Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Život je pohyb! Dej pohybu smysl!

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program připravil tým špičkových pedagogů, zkušených trenérů praktiků i teoretiků sportovní přípravy. Je postavený na studiu rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a vybraných forem regenerace na lidský organismus. Povedeme vás zde k pochopení fyziologických, anatomických a biomechanických jevů v souvislosti s fyzickou zátěží.

Studium probíhá nejen výukou teoretických předmětů, ale důraz klademe i na získávání praktických zkušeností. Nedílnou součástí studia jsou dvě odborné praxe. Pokud jste dostatečně samostatní, máte možnost semestrálního studia na některé ze zahraničních sportovních univerzit.

Na výběr máte dvě specializace – Kondiční trénink (KT) nebo Aplikovaná kineziologie (AK).

Jako absolvent specializace „KT“ budete umět:

 • plánovat a řídit sportovní trénink vrcholových a výkonnostních sportovců
 • identifikovat sportovní potenciál jednotlivců
 • vytvářet a realizovat intervenční pohybové, stravovací a rekondiční programy pro sportovce i běžnou populaci
 • uplatnit se ve vědě a výzkumu v oblasti sportovního tréninku
 • diagnostikovat a analyzovat úroveň zdatnosti a kvalitu pohybových dovedností

Jako absolvent specializace „AK“ budete umět:

 • diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti a pozitivně působit na fyziologické a patofyziologické faktory ovlivňující zdravotní aspekty sportující i nesportující populace
 • vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární i sekundární prevence intervenční pohybové, stravovací a sociální programy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a zdravotním omezením jednotlivců
 • působit v oblasti prevence a terapie chronických neinfekčních onemocnění ve sportu a rekreačních pohybových aktivitách a v pracovní terapii

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovíte na následující otázky kladně, není nad čím váhat – studium na naší fakultě je přesně pro vás!

 • Zajímáte se o kondiční trénink a zdravou výživu?
 • Láká vás připravovat, analyzovat a evidovat tréninkové programy pro výkonnostní a vrcholové sportovce nebo seniory a osoby se zdravotním omezením?
 • Chcete umět vytvořit pohybový a výživový program ušitý na míru nejen pro zdravé, ale i pro lidi s různým typem onemocnění?
 • Zajímají vás fyziologické a patologické děje v organismu, které jsou podkladem pro správné nastavení výživových a pohybových doporučení?
 • Chcete vědět, jakými biomechanickými principy se kondiční trénink řídí?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

„Vystudoval jsem trenérství se zaměřením na biatlon, což mi umožňuje v případě přerušení sportovní kariéry naskočit do nové etapy života jako trenér. Zároveň jsem během bakalářského studia zjistil, že mě studium velmi obohacuje, a proto jsem se přihlásil na navazující magisterské studium kondičního tréninku.“

Michal Krčmář Michal Krčmář
student programu a držitel stříbrné medaile na olympiádě v Pchjongčchangu

Praxe

Dvě odborné praxe v celkovém rozsahu 52 + 52 hodin jsou nedílnou součástí studijního programu. Probíhají ve sportovních klubech a zařízeních a jsou provázené supervizí zkušených pedagogů nebo trenérů. Katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž můžete praxi vykonat. Ta se orientuje na trénink individuálních i kolektivních sportovců, práci s klientem i na skupinové intervenční programy.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi specializace KT se uplatníte ve sféře plánování, řízení a aplikace tréninkových programů u sportovců. Vaši potenciální zaměstnavatelé pocházejí z privátního i veřejného sektoru. Mezi ty nejfrekventovanější budou patřit sportovní kluby, sportovní centra, sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, střediska volného času nebo vzdělávací a rozvojová centra.

Jako absolventi specializace AK se uplatníte například na pracovištích s koncepcí podpory zdraví, zdravotně orientovaných fitness, ve wellness centrech, střediscích volného času, střediscích školních a mimoškolních aktivit, programových, vzdělávacích a rozvojových centrech, zařízeních cestovního ruchu nebo v lázeňství. Budete moci pracovat ve sportovních klubech a svazech a v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci. Dále se můžete realizovat v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílejí na intervenčních a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena z písemného testu . Zaměření testu:

 • Sportovní trénink
 • Anatomie, fyziologie
 • Biomechanika
 • Pedagogika a psychologie
 • Regenerace a výživa

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 9.6.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 9. 6. 2019

 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Písemný test

Doporučená literatura

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/literatura-426.html


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Zora Poppová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info