Informace o projektu
Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu (efekt explozivně silového tréninku a strečinku aplikovaného akutně před výkonem na ekonomiku běžeckého pohybu) II

Kód projektu
MUNI/A/0790/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je primárně koncipován s cílem získat finanční podporu pro realizaci specifického výzkumu studentů doktorského a magisterského studijního programu FSpS MU. Výzkumným cílem předloženého projektu specifického výzkumu je prokázat signifikanci mezi aplikací diferenčních variant silového tréninku a ukazateli ekonomiky běhu v predefinovaných časových periodách (od aplikace silových podnětů). Předpokládáme, že po aplikaci explzivně-silového tréninku dojde ke krátkodobému prokazatelnému zhoršení ekonomiky běhu. Otázkou je, jak dlouhý časový interval bude ekonomika zhoršena, a jaká bude dynamika korekce ukazatele ekonomiky k “normálu“ v čase (měřeno po 12 – 24 – 48 hod). Výzkumný soubor: 10 osob. Ekonomika běhu bude diagnostikována při 3 různých rychlostech v 5 minutových intervalech zatížení. Ukazatelem ekonomiky bude jednak průměrná VO2 (ml/kg/min) v definovaném časovém intervalu (setrvalý stav - 4´) při konstantní rychlosti běhu na běhátku, jednak také celková spotřeba kyslíku za daný čas. Sekundárním cílem výzkumu bude prokázat negativní vliv aplikace statického strečinku akutně před výkonem na ekonomičnost běhu oproti aplikaci strečinku dynamického. Teoretickým výstupem realizovaných výzkumných šetření bude soubor doporučení týkající se: periodizace a plánování tréninku silových schopností v krátkodobých a střednědobých cyklech přípravy sportovců disciplín s dominantně aerobním, běžeckým charakterem; aplikace určitého typu strečinku akutně před vytrvalostními běžeckými výkony. Výzkumný cíl projektu plně koresponduje s obsahem projektu disertačních prací studentů T. Kaliny, J. Paříka (konzultant Cacek, školitel Laczo) a Z. Hlavoňové. Stejně tak studenti magisterského studijního programu budou ve svých diplomových pracích řešit výše popsanou problematiku. Výsledky výzkumných šetření bude kolektiv autorů publikovat na vědeckých konferencích a v odborném periodiku.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info