Habilitační řízení

Od 1. 1. 2021 se habilitační řízení na Masarykově univerzitě řídí aktualizovanou Směrnicí MU č. 7/2017.

Habilitační řízení zahájená před 1. 1. 2021 se řídí Směrnicí MU č.7/2017.

Habilitační řízení je na Fakultě sportovních studií MU upraveno směrnicí děkana č.5/2018.

Podklady pro zahájení habilitačního řízení je nutné předat na oddělení vědy a výzkumu FSpS MU minimálně měsíc před termínem jednání VR.

Návrh na zahájení habilitačního řízení

Doklady o vědecké kvalifikaci (příloha k návrhu na zahájení habilitačního řízení)

  1. Životopis (ve struktuře podle předlohy v IS MU nebo dle Přílohy č. 3 směrnice).
  2. Odborná charakteristika vědecké činnosti a dosažených výsledků (310 stran) dle struktury ve formuláři.
  3. Úředně ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech (VŠ diplom včetně příloh vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dodatek k diplomu apod.). V případě doktorského studia absolvovaného v zahraničí doklady o uznání rovnocenného zahraničního vzdělání.
  4. Doklady osvědčující pedagogickou praxi dle vzoru v Příloze č. 4 směrnice (chronologicky za neomezené období).
  5. Seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací dle vzoru v Příloze č. 5 směrnice (práce jsou v každé kategorii číslované zvlášť a řazeny chronologicky za neomezené období).
  6. Seznam ohlasů na práce uvedené podle písm. e) čl. 5 směrnice dle Přílohy č. 6 směrnice seznam ohlasů obsahuje soupis ohlasů na práce uchazeče.
  7. Souhrnná informace o pracích uchazeče podle uvedeného seznamu vědeckých, odborných a uměleckých prací, pedagogických prací a souhrnná informace o ohlasech na ně dle Přílohy č. 7 směrnice.
  8. Seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží dle Přílohy č. 8 směrnice.
  9. Další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci dle vzoru v Příloze č. 9 směrnice. V každé kategorii jsou položky řazeny chronologicky za neomezené období.

Doklady dle bodů 19 musí být uspořádány v uvedeném pořadí a s výjimkou úředně ověřených kopií dokladů o dosaženém VŠ vzdělání opatřeny vlastnoručním podpisem uchazeče alespoň na poslední straně každého příslušného dokladu. Doklady s výjimkou úředně ověřených kopií dokladů o dosaženém VŠ vzdělání předkládá uchazeč také v elektronické verzi na CD formou scanu vytištěného a podepsaného dokumentu (každý doklad příloha v *.pdf = jeden soubor).​

Habilitační práce

Právě probíhající a ukončená habilitační řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info