ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Maximální počty žáků při různých činnostech

Veškerá uvedená legislativa je platná k 1. 1. 2016

Mateřské školy


Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb.

Třída se naplňuje do počtu 24 dětí (po dohodě se zřizovatelem je možné počty dětí ve výjimečných případech navýšit ). Je-li umístěno ve třídě dítě se zdravotním postižením, naplní se třída nejvýše do počtu 19 dětí.

Mimo sídlo školy nejvýše 20 dětí z běžných tříd (výjimečně až 28 dětí ) nebo 12 dětí ve třídách, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením (nejvýše 23) na jednoho pedagogického pracovníka.

 

Základní školy


Vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.
§ 4, odst. 7 stanoví maximální počet žáků ve třídách na 30.

Podle § 3, odst. 2 při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.

 

Dále je nutné připomenout i odstavec 3 § 3 této vyhlášky:

„Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.“

 

Doporučujeme, aby měla škola vypracovaný přesný plán přesunu ze školy do prostor, kde probíhají školní akce (kulturní dům, kinosál, knihovna).

S touto trasou se seznámí všichni zaměstnanci školy a trasu při přesunech dodržují. Měla by to být trasa nejbezpečnější, kde nehrozí ohrožení bezpečnosti žáků. Zpravidla se jedná o přesuny žáků v souvislosti s přecházením vozovky a možného střetu s projíždějícími vozidly.

nahoru

 

 

Střední školy


Vyhláška č. 13/2005 Sb., v platném znění, § 2, odst. 4 stanovuje nejvyšší počet žáků ve třídě 30.

Odst. 5 a) řediteli ukládá, že při stanovení počtu žáků je povinen zohlednit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

 

Zájmové vzdělávání (středisko volného času, školní družina, školní klub)


Vyhláška č. 74/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb.

Oddělení se naplňuje do počtu nejvýše 30 žáků. Je-li oddělení tvořeno žáky pouze se zdravotním postižením, je počet žáků v oddělení shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto žáky podle zvláštního právního předpisu.

 

Speciální vzdělávání


Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením a třída ve škole při zdravotnickém zařízení má nejvýše 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Třída, oddělení a studijní skupina pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejvíce 6 žáků.

Počty žáků se zdravotním postižením u realizace pohybových aktivit řeší §11 vyhlášky.

 

Stanovení počtu žáků na ZŠ i SŠ v tělocvičnách a na akcích školy

  • TĚLOCVIČNA

Maximální počet žáků na pedagogického pracovníka je 30.

Maximální počet žáků v tělocvičně stanoví ředitel.

V těchto případech je ředitel základní i střední školy povinen respektovat také hygienické požadavky dané vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

§ 5

(1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí svými stavebně technickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné výchovy. Tyto prostory musí být větratelné; požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (Množství přiváděného čerstvého vzduchu – tělocvičny 20 – 90 m 3/hod. na 1 žáka s ohledem na druh prováděného cvičení a kapacitu tělocvičny.) Výsledná teplota v tělocvičně min. 18 ° C; max. 28 °C; relativní vlhkost 30 – 65 %.

 

(2) Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu. Toto je dále upraveno a stanoveno vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stěny a tělesa topení musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní tabule musí být zabezpečena proti rozbití.

 

(3) U tělocvičny musí být zřízena šatna, umývárna a záchody s předsíní a umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky, v případě potřeby i nářaďovna. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny, musí umožňovat odkládání mycích potřeb, ručníků a prádla; pro maximálně 8 žáků musí být instalována 1 sprchová růžice.

§ 25 Přechodná a závěrečná ustanovení

Ustanovení § 5 se nevztahuje na stavby a zařízení, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (říjen 2009).

 

  • ŠKOLNÍ VÝLET, AKCE MIMO AREÁL ŠKOLY (tedy i např. návštěvy kina)

Na ZŠ je maximální počet 25 žáků na pedagoga, na SŠ závisí tento počet na řediteli školy. Nemůže však překročit 30.

  • Ostatní TĚLOVÝCHOVNÁ (POHYBOVÁ) ČINNOST

Při stanovení počtu žáků je ředitel základní i střední školy povinen zohlednit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

V současné době je stále ve stádiu příprav vyhláška o bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Nabytím účinnosti této vyhlášky by měly být počty žáků při tělovýchovných činnostech stanoveny.

MŠMT doporučuje nyní ředitelům a zřizovatelům škol a školských zařízení při tvorbě vlastních předpisů k zajištění bezpečnosti vycházet z Metodického pokynu č. j.: 37 014/2005-25. Jedná se o metodický pokyn, který je určen školám a školským zařízením, pro které je MŠMT zřizovatelem.

  • ZOTAVOVACÍ AKCE

V souladu s poslední novelou vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., vyhlášky č. 320/2010 Sb., vyhlášky 422/2013 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, je akce definována následovně:

 

Zotavovací akce

Je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

 

Jiné podobné akce

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené příslušným legislativním ustanovením.

 

Novelizace vyhlášky č. 320/2010 Sb. mimo jiné upravuje:

V § 3 odst. 4

(…) na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

V § 3 odst. 5

(…) v blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě.

V § 3 odst. 7

(…) je zařazen nově - ve stavbách, kde se pořádají zimní zotavovací akce, musí být zajištěny mikroklimatické podmínky odpovídající požadavkům na pobytové místnosti, teplá voda pro osobní hygienu a dále prostory pro sušení oděvů a obuvi a ukládání sportovních potřeb.

V § 7 odst. 5

je nově upraveno stravování takto:

„Denně musí být pro děti na zotavovací akci zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé.

Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník“.

V § 8 odst. 5

byly nově doplněny požadavky v režimu dne takto:

„Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně“.

Doplněn byl rovněž požadavek na spánek v délce minimálně 8 hodin pro děti starší 10 let.

 

Novelizace vyhlášky č. vyhlášky 422/2013 Sb. Sb. upravuje:
Přílohu č. 2 – náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě;
Přílohu č. 3 – vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě;
Přílohu č. 4 – minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a školy v přírodě.

 

Na zotavovacích akcích pro děti pedagog kontroluje:

  • Zdravotní způsobilost (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vydává na žádost rodičů praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje (v souladu se zákonem č. 274/2003 Sb., § 9 odst. 3). Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
  • Závazné prohlášení zákonných zástupců o skutečnosti, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření (tzv. bezinfekčnost). Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

 

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání