• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  3. 4. 2020 - 15:22
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  12. 3. 2020 - 10:06
 • Stránka číslo: 1545

OZNÁMENÍ VEDENÍ FSpS MU

Vedení Fakulty sportovních studií MU v návaznosti na mimořádná opatření rektora MU v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 vydalo následující opatření:

 • Prodlužuje se termín platnosti převedení veškeré formy kontaktní výuky na formu distanční, a to až do 15. května 2020 včetně.
 • V případech, kde je to možné, bude studium realizováno pomocí elektronické komunikace. Tam, kde distanční forma výuky možná není, postup upřesní vyučující pedagog. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích.
 • Zaměstnance FSpS MU informujeme, že s výjimkou kontaktní výuky nejsou jejich další pracovní povinnosti nijak dotčeny. Řešení případných požadavků na úpravu pracovní doby, či výkonu práce jsou v kompetenci přímých nadřízených.
 • S okamžitou platností jsou do odvolání zrušeny veškeré zahraniční cesty zaměstnanců. S okamžitou platností ruším příjezdy všech zahraničních hostů.
 • Do odvolání jsou zrušeny veškeré sportovní, kulturní a vzdělávací akce a aktivity pro veřejnost v prostorách FSpS MU, stejně jako aktivity Centra celoživotního vzdělávání.

Uvedená opatření jsou v platnosti do 15. 5. 2020. Doba trvání uvedených opatření však může být změněna s ohledem na další vývoj situace. Informace o aktuální situaci budou zveřejňovány na webu fakulty.

Celouniverzitní informace najdete na stránce na www.muni.cz/koronavirus.

V Brně dne 23.  3. 2020

Vedení FSpS MU


INFORMACE PRO STUDENTY aktualizováno 30. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření rektora je do 15. 5. 2020:

 • zrušena veškerá kontaktní výuka včetně zkoušek a konzultací,
 • uzavřen přístup do studoven, počítačových studoven, laboratoří, budov MU.

Zachovány jsou:

 • distanční výuka, e-learning, termíny distančního odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění,
 • konzultace a další komunikace se studenty bude uskutečňována prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference apod.)

Teoretická výuka bude probíhat distanční formou. Vyučující praktických předmětů studentům zajistí stejnou cestou přiměřené předání alternativních cvičebních programů. Stejně tak provedou vyučující CUS ve svých předmětech. O termínech a průběhu letních výcvikových kurzů se jedná.

Z důvodu uzavření knihoven univerzita zpřístupnila na 15 tisíc publikací, ke kterým se tak studenti dostanou pomocí takzvané e-prezenčky dostupné na odkazu https://it.muni.cz/knihovny-samostudium. Připojení mimo MUNI je nutno realizovat přes VPN (https://it.muni.cz/sluzby/vpn)

Státní závěrečné zkoušky

 • Studenti si budou moci vybrat, zda vykonají SZZ v červnu nebo v září (obdobně to platí i pro dvouoborová studia s PdF).
 • Přihlašování k SZZ bude pouze elektronické v IS - Rozpisy, nevyplňujete žádný papír, v ISu budou vypsány oba termíny, student se přihlašuje jen na jeden z termínů.
 • Posouvá se termín odevzdání závěrečných prací, viz harmonogram

Co se nemění:

 • Termín přihlašování je stejný pro oba termíny, a sice 14.-24.4.2020 IS - Student - Rozpisy.
 • Název závěrečné práce se musí shodovat s tématem, které je evidováno v ISu.

Nový harmonogram je zveřejněn na:
https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/SZZ/39027676/HMG_SZZ_Jaro2020_30-3-2020.xlsx

Informace k SZZ jsou také na webu:
https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/statni-zaverecne-zkousky-931.html

Sledujte prosím informace zasílané e-mailem a webovou stránku MU https://www.muni.cz/koronavirus.
Informace budeme dle vývoje dále zpřesňovat.


INFORMACE PRO UCHAZEČE aktualizováno 3. 4. 2020

Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia

Vedení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity rozhodlo, že praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy se vzhledem k uzavření sportovišť ruší.

Přijímací zkouška bude pouze z písemného testu. Termín písemného testu je v neděli 21. června 2020 za předpokladu, že to umožní vláda otevřením škol. Ve stejném termínu se konají Testy studijních předpokladů, které by s fakultním písemným testem neměly kolidovat. Nemůžeme však zaručit bezkolizní termín s jiným oborovým testem, pokud máte přihlášku na jinou fakultu. Pokud by muselo dojít k další změně termínu písemného testu, budeme Vás o ní neprodleně informovat.

Uchazeči do prezenční formy studia absolvují písemný test všichni.

Uchazečům kombinované formu ve studijním programu Tělesná výchova a sport bude celá přijímací zkouška prominuta. Přijati budou na 1. prioritu. Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře do e-přihlášky.

Uchazeči kombinované formy programu Osobní a kondiční trenér píší písemný test, na ně se prominutí nevztahuje.

Termín pro odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře do přihlášek pro bakalářské studium je prodloužen až do 20. června 2020.

Zápis do studia se uskuteční v září 2020, přesný termín bude uveden po rozhodnutí přijímací komise.

Maturitní vysvědčení uchazeči dokládají u zápisu do studia nebo dle podmínek stanovených vládou ČR.

Podrobnější informace k přijímací zkoušce obdrží všichni uchazeči mailem (podívejte se i do spamů, pokud by nedorazilo).

Termín přijímací zkoušky navazujícího magisterského studia

Vedení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity rozhodlo v důsledku změn v termínech přijímacích zkoušek do bakalářského studia o přesunu termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia na 27. června 2020.

Současně se prodlužuje termín pro odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře do e-přihlášky do 26. června 2020.

Po​drobnější informace k přijímací zkoušce obdrží všichni uchazeči mailem.

Tělovýchovná prohlídka

Fakulta sportovních studií nabídne uchazečům možnost tělovýchovné prohlídky v květnu a červnu v prostorách fakulty, termíny budou postupně doplňovány v druhé polovině dubna, více informací.

Prohlídku můžete podstoupit u jakéhokoli tělovýchovného lékaře (žlutě označen): www.cstl.cz.

Další informace:

V souvislosti s rizikem nákazy koronaviru fakulta zrušila přípravné kurzy a další formy celoživotního vzdělávání a komerčních aktivit. Všem přihlášeným účastníkům budou vráceny peníze.

Budovy MU jsou veřejnosti nepřístupné.

Sledujeme další vývoj situace a dle toho přistoupíme k případným dalším opatřením, o kterých Vás budeme včas informovat.


INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE ze 3. 4. 2020

1) Výuka
Výuka probíhá distanční formou.
Výuka končí 15. 5. 2020 (pro studenty posledních ročníků 26. 4. 2020).
 
2) Zkoušení studentů
Rektor prodloužil zkouškové období do 30. 9. 2020.
Zkoušení studentů musí minimálně do 15. 5. probíhat distančně. U studentů ze zahraničí a podle vývoje situace i pro všechny ostatní je tato forma doporučena i po celé zkouškové období.
Studentům posledních ročníků začíná zkouškové období již 27. 4. 2020 a je nutné jim vypsat zkouškový termín tak, aby mohli splnit podmínky do 22. 5. 2020 a přistoupit k SZZ.

3) Státní závěrečné zkoušky
Studentům bylo umožněno zvolit si termín státní zkoušky v červnu nebo v září.

Studenti se přihlašují pouze elektronicky a nepotřebují vypisovat žádný formulář, ani podpis vedoucího práce.

Závěrečné práce studenti odevzdávají pouze elektronicky do ISu, neodevzdávají na katedru tištěnou práci.

Byl prodloužen termín odevzdání závěrečných prací.

Více informací naleznete na webových stánkách SZZ.
 
4) Přijímací zkoušky uchazečů
Pro uchazeče bakalářského studia byla zrušena praktická přijímací zkouška.

Uchazečům kombinované formy studijního programu Tělesná výchova a sport byla přijímací zkouška prominuta.

Ostatní uchazeči budou přijímáni na základě písemného testu, který se uskuteční 21. 6. 2020.

Pro navazující magisterské studium musela být přijímací zkouška přesunuta na 27. 6. 2020.

Podrobné informace o formě a způsobu plnění zaměstnaneckých povinností zprostředkovávají zaměstnancům vedoucí konkrétních pracovišť.

Pracovníkům FSpS se doporučuje, po dohodě s nadřízeným, v maximální možné míře využívat práci z domova.

 

OBECNÉ INFORMACE

Provoz budov:

Budovy MU jsou veřejnosti a studentům do odvolání nepřístupné.

Přístup zaměstnanců do budov MU není plošně omezen.

Menzy:

Aktuální stav lze zjistit na https://www.skm.muni.cz/menza

Studovny, počítačové studovny, CPS, sportoviště:

Jsou uzavřeny do odvolání.

Knihovny:

Aktuální stav KUK lze zjistit na https://kuk.muni.cz/.

Kanceláře:

Zaměstnanci, u kterých je to možné, pracují v režimu „home office“. Činnost všech pracovišť je však  v nezbytné míře zajištěna.

Ambulance TVL:

Jsou do odvolání uzavřeny.

Koleje:

Aktuální stav lze zjistit na https://www.skm.muni.cz/.

 

Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti:

Platí stávající doporučení ohledně zaměstnanců vracejících se ze zahraničních pracovních nebo soukromých cest nebo zaměstnanců, kteří přišli do kontaktu s nakaženými osobami.

Je dohodnuta forma „home office“ nebo dovolené se všemi zaměstnanci ve věku nad 70 let, u ostatních zaměstnanců řeší vedoucí pracoviště.

 

Pracovní cesty:

Je zakázáno vysílání na zahraniční pracovní cesty.

Stávající již schválená či plánovaná vyslání do zahraničí se ruší.

Tuzemské pracovní cesty jsou omezeny na nezbytně nutné případy.

Zaměstnancům, kteří jsou na zahraniční pracovní cestě je umožněno její dřívější ukončení a návrat.