Přijímací řízení

Jaké požadavky musím splnit pro přijetí

Musí být splněny všechny uvedené body

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře do 30. 4. 2024 (v opačném případě mu nebude umožněno konání přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží doklad o znalosti českého jazyka do 30. 4. 2024
 • V přijímacím řízení uchazeč USPĚJE, získá-li v součtu bodů (za všechny části přijímacího řízení vč. praktické části) nejméně 30 % bodů z maximálního dosažitelného počtu. (Tzn. např. z celkového maximálního součtu 100 bodů musí uchazeč získat nejméně 30 bodů).
 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení
 • Medailistům olympijských sportů ČR a účastníkům celoživotního vzdělávání FSpS může být přijímací zkouška prominuta

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Poznámka: Uchazeči o sdružené studium (dvouoborové) v letošní roce již nekonají TSP.
Pouze uchazeči v kombinaci TV+anglický jazyk konají oborový test z anglického jazyka (test organizuje  Pedagogická fakulta MU).

Prominutí přijímacích zkoušek

 1. Účastník celoživotního vzdělávání bakalářských studijních programů FSpS může požádat o prominutí přijímacího řízení a přestup do řádného studia po 3. nebo 4. semestru na základě splnění podmínky získání nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu a plánu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení (viz Statut MU čl. 19 odst. 6). Žádost o přestup do řádného studia se podává v e-přihlášce do 29. 2. 2024. Uchazeč musí dodat do 30. 4. 2024 potvrzení tělovýchovného lékaře.

  • Reprezentantovi ČR, který získal medaili na ME, MS nebo OH dospělých nebo juniorů v olympijských disciplínách v období 1. 1. 2019 – 30. 4. 2024 lze prominout celé přijímací řízení. Uchazeč dokládá do přihlášky potvrzení sportovního svazu o zisku medaile na ME, MS nebo OH s uvedením data, typu soutěže, disciplíny a ocenění.
  • Žádost nelze podat v programu Fyzioterapie a ve sdruženém studiu programu TVS.
  • Žádost lze podat pouze v jednom studijním programu, přihláška musí obsahovat jeden jednooborový plán. Při uvedení více plánů nebo podání žádosti ve více programech bude žádost zamítnuta ve všech podaných přihláškách.
  • Medailové umístění musí uchazeč získat v disciplíně, která je na programu olympijských her. Přijímací zkoušky nelze prominout za zisk medaile v jiných disciplínách.
  • Přijímací řízení může být prominuto i zahraničním uchazečům, pokud reprezentovali Českou republiku. Za reprezentaci jiných zemí nelze přijímací zkoušky prominout.
  • O prominutí nemohou žádat uchazeči, kterým již v minulosti byla v bakalářském studiu na FSpS přijímací zkouška prominuta, těmto nebude zkouška prominuta.
  • Uchazeč musí dodat do 30. 4. 2024 potvrzení tělovýchovného lékaře.

  Žádost o prominutí přijímacích zkoušek se podává do 30. 4. 2024 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), kde najdete také vzorový formulář.

Bonifikace

Uchazeč může požádat o bonifikaci ve výši 10 bodů ve studijním programu Tělesná výchova a sport a Osobní a kondiční trenér.

 1. Žádost nelze podat v programu Fyzioterapie.
 2. Bonifikaci je třeba doložit potvrzením sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na ME, MS, OH, SP, EP, YOG v období 1. 1. 2019 – 30. 4. 2024 v olympijských sportech zařazených v uvedeném časovém období na program olympijských her.
 3. Bonifikaci je možné přiznat i uchazečům, kteří reprezentují jiné země.
 4. Bonifikace bude uchazeči přiznána při splnění výše uvedených podmínek až poté, co uspěje v přijímacím řízení, tzn. dosáhne minimálně 30 % bodů.
Žádost o bonifikaci se podává do 30. 4. 2024 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), kde nalezente také vzorový formulář.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.
Podívejte se na videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

Nabízíme Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z basketbalu a gymnastiky. Nabídku najdete v Obchodním centru MU.

Pozor! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům, kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

Z čeho uchazeči konají praktickou zkoušku:

 • TVS/OKT: plavání 100 m, běh 60 m, basketbal, gymnastika, Jacikův test
 • FYZI: pouze Jacikův test

Uchazeč je povinen nastoupit ke všem předepsaným disciplínám praktické přijímací zkoušky.
Získá-li 0 bodů, může pokračovat v přijímacím řízení, rozhodující je součet bodů za všechny disciplíny. Praktickou zkoušku nelze nahradit jinými disciplínami, čestným prohlášením, výsledky z jiných vysokých škol nebo soutěží, ani výsledky z let minulých.

Plavání 100 m

Není možnost rozplavání, možné je pouze rozcvičení.

Plave se 100 m libovolným způsobem, který je možné během tratě měnit, technika není posuzována, hodnocen je pouze dosažený čas. Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem „na místa“ a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné ho jednou opakovat. Obrátka nemusí být podle pravidel, musíte se však dotknout stěny.

Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos).

V případě, že nedoplavete v časovém limitu, do výsledků se uvede „DNF“ a 0 bodů – to neznamená diskvalifikaci, uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY – PLAVÁNÍ 100 m

Běh 60 m

Koná se na atletickém stadionu s umělým povrchem.

Vhodná obuv jsou tretry (max. délka hřebů 9 mm).

Běží se 60 m, startuje se z polovysokého startu na dráze.

Běžec stojí v čelním postavení, přední noha je těsně před vyznačenou čárou (1 m od startovních fotobuněk), zadní noha je od přední nohy vzdálena na jednu stopu. Nohy jsou mírně pokrčeny v kolenou a hlava je v prodloužení trupu. Paže běžce jsou pokrčeny v loktech v nesouhlasné pozici.

Startuje se bez povelu, čas snímají fotobuňky. Při protnutí startovací fotobuňky se rozběhne čas, který se po protnutí cílové fotobuňky zastaví.

BODOVACÍ TABULKY – BĚH 60 m

Basketbal

Uchazeč vykoná níže uvedené situace.

Pro vstup do tělocvičny je nutná sálová obuv se světlou podrážkou, obuv musí být čistá.

Z maximálního počtu 10 bodů se provede srážka za nezvládnutí nebo neprovedení prvku/techniky.

Nemělo by docházet k porušení pravidel basketbalu a není důležité zaznamenat koš. Vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

Maximálně možný počet : 10 bodů

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kužely, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou

- 1 b

nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti

- 1 b

nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu

- 1 b

nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu

- 1 b

nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem

- 1 b

2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

nezvládnutí zastavení driblinku

- 1 b

nezvládnutí techniky přihrávky

- 1 b

pozdní vyběhnutí po přihrávce

- 1 b

nezvládnutí zastavení po příjmu míče

- 1 b

nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku

- 1 b

Gymnastika

Hodnotí se technika provedení, gymnastické držení těla, doskok. Za neprovedený cvik nebo poskytnutou dopomoc se sráží celá hodnota cviku. Pohyby a polohy paží lze dotvořit libovolně.

Během sestavy můžete opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.

Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky podle uvedených kritérií. Výsledná známka bude počítána s přesností 0,1 bodu.

Dle aktuálních schopností můžete vynechat obtížnější cviky (v takovém případě Vám nebude započítána hodnota nepředvedeného cviku).

ŽENY

 

Přemetový poskok – přemet

- 3 body

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk

- 2 body

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

- 1 bod

Cval - dálkový skok

- 2 body

Přemetový poskok - přemet stranou

- 2 body

MUŽI

 

Přemetový poskok – přemet

- 3 body

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu

- 2 body

Kotoul vzad do zášvihu - vztyk

- 2 body

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

- 1 bod

Přemetový poskok - přemet stranou

- 2 body

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o změny poloh: leh na zádech – stoj – leh na břiše – stoj po dobu 2 minut. Počítá se správně provedená poloha.

Cvičení se provádí na tatami bosky nebo v ponožkách. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.

Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.

Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co největšího počtu poloh.

Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.

 1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

Písemný oborový test

Test TVS/OKT

Test je společný pro studijní program Tělesná výchova a sport (TVS) a Osobní a kondiční trenér (OKT).

Rozsah testu:

 • verbální myšlení, analytické myšlení, kritické myšlení, prostorová představivost,
 • společenské vědy,
 • obecný přehled o sportu, historie sportu, sportovní pravidla a disciplíny,
 • biologie člověka, biochemie.

Bodování testu:

 • správná odpověď +1 bod,
 • chybná -0,25 bodu,
 • žádná 0 bodů,
 • více označených odpovědí = chybná odpověď.

Test z roku 2023

Doporučená literatura k přípravě na test:

 • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce. II, Zoologie, biologie člověka. Praha: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-111-6. - mimo oblast Systematika živočichů.
 • EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. Odmaturuj!. ISBN 80-86285-68-5.
 • FOURNY, Denis. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-079-7.
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů.
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku.
Test FYZI

Test je určen uchazečům programu Fyzioterapie

Rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia

 • biologie – obecná biologie, biologie člověka
 • chemie – především biochemie
 • fyzika – především mechanika, elektro

Bodování testu:

 • správná odpověď +1 bod,
 • chybná -0,25 bodu,
 • žádná 0 bodů,
 • více označených odpovědí = chybná odpověď.

Test z roku 2023

Doporučená literatura k přípravě na test:

 • Mornstein V. et al. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-4792-1.
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vydání. 2002. ISBN 978-80-200-0600-4.

Nabízíme přípravné kurzy Biologie. Objednání je možné v Obchodním centru MU.

Výpočet bodů

TVS/OKT
  výpočet bodů maximum bodů
50 % oborový test TVS/OKT percentil testu * 0,5 50
50 % praktická zkouška z TV    
        plavání 100 m body dle dosaženého času 10
        běh 60 m body dle dosaženého času 10
        basketbal odečítají se body za nesprávně provedenou techniku 10
        gymnastika odečítají se body za nesprávně provedený cvik 10
        Jacikův test body dle tabulky za počet zprávně provedneých poloh 10
celkem   100
bonifikace (reprezentanti olymp. sportů)   +10
Sdružené studium programu Tělesná výchova a sport, hlavního studijního plánu

Výpočet bodů je shodný s jednooborovým studiem (viz tabulka). Uchazečům sdruženého studia může Pedagogická fakulta prominout část nebo celou přijímací zkoušku z druhé specializace. Do celkového součtu bodů nejsou zahrnuty výsledky druhé fakulty. Výsledek druhé fakulty (vedlejšího plánu) určuje, zda uchazeč ze zvolené specializace prospěl. Pořadí uchazečů je následně stanoveno dle výpočtu bodů Fakulty sportovních studií.

FYZI

 

  výpočet bodů maximum bodů
80 % oborový test z biologie, chemie, fyziky percentil testu * 0,4 40
20 % praktická zkouška – Jacikův test body dle tabulky 10
celkem   50

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Podmínky, kde požádat

 1. praktická zkouška z TV - fakulta umožní náhradní termín na základě žádosti a doložení zdravotního stavu či kolize se závody
 2. písemný test - fakulta náhradní termín neorganizuje, není možné o něj požádat

Žádost dle bodu 1

 • Účast na tomto termínu je umožněna uchazečům, kteří doloží nejpozději v den praktické přijímací zkoušky potvrzení lékaře o nemoci nebo zranění.
 • O náhradní termín mohou před termínem přijímací zkoušky požádat také reprezentanti, kterým praktická přijímací zkouška koliduje s termínem závodu/soutěže. Nominace na závod/soutěž musí být doložena potvrzením sportovního klubu.
 • Kolize termínu s přijímací zkouškou na jinou vysokou školou není akceptována.
 • Žádost  se podává v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), kde jsou vzorové formuláře potvrzení. Pokud má uchazeč více přihlášek, podává žádost pro každou přihlášku zvlášť.
 • Náhradní termín praktické přijímací zkoušky se koná 22. 6. 2024.

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Podrobnosti, termín odevzdání

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku/potvrzení od tělovýchovného lékaře. Potvrzení je vyžadováno v souladu se Zákonem o VŠ č. 111/1998 Sb. § 49 odst. 1 a Vyhláškou č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstva zdravotnictví ČR. Abychom mohli údaje zpracovávat, je nutné v přihlášce udělit souhlas .

 1. Potvrzení musí být vydáno tělovýchovným lékařem na základě provedení zátěžového vyšetření v časovém rozmezí 1. 6. 2023 – 30. 4. 2024.
 2. Výsledky zátěžového vyšetření jsou doloženy vyznačením výsledku W170/kg nebo Wmax/kg v potvrzení. V případě neúplných údajů může být uchazeč vyzván k předložení zprávy z vyšetření.
 3. V případě nevložení potvrzení vč. požadovaných hodnot do přihlášky nebo nedodržení termínu nebude uchazeči umožněno konání žádné části přijímací zkoušky bez náhrady.
Termín odevzdání
 • Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), doporučený je nový formulář FSpS. Můžete vložit i vlastní potvrzení vydané lékařem, musí však obsahovat požadované údaje.
 • Posudek/potvrzení musí být nahráno do 30. 4. 2024 do e-přihlášky. Písemné potvrzení s razítkem lékaře naskenujte a vložte ve formátu PDF do přihlášky. Potvrzení může vydat lékař i elektronicky, musí být ovšem elektronicky podepsáno.
 • V případě podání více přihlášek vloží uchazeč posudek pro každou přihlášku zvlášť.
Nepřehlédněte!
 • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny!
 • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.

Seznam tělovýchovných lékařů

 • Naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.
  Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole „Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)“, ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
 • Zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP).

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky.

Rozdíl mezi tělovýchoným lékařem a sportovní lékařem

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchovné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění!

Zdroj: webová prezentace ČSTL: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/

Statistiky

Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k bakalářskému studiu pro akademický rok 2024/2025 (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:

 • studijní program Tělesna výchova a sport: 375 (součet všech specializací a sdruženého studia), z toho
  • sdružené studium 105 prez.
  • Management sportu 60 prez.
  • Regenerace a výživa ve sportu 60 prez. + 30 komb.
  • Speciální edukace bezpečnostních složek 60 prez.
  • Trenérství 60 prez.
 • studijní program Osobní a kondiční trenér: 60 prez.
 • studijní program Fyzioterapie: 30

celkem 465

Výsledky 2024

březen 2024 - zveřejníme počet podaných přihlášek do jednotlivých studijních plánů

červen 2024 - zveřejníme výsledky přijímacích zkoušek na webu FSpS a v e-přihlášce

srpen 2024 - dobírání uchazečů do plánů s nenaplněnou kapacitou

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Kdy má smysl podávat odvolání

Podrobné informace o smyslu odvolacího řízení včetně formuláře ke stažení najdete na univerzitní stránce MU.

Časté dotazy:

1. Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí. V přijímání na VŠ se postupuje odlišně od SŠ, přijímají se uchazeči dle dosaženého pořadí bez ohledu na to, zda odvolání podali (nevybírá se tedy jako na SŠ z těch, co podali odvolání). Nemáte-li žádný důvod, ale pouze trvá Váš zájem, odvolání nepodávejte.

2. Jak fakulta postupuje, když se nezapíše dostatek studentů?
Oslovíme dalšího uchazeče v pořadí, který dosud nebyl do studijního programu přijat, a to bez jakékoli žádosti nebo odvolání. Uchazeče navržené na přijetí informujeme v e-přihlášce a e-mailem.

3. Osloví mě fakulta i když jsem byl přijat na jiný studijní plán ve stejném studijním programu?
V tomto případě nikoli. Již máte návrh na přijetí ve stejném programu, nemůžeme proto tento návrh či rozhodnutí změnit. Zapište se do studia a následně požádejte o změnu studijního plánu dle opatření děkana FSpS č. 14/2020.

4. Fakulta vyřadila z vyhodnocení testu otázku, mohlo mě to poškodit?
Vyřazení otázek žádné uchazeče nepoškozuje a není to důvod k odvolání. K vyřazení otázky může dojít když na otázku není žádná odpověď správná, žádný uchazeč bod nezískává ani neztrácí. Protože jsou testy vyhodnocovány přes percentily, nedochází k bodovým ztrátám ani mezi variantami testu. Co je to percentil? Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent uchazečů se stejnou variantou testu odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů.

5. Kolik odvolání fakulta řešila v minulém roce a kolik uchazečů uspělo?
V loňském roce se proti nepřijetí ke studiu odvolalo 28 uchazečů.
Děkan vyhověl 1 uchazeči z důvodu chybného vyhodnocení otázky v písemném testu, po připočítání bodu dosáhl uchazeč na přijetí.
Rektor nevyhověl žádnému z podaných odvolání.

Narazili jste na nějakou procesní chybu? Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

 • Odvolání se podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, zasílá se na studijní oddělení.
 • Děkan může ve výjimečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi.
 • Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
 • Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze zaslat e-mailem.
 • Adresa pro zaslání odvolání: Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info