ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Výtah z ČSN-EN 1176-7 (zpracovala Mgr. Libuše Černá)

Zařízení dětských hřišť – Část 7:

Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

 

Předmět normy – tato část EN 1176 poskytuje návod ke zřizování, inspekci, údržbě a provozu zařízení hřišť. Pro potřebu této normy zahrnuje termín „ zařízení “ i povrch.

 

VŠEOBECNĚ

Není-li zařízení bezpečné, musí být veřejnosti přístup zakázán.

Zařízení není bezpečné když:

 • Zabezpečení instalace zařízení není úplné.
 • Povrch tlumící nárazy nebyl dosud vybudován.
 • Údržba nemůže zajistit průběžnou úroveň bezpečnosti.

 

Majitel (provozovatel) pověřený údržbou a kontrolou zařízení musí vést knihu nebo kontrolní a servisní dokumenty.

 

INSTALACE

Zařízení je nutno instalovat bezpečným způsobem.

Zařízení je nutno instalovat podle návodu výrobce.

 

KONTROLA A ÚDRŽBA

Zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce nejméně v intervalech, které stanovil výrobce.

Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně:

 • Běžná vizuální kontrola – tato kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí, rozbitých lahví, injekčních stříkaček.

Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu.

Při vizuální a provozní kontrole si všímáme čistoty hřiště, volného prostoru mezi nářadím, stavu hracího povrchu, vyčnívajících betonových nebo jiných základů, ostrých hran, chybějících součástí, nadměrnéhoopotřebení pohyblivých částí a také konstrukční pevnosti.

 • Provozní kontrola - je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tuto kontrolu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.
 • Roční hlavní kontrola – tato se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a jeví známky rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, jež plynou z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.

Roční hlavní kontrola může vyžadovat v případě určitých součástí jejich vyjmutí z půdy nebo jejich demontáž.

Tuto kontrolu musí provádět oprávněné osoby přísně v souladu s pokyny výrobce.

 

ROZVRH KONTROL

Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat seznam částí, které je třeba zkontrolovat v rámci různých kontrol, jakož i způsoby jejich provádění.

Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním. V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky nebo základy, aby byla hrací plocha bezpečná.

 

PROVOZ

Všeobecná doporučení

Provozovatel nebo majitel musí ve všech etapách uspořádání, instalace, kontroly, údržby a provozu brát v úvahu informace výrobce, např. i předběžné informace z katalogu, návody k instalaci a údržbě.

Provozovatel musí pro hřiště zavést vhodný systém řízení bezpečnosti. Termín řízení bezpečnosti je definován pro účely této normy jako organizace ustanovená provozovatelem hřiště jako celku, včetně zařízení a povrchů.

 

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ

Stanovení bezpečnostních opatření

Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření (včetně doporučení stanovených v této normě) a provést jejich změnu, byla-li shledána jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností.

Pracovníci provádějící úkoly jako součást řízení bezpečnosti, jako např. opravu a údržbu, musí mít k tomu oprávnění. Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech. Zvláštní činnosti, např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.

 

Dokumentace

O všech realizovaných činnostech je třeba vést záznamy jako součást řízení bezpečnosti. Dokumentace týkající se hřiště musí zahrnovat:

 • Certifikát o kontrole a zkoušení, v případě potřeby
 • Návody ke kontrole a údržbě
 • Návody k obsluze, v případě potřeby
 • Záznamy provozovatele, např. deník kontrol
 • Určité konstrukce a nabídkové dokumenty

 

Všeobecná bezpečnostní opatření

Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volajícím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.

 

Postupy

Závady, k nimž došlo v průběhu provozu, a představují riziko bezpečnosti, musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. uzamčením, znehybněním nebo odstraněním.

Musí být k dispozici písemné postupy zahrnující opatření, které je třeba udělat v případě úrazů, požáru, apod.

Dokud není nebezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí mít k němu veřejnost přístup.

Informace o úrazech, o nichž byl uvědomen provozovatel, je nutno zaznamenat na formulář zahrnující tyto podrobnosti:

  • datum a čas nehody
  • věk a pohlaví postiženého a popis oblečení včetně obuvi
  • zařízení související s nehodou
  • počet dětí na hřišti v době nehody
  • popis nehody
  • utrpěná zranění včetně postižených částí těla
  • podniknutá opatření
  • výpovědi svědků
  • všechny následné úpravy nářadí

Tato informace by měla být použita ke zlepšení bezpečnosti na hřišti.

 

Běžná údržba

Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytnout návod, jak postupovat v případě stížnosti a havárií.

Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost.

Je potřeba provést:

 • utažení upevňovacích prvků
 • přetření a opětovná úprava povrchů
 • údržba všech povrchů tlumících nárazy
 • promazání ložisek
 • označení vybavení za účelem indikace výšky náplně sypkého materiálu
 • čistění
 • odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí
 • obnovení sypké náplně na její správnou úroveň
 • údržba volných ploch

 

Korekční údržba

Korekční údržba musí zahrnovat opatření směřující k nápravě závad k opětovnému navození nezbytné úrovně bezpečnosti zařízení hřiště a jeho povrchu. K takovým opatřením patří:

 • výměna upevňovacích prvků
 • svaření nebo rozpojení
 • výměna vadných konstrukčních částí
 • výměna opotřebených částí

 

Bezpečnost osob

Provádění oprav za provozu, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků údržby nebo veřejnosti, je nutno zabránit.

 

Změny ve vybavení

Změny na částech zařízení nebo konstrukci, které by mohly ovlivnit zásadně bezpečnost zařízení lze provádět pouze po dohodě s výrobcem nebo zodpovědnou osobou.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání