HRS4R
HR Award

HR Award

Jsme hrdými držiteli HR Award!

Od úterý 06. 07. 2021 se stala Fakulta sportovních studií MU držitelem ocenění HR Excellence in Research (HR Award), které uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím personální strategii HRS4R (Personální strategie pro výzkumné pracovníky: https://www.euraxess.cz/cs/node/5765).

Nyní nastává pro fakultu Implementační fáze dle schváleného Akčního plánu – trvající 2 roky, kdy do 06. 07. 2023 musí být odesláno interní hodnocení na opětovné posouzení získaného ocenění (podrobné informace: https://www.fsps.muni.cz/veda-a-vyzkum/hrs4r-hr-award).

Od 06. 07. 2021 je tedy možné v žádostech o grant uvádět, že FSpS je držitelem HR Award.

V červnu 2023 fakulta odevzdala sebehodnocení (Internal Review) implementace personální strategie po prvních dvou letech a revidovaný akční plán na období 2023-2026, které Evropská komise přijala bez připomínek a udělila FSpS MU status „HRS4R Embedded“.

Odkaz na oficiální stránku se seznamem organizací, které obdržely HR Award: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r/awarded

Bez popisku
Cíle a harmonogram

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity instituce pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Bonifikace při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Harmonogram

Fáze zahájení

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 1112/2019
Provedení interní GAP analýzy a Akčního plánu (AP) 0111/2020
Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi 1112/2020
Předpokládané udělení dočasného ocenění HR Award 0102/2021

Fáze implementace 2021-2023

Implementace kroků Akčního plánu po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a Akčního plánu 2 roky po získání HR Award
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení
Členové týmu

Členové týmu

HR Award Expert Team Členové týmu Název pracovní pozice
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum
Mgr. Veronika Vencúrik Pituková, Ph.D. Projektová manažerka / HR4SR manažerka
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák Právník
Mgr. Roman Drga Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Zástupce AS FSpS
Mgr. Ivana Klašková Vedoucí personálního oddělení
Mgr. Lenka Goldmannová, MPA Tajemnice FSpS
Ing. Lucie Martanová Vedoucí ekonomického oddělení
HR Award Working Group PhDr. Michal Vít, Ph.D. Vedoucí katedry EDUC FSpS MU (Katedra tělesné výchovy a společenských věd)
PaedDr. Michal Hrubý, PhD. Vedoucí katedry SPORT FSpS MU (Katedra sportovního výkonu a diagnostiky)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. Docentka EDUC FSpS MU (Katedra tělesné výchovy a společenských věd)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. Zástupkyně vedoucího katedry HEALTH FSpS MU (Katedra pohybových aktivit a zdraví)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
Vedoucí katedry HEALTH FSpS MU (Katedra pohybových aktivit a zdraví)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Lektorka CUS EDUC FSpS MU (Katedra tělesné výchovy a společenských věd)
Mgr. Michal Roček Ph.D. sekce
HR Award Steering Committee PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Děkan
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. Proděkan pro strategii a rozvoj
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. Proděkan pro studium
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. Proděkan pro celoživotní vzdělávání
Mgr. Lenka Goldmannová, MPA Tajemnice FSpS
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. Předsedkyně AS FSpS
Rovné příležitosti

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) je součástí akční strategie HR Award Fakulty sportovních studií MU pro období 2021–2023 a reaguje na potřeby fakulty i Masarykovy univerzity jako celku. GEP představuje výsledek řady odborných konzultací, zpracování a vyhodnocení statistických dat a dotazníkového šetření provedených od března do června 2021. Plán je založen na šesti stěžejních oblastech a jeho hlavním cílem je zajistit, aby Fakulta sportovních studií MU byla fakultou, která vytváří bezpečné a rovné podmínky, podporuje rozmanitost bez diskriminace a zajišťuje svobodu akademického i neakademického rozvoje svých zaměstnanců. Na fakultní GEP navazuje Plán genderové rovnosti Masarykovy univerzity, který fakultní plány reflektuje.

Vypracování GEP rovněž reaguje na požadavky nového programu Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace potřebují mít zpracované Plány genderové rovnosti a zohledňovat genderovou dimenzi v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti (eligibility criterion) pro předkladatele projektů do Horizontu Evropa, a to počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022.

Podrobnosti zde: Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs).

Rovněž u ostatních národních dotačních programů (TA ČR, GA ČR, OP VVV apod.) bude v budoucnu požadavek genderového plánu pravděpodobně definován.

METODIKA K ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ SEXUÁLNÍHO OBTĚŽOVÁNÍ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

https://www.muni.cz/media/3499968/metodika-reseni-pripadu-sex-obtezovani.pdf


GEP FSpS - Závěrečná zpráva auditu rovných příležitostí
Plán genderové rovnosti Masarykovy univerzity na léta 2022–2024

Aktuality

Dne 23. března 2022 se konala přednáška „Na rovné příležitosti sobecky“, kde Ing. Eliška Handlířová vysvětlila, proč by nás měla zajímat podpora diverzity a rovných příležitosti na FSpS. Podívejte se na záznam a prezentaci.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info