ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Zajištění první pomoci, lékárničky

 

V souladu s § 102 odst. 6 zákoníku práce, v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit s ohledem na druh činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci. Ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařské služby zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu rizikům vyskytujícím se na pracovišti.


Odst. 7 § 102 zákoníku práce pak ukládá zaměstnavateli kontrolovat účinnost a dodržování těchto opatření a přizpůsobovat je měnícím se skutečnostem.


Zaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 2 odstavec f) rovněž povinen po dohodě s s poskytovatelem pracovnělékařské služby vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.


Jak volat ZZS
( stránky ZZS JMK,p.o., 2020):
http://www.zzsjmk.cz/jak-volat-zzs

 

Příklad z praxe:


Tento systém by měl být dodržen i na akcích školy - osoba zodpovědná za poskytování první pomoci na základě vyhodnocení rizik (výlet, cykloturistická vyjížďka aj.) musí mít k dispozici lékárničku a také mobilní telefon pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

 

Postup školy při úrazu a poškození zdraví žáka:

  • Poskytnout první pomoc
  • Podle závažnosti stavu volat zdravotnickou záchrannou službu (dále jen ZZS)
  • Neprodleně informovat zákonné zástupce žáka

 

Následně pak v co nejkratší době po úrazu:

  • Zapsat úraz do knihy úrazů
  • Zajistit místo úrazu. Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu
  • Vyhotovit záznam o úraze
  • Přijmout opatření proti opakování školních úrazů

 

DOPORUČENÍ:
Jak postupovat u méně závažných stavů a úrazů doporučujeme vypracovat vnitřní předpis a zohlednit v něm požadavky zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění.

 

Zajištění první pomoci na zotavovacích akcích:

Základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovacích akcí, kontrolu dodržování hygienických požadavků a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny po dobu konání akce vykonává zdravotník (v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU k organizaci ZOTAVOVACÍCH AKCÍ!

Zákon č. 205/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

 

AKTUALIZACE 2020

 

Zdravotník:

za odbornou způsobilost pro tyto účely se považuje fyzická osoba, která má alespoň:

  • Úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka.
  • Osoba, která absolvovala kurz první pomoci v rozsahu 39 hodin (osnova kurzu je přílohou č. 2 vyhlášky o zotavovacích akcích - náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě).
  • Student lékařství po ukončení třetího ročníku.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání