Přijímací řízení

Kritéria přijetí

Jaké požadavky musím splnit pro přijetí

Musí být splněny všechny uvedené body

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře do 30. 4. 2023 (v opačném případě mu nebude umožněno konání přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží doklad o znalosti českého jazyka do 30. 4. 2023
 • V přijímacím řízení uchazeč USPĚJE, získá-li v součtu bodů (za všechny části přijímacího řízení vč. praktické části) nejméně 30 % bodů z maximálního dosažitelného počtu. (Tzn. např. z celkového maximálního součtu 100 bodů musí uchazeč získat nejméně 30 bodů).
 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení
 • Medailistům olympijských sportů ČR a účastníkům celoživotního vzdělávání FSpS může být přijímací zkouška prominuta

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Poznámka: Uchazeči o sdružené studium (dvouoborové) v letošní roce již nekonají TSP.
Pouze uchazeči v kombinaci TV+anglický jazyk konají oborový test z anglického jazyka, ke kterému obdrží pozvánku z Pedagogické fakulty MU.

Prominutí přijímacích zkoušek

 1. Účastník celoživotního vzdělávání bakalářských studijních programů FSpS může požádat o prominutí přijímacího řízení a přestup do řádného studia po 3. nebo 4. semestru na základě splnění podmínky získání nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce 2021/2022 nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu a plánu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení (viz Statut MU čl. 19 odst. 6). Žádost o přestup do řádného studia se podává v e-přihlášce do 28. 2. 2023. Uchazeč musí dodat do 30. 4. 2023 potvrzení tělovýchovného lékaře.

 2. Reprezentantovi ČR, který získal medaili na ME, MS nebo OH dospělých nebo juniorů v olympijských disciplínách v období 1. 1. 2018 – 30. 4. 2023 lze prominout celé přijímací řízení. Uchazeč dokládá do e-přihlášky potvrzení sportovního svazu o zisku medaile na ME, MS nebo OH s uvedením data, typu soutěže, disciplíny a ocenění. Potvrzení sportovního svazu zahrnuje také informaci o tom, že sportovní disciplína je aktuální olympijskou disciplínou (tj. v období 1. 1. 2018 - 30. 4. 2023) zařazenou na program OH a od jakého roku je disciplína zařazována v programu OH. Rozlišujeme také, zda je olympijská disciplína individuální nebo týmová. Pokud je na pořadu olympijských her pouze individuální disciplína, nelze uznat medaili získanou v týmové soutěži.
  Žádost nelze podat v programu Fyzioterapie a ve sdruženém studiu programu TVS.
  Žádost lze podat pouze v 1 studijním programu, přihláška musí obsahovat jeden jednooborový plán.
  Při uvedení více plánů nebo podání žádosti ve více programech bude žádost zamítnuta ve všech podaných přihláškách.
  O prominutí nemohou žádat uchazeči, kterým již v minulosti byla v bakalářském studiu na FSpS přijímací zkouška prominuta, těmto nebude zkouška prominuta.
  Uchazeč musí dodat do 30. 4. 2023 potvrzení tělovýchovného lékaře.
  Žádost o prominutí přijímacích zkoušek se podává do 30. 4. 2023 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Bonifikace

Uchazeč může požádat o bonifikaci ve výši 10 bodů (10 % z celkového maxima) ve studijním programu TVS a OKT, žádost nelze podat v programu Fyzioterapie.

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na ME, MS, OH, SP, YOG v období 1. 1. 2021 – 30. 4. 2023 v olympijských sportech zařazených v uvedeném období na program olympijských her.

Bonifikace bude uchazeči přiznána při splnění výše uvedených podmínek až poté, co uspěje v přijímacím řízení, tzn. dosáhne minimálně 30 % bodů.

Žádost o bonifikaci se podává do 30. 4. 2023 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.
Podívejte se na videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

Nabízíme Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Nabídku najdete brzy zde.

Pozor! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům, kteří doložili v požadované termínu posudek tělovýchovného lékaře.

Z čeho uchazeči konají praktickou zkoušku:

 • TVS/OKT: plavání 100 m, běh 60 m, basketbal, gymnastika, Jacikův test
 • FYZI: pouze Jacikův test
Plavání 100 m

100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem „na místa“ a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě. Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos atd.).

V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede „DNF“ a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

BODOVACÍ TABULKY – PLAVÁNÍ 100 m

Běh 60 m

Běh 60 m na tartanové atletické dráze. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).

BODOVACÍ TABULKY – BĚH 60 m

Basketbal

Uchazeč vykoná níže uvedené situace.
Nemělo by docházet k porušení pravidel basketbalu a není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

Maximálně možný počet : 10 bodů

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kužely, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou

- 1 b

nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti

- 1 b

nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu

- 1 b

nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu

- 1 b

nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem

- 1 b

2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

nezvládnutí zastavení driblinku

- 1 b

nezvládnutí techniky přihrávky

- 1 b

pozdní vyběhnutí po přihrávce

- 1 b

nezvládnutí zastavení po příjmu míče

- 1 b

nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku

- 1 b

Gymnastika

Uchazeč/ka vykoná sestavu uvedenou v tabulce, během sestavy může opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.

Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky podle níže uvedených kritérií. Výsledná známka bude počítána na 0,1 bodu.
Uchazeč dle aktuálních schopností může vynechat obtížnější cviky (nebude mu započítána hodnota nepředvedeného cviku).

Klasifikace chyb provedení a technických chyb
(viz pravidla sportovní gymnastiky http://www.gymfed.cz/8-pravidla-sgm.html)
a) Malé chyby: (srážka = 0,1)
b) Střední chyby: (srážka = 0,3)
c) Velké chyby: (srážka = 0,5)
d) Pád: (srážka = 1,0)
Srážka nesmí přesáhnout hodnotu daného cviku.
Během sestavy je povoleno jedenkrát opakovat pouze stoj na rukou, v případě, že prvním pokusem se uchazeč nedostal do konečné polohy.

ŽENY

 

Přemetový poskok – přemet

- 3 body

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk

- 2 body

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

- 1 bod

Cval - dálkový skok

- 2 body

Přemetový poskok - přemet stranou

- 2 body

MUŽI

 

Přemetový poskok – přemet

- 3 body

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu

- 2 body

Kotoul vzad do zášvihu - vztyk

- 2 body

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

- 1 bod

Přemetový poskok - přemet stranou

- 2 body

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 • Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

Písemný oborový test

Test TVS/OKT
 • společný test pro studijní program Tělesná výchova a sport (TVS) a Osobní a kondiční trenér (OKT)
  • verbální myšlení, analytické myšlení, kritické myšlení, prostorová představivost
  • společenské vědy
  • obecný přehled o sportu, historie sportu, sportovní pravidla a diciplíny
  • biologie člověka, biochemie
 • test TVS/OKT z roku 2022
 • test bude mít 40 otázek, na vypracování testu budou mít uchazeči 40 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

Doporučená literatura:

 • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce. II, Zoologie, biologie člověka. Praha: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-111-6. - mimo oblast Systematika živočichů.
 • EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. Odmaturuj!. ISBN 80-86285-68-5.
 • FOURNY, Denis. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-079-7.
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
 • starší verze Testu studijních předpokladů – verbální, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost
Test FYZI

Test je určen uchazečům programu Fyzioterapie

 • test z roku 2022
 • rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
 • test FYZI má 60 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 50 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

Zaměření testu:

 • biologie – obecná biologie, biologie člověka
 • chemie – především biochemie
 • fyzika – především mechanika, elektro

Doporučená literatura:

 • Mornstein V. et al. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-4792-1.
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vydání. 2002. ISBN 978-80-200-0600-4.

Nabízíme přípravné kurzy Biologie. Objednání bude možné v Obchodním centru MU na jaře 2023.

Výpočet bodů

TVS/OKT
  výpočet bodů maximum bodů
50 % oborový test TVS/OKT percentil testu * 0,5 50
50 % praktická zkouška z TV    
        plavání 100 m body dle dosaženého času 10
        běh 60 m body dle dosaženého času 10
        basketbal odečítají se body za nesprávně provedenou techniku 10
        gymnastika odečítají se body za nesprávně provedený cvik 10
        Jacikův test body dle tabulky 10
bonifikace   10
celkem   110

Sdružené studium TVS:
Pro přijetí musí být splněna hranice bodů stanovená FSpS i druhou fakultou a vykonány všechny části požadované druhou fakultou a dosažený počet bodů pro úspěch v přijímacím řízení, tj.
— kombinace TV+AJ koná oborový test z AJ;
— ostatní kombinace programů konají pouze přijímací zkoušky FSpS.

FYZI

 

  výpočet bodů maximum bodů
80 % oborový test z biologie, chemie, fyziky percentil testu * 0,4 40
20 % praktická zkouška – Jacikův test body dle tabulky 10
celkem   50

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Podmínky, kde požádat

 1. praktická zkouška z TV - fakulta umožní náhradní termín na základě žádosti a doložení zdravotního stavu či kolize se závody
 2. písemný test - fakulta náhradní termín neorganizuje, není možné o něj požádat

Žádost dle bodu 1

 • Může podat uchazeč, který se nemůže zúčastnit přijímací zkoušky z TV v řádném termínu ze zdravotních důvodů nebo sportovní reprezentace. Součástí žádosti musí být potvrzení lékaře nebo sportovního svazu.
  Pro zdravotní důvody doporučujeme využít formulář FSpS. Neuznává se potvrzení lékaře o klidovém režimu, neuznává se potvrzení lékaře vystavené po přijímacích zkouškách. V případě nemoci musí být uvedena diagnóza. Při akutním onemocnění v den přijímací zkoušky bude termín přidělen po předložení potvrzení o návštěvě pohotovosti.
 • Se podává v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty). Pokud má uchazeč více přihlášek, podává žádost pro každou přihlášku zvlášť, a to nejpozději do 15. 5. 2023 včetně.
 • Může podat také uchazeč, který se zraní v průběhu přijímací zkoušky a tuto skutečnost nahlásí prezenci, která poznačí záznam o zranění. Uchazeč, který vykonal všechny části přijímacích zkoušek, nemůže žádat o náhradní termín zkoušek.
 • Náhradní termín praktické přijímací zkoušky se koná 10. 6. 2023.

Později podané žádosti nebudou akceptovány. Uchazeč bude o novém termínu přijímací zkoušky informován v e-přihlášce.

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Podrobnosti, termín odevzdání

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku/potvrzení od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Posudek může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu (viz záložka Seznam pracovišť TV lékařů). Posudek vydaný lékařem jiné odbornosti nebude akceptován. Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře (viz rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a poradnou pro sportovce).

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Termín odevzdání
 • Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), doporučený je nový formulář FSpS. Můžete vložit i vlastní potvrzení vydané lékařem, musí však obsahovat požadované údaje W170 a zdravotní skupinu (viz formulář).
 • Posudek/potvrzení musí být nahráno do 30. 4. 2023 do e-přihlášky. Písemné potvrzení s razítkem lékaře naskenujte a vložte ve formátu PDF nebo JPG do přihlášky. Potvrzení může vydat lékař i elektronicky, musí být ovšem elektronicky podepsáno.
 • Uchazeči, který posudek nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek.
 • V případě podání více přihlášek vloží uchazeč posudek pro každou přihlášku zvlášť.
Platnost potvrzení

Potvrzení pro FSpS může být tělovýchovným lékařem vydáno nejdříve 1.6.2022, nejpozději 30.4.2023.

Nepřehlédněte!
 • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny!
 • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.

Seznam tělovýchovných lékařů

 • Naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.
  Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole „Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)“, ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
 • Zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP).

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky.

Rozdíl mezi tělovýchoným lékařem a sportovní lékařem

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchovné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění!

Zdroj: webová prezentace ČSTL: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/

Statistiky

Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k bakalářskému studiu pro akademický rok 2023/2024 (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:

 • studijní program Tělesna výchova a sport: 375 (součet všech specializací a sdruženého studia), z toho
  • sdružené studium s AJ 25, ČJ 5, MA 10, OV 15, PŘ 25, ZE 25
  • Management sportu 60 prez.
  • Regenerace a výživa ve sportu 60 prez. + 30 komb.
  • Speciální edukace bezpečnostních složek 30 prez. + 30 komb.
  • Trenérství 30 prez. + 30 komb.
 • studijní program Osobní a kondiční trenér: 60 prez. + 30 komb.
 • studijní program Fyzioterapie: 30

celkem 495

Výsledky 2023

březen 2023 - zveřejníme počet podaných přihlášek do jednotlivých studijních plánů

červen 2023 - zveřejníme výsledky přijímacích zkoušek na webu FSpS a v e-přihlášce

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Kdy má smysl podávat odvolání

Podrobné informace o smyslu odvolacího řízení včetně formuláře ke stažení najdete na univerzitní stránce MU.

Časté dotazy:

1. Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí. V přijímání na VŠ se postupuje odlišně od SŠ, přijímají se uchazeči dle dosaženého pořadí bez ohledu na to, zda odvolání podali (nevybírá se tedy jako na SŠ z těch, co podali odvolání). Nemáte-li žádný důvod, ale pouze trvá Váš zájem, odvolání nepodávejte.

2. Jak fakulta postupuje, když se nezapíše dostatek studentů?
Oslovíme dalšího uchazeče v pořadí, který dosud nebyl do studijního programu přijat, a to bez jakékoli žádosti nebo odvolání. Informujeme e-mailem a v e-přihlášce.

3. Osloví mě fakulta i když jsem byl přijat na jiný studijní plán ve stejném studijním programu?
V tomto případě nikoli. Již máte návrh na přijetí ve stejném programu, nemůžeme proto tento návrh či rozhodnutí změnit. Zapište se do studia a následně požádejte o změnu studijního plánu dle opatření děkana FSpS č. 14/2020.

4. Kolik odvolání fakulta řešila v minulém roce a kolik uchazečů uspělo?
V loňském roce se proti nepřijetí ke studiu odvolalo 77 uchazečů.
Děkan vyhověl 5 uchazečům z těchto důvodů:
2x uchazeč sdruženého studia nebyl pozván k TSP,
1x zohledněna sportovní reprezentace,
1x umožněno dodatečné doložení maturity po zmeškání termínu (doloženo před zahájením výuky),
1x dohledán výsledek písemného testu, kdy uchazeč uvedl do odpovědního formuláře chybné číslo přihlášky.
Rektor nevyhověl žádnému z podaných odvolání.

Narazili jste na nějakou procesní chybu? Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

 • Odvolání se podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, zasílá se na studijní oddělení.
 • Děkan může ve výjímečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi.
 • Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
 • Podané odvolání musí být
  řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané.
  Odvolání nelze zaslat e-mailem.
 • Adresa pro zaslání odvolání: Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info