Přijímací řízení

Forma studia

  • Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka (studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
  • Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u specializace Management sportu může výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.

Zdravotní pojištění hradí za studenta do 26 let stát v prezenční i kombinované formě za podmínky, že jde o nezaopatřené dítě bez vlastního výdělku.
Slevy na jízdné a v menze mají pouze studenti prezenční formy studia.

VYBRAT STUDIJNÍ PROGRAM

Priority

1 přihláška = 1 program = až 3 prioritní studijní plány

V přihlášce priority určují zájem uchazeče o studijní plány. Nejvyšší priorita = 1. priorita. Zvolením 2. a 3. priority zvyšují uchazeči svoji šanci na přijetí.

Uchazeč může být přijat pouze do 1 studijního plánu v rámci 1 přihlášky.

Pořadí priorit je klíčové! 

Pokud uchazeči vyjde 1. priorita, dostává návrh na přijetí právě a pouze do 1. priority. Až pokud uchazeči nevyjde priorita 1., vyhodnotí se, jestli výsledek uchazeče stačí na přijetí do 2. priority. Pokud uchazeč neuspěje ani tam, vyhodnocuje se přijetí do priority 3. Změna pořadí priorit po konci podávání přihlášek již není možná.

V případě přijetí uchazeče na 1. prioritu se již nevyhodnocuje jeho přijetí na jeho nižší priority. A to ani v případě dobírání uchazečů po zápisech.

Pokud uchazeči nevyjde priorita 1. a vyjde priorita 2., pak je navržen na přijetí do 2. priority. Po zápisech již uchazeč však není informován o případném dobírání do 1. priority, protože zápisem do 2. priority vyčerpal zápis do programu (1 program = 1 přihláška = zápis na maximálně 1 studijní plán v rámci přihlášky).
Pokud tedy uchazeč nemá zájem o nic jiného než jen o prioritu 1, pak si žádné další priority do přihlášky nedává.

Předpoklady uchazeče pro studium


Aplikovaná edukace bezpečnostních složek (ASEBS)
• práce s klienty, asertivní komunikace, vedení tréninkové skupiny
• morální zodpovědnost, schopnost pracovat a jednat ve stresových a kritických situacích
• kladný postoj ke kontaktním sportům

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)
• znalost biologie člověka a biomechaniky, fyziologie, základní znalosti sportovního tréninku
• ochota neustále se vzdělávat, komunikativnost, práce s klientem
• schopnost vést skupinu,

Management sportu (MS)
• znalosti ekonomie, orientace ve sportovním prostředí,
• základní znalosti managementu a marketingu, fundraisingu

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV)
• práce se skupinou a dětmi, morální zodpovědnost, trpělivost, kreativita, schopnost jednat ve stresových situacích
• znalosti vybraných sportovních disciplín

Termíny

Přihlášky se podávají do 30. 4. 2022.

Přijímací zkouška je písemná a koná se 11. 6. 2022.

Uchazeči sdruženého studia v kombinaci s Anglickým jazykem konají navíc přijímací zkoušku z druhé aprobace. Tento test se koná na přelomu května a června, pozvánku vkládá do přihlášky Pedagogická fakulta MU. Ostatní aprobace další písemný test nekonají.

Po vykonání zkoušek následuje na přelomu června a července rozhodnutí přijímací komise, které se zveřejňuje v přihlášce.

TERMÍNY PODROBNĚ

Skladba přijímací zkoušky

ASEBS: 100 % písemný test ASEBS
KTAK:   100 % písemný test KTAK
MS:       100 % písemný test MS
UTV:     100 % písemný test UTV, sdružená studia navíc oborové testy druhé aprobace

Bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

Loňské testy

Doporučená literatura k jednotlivým písemným testům ke stažení: 

ASEBS zde.

KTAK zde.

MS zde.

UTV zde.

Kritéria přijetí

Musí být splněny všechny uvedené body

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.


Kritéria pro přijetí do studijního programu Učitelství TV pro ZŠ a SŠ

"Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu (bakalářský/magisterský) studijního programu."

 1. Přihláška ke sdruženému studiu bude akceptována u absolventů bakalářského studia přímo navazujících na stejné kombinace programů. Absolventům jednooborového studia nemůže být přihláška do sdruženého studia potvrzena.
 2. Přihláška k jednooborovému studiu bude akceptována
    • u absolventů bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií MU
    • u absolventů bakalářského studijního programu Matematika nebo Fyzika Přírodovědecké fakulty MU v kombinaci s oborem na Fakultě sportovních studií
    • u absolventů jiných VŠ studijních programů Specializace v pedagogice nebo Tělesná výchova a sport oborů/plánů Tělesná výchova a sport nebo Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči jiných studijních programů a oborů před podáním přihlášky předloží k posouzení podobnosti povinné studijní plány potvrzené studijním oddělením VŠ, absolventi předloží ověřenou kopii Diploma suplementu. Fakulta uchazeči pošle vyjádření o shodnosti a možnosti podání přihlášky. Fakulta je oprávněna uchazeči z jiné VŠ v případě přijetí předepsat absolvování dalších předmětů nad rámec studijního plánu, kterým budou naplněny rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.

Prominutí přijímací zkoušky

 1. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání FSpS MU získal nejméně 50 kreditů, a to za absolvované studijní předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU. Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 30. 4. 2022 přes oddělení CŽV na FSpS.
 2. Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022.
  • Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 31. 5. 2022, a to formou vložení potvrzení sportovního svazu o reprezentačním startu (vč. kvalifikačních) do e-přihlášky.
  • Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS MU.
  • Nelze vyhovět u sdruženého studia.
  • Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro bakalářské studium přijímací zkouška na FSpS MU v minulosti již prominuta.
  • Přijímací zkouška se nepromíjí u reprezentací ve veteránských soutěží.

Posudek tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Termín odevzdání

Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (doporučený je formulář FSpS) do 31. 5. 2022.

Posudek může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu (viz Seznam pracovišť TV lékařů).

Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2021, nejpozději viz  termín odevzdání.

Posudek vydaný lékařem jiné odbornosti nebude akceptován. Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře (viz rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a poradnou pro sportovce).

Uchazeči, kteří posudek nevloží do stanoveného termínu nebudou přijati ke studiu pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

V případě podání více přihlášek vloží uchazeč  posudek pro každou přihlášku zvlášť.

Nepřehlédněte:

 • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny!
 • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.
Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice
 • naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.
  Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
 • zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP).

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky.

Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchovné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví — Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění !

Zdroj: www prezentace ČSTL: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Zahraniční uchazeči

Studium v češtině
Pro studenty ze zahraničí studující v českých studijních programech platí stejné podmínky jako pro české studenty.

Studium v cizím jazyce
Bakalářské a magisterské studijní programy v anglickém jazyce na FSpS nejsou vypisovány.
Informace o cizojazyčných studijních programech na Masarykově univerzitě.


Studium v českém jazyce

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu sportovních studií jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:
certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE (připravit na zkoušku se uchazeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU.)
• doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2
• vysvědčení o maturitní zkoušce z českého jazyka
• potvrzení střední školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce
• potvrzení vysoké školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce

Doklad o znalosti českého jazyka vkládají uchazeči ze zahraničí do 31. 5. 2022 do e-přihlášky.

Poznámka: uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.

Zahraniční uchazeči, kteří doklad nedoloží nebudou přijati ke studiu pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.


Zákonná podmínka pro přijetí do NMgr. studia je doložení vysokoškolského diplomu.

Informace pro uchazeče, kteří získali vysokoškolský diplom v zahraničí.

Informace pro uchazeče se vzděláním ze Slovenska.
Více informací na stránkách Masarykovy univerzity, MŠMT.

Výsledky, statistiky

Počet podaných přihlášek pro rok 2022 bude zveřejněn v polovině května 2022.

Výsledky přijímacího řízení budou na konci června 2022 zveřejněny na úřední desce FSpS a v e-přihlášce.

Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje.


! Přijímání dalších uchazečů v pořadí po zápisech

18. 8. 2022 - děkan rozhodl, že do NMgr. studia bude dobráno
N-KTAK AK prez. 6 uchazečů (po pořadí 56)
N-KTAK KT prez. 7 uchazečů (po pořadí 69)
N-UTVj prez.       6 uchazečů (po pořadí 71)
N-UTVj komb.     3 uchazeči (po pořadí 64)
Přijaté uchazeče budeme kontaktovat.

Ostatní studijní plány jsou naplněny a nejsou do nich dobíráni uchazeči.

Odvolání byla předána rektorovi MU a uchazeči budou o výsledku informováni v e-přihlášce.


Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 2021

Odvolání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (zasílá se na studijní oddělení). Děkan může ve výjímečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi.

Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze proto zaslat e-mailem. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nepoukazují na vydání rozhodnutí v rozporu s výše uvedenými předpisy anebo podmínkami přijetí ke studiu, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí proto zejména není:

 • velký zájem o studium zvoleného oboru
 • rodinná tradice
 • výborné výsledky v předchozím studiu
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
 • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
 • momentalní zdravotní indispozice

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí (převod) na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším pořadím.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli.

Informace o odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu lze také nalézt na webových stránkách Masarykovy univerzity.

Adresa pro zaslání odvolání:

Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Formulář pro odvolání je přístupný zde:

Formulář odvolání proti nepřijetí ke studiu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info