Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

Strategie fakulty sportovních studií v oblasti vědy a výzkumu se soustřeďuje na posílení role fakulty jako významné výzkumné a vzdělávací instituce v oblasti kinantropologie, tělesné výchovy a sportu. Základními oblastmi výzkumné činnosti fakulty jsou: dynamické a kinematické aspekty pohybu; biomedicínské aspekty pohybu; společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu.

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu poskytuje pomoc navrhovatelům při zpracovávání projektových návrhů do interních, národních a mezinárodních grantových schémat, současně zabezpečujeme metodickou podporu řešitelům projektům realizaci.

Vyhledáváme grantová schémata a výzvy vhodné pro vědeckovýzkumné pracovníky FSpS MU.

Kontakty

Mgr. Roman Drga

vedoucí oddělení – Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

telefon: 549 49 3587
e‑mail:

Ing. Katarína Peterková

manažerka pro projektovou podporu

telefon: 549 49 6259
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. Pavlína Roučová, DiS.

referentka pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 4050
e‑mail:

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sportovních studií
vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce) – Inkubátor kinantropologického výzkumu

telefon: 549 49 6153
e‑mail:

Mgr. Katarína Šimková, Ph.D.

administrátorka
administrátorka

telefon: 549 49 7226
e‑mail:

Ing. Alena Tělupilová

manažerka pro projektovou podporu

telefon: 549 49 4039
e‑mail: