HRS4R
HR Award

HR Award

Přípravy pro získání HR Excellence in Research Award zahájeny

Fakulta sportovních studií zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research Award (dále jen „HR Award“), jež uděluje Evropská komise výzkumným institucím implementujícím personální strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers), která vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Dne 5. prosince 2019 se Fakulta sportovních studií oficiálně přihlásila k principům Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat ocenění HR Award.

Cíle a harmonogram

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity instituce pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Bonifikace při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.

Harmonogram

Fáze zahájení

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 11-12/2019
Provedení interní GAP analýzy a Akčního plánu (AP) 01-11/2020
Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi 11-12/2020
Předpokládané udělení dočasného ocenění HR Award 01-02/2021

Fáze implementace 2021-2023

Implementace kroků Akčního plánu po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a Akčního plánu 2 roky po získání HR Award
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení
Členové týmu

Členové týmu

HR Award Expert Team Členové týmu Název pracovní pozice
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum
Mgr. Veronika Vencúrik Pituková, Ph.D. Projektová manažerka / HR4SR manažerka
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák Právník
Mgr. Roman Drga Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Zástupce AS FSpS
Mgr. Ivana Klašková Vedoucí personálního oddělení
Mgr. Lenka Goldmannová, MPA Tajemnice FSpS
Ing. Lucie Martanová Vedoucí ekonomického oddělení
HR Award Working Group PhDr. Michal Vít, Ph.D. Vecoucí katedry - Katedra gymnastiky a úpolů
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. Vecoucí katedry - Katedra sportovních her
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Vecoucí katedry - Katedra pedagogiky sportu
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. Vecoucí katedry - Katedra podpory zdraví
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. Vecoucí katedry - Katedra kineziologie
zástupce AS FSpS MU
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Vecoucí katedry - Centrum univerzitního sportu
Zástupce AS FSpS MU
Mgr. Michal Roček Ph.D. sekce
HR Award Steering Committee PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Děkan
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. Proděkan pro strategii a rozvoj
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. Proděkan pro studium
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. Proděkan pro celoživotní vzdělávání
Mgr. Lenka Goldmannová, MPA Tajemnice FSpS
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. Předsedkyně AS FSpS

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info