Bakalářské programy

Přihlášky přijímáme do 29. 2. 2024

Co u nás můžete studovat?

Na Fakultě sportovních studiích můžete studovat ve 3 studijních programech:

 • Fyzioterapie (FYZI)
 • Osobní a kondiční trenér (OKT)
 • Tělesná výchova a sport (TVS)

Studijní programy zahrnují studijní plány, ze kterých si můžete v rámci 1 přihlášky vybrat až 3 plány. Nejširší nabídku má program Tělesná výchova a sport.

podat přihlášku

Nejprve si vyberte formu studia, ve které chcete studovat.

Prezenční studium
Studijní program Fyzioterapie

Pokud Vás baví nejen sport, ale také medicínská problematika, pak je studium Fyzioterapie na naší fakultě ideální volbou. Studium Fyzioterapie na fakultě sportovních studií se orientuje na oblast sportu a výzkumné projekty týkající se sportující populace.

Po úspěšném absolvování Fyzioterapie budete schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta. Můžete pracovat jako fyzioterapeut ve zdravotnických zařízeních, anebo se zaměřit na práci jak s výkonnostními, tak i rekreačními sportovci.

Jaký je rozdíl mezi Fyzioterapií na FSpS a LF?
Studium Fyzioterapie na FSpS nabízí navíc rozšíření do sportovní oblasti, jinak je shodné jako na Lékařské fakultě MU, zejména co se týče splnění podmínek daných akreditací.

Během studia absolvují studenti mimo předměty z klasické fyzioterapie i předměty se sportovním zaměřením, např. letní a zimní výcvikový kurz, kde se probírá ve formě případových studií daná sportovní disciplína v kontextu fyzioterapie, dále např. základy psychologie sportu a zdraví nebo základy sportovní výživy.
V rámci odborných praxí absolvují studenti jeden týden praxe ve sportovních klubech. Tato možnost je rovněž unikátní a nenajdeme ji na lékařských
a zdravotnických fakultách napříč ČR.

Videorozhovor garanta studijního programu Fyzioterapie dr. Vysokého se studentkou Taťánou Krečmerovou.

Studijní program Osobní a kondiční trenér

Chcete se stát kondičním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teoretické i praktické rovině na tuto práci připravíme.

Po absolvování studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Zároveň získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Videorozhovor vyučující Mgr. Terezy Králové se studentem Vojtěchem Dvořáčkem.

Studijní program Tělesná výchova a sport

Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat?

Připojte se k nám a studujte v programu Tělesná výchova a sport.

Vaše studium na fakultě sportovních studií může být také prvním krokem pro budoucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera, odborníka na výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek.

Sdružené studium (dříve dvouoborové):

Tělesná výchova a sport + druhý plán
Druhý plán volíte z níže uvedené nabídky programů Pedagogické fakulty MU:

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Jednooborové studium:

Tělesná výchova a sport, studijní plán

 • Management sportu
 • Regenerace a výživa ve sportu
 • Speciální edukace bezpečnostních složek
 • Trenérství*

* Studijní plán Trenérství nabízí tyto sporty:
Vybíráte si jeden sport při podání přihlášky. Předpokladem je, že jste členy sportovního klubu v daném sportovním odvětví.

Aikido Biatlon Lední hokej
Alpské lyžování Box Moderní gymnastika
Atletika Cyklistika Plavání
Badminton Džúdó Sportovní gymnastika
Basketbal Fotbal Volejbal
Běžecké lyžování Krasobruslení Zápas

Po úspěšném absolvování studia může vydat příslušný sportovní svaz licenci trenéra pro vybraný sport, a to na základě splnění dalších podmínek sportovního svazu (například členství v klubu, délka praxe, závěrečná práce na téma sportu). Udělená třída licence je plně v kompetenci příslušného sportovního svazu a jeho pravidel.

Zájemci o zaměření Fitness podávají přihlášky do studijního programu Osobní a kondiční trenér.

Videorozhovory se studenty:

sdružené studium - doc. Marcela Janíková se studenty Martou a Milanem

Management sportu - Mgr. Adam Kyselica se studentkou Natálií Burešovou

Regenerace a výživa ve sportu - dr. Iva Hrnčiříková se studentem Adamem Luňákem

Speciální edukace bezpečnostních složek - dc. Zdenko Reguli se studentkou Sarou Mariou Schweizerovou

Trenérství - dr. Dominik Bokůvka se studentem Jakubem Kuchařem

 

Kombinované studium
Studijní program Tělesná výchova a sport

Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat?

Připojte se k nám a studujte v programu Tělesná výchova a sport.
Vaše studium na fakultě sportovních studií může být také prvním krokem pro budoucí dráhu odborníka na výživu a regeneraci.

V kombinované formě nabízíme studijní plán Regenerace a výživa ve sportu.

Jiné studijní plány v kombinované formě nenabízíme.

Videorozhovory se studenty:

Regenerace a výživa ve sportu - dr. Iva Hrnčiříková se studentem Adamem Luňákem

Předpoklady pro uchazeče

Co je dobré zvážit a vědět před podáním přihlášky
 • posoudit, zda nemám zdravotní, časové či jiné omezení, které by mi neumožnilo řádně studovat
 • prostudovat studijní plány programu
 • položit si otázku: „Budu studiu dostatečně motivován?“
 • získat reference od někoho, kdo program již navštěvuje/absolvoval
Jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky
 • dlouhodobý cílený trénink podle požadavků přijímacího řízení
 • naplánovat cíle (počet bodů) v jednotlivých disciplínách
 • soustředit se na slabiny
 • zapojit psychickou přípravu – přijímačky jsou jako soutěž, umět pracovat s předstartovním stresem
 • pravidla sportů se dají lépe pochopit sledováním sportů, než učením z příručky
Od studentů bakalářského studia očekáváme
 • komunikativnost
 • aktivitu při získávání praktických zkušeností
 • fyzickou zdatnost a ochotu učit se novým pohybovým dovednostem
Předpoklady pro studium: Fyzioterapie
 • znalost biologie, biochemie a fyziky
 • empatie, pečlivost, zodpovědnost, zájem o zdravý pohyb a prevenci civilizačních nemocí
Předpoklady pro studium: Osobní a kondiční trenér
 • pozitivní vztah ke sportu a sportovnímu tréninku
 • znalosti z oboru biologie člověka
Předpoklady pro studium: Tělesná výchova a sport
 • kladný vztah ke sportu a pohybové aktivitě, být všestranně pohybově nadaný a ochotný učit se novým sportům
 • prostudovat studijní plány (předměty, které mě čekají), znát pouze název nebo profil absolventa nestačí

Sdružené studium s programy na Pedagogické fakultě MU:

 • kladný vztah k dětem, ochota k vedení skupiny

Specializace Management sportu:

 • zájem o ekonomii, management a marketing

Specializace Regenerace a výživa ve sportu:

 • středoškolské znalosti z oboru biologie člověka, schopnost komunikace a práce s lidmi, zájem o inovace ve zdravém životním stylu

Specializace Speciální edukace bezpečnostních složek:

 • fyzická zdatnost, povědomí o úpolových sportech, schopnost práce ve skupině, kladný postoj ke kontaktním sportům

Specializace Trenérství:

 • kladný vztah k dětem, připravenost vykonávat trenérskou praxi v klubech, tělovýchovných jednotách, oddílech nebo kroužcích
 • členství ve sportovním klubu, jehož specializaci si uchazeč vybere ke studiu
Další informace pro
Uchazeče s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se

 • smyslovým nebo pohybových postižením,
 • chronickým onemocněním,
 • psychickými obtížemi nebo
 • se specifickými poruchami učení.

Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Zahraniční uchazeče

Uchazeči s občanstvím mimo České republiky a Slovenské republiky jsou povinni doložit certifikát o zkoušce z českého jazyka úrovně B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) do 30. 4. 2024.

Certifikát může být nahrazen

 • potvrzením střední nebo vysoké školy v ČR o studiu v českém jazyce,
 • vysvědčením o maturitní zkoušce z českého jazyka,
 • potvrzením o účasti v probíhajícím kurzu českého jazyka na úrovni B2.

Připravit na zkoušku se uchazeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU.

Zahraničním uchazečům, kteří doklad nedoloží, nebude umožněno vykonat přijímací zkoušky.


Zákonnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je doložení maturitního vysvědčení. Maturitní vysvědčení je vyžadováno až poté, co je uchazeči navrženo přijetí do studia. Uchazeč, který získal maturitu v zahraničí může

 • požádat o nostrifikaci vzdělání jakýkoli Krajský úřad v ČR (vydaný doklad má platnost pro celou ČR),
 • požádat o ověření vzdělání fakultu (fakulta nevydává žádný doklad o ověření vzdělání, ověření je platné jen pro konkrétní přihlášku a rok přijímacího řízení).

V obou případech uchazeč dokládá shodné podklady, v obou případech je ověření zahraničního vzdělání zpoplatněno. Více informací

Informace pro uchazeče se vzděláním ze Slovenska.
Další informace na stránkách Masarykovy univerzity, MŠMT.
Slovníček pojmů:
  • STUDIJNÍ PROGRAM – zaměření studia. Jedna přihláška = jeden studijní program.
  • STUDIJNÍ PLÁN – dříve označováno jako „obor“. Obsahuje konkrétní seznam předmětů potřebných pro absolvování studia. Za samostatný plán se označuje i forma studia. Studijním plánem je například prezenční forma Osobního a kondičního trenéra nebo kombinovaná forma Trenérství.
  • FORMA STUDIA – je buď prezenční nebo kombinovaná (pozor, to neznamená kombinace studijních plánů).
   Prezenční forma – denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do pátku. Studenti mají nárok na slevu například na jízdné, v menze, atd.
   Kombinovaná forma – kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek. Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
  • PRIORITY STUDIJNÍCH PLÁNŮ – studijní programy umožňují volbu více studijních plánů. V e-přihlášce můžete označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí, poplatek za přihlášku zaplatíte však pouze jeden za celý program. Za samostatné preference se považuje i prezenční a kombinovaná forma plánu. Preference (priority) studijních plánů můžete měnit v e-přihlášce až do 29. února 2024.
   Pozor! Pokud budete navrženi na přijetí do plánu, kterému jste dali prioritu číslo 1, není možné, abyste se později zapsali do studia plánu s nižší prioritou. Pořadí priorit opravdu dobře zvažte.
 • STATUS STUDENTA – získáte dnem zápisu do studia.
  Studentům do 26 let, kteří nejsou výdělečně činní (jsou nezaopatřeným dítětem) hradí zdravotní pojištění stát, a to i studentům kombinované formy studia. Pokud je studentům více jak 26 let, nebo jsou zaměstnáni, hradí jim zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo jsou povinni si jej hradit sami.
  Sociální pojištění stát studentům nehradí, doba studia na VŠ se nezapočítává do délky důchodového pojištění.
Bez popisku
Výuka Bernacíková
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info