ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Odpovědnost školy za žáka

Je legislativně dána § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
§ 29
(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

 

Pamatujte, že škola zodpovídá za žáky také:

  • před zahájením vyučování, v době výuky, v době přestávek,
  • při činnosti mimo budovu školy (cesty na výlety či do divadla, jídelna),
  • při výcviku (bazény, lyžařský výcvik, cykloturistika, horolezecké stěny),
  • při jiných akcích, které škola organizuje: např. táborový oheň s opékáním špekáčků, závody jízdních kol, turistický pochod.

 

(Aktualizováno 2020)


POZOR!

Výjimkou není ani plavecká výuka či výuka lyžování, kterou pro školu organizuje jiný subjekt. I při těchto činnostech za žáka odpovídá kmenová škola!

Pro školu je proto velmi důležité uzavření smlouvy mezi subjekty, která musí řešit detailní odpovědnost za zajištění BOZP žáků včetně způsobu předávání žáků (kdy výuka začíná, kde, kdo provádí výcvik, dozory nad žáky v šatnách, sprchách a v ostatních prostorách bazénu). Důležité je vymezit prostor pro doprovázejícího pedagoga dané kmenové školy tak, aby měl po celou dobu výuky o žácích přehled.


V žádném případě nelze pověřovat žáky různými činnostmi nebo pochůzkami mimo školu bez náležitého dohledu (doprovod spolužáka k lékaři nebo při nevolnosti domů, nákupy).

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání