ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Vyhledání a vyhodnocení rizik

Zodpovědnost školy za žáky je legislativně dána § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Resort školství je jediným resortem, ve kterém se vedle zaměstnanců ve školách a školských zařízeních pohybují také žáci. A právě škola a její zaměstnanci odpovídají neustále za bezpečnost a ochranu zdraví svěřených žáků!

Škola by měla mít (podle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění) předem VYHLEDÁNA a následně VYHODNOCENA RIZIKA plánované aktivity. Hodnocení rizik je proces posouzení nebezpečí, která by se mohla vyskytnout. Zahrnuje systematické zkoumání všech okolností v prostředí, kde uvedené činnosti budou realizovány.

Tuto činnost provádí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, osoba odborně způsobilá v hodnocení a prevenci rizik nebo zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý. Není stanoven jednotný postup, ani není určena metoda provedení.

Záleží tedy na zpracovateli, jakou metodu zvolí a jakým způsobem vše podrobněji zdokumentuje.

Na vyhledání rizik, nemá-li být tato činnost pouhou formalitou, se musí podílet rovněž zaměstnanci školy.

Forma, jak rizika zapsat a případně archivovat není jednotně dána. Je tedy nejvýhodnější je přenést do SMĚRNICE ŠKOLY (například ŠKOLNÍ ŘÁD) či do poučení žáků před danou akcí.

V rámci tohoto procesu je třeba si klást otázky:

  • co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy na zdraví,
  • zda je možné nebezpečí zamezit; a pokud nikoliv,
  • jaká preventivní či ochranná opatření jsou nebo by měla být přijata, aby byla rizika přijatelná.

Na základě výsledku tohoto procesu lze pak připravit akci tak, aby byla pro žáky atraktivní, zároveň však maximálně bezpečná!

 

Na následujících příkladech dokladujeme, že není možné, aby škola vyhodnocovala daná rizika bez zaměstnanců:

Příklad:

  • organizace cykloturistické vyjížďky

Pedagogičtí pracovníci mimo jiné předem naplánují délku a náročnost trasy, stanoví počet žáků na jednoho pedagoga, zhodnotí fyzickou vyspělost žáků, určí místo přestávky, způsob přesunu osobních věcí atd.

  • organizace vodáckého kurzu

Pedagogičtí pracovníci naplánují na základě psychické a fyzické vyspělosti žáků termín konání akce, místo akce, určí typy lodí, způsob dopravy na místo, odkud se bude vyplouvat, ubytování atd. …

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání