Plavecký způsob znak

Plaveckým způsobem znak se využívá v běžném plavání poměrně málo, i když je považován za nejzdravější plaveckou techniku. Při této technice jsou posilovány svaly ochablé (zádové) a protahovány svaly většinou zkrácené (prsní svaly).

Pro obor ASEBS má význam z pohledu sebezáchovných dovedností, kterými se budeme zabývat v dalších kapitolách.

Technika plaveckého způsobu znak

Poloha těla

obrázek

Obr. 27 Poloha těla při znaku

 • tělo je ve vodorovné poloze, nízká poloha hlavy, uši mírně pod hladinou, pohled směřuje vzhůru
 • boky a ramena jsou u hladiny
 • tvář je v rovnoběžné poloze s vodní hladinou

Práce nohou

Podíl hnacích sil je u nohou cca 15%

obrázek

Obr. 28 Práce nohou. Zdroj www.swim-teach.com

 • pohyb vychází z kyčelního kloubu, s výrazným zapojením stehen, kotníky jsou uvolněné, paty vně, chodidla vtočena dovnitř
 • nárty čeří vodní hladinu, kolena se nedostávají z vody
 • hnací sílu vytváří v především pohyb chodidel směrem k hladně
 • nohy mají hlavní význam při udržení polohy těla při záběru paží, ale přispívají i k hnací síle
 • během záběru pažemi dochází k natáčení trupu do stran, nohy kopou v této fázi také mírně do stran

Technika paží

Podíl hnacích sil je u paží cca 85%

 • záběry paží se pravidelně střídají
 • záběr začíná ponořením paže do vody v prodloužené úrovni ramene
 • do vody vstupuje ruka malíkovou hranou, dlaně obrácené ven
 • ruka hladinu spíše prořízne (neplácne o hladinu), tím je zabezpečen minimální odpor,
 • příliš razantní vnoření ruky má za následek strhnutí velkého množství vzduchu a tím dojde ke zvýšení odporu (obr. jak dole)
 • když levá ruka vstupuje do vody, pravá noha je připravena ke kopu směrem k hladině (obr. xy)
obrázek

Obr. 29 Zasunutí paže do vody, zdroj Lukin

Znakařský cyklus paží můžeme rozdělit do tří základních fází

- přitahování

- odtlačování

- přenos paže

V obou fázích se zapojují odlišné svalové skupiny a předěl mezi fázemi je ve fázi, kdy je paže kolmo k trupu.

Fáze přitahování

 • Paže se krčí v lokti a počátek záběru je prováděn především předloktím, aby se dlaň dostala na úroveň lokte. Prsty se dostávají nejblíže k hladině, úhel v lokti je 80-110°
 • Trup se během záběru vytáčí na stranu záběrové paže (Obr. 30. a 31.)
obrázek

Obr. 30 Vytočení trupu za záběrem. autor

obrázek

Obr. 31 Paže na konci přitahování, nejmenší úhel v lokti. autor

 • při záběru pokrčenou paží se vytvoří příznivé pákové poměry (grafika – loket)

Fáze odtlačování

 • začíná fáze odtlačování, následuje pohyb po čtvrtkruhové dráze, dlaň tlačí plavec dozadu a dolů, pohyb směrem dolů zvedá rameno a umožňuje přetočení těla kolem podélné osy na druhou stranu
 • záběr se zrychluje, loket stále směřuje ke dnu
obrázek

Obr. 32 Ukončení záběru.

Ukončení a přenos

· ukončení záběru do natažené paže pohybem dlaně vzad a dolů, přetáčením osy ramenní se dostává natažená paže z vody palcem nahoru

· Přenos je prováděn nataženou a se relaxovanou paží do předpažení a vzpažení

· během přenosu se dlaň přetáčí tak, aby se paže zasouvala do vody malíkovou hranou

obrázek

Obr. 33. Vytažení paže palcem vzhůru

Dýchání

· nádech probíhá v mezizáběrové pauze, kdy je jedna paže připravena k záběru a druhá záběr ukončila

· výdech je prováděn na konci záběru protilehlé paže

· na pravidelné dýchání je potřeba klást důraz, porušením rytmu dýchání vzhledem k rytmu pohybu paží vede k omezení intenzity dýchání a nástup únavy

Souhra

· záběr pažemi by měl být kontinuální, tj. když jedna paže začne záběr, druhá začne přenos, pohyb nohou je pravidelný, šest kopů na jeden cyklus paží

obrázek

Obr. 34 Pohyby paží a nohou. Zdroj www.swim-teach.com

obrázek

Obr. 35 Průběh fází při práci pažemi. Autor: Hoch M.

Chyby v technice plaveckého způsobu znak

Poloha těla

 • plavec nemá splývavou polohu, má vysazené boky
 • záklon hlavy
 • předkloněná hlava, uši jsou z vody
 • prohnutý trup
 • příliš velká rotace těla
 • nedostatečná rotace těla

Práce nohou

 • pedálový pohyb (šlapání na kole), kolena vyčnívají z vody
 • přílišné krčení nohou v kolenou
 • zastavení pohybu ve fázi pokrčených nohou
 • kopání napnutýma nohama
 • kopání do stran
 • příliš roztažené nohy

Práce paží

 • paže se vkládá do vody vně od osy těla
 • paže se vkládá do vody přes osu těla
 • paže se zasouvá do vody hřbetem ruky
 • paže se zasouvá do vody palcem
 • při záběru „ spadne“ rameno, loket, (loket je v záběru před paží)
 • záběr nataženou paží do strany
 • záběr nataženou paží pod trup
 • plavec ukončuje záběr a vytahuje ruku z vody malíkovou hranou

Dýchání

 • nadechování během záběrové fáze
 • nádech nosem

Základní pravidla plaveckého způsobu znak

 • SW 6.1 Plavci se seřadí ve vodě čelem ke startovní stěně, oběma rukama se přitom drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na něm nebo se opírat ohnutými prsty o jeho okraj.
 • SW 6.2 Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak během celého závodu, kromě provedení obrátek podle ustanovení pravidla SW 6.4. Normální poloha naznak dovoluje otáčení celého těla z vodorovné polohy až do 90 stupňů (nikoli však včetně). Poloha hlavy není rozhodující.

 • SW 6.3 Během závodu musí část těla plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno, aby se plavec úplně ponořil při obrátce, v průběhu posledního tempa a ve vzdálenosti ne větší než 15 m po startu a po každé obrátce. V tomto místě (15 m) musí hlava plavce protnout hladinu.
 • SW 6.4 Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny bazénu. Při obrátce mohou být ramena podélně přetočena na prsa, potom může být použit plynulý záběr jednou paží nebo oběma pažemi současně k zahájení obrátky. Plavec se musí vrátit do polohy na zádech při odrazu od stěny ve své dráze.

SW 6.5 V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 13:35:38