Přijímací řízení

Forma studia

  • Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
  • Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u specializace Management sportu může výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.

Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.

VYBRAT STUDIJNÍ PROGRAM

Priority

1 přihláška = 1 program = až 3 prioritní studijní plány

V přihlášce priority určují zájem uchazeče o studijní plány. Nejvyšší priorita = 1. priorita. Zvolením 2. a 3. priority zvyšují uchazeči svoji šanci na přijetí.

Uchazeč může být přijat pouze do 1 studijního plánu v rámci 1 přihlášky.

Pořadí priorit je klíčové! 

Pokud uchazeči vyjde 1. priorita, dostává návrh na přijetí právě a pouze do 1. priority. Až pokud uchazeči nevyjde priorita 1., vyhodnotí se, jestli výsledek uchazeče stačí na přijetí do 2. priority. Pokud uchazeč neuspěje ani tam, vyhodnocuje se přijetí do priority 3. Změna pořadí priorit po konci podávání přihlášek již není možná.

V případě přijetí uchazeče na 1. prioritu se již nevyhodnocuje jeho přijetí na jeho nižší priority. A to ani v případě dobírání uchazečů po zápisech.

Pokud uchazeči nevyjde priorita 1. a vyjde priorita 2., pak je navržen na přijetí do 2. priority. Po zápisech již uchazeč však není informován o případném dobírání do 1. priority, protože zápisem do 2. priority vyčerpal zápis do programu (1 program = 1 přihláška = zápis na maximálně 1 studijní plán v rámci přihlášky).
Pokud tedy uchazeč nemá zájem o nic jiného než jen o prioritu 1, pak si žádné další priority do přihlášky nedává.

Předpoklady uchazeče pro studium

Co je dobré zvážit a vědět před podáním přihlášky:
• posoudit, zda nemám zdravotní, časové omezení, které by mi neumožnilo řádně studovat
• prostudovat studijní plány programu
• položit si otázku: Budu studiu dostatečně motivován?
• získat reference od někoho, kdo program již navštěvuje/absolvoval

Jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky:
• dlouhodobý cílený trénink podle požadavků přijímacího řízení.
• naplánovat cíle (počet bodů) v jednotlivých disciplínách
• soustředit se na slabiny
• zapojit psychickou přípravu – přijímačky jsou jako soutěž, umět pracovat s předstartovním stresem
• pravidla sportů se dají lépe pochopit sledováním sportů, než učením z příručky

Od studentů bakalářského studia očekáváme:
• komunikativnost
• aktivitu při získávání praktických zkušeností
• fyzickou zdatnost a ochotu učit se novým pohybovým dovednostem


studijní program Tělesná výchova a sport
• kladný vztah ke sportu a pohybové aktivitě, být všestranně pohybově nadaný a ochotný učit se novým sportům
• prostudovat studijní plány (předměty, které mě čekají), znát pouze název nebo profil absolventa nestačí

specializace Management sportu
• zájem o ekonomii, management a marketing

specializace Regenerace a výživa ve sportu
• středoškolské znalosti z oboru biologie člověka, schopnost komunikace a práce s lidmi, zájem o inovace ve zdravém životním stylu

specializace Rozhodčí kolektivních her
je žádoucí být registrován jako rozhodčí (basketbalu, fotbalu, florbalu, ledního hokeje) na příslušném sportovním svazu
• připravenost vykonávat praxi, tzn. řídit utkání v pozici rozhodčího daného sportu, odolnost vůči stresu a konfliktním situacím
• ochota učit se nové sportovní hry, jejich pravidla, základy kondičního tréninku

specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
• fyzická zdatnost, povědomí o úpolových sportech, schopnost práce ve skupině, kladný postoj ke kontaktním sportům

specializace Trenérství
• kladný vztah k dětem, připravenost vykonávat trenérskou praxi v klubech, tělovýchovných jednotách, oddílech nebo kroužcích

sdružené studium
• kladný vztah k dětem, ochota k vedení skupiny

studijní program Osobní a kondiční trenér
• pozitivní vztah ke sportu a sportovnímu tréninku
• znalosti z oboru biologie člověka

studijní obor Fyzioterapie
• znalost biologie, biochemie a fyziky
• empatie, pečlivost, zodpovědnost, zájem o zdravý pohyb a prevenci civilizačních nemocí

Termíny

Přihlášky se podávají do konce února.

Přijímací zkouška z tělesné výchovy a písemné testy FSPS proběhnou 15. - 16. 5. 2021, konat ji mohou jen uchazeči, kteří odevzdají do konce dubna posudek tělovýchovného lékaře.

Uchazeči sdruženého studia (dříve dvouoborové studium učitelství) konají přijímací zkoušku z druhé aprobace. Touto zkouškou je Test studijních předpokladů, pro kombinaci s Anglickým jazykem i další písemný test. Tyto testy se konají na konci dubna ve stejném termínu jako písemné testy FSPS, vzájemně se ale nekryjí.

Po vykonání zkoušek následuje na konci června rozhodnutí přijímací komise, které se zveřejňuje v přihlášce.

TERMÍNY PODROBNĚ

Z jakých částí konám přijímací zkoušky

TVS, OKT

Studijní program Tělesná výchova a sport
a studijní program Osobní a kondiční trenér

 

Praktická přijímací zkouška se z důvodu epidemické situace skládá z Jacikova motorického testu.

Přijímací zkouška pro oba studijní programy je shodná.
Pokud má uchazeč podánu přihlášku do obou programů, vykoná přijímací zkoušku pouze jednou.

Změna způsobu výpočtu bodů:
Změna ve způsobu výpočtu bodů u TVS/OKT:
50 % písemný test … percentil testu (max 100)
50 % Jacikův test (max 10 bodů) … počet získaných bodů bude vynásoben x10 (max 100)
celkem max 200
Uchazeč uspěje, získá-li součtem alespoň 40 bodů.

Skladba přijímací zkoušky pro sdružené studium:

Uchazeči o sdružené studium vykonají navíc TSP a oborový test PdF (je-li předepsán - pouze AJ).
FSpS respektuje hranici bodů stanovenou PdF.
Do výpočtů bodů za FSpS výsledek oborového testu PdF nevstupuje, musí být splněna hranice bodů pro přijetí na PdF a dále rozhoduje součet bodů přijímacích zkoušek na FSpS.

 

 

Výpočet bodů v roce 2020 (viz níže) není platný pro přijímací řízení do akademického roku 2021/22.

název

výpočet bodů

max. bodů

50 % Písemný test FSpS

percentil testu *0,5

50

50 % Praktická zkouška z TV:

 

 

          plavání 100 m

dosažený čas

10

          běh 60 m

dosažený čas

10

          gymnastika

odečítají se body za nesprávně provedený cvik

10

          basketbal

odečítají se body za nesprávně provedenou techniku

10

          Jacikův test

počet správně provedených poloh

10

celkem

 

100

 

Fyzioterapie

Skladba pro obor Fyzioterapie:

název

výpočet bodů

max. bodů

80 % Písemný test FYZI

percentil testu *0,4

40

20 % Praktická zkouška z TV - Jacikův test

počet správně provedených poloh

10

celkem

 

50

Nabízíme přípravné kurzy Biologie. Objednání je možné v Obchodním centru MU.

Písemné testy

Písemný test FSpS
 • společný  test pro program Tělesná výchova a sport (TVS) a Osobní a kondiční trenér (OKT)
  • verbální, analytické a kritické myšlení
  • společenské vědy, historie sportu
  • obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a diciplínách
  • obecná biologie, biologie člověka, biochemie
 • test z roku 2020 bude zveřejněn 1. 11. 2020
 • test bude mít 40 otázek, na vypracování testu budou mít uchazeči 40 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

Doporučená literatura:

 • Hladík, J. Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, ISBN: 80-7200-044-6
 • Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 • Jansa, P., Dovalil J. et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 • Biologie člověka pro gymnázia, 4. přepracované vydání, soubor 6 publikací, 2015, ISBN:9788073731281
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
 • starší verze Testu studijních předpokladů - verbální, analytické a kritické myšlení

Písemný test Fyzioterapie (FYZI)
 • test z roku 2020 bude zveřejněn 1. 11. 2020
 • rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
 • test FYZI má 60 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 50 minut
 • bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

Zaměření testu:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie
 • fyzika - především mechanika, elektro

Doporučená literatura:

 • Mornstein V. et al. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-4792-1.
 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vydání. 2002. ISBN 978-80-200-0600-4.

Nabízíme přípravné kurzy Biologie. Objednání je možné v Obchodním centru MU.

Praktická zkouška z TV

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu.

Z epidemických důvodu se praktická přijímací zkouška koná pouze z Jacikova celostního motorického testu.
Podívejte se na videa s požadavky na jednotlivé disciplíny.

Jacikův test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 • Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  1. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  2. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  3. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

BODOVACÍ TABULKY - JACIKŮV TEST

Náhradní termín

 • Žádost může podat uchazeč, který se nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu ze zdravotních důvodů. Součástí žádosti musí být potvrzení lékaře. Doporučujeme využít formulář FSpS. Neuznává se potvrzení lékaře o klidovém režimu, neuznává se potvrzení lékaře vystavené po přijímacích zkouškách. V případě nemoci musí být uvedena diagnóza. Při akutním onemocnění v den přijímací zkoušky bude termín přidělen po předložení potvrzení o návštěvě pohotovosti.
 • Žádost se podává v e-přihlášce, pokud má uchazeč více přihlášek, pak pro každou přihlášku zvlášť.
 • Žádost může podat také uchazeč, který se zraní v průběhu přijímací zkoušky a tuto skutečnost nahlásí prezenci, která poznačí záznam o zranění. Uchazeč, který vykoná všechny části přijímacích zkoušek, nemůže žádat o náhradní termín zkoušek.
 • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 17. 5. 2021.
 • Náhradní termín se koná 19. 6. 2021. Pokud Vám je přidělen náhradní termín, pak obě části, písemný test i praktickou část přijímací zkoušky konáte 19.6.2021.

Později podané žádosti nebudou akceptovány. Uchazeč bude o novém termínu přijímací zkoušky informován v e-přihlášce.

Kritéria přijetí

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.

Prominutí přijímací zkoušky

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 28. 2. 2021 přes oddělení CŽV na FSpS.

 2. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021.
  • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 31. 3. 2021, a to formou vložení potvrzení sportovního svazu o reprezentačním startu (vč. kvalifikačních) do e-přihlášky.
  • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
  • Nelze vyhovět u sdruženého studia a oboru Fyzioterapie.
  • Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro bakalářské studium přijímací zkouška na FSpS MU v minulosti již prominuta.
  • Přijímací zkouška se nepromíjí u reprezentací ve veteránských soutěží.

Posudek tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Termín odevzdání

Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (doporučený je formulář FSpS) do 30. 4. 2021.

Posudek může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu (viz Seznam pracovišť TV lékařů).

Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2020, nejpozději viz  termín odevzdání.

Posudek vydaný lékařem jiné odbornosti nebude akceptován. Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře (viz rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a poradnou pro sportovce).

Uchazeči, který posudek nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek.

V případě podání více přihlášek vloží uchazeč  posudek pro každou přihlášku zvlášť.

Nepřehlédněte:
 • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny!
 • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.
Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice
 • naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.
  Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
 • zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP).

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky.

Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchovné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví — Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění !

Zdroj: www prezentace ČSTL: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Zahraniční uchazeči

Studium v češtině
Pro studenty ze zahraničí studující v českých studijních programech platí stejné podmínky jako pro české studenty.

Studium v cizím jazyce
Bakalářské a magisterské studijní programy v anglickém jazyce na FSpS nejsou vypisovány.
Informace o cizojazyčných studijních programech na Masarykově univerzitě.


Studium v českém jazyce

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu sportovních studií jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:
certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE (připravit na zkoušku se uchazeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU.)
• doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2
• vysvědčení o maturitní zkoušce z českého jazyka
• potvrzení střední školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce
• potvrzení vysoké školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce

Doklad o znalosti českého jazyka vkládají uchazeči ze zahraničí do 31. 3. 2021 do e-přihlášky.

Poznámka: uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.

Zahraniční uchazeči, kteří doklad nedoloží nebudou přijati ke studiu pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.


Zákonnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je doložení maturitního vysvědčení.

Kritéria pro uchazeče, kteří získali maturitu v zahraničí.

Informace pro uchazeče se vzděláním ze Slovenska.
Více informací na stránkách Masarykovy univerzity, MŠMT.

Výsledky, statistiky

Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2021 bude zveřejněn v polovině března 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou na konci června 2021 zveřejněny na úřední desce FSpS a v e-přihlášce.

Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje.


AKTUÁLNĚ (10.8.2021)

Děkan FSpS rozhodl o přijetí dalších uchazečů v pořadí v následujících studijních plánech:

OKT prez. 4 (po pořadí 82 vč.)
OKT komb. 7 (po pořadí 53 vč.)
MS prez. 2 (po pořadí 79 vč.)
RKH prez. 7 (po pořadí 38 vč.)
SEBS komb. 5 (po pořadí 40 vč.)
T prez. 5 (po pořadí 89 vč.)
T komb. 3 (po pořadí 58 vč.)
v ostatních plánech nebyl přijat žádný další uchazeč.

Přijaté uchazeče oslovíme e-mailem a v e-přihlášce dojde ke změně rozhodnutí. Zápis do studia se uskuteční 1. 9. 2021.


Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 2020

Odvolání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (zasílá se na studijní oddělení). Děkan může ve výjímečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi. 

Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze proto zaslat e-mailem. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nepoukazují na vydání rozhodnutí v rozporu s výše uvedenými předpisy anebo podmínkami přijetí ke studiu, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí proto zejména není:

 • velký zájem o studium zvoleného oboru
 • rodinná tradice
 • výborné výsledky v předchozím studiu
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
 • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
 • momentalní zdravotní indispozice

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí (převod) na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším pořadím.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli.

Informace o odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu lze také nalézt na webových stránkách Masarykovy univerzity.

Adresa pro zaslání odvolání:

Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Formulář pro odvolání je přístupný zde:

Formulář odvolání proti nepřijetí ke studiu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info