Závěrečná práce

Předpisy, pokyny

Směrnice FSpS č. 2/2020 Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška v Bc. a NMgr. studiu (účinné od 1.9.2022)

Opatření FSpS č. 17/2020 Vedoucí a oponenti závěrečných prací


  • Závěrečná práce se odevzdává od Podzimu 2022 pouze elektronicky do archivu v IS.
  • Studenti odevzdávají závěrečnou práci v souladu s citační normou APA 7. vydání od akademického roku 2023/2024.
  • Přechodné období pro odevzdání závěrečné práce s výběrem citační normy ČSN ISO 690 nebo APA 7. vydání je stanoveno do září 2023.

Případné dotazy konzultujte s vedoucími/školiteli Vašich závěrečných prací nebo s vyučujícími předmětů Metodologie.

 

Závěrečná práce v jiném jazyce

Jiným jazykem práce se rozumí jakýkoli jazyk mimo češtinu.
Student, který chce závěrečnou práci psát v jiném jazyce musí získat souhlas vedoucího práce a proděkana pro studium.
O jiný jazyk se žádá přes IS - Úřadovna - Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném jazyce.
Žádost je nutné podat nejpozději do 30.11. pro obhajobu v podzimním semestru, do 31.3. pro obhajobu v jarním semestru.

Skrytí závěrečné práce

Závěrečnou práci je možno skrýt na dobu maximálně 3 let za předpokladu, že obsahuje informace chráněné zvláštním zákonem, informace na ochranu obchodního tajemství, informace na ochranu oprávněných zájmů třetích osob hodných zvláštního zřetele, informace na ochranu duševního vlastnictví MU, zejména vynálezů či technických řešení.

Povinností studenta je zpracovat a strukturovat závěrečnou práci tak, aby nebylo nutné závěrečnou práci nezveřejnit a aby její veřejná část podávala úplné informace o cílech práce a dosažených výsledcích.

O skrytí závěrečn práce student žádá  v IS - Úřadovna - Žádost o skrytí závěrečné práce, a to nejpozději 5 pracovních dnů před odevzdáním práce.


Stipendium za práci v anglickém jazyce

Za závěrečnou práci odevzdanou na FSpS v anglickém jazyce si student může požádat o stipendium, to získá, obhájí-li práci s hodnocením A-C. Více informací ve Opatření FSpS MU č. 9/2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info