnota je rovna fyzikálnímu spalnému teplu), v případě proteinů neproběhne úplné odbourání (fyziologická spalná hodnota je nižší ve srovnání s fyzikálním spalným teplem) a proto je výsledná hodnota proteinů nižší.Energetická hodnota živin: energie uvolněná oxidací (rozštěpením) 1 g živin

  • Sacharidy → 17,2 kJ/g
  • Lipidy → 38,9 kJ/g
  • Proteiny → 17,2 kJ/gEnergetický ekvivalent (EE)

je množství energie, kterou je organismus schopen využít při spotřebě 1 litru kyslíku. Uvolněná energie je u různých živin různá. Pro sacharidy platí 21,1 kJ, pro lipidy 19 kJ a pro proteiny 18,0 kJ. Při smíšené stravě (60 %-S / 25 %-T / 15 %-B) je energetický ekvivalent 20,1 kJ (4,82 kcal). Někdy také označovaný střední energetický ekvivalent kyslíku.


Respirační kvocient (RQ)

Při oxidaci energetických substrátů (B,T,S) se spotřebovává kyslík a vylučuje oxid uhličitý. Informaci o tom, jaké substráty jsou aktuálně metabolizovány, umožňuje stanovení respiračního kvocientu (RQ) nepřímou kalorimetrií. Jedná se o bezrozměrné číslo a udává poměr mezi objemem vyprodukovaného CO2 a objemem spotřebovaného O2. Určení RQ při spalování proteinů v těle je složitější, protože při metabolismu bílkovin nevzniká pouze oxid uhličitý a voda, ale i nebílkovinný dusík. Respirační kvocient se liší v různých podmínkách. Při intenzivní námaze RQ stoupá, protože kyselina mléčná, která vzniká při intenzivní námaze, se mění na CO2 a ten je ve zvýšené míře vydechován. Při acidóze RQ stoupá a při alkalóze klesá.


RESPIRAČNÍ KVOCIENT (RQ) - příklad pro utilizaci S a T

Sacharidy (glukóza)

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H20
RQ = 6/6 = 1,00

Tuky (tripalmitin)

2 C51H96O6 + 145 O2 = 102 CO2 + 98 H2O
RQ = 102/145 = 0,703 (obecně 0,70)


  • RQ celkem = 0,82 (pro smíšenou stravu)
  • RQ sacharidů = 1,00
  • RQ tuků = 0,70
  • RQ proteinů = 0,82 (složitý výpočet)Složky energetického výdeje

Celkový denní energetický výdej člověka můžeme rozdělit mezi 3 základní procesy. Bazální metabolismus , pracovní metabolismus a dietou indukovanou termogenezi. Bazální metabolismus, někdy zaměňovaný s klidovým metabolismem, je energie nutná ke krytí elementárních tělesných pochodů lidského těla za klidových podmínek. Podílí se 60 % na celkovém energetickém výdeji. Pracovní metabolismus je velmi variabilní složkou a závisí na individuální pohybové aktivitě jedince.

Dietou indukovaná termogeneze (termický vliv stravy) představuje navýšení klidového energetického výdeje v období po přijetí stravy (postprandiální období). Jde o nejméně proměnlivou součást celkové denní energetické potřeby podílející se 5-15 % na energetickém výdeji člověka.

Energetická potřeba člověka je určena především uvedenými třemi složkami. Dále ji modifikují proměnné jako je věk, pohlaví, hmotnost, složení těla, výška a další. Termický vliv stravy můžeme vyjádřit v %, kJ.min-1, VO2 (ml.min-1), kcal.kg-1min-1 a stanovuje se typicky metodou nepřímé kalorimetrie.

Termický vliv stravy (jídla) představuje charakteristické navýšení energetického výdeje nad hodnotu klidového energetického výdeje, které má původ v příjmu potravy v průběhu dne. Je to rozdíl mezi energetickým výdejem v postabsorpčním stavu a v postprandiální stavu.

Nejčastěji používaným ekvivalentním výrazem je dietou indukovaná termogeneze, nebo postprandiální termogeneze. Dietou indukovaný zvýšený energetický výdej je časově vymezené postprandiální období související např. s procesem trávení, peristaltikou, absorpcí, transportem, syntézou trávicích enzymů, ukládání živin a jejich metabolismem u daného konkrétního jídla.

Energie nutná k výše uvedeným procesům je získávána hydrolýzou základního zdroje energie-ATP. Tímto způsobem je kryta intestinální absorpce a iniciální metabolické kroky zpracování a asimilace všech nutrientů.

Následující obrázek zobrazuje možné aspekty (fyziologické, metodologické, laboratorní) studia termického vlivu stravy. 

Obr. 20 - Aspekty studia termického vlivu stravy - převzato z (Kumstát, 2013)