Obhajoba disertační práce

Disertační práci (DP) student předkládá před uplynutím maximální doby studia. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

DP je psána v českém jazyce nebo v souladu s rozhodnutím Oborové rady ve slovenském jazyce. Disertační práce může být i bez souhlasu oborové rady vždy předložena v anglickém jazyce.

Průběh obhajoby DP

Průběh obhajoby disertační práce je upraven čl. 32 SZŘ.

Podmínky pro podání přihlášky k obhajobě DP

Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je:

  • předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo
  • současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce; v tomto případě se obhajoba práce a státní doktorská zkouška konají v jednom dni

Přihlášku podává uchazeč elektronicky prostřednictvím IS MU - Student - Během studia - Úřadovna - Podání nové žádosti

Přílohy přihlášky:

  • abstrakt DP
  • stanovisko školitele k disertační práci
  • odborný životopis
  • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění
  • 2 výtisky disertační práce a její předchozí zadání do IS MU (čl. 30 odst. 4 SZŘ). 

Termíny pro podání přihlášky k obhajobě DP

Jarní semestr - vždy do 30. 4. daného akademického roku.
Podzimní semestr - vždy do 31. 10. daného akademického roku.

Přihlášky podané po výše uvedených termínech budou akceptovány pro následující semestr.

Promoce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info