Strategie fakulty

Poslání, hodnoty


Posláním Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je přispívat vzděláváním studentů, svou vědeckou činností a společenským působením k pohybově aktivnímu a zdravému životu všech věkových i výkonnostních skupin populace, k rozvoji poznání v oblasti sportu a k respektování pravidel fair play ve sportu i v běžném životě.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity respektuje a ctí demokratické a život podporující hodnoty a humanistické ideály. Tyto hodnoty a ideály tvoří základ její vnitřní kultury a jsou podporovány napříč akademickou obcí.

Vize

V ROCE 2028 BUDE FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY:

― fakultou, kde je vzdělávání založeno na kritickém přístupu k informacím, nejnovějších poznatcích a otevřeném a spravedlivém přístupu ke studentům, zaměstnancům i partnerům;
― fakultou, která flexibilně reaguje na společenské změny a potřeby trhu práce nabídkou kvalitních studijních programů, jejichž absolventi nalézají dobré uplatnění na trhu práce;
― fakultou, která podporuje interdisciplinaritu a personalizaci studia a trvale rozvíjí jeho kvalitu;
― fakultou, kde pracují mezioborové a mezinárodní výzkumné týmy v oblastech výzkumu s celospolečenskými dopady;
― fakultou respektovanou ve středoevropském měřítku, udávající trendy v oblastech svého působení;
― fakultou, která inspiruje, dynamicky se rozvíjí a je otevřená novým možnostem spolupráce a výzvám;
― fakultou s širokým spektrem strategických partnerství v oblasti sportovních a pohybových aktivit na národní i regionální úrovni;
― fakultou, jež je příkladem zodpovědného a náročného zaměstnavatele s certifikací HR Award, který jedná dle principů transparentnosti a nediskriminace a který podporuje profesní růst i harmonizaci pracovního a osobního života svých zaměstnanců;
― fakultou s dostatečně rozvinutou infrastrukturou, která je předpokladem pro kvalitní vzdělávání, excelentní výzkumnou činnost a realizaci sportovních a pohybových aktivit studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity.

Strategický záměr 2021-2028

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info