Stipendia

Zpráva o stipendiích vyplacených za Fakultu sportovních studií za rok 2023.

V souladu se Stipendijním řádem MU a  se směrnicemi děkana FSpS pro přidělování stipendií FSpS MU může fakulta vyplácet stipendia v následujících programech:

1) Stipendium pro studenty v tíživé sociální situaci

 • Určeno k částečnému pokrytí mimořádných nákladů spojených se studiem na FSpS, zejména povinných výukových kurzů.
 • Upravuje Opatření FSpS MU č. 6/2020.
 • Student žádá sám v Úřadovně v IS MUNI. Nutno doložit doklad o zaplacení kurzu + doklad dokazující tíživou sociální situaci viz článek 3.

2) Prospěchové stipendium

 • Určeno pro vynikající studenty bakalářských a magisterských studijních programů FSpS MU, kteří dosáhli průměru za semestr 1,0.
 • Upravuje Opatření FSpS MU č. 5/2020.
 • Studenti, kteří dosáhli průměru 1,0 jsou automaticky vybráni studijním oddělením. Nepodávají žádost na studijní oddělení, ani v úřadovně.
 • Data vyhodnocení semestrů najdete v Opatření FSpS MU č. 5/2020 výše.
 • Na přerušené, neaktivní, nebo ukončené studium nelze přiznat stipendium.
 • Pokud splňujete podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a plánujete přerušit studium ještě před datem vyhodnocení studia za předchozí semestr, ozvěte se studijnímu oddělení nejméně 7 pracovních dnů před plánovaným přerušením studia!

3) Stipendium za sportovní reprezentaci

 

 

4) Tvůrčí stipendium FSpS MU Bc. a NMgr.

 • Stipendium lze přiznat studentovi FSpS MU a v případech hodných zvláštního zřetele i studentovi MU za tvůrčí činnost, která rozvíjí dovednosti studenta a rozšiřuje profil absolventa, napomáhá k získání zkušeností z praxe související s náplní studia.
 • Upravuje Opatření FSpS MU č. 8/2020.
 • Stipendium musí být navrženo vedoucím katedry FSpS MU, děkanem, proděkanem pro studium nebo řešitelem projektu.

5) Mimořádné stipendium FSpS MU

 • Určeno studentům, kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí pořádaných FSpS MU a ocenění studentů FSpS MU v případech hodných zvláštního zřetele.
 • Upravuje Opatření FSpS MU č. 4/2020.
 • Stipendium musí být navrženo děkanem, proděkanem či vedoucím katedry FSpS MU.

6) Podpora závěrečných prací v cizím jazyce

 • Stipendium pro studenty a absolventy FSpS MU, kteří vypracují a úspěšně obhájí závěrečnou práci psanou v anglickém jazyce.
 • Upravuje Opatření FSpS MU č. 9/2020.
 • Stipendium se přiznává bez žádosti studenta automaticky po obhájení závěrečné práce v řádném termínu SZZ.

7) Stipendium na podporu aktivit souvisejících se studiem

 • Stipendijní program pro studenty FSpS MU, kteří se nad rámec svých studijních povinností významným způsobem podílí na aktivitě směřující ke zlepšení a zkvalitňování výukového prostředí, výukových metod a postupů či nezištně a dlouhodobě pomáhají ostatním studentům s plněním studijních povinností nebo administrativních povinností souvisejících se studiem.
 • Stipendium navrhuje děkan, proděkani nebo vedoucí kateder FSpS MU

Další stipendia na MU:

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok každý, kdo splní podmínky pro jeho přidělení, a to bez ohledu na to, zda bydlí na koleji nebo na privátě.

Žádá se elektronicky prostřednictvím ISu, stipendium řeší rektorát MU.

Sociální stipendium

Sociální stipendium je určeno pouze pro studenty, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu.

Žádá se elektronicky v ISu a zároveň písemnou formou, stipendium řeší rektorát MU.

Další stipendia na Masarykově univerzitě

Přehled všech stipendijních programů na Masarykově univerzitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info