Omluvenky, TVL posudek

Omluvenky

O evidenci omluvenky žádáte elektronicky v IS MU Úřadovna > Podání nové žádosti agendou Bc./NMgr. omluvení nepřítomnosti.

Zkontrolujte, že máte vybranou agendu pro studenty řádného studia FSpS StudO: Bc./NMgr. omluvení nepřítomnosti

Agenda FSpS CCV: CŽV omluvení nepřítomnosti je určena pro účastníky celoživotního vzdělávání.

Nezadávejte omluvenku vícekrát, stačí ji zadat pod jedním studiem, omluvenka bude navázána na osobu, tudíž ke všem studiím na MU.


Z jakých důvodů mohu být omluven/a z povinné výuky nebo zkoušky?

Akceptujeme omluvy v těchto situacích:

 • nemoc nebo urgentní lékařský zákrok, hospitalizace
 • účast na pohřbu blízké osoby
 • účast na soudním řízení
 • předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení
 • potvrzení svazu/klubu o sportovních akcích (závody, soustředění)

Neakceptujeme:

 • osobní nedoložitelné důvody
 • krátkodobé objednané návštěvy lékaře
 • mimoškolní aktivity nesouvísíci s výukou

V případech, kdy není omluvenka uznána se může student individuálně omluvit vyučujícímu a záleží na jeho posouzení situace, zda omluvu akceptuje.

V případě plánovaných návštěv lékaře, které nebylo možno dohodnout na termín mimo výuku, student předem informuje vyučující a dohodne se na možnostech náhrady své neúčasti.

Kdy se musím omluvit?

Termín stanovuje Studijní a zkušební řád v článku č. 9 odst. 7:

"Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána."

Omluvenku je možné zadat i po 5-ti dnech.

Pokud je u checkboxu O/OPT, student má zadánu omluvenku. V případě, že má řádně omluveno pro daný den, je uvedeno O (omluveno). V případě, že byla pro daný den omluvenka dodána po termínu, je uvedeno OPT (omluveno po termínu). Je jen na učiteli, jak se k omluveným účastem postaví.

S vědomím vedení fakulty studijní oddělení přijímá omluvenky přes Úřadovnu.

Jakým způsobem a komu se mám omluvit?

O evidenci omluvenky žádáte elektronicky v Úřadovna IS MU v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti agenda FSpS StudO: Bc./Mgr.: Omluvení nepřítomnosti.

Povinnou přílohou žádosti je sken nebo fotografie omluvenky v kvalitě, která zajistí dokonalou čitelnost dokumentu. Doporučené formáty souborů jsou .jpg, .png, .pdf.

Omluvenku v ISu eviduje studijní referentka. Vyučující Vámi zapsaných předmětů ji pak uvidí v tzv. Záznamníku učitele konkrétního předmětu. Je-li omluvenka akceptovaná a vložená do ISu, není už třeba se omlouvat jednotlivým vyučujícím.

Jaké náležitosti má mít potvrzení od lékaře/lékařky?

Relevantní omluvenkou absence ze zdravotních důvodů je

 • neschopenka,
 • lékařská zpráva o ošetření nebo hospitalizaci,
 • potvrzení vydané na oficiálním formuláři lékařem/lékařkou
 • nebo na fakultním formuláři Omluva absence (můžete připravit předem a přinést s sebou do ordinace).

Omluvenka nepřítomnosti ze zdravotních důvodů bude opatřena razítkem a podpisem lékaře nebo lékařky, musí obsahovat identifikační údaje (celé jméno, datum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni nebo dnům se vztahuje (od-do). Uvedení konkrétních důvodů nelze s ohledem na ochranu osobních údajů vyžadovat, ale jejich uvedení alespoň v obecném vyznění je doporučení hodné. Uznání a následná evidence omluvenky nejsou nárokové. V případě nejasností či podezření z účelového jednání může studijní oddělení evidenci odmítnout nebo žádat další podrobnosti.

Nelze akceptovat omluvenky na lístcích z poznámkového bločku, útržcích papírů a podobně.

Jaký formulář je vhodný k omluvě?

Stáhněte a vytiskněte si formulář Omluva absence.

Vyplňujete hlavičku s osobními údaji, ostatní doplní ošetřující lékař/ka.

V souladu s instrukcí na samotném formuláři je třeba vyplněnou omluvenku naskenovat nebo vyfotografovat v kvalitě, která zajistí dokonalou čitelnost dokumentu. Soubor v jednom z doporučených formátů (.jpg, .png, .pdf) připojujete k elektronické žádosti o omluvu nepřítomnosti v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti. Jde o agendu FSpS StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení.

Potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře

Studenti se při zápisu do studia zavázali pravidelně obnovovat platnost prohlídky tělovýchovným lékařem v intervalu 12 měsíců.
Na žádost vyučujícího je student povinen ve výuce předložit platné potvrzení tělovýchovného lékaře.
Obnovené potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře se nedokládá na studijní oddělení, student je uchovává u sebe.
Formulář potvrzení/posudku pro studenty není předepsán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info