Osobní a kondiční trenér

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát profesionálním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teoretické i praktické rovině připravíme na práci kondičního trenéra. Po absolvování studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Jak bude studium probíhat?

Teoretické studium bezprostředně souvisí s přípravou na profesi trenéra. Zahrnuje oblast sportovního tréninku, lékařsko-biologickou oblast a pedagogicko-psychologickou oblast. Absolvování studijního programu OKT otevírá cestu k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným specifikům, jakými jsou například věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. 

Pochopíte, jak kondiční trénink, pohybové aktivity i regenerace působí na lidské tělo – s ohledem na věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. Získáte znalosti nutné k pochopení fyziologických nebo patologických jevů, které s fyzickou a psychickou zátěží souvisí. Praktické formy studia zahrnují jak cvičení, kde se studenti seznámí se specifiky vybraných sportů, tak také s praxí pod dohledem renomovaných trenérů a pedagogů volného času.

V průběhu studia máte  příležitost získat zkušenosti na prestižních zahraničních univerzitách. Můžete se zapojit do výzkumných aktivit realizovaných na Masarykově univerzitě nebo získat zkušenosti jako dobrovolníci na světových pohárech v biatlonu, cyklistice a dalších sportech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Je sport a aktivní trávení volného času vaším životním stylem?
 • Chcete umět plánovat, řídit a realizovat kondiční trénink nebo pohybový program?
 • Chcete se naučit vést sportovní tým nebo jednotlivce a pomáhat jim ke sportovním úspěchům?
 • Zajímáte se o zdravou výživu, chtěli byste proniknout do tajů psychologie sportu, baví vás vzdělávat a motivovat?
 • Láká vás vyzkoušet si získané vědomosti v praxi?

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, vaše přihláška již měla být vyplněna!

Praxe

V průběhu studia Vás čeká absolvování dvou předmětů praxí. Vyzkoušíte si práci se svěřeným klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu tréninkových plánů a jejich analýzu včetně vyhodnocení. Budete mít možnost získat zkušenosti od významných trenérských osobností z rozličných sportovních odvětví. Dále se naučíte provádět základní administrativní činnosti, bez kterých se žádný trenér neobejde.

Uplatnění absolventů

Jako naši absolventi jste způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobního tréninku na různých výkonnostních úrovních sportu.  Zároveň máte potřebné znalosti plně zajistit plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, ať už vás cesta zavede do jakékoliv soukromé nebo státní instituce. Díky získaným jazykovým znalostem zvládnete uplatnit své vědomosti i za hranicemi ČR.

Nejčastějšími pozicemi, které pak naši absolventi a absolventky obsazují, jsou:

 • kondiční a osobní trenér, který působí u individuálních sportovců, ve sportovních klubech, centrech a svazech, a to v soukromé i státní sféře;
 • trenér nebo instruktor působící v instituci, která realizuje komplexní pohybové programy cílené na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav svých klientů.

„Vystudoval jsem trenérství se zaměřením na biatlon, což mi umožňuje v případě přerušení sportovní kariéry naskočit do nové etapy života jako trenér. Zároveň jsem během bakalářského studia zjistil, že mě studium velmi obohacuje, a proto jsem se přihlásil i na navazující magisterské.“

Michal Krčmář Michal Krčmář
absolvent programu a držitel stříbrné medaile na olympiádě v Pchjongčchangu

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena z těchto částí:

1. Praktická přijímací zkouška z TV

 • Plavání - 100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit.
 • Atletika - Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
 • Gymnastika: Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky. Během sestavy je povoleno jedenkrát opakovat pouze stoj na rukou, v případě, že prvním pokusem se uchazeč nedostal do konečné polohy.
  • ŽENY: Přemetový poskok - přemet; Poskokem vzpor dřepmo, odrazem ležmo; Celým obratem vzpor ležmo vzadu; Celým obratem vzpor ležmo; Odrazem vzpor dřepomo, výskokem s celým obratem stoj spatný; Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Cval - dálkový skok; Celý obrat jednonož; Přemetový poskok - přemet stranou.
  • MUŽI: Přemetový poskok – přemet; Pádem klik - vzpor ležmo; Celým obratem vzpor ležmo vzadu; Celým obratem vzpor ležmo; Odrazem vzpor dřepmo, výskokem s celým obratem stoj spatný; Výkrokem stoj na rukou a kotoul – do dřepu; Kotoul vzad do zášvihu – vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Přemetový poskok – přemet stranou.
 • Basketbal: Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.
  1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
  2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 • Jacikův test: jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
  Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
  Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
  Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
  Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
  Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.
  1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

2. Písemný test FSPS ze sportovní problematiky, společenských věd, historie sportu, biologie a biochemie, verbálního, analytického a kritického myšlení

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 31.3.2020 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát z ČJ nebo doklad o zahájení kurzu ČJ do 30. 4. 2020
 • Uchazeč dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou – informace pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu v zahraničí

 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nevyššího po nejnižší.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Praktická přijímací zkouška (videa) - maximum 50 bodů
  • plavání 100 metrů - maximálně 10 bodů
  • atletika - běh 60 m - maximálně 10 bodů
  • gymnastika - maximálně 10 bodů
  • basketbal - maximálně 10 bodů
  • Jacikův test - maximálně 10 bodů
 2. Písemný test - maximum 50 bodů - percentil získaný v testu FSPS bude vynásoben koeficientem 0,5 (vzor z roku 2019)

Doporučená literatura

 • Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, ISBN: 80-7200-044-6
 • Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 • Jansa, P., Dovalil J. et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 • Biologie člověka pro gymnázia, 4. přepracované vydání, soubor 6 publikací, 2015, ISBN:9788073731281
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Zora Poppová

Konzultant programu

e‑mail: