Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) zahrnuje prověření znalostí ze široké problematiky Kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu v Kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti z interdisciplinárních oborů:

  • antropomotorika a biomechanika
  • fyziologie, sportovní medicína
  • psychologie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu

Průběh SDZ

Průběh státní doktorské zkoušky je upraven v čl. 32 SZŘ.

Podmínky pro podání přihlášky k SDZ

1. Splnění všech povinností stanovených podle čl. 30 odst. 1 a odst. 4 SZŘ:

  • úspěšné ukončení dvou semestrálních předmětů prokazujících kompetence v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro obor (čl. 30 odst. 4 b) SZŘ)
  • úspěšné absolvování všech předmětů předepsaných individuálním studijním plánem jakožto předměty zahrnuté v čl. 30 odst. 4 SZŘ

2. Zapsání předmětu d040 Příprava disertační práce V nejpozději v semestru, ve kterém bude student podávat přihlášku k SDZ

Přihlášku podává uchazeč  prostřednictvím IS MU - Student - Během studia - Úřadovna - Podání nové žádosti

Přílohy přihlášky:

  • 10 výtisků tezí DP
  • odborný životopis
  • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění

Požadavky na teze disertační práce

 

Termíny pro podání přihlášky k SDZ

Jarní semestr - vždy do 30. 4. daného akademického roku.
Podzimní semestr - vždy do 31. 10. daného akademického roku.

Přihlášky podané po výše uvedených termínech budou akceptovány pro následující semestr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info