Stipendia

Zpráva o stipendiích vyplacených za Fakultu sportovních studií za rok 2022.

V souladu se Stipendijním řádem MU a  se směrnicemi děkana FSpS pro přidělování stipendií FSpS MU může fakulta vyplácet stipendia v následujících programech:

1) Stipendium pro studenty v tíživé sociální situaci

 • Určeno k částečnému (možno i plnému) pokrytí mimořádných nákladů spojených se studiem na FSpS (např. povinné kurzy).
 • Upravuje Opatření děkana č. 6/2020.
 • Student žádá sám, volnou formou, na studijním odd. Nutno doložit doklad o zaplacení kurzu + doklad dokazující tíživou sociální situaci viz článek 3. Koeficient násobku životního minima je stanoven na hodnotu 2,7.

2) Stipendium na podporu mobility

3) Prospěchové stipendium

 • Určeno pro vynikající studenty bakalářských a magisterských studijních oborů FSpS, kteří dosáhli průměru za semestr do 1,0.
 • Upravuje Opatření děkana č. 5/2020.
 • Studenti, kteří dosáhli průměru 1,0 jsou automaticky vybráni studijním oddělením. Nepodávají žádost na studijní oddělení, ani v úřadovně.
 • Data vyhodnocení semestrů najdete v Opatření děkana č. 5/2020 výše.
 • Na přerušené, neaktivní, studium nelze přiznat stipendium.
 • Pokud splňujete podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a plánujete přerušit studium ještě před datem vyhodnocení studia za předchozí semestr, ozvěte se nejméně 2 týdny před plánovaným přerušením studia!

4) Stipendium za sportovní reprezentaci

 

 

5) Tvůrčí stipendium

 • Stipendium lze přiznat studentovi FSpS MU a v případech hodných zvláštního zřetele i studentovi MU za tvůrčí činnost, která rozvíjí dovednosti studenta a rozšiřuje profil absolventa, napomáhá k získání zkušeností z praxe související s náplní studia.
 • Upravuje Opatření děkana č. 8/2020.
 • Stipendium musí být navrženo vedoucím katedry FSpS MU nebo řešitelem projektu.

6) Mimořádné stipendium

 • Určeno studentům, kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí pořádaných FSpS MU a ocenění studentů FSpS MU v případech hodných zvláštního zřetele.
 • Upravuje Opatření děkana č. 4/2020.
 • Stipendium musí být navrženo děkanem, proděkanem či vedoucím katedry FSpS MU.

7) Podpora závěrečných prací v cizím jazyce

 • Stipendium pro studenty a absolventy FSpS MU, kteří napíší a úspěšně obhájí závěrečnou práci psanou v anglickém jazyce.
 • Upravuje Opatření děkana č. 9/2020.
 • Stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, kterou vyplní na studijním oddělení FSpS zároveň s přihláškou k SZZ, nejpozději v den obhajoby závěrečné práce.

8) Aktivity související se studiem

 • Stipendijní program pro studenty univerzity, kteří se se nad rámec svých studijních povinností významným způsobem podílí na aktivitě směřující ke zlepšení a zkvalitňování výukového prostředí, výukových metod a postupů či nezištně a dlouhodobě pomáhají ostatním studentům s plněním studijních povinností nebo administrativních povinností souvisejících se studiem.

Další stipendia na MU:

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok každý, kdo splní podmínky pro jeho přidělení, a to bez ohledu na to, zda bydlí na koleji nebo na privátě.

Žádá se elektronicky prostřednictvím ISu, stipendium řeší rektorát MU.

Sociální stipendium

Sociální stipendium je určeno pouze pro studenty, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu.

Žádá se elektronicky v ISu a zároveň písemnou formou, stipendium řeší rektorát MU.

Stipendium na podporu studentských aktivit

Stipendijní program rektora k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit je určen na podporu aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně překračují rámec univerzity a nejsou pouze úzce oborově omezeny. Více informací viz stipendijní program.

Stipendium na podporu studentů v tíživé životníní situaci

Stipendijní program rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci je určen na podporu studentů, kteří se ocitli v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci. Žádost o stipendium se podává prostřednictvím studijního odboru Rektorátu MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info