ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Kontrolní činnost

 

Pravidelné kontroly technického zařízení tělocvičen, hřišť a míst, kde se žáci pohybují, je prokazatelně spojeno se snížením rizik vzniku úrazu.

Právní předpisy ukládají zaměstnavatelům povinnost zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řádně kontrolovány, udržovány a tím připraveny k činnostem, ke kterým budou používány.

Každé tělovýchovné nářadí musí tedy být pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno.

Škola má dále podle § 108, odst. 5 zákoníku práce povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních. Kontrola probíhá v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zjištěné nedostatky musí škola v souladu s plánem ozdravných opatření neodkladně odstranit!

 


POZNÁMKA

Při prověrce je potřeba zkontrolovat všechna pracoviště (hřiště, tělocvičnu, kterou si škola pouze pronajímá a další místa).

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. musí mít každá škola mimo tuto prověrku zaveden odpovídající systém kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce.

Doporučujeme školám realizovat na sportovištích tři typy kontrol (převzato a upraveno v souladu s ČSN EN 1176):

  1. běžnou vizuální kontrolu
  2. provozní kontrolu
  3. roční hlavní kontrolu

 

Běžná vizuální kontrola

 

Tato kontrola by měla být provedena před zahájením každé pohybové aktivity. Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny různými příčinami (poškození nářadí, stav hrací plochy - případně její znečistění, nadměrnému opotřebení pohyblivých částí).

 

Provozní kontrola

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tuto kontrolu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

 

Roční hlavní kontrola

Tato se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a jeví známky rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, jež plynou z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

 


DŮLEŽITÉ

Největší důraz je nutné klást na běžnou vizuální kontrolu. Tuto musí provést osoba vykonávající dohled nad žáky před každou započatou činností. Zjištěnou závadu je povinna tato osoba neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci. Pedagogický pracovník by měl kontrolovat místa, kde žáci pohybovou činnost provádějí, vždy před, během a na konci vyučování.

 

Neznámá hřiště a hrací plochy:

Pedagogický pracovník by měl dbát zvýšené pozornosti v případech, kdy má v úmyslu využít neznámá hřiště a hrací plochy! Zde je před zahájením činnosti nutné provést VIZUÁLNÍ KONTROLU velmi pečlivě. V případě úrazu má škola za žáka odpovědnost!

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání