The effect of the length of sports for the dancers’ performance

Název česky Vliv délky sportování na výkonnost tanečníků
Autoři

KAPOUN Pavel ZVONAŘ Martin

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Abstract book 29th FIEP Word Congress, Istambul, Turkey
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Klíčová slova Performance; length of sports; dance; scaling
Popis Úkolem naší práce bylo srovnání doby sportování, s výkonnostní úrovní tanečníků. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit souvislost mezi délkou taneční praxe a výkonnostní úrovní tanečníků. Soubor testovaných osob má věkový průměr 21,53 let, směrodatná odchylka je 6,77 let. Dobu sportování a výkonnostní úroveň jsme zjistili vyplněním meta dat při souběžném měření rytmických schopností tanečníků, pomocí softwarového rytmometru. Získané hodnoty byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. Počet dotazovaných osob byl 102 respondentů. Doba sportování byla v rozmezí 0,5 až 40 let. Výkonností úroveň jsme uspořádali pomocí škálování do 5 kategorií. Kategorie 1 představuje nejnižší výkonnostní úroveň, testované osoby nejsou na soutěžní úrovni, navštěvují pouze taneční kurzy pro začátečníky. Skupina 5 představuje naopak nejvyšší výkonnostní úroveň. Testované osoby soutěží na nejvyšší úrovní, chodí do taneční skupiny, taneční školy a je zařazeny do „nejlepší složky“ (označuje se jako složka A či jako elita nebo výběrová složka). Jsou to reprezentanti České republiky na mistrovství Evropy a mistrovství světa. Řadíme sem také učitele tance a elitní lektory. Získaná data a hodnocení byly uloženy do excelovské tabulky. Z výsledků vyplývá, že se potvrdil náš předpoklad a to, že doba taneční praxe – doba sportování, má velmi vysoký vliv na výkonnostní úroveň tanečníků. Pro vyhodnocení dat, jsme využili statistický neparametrický test Spearmanův koeficient pořadové korelace, který nám určil statisticky významnou kladnou korelaci rho= 0.7534506. Můžeme tedy tvrdit, že pokud se testovaná osoba věnuje dlouhodobě taneční činnosti, dochází k vysokému nárůstu sportovní výkonnosti a naopak, k tomu, aby bylo dosaženo mistrovské úrovně je zapotřebí zcela jistě vysoká míra nadání, nicméně i přes to je výkonnostní posun vždy dlouhodobým procesem a je tedy zcela zásadní motivovat tanečníky k setrvání u tohoto „procesu“. Zlomové roky jsou ve 3 až 6 roce tancování. Dále pak pokračuje pouze malá část tanečníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info