Inovace předmětu Teorie a didaktika plavání

Tento předmět byl v letech 2010 – 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0206

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavním cílem projektu bylo inovovat na základě aktuálních požadavků praxe bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS) a navazující magisterský studijní obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) vyučované na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU).

Projekt měl stanoveny tyto dílčí cíle:

- inovovat 18 stěžejních odborných předmětů (8 předmětů oboru SEBS, 10 předmětů oboru ASEBS),

- vytvořit 4 nové předměty oboru ASEBS,

- zapojit odborníky z praxe do inovace a vytváření předmětů a přípravy učebních opor i kurikula výuky,

- vytvořit 22 e-learningových učebních opor umožňujících studentům samostatné studium a především posílit kombinované studium v distanční části,

- zajistit odborné vzdělávání učitelů formálně zakončené certifikáty, nabytí zkušeností ve špičkových zahraničních institucích

- propracovat a posílit význam praxí studentů se zaměřením na získání praktických dovedností u potenciálního zaměstnavatele,

- rozšířit nabídku o prezenční formu studia oboru SEBS,

- zvýšit poměr studentů a studentek na 10% žen z celkového počtu studujících

- pilotně ověřit výuku inovovaných oborů a zpětně je optimalizovat,

- zvýšit informovanost o studijních oborech, zvýšit zájem potenciálních zájemců o studium.

Do projektu byla zapojena partnerská organizace – Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. střední škola, která je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Partnerská organizace poskytne v rámci projektu své prostory a pedagogické pracovníky pro odborné a pedagogické praxe studentů oboru ASEBS.

Sylabu předmětu Teorie a didaktika plavání

Inovace předmětu se promítly do vytvořeného sylabu předmětu a do samotného obsahu této učební opory. V následujícím textu přinášíme přehled sylabu, podaného k reakreditaci oboru v roku 2012. V průběhu řešení projektu došlo k úpravě názvu předmětu na Teorie a didaktika plavání oproti původně plánovanému názvu Plavání ASEBS. Tuto změnu jsme realizovali především pro sjednocení názvů obdobných teoreticko-praktických předmětů v oboru ASEBS.

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Teorie a didaktika plavání

Typ předmětu

povinný

doporučený ročník / semestr

2.sem

Rozsah studijního předmětu

1/1

hod. za týden

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

Zk

Forma výuky

př/sem

Další požadavky na studenta

Po skončení kurzu by student měl:

1. Rozumět struktuře a členění plaveckých sportů

2. Definovat determinaci plaveckého výkonu – jeho faktory

3. Znát a charakterizovat strukturu výuky plavání na školách a v soukromých subjektech

4. Analyzovat základní biomechanické principy plaveckých technik

5. Definovat a umět aplikovat pravidla plavání, vodního póla, skoků do vody a synchronizovaného plavání

6. Umět vyhodnotit konkrétní situaci a aplikovat své dovednosti při záchraně tonoucího

7. Umět konstruovat plaveckou jednotku dle úrovně a počtu svých svěřenců

8. Posoudit plavcovu techniku, na základě identifikace chyb formulovat návrhy na jejich korekci

Vyučující

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Osnova:

1. Struktura plaveckých sportů.

2. Výuka plavání na různých úrovních.

3. Specifika výuky plavání dětí a dospělých, strach a motivace ve výuce plavání

4. Faktory determinující plavecký výkon

5. Biomechanika plavání

6. Vývoj jednotlivých plaveckých způsobů.

7. Technika plaveckých způsobů

8. Metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů, hry ve vodě

9. Pravidla plavání, plánování vyučovací jednotky ve vodě

10. Pravidla vodního póla, skoků do vody

11. Pravidla synchronizovaného plavání, záchrana tonoucího

12. Další pohybové aktivity ve vodě – aquaaerobic, aquagymnastika

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Úkoly pro samostudium: Z každého okruhu prostudovat z uvedené literatury dílčí část podle zadání. Kontrola úkolů: Seminární práce v rozsahu 3-5 stran.

Výukové metody: Teoretické přednášky v učebně. Praktická výuka – praxe 2 hodiny při základním a předškolním plavání na bazénu. Náslech a pasivní účast na hodině plavání s tělesně postiženými.

Metody hodnocení: Předmět je ukončen po absolvování písemné zkoušky a odevzdáním 2 zpráv. Písemná zkouška je studentovi udělena na základě zdárného absolvování závěrečného písemného testu. Test se skládá z 55 otázek, z toho 5 otevřených a 50 uzavřených. Celkem může získat student 63 bodů, pro splnění musí získat minimálně 49 bodů. V testu student prokáže jak teoretické znalosti, tak i schopnost aplikace těchto znalostí v plavecké tematice. Z praktické hodiny (plavání dětí) a z náslechu (tělesně postižení) vypracuje student zprávu o rozsahu min. polovina strany formátu A4, kde uvede svoje postřehy z výuky, podmínky apod.

Studijní literatura a studijní pomůcky

  • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001. 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
  • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 127 s. ISBN 978-80-247-2154. info
  • KLEČKOVÁ, Jindřiška. Synchronizované plavání. Vyd. 1. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1992. 46 s. ISBN 80-7067-088-6. info
  • ROZTOČIL, Tomáš a Jiří ŠVEC. Technika a didaktika plavání:(učební texty pro posluchače oboru tělesná výchova). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996. 71 s. ISBN 80-7041-613-0. info
  • ČECHOVSKÁ, Irena. Plavání dětí s rodiči:"plavání" kojenců a batolat, plavecká výuka předškolních dětí předškolního věku, hry a říkadla do vody. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 132 s., [4. ISBN 80-247-0211-8. info

Stěžejní změny

Změny v předmětu oproti jiným obdobným předmětům nastaly ve dvou rovinách. V rovině formální a v rovině obsahové.

Formální změna souvisela se úspěšnou snahou Masarykovy univerzity získat ECTS Label za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech. V inovovaných sylabech jsou definovány:

- Učební cíle prostřednictvím jejich taxonomie v kognitivní, afektivní a psychomotorické doméně

- Výukové metody

- Metody hodnocení

Obsahová změna je výsledkem intenzivního studia a implementace nejnovějších poznatků z teorie i praxe. Dotýká se:

- Rozsahu vyučovaných dovedností

- Teoretického základu

- Didaktických dovedností

- Využívání příkladů z praxe a provázaností teorie a praxe

- Využívání aktuální literatury a informačních zdrojů

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-22 01:54:26