Přijímací řízení

Kritéria přijetí

Jaké požadavky musím splnit pro přijetí

Musí být splněny všechny uvedené body

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře do 31. 5. 2023 (v opačném případě mu nebude umožněno konání přijímací zkoušky bez náhrady)
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží doklad o znalosti českého jazyka do 31. 5. 2023
 • V přijímacím řízení uchazeč USPĚJE, získá-li v součtu bodů (za všechny části přijímacího řízení vč. praktické části) nejméně 30 % bodů z maximálního dosažitelného počtu. (Tzn. např. z celkového maximálního součtu 100 bodů musí uchazeč získat nejméně 30 bodů).
 • Uchazeč vloží do e-přihlášky autorizovanou konverzi VŠ diplomu nebo potvrzení VŠ o absolvování studia (absolventi MU nemusí doklad vkládat)
 • Medailistům olympijských sportů ČR a účastníkům celoživotního vzdělávání FSpS může být přijímací zkouška prominuta

Splní-li tyto kritéria větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nejvyššího po nejnižší.


Specifická kritéria pro uchazeče programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

1) Přihláška ke sdruženému studiu bude akceptována u absolventů bakalářského studia přímo navazujících na stejné kombinace programů. Absolventům jednooborového studia nemůže být přihláška potvrzena.

2) Přihláška k jednooborovému studiu bude akceptována:

 • u absolventů bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport a Osobní a kondiční trenér na Fakultě sportovních studií MU
 • u absolventů bakalářského studijního programu Matematika nebo Fyzika Přírodovědecké fakulty MU v kombinaci s programem na Fakultě sportovních studií
 • u absolventů jiných VŠ studijních programů Specializace v pedagogice nebo Tělesná výchova a sport, plánů Tělesná výchova a sport nebo Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči jiných studijních programů a oborů před podáním přihlášky předloží k posouzení podobnosti povinné studijní plány potvrzené studijním oddělením VŠ, absolventi předloží ověřenou kopii Diploma suplementu. Fakulta uchazeči pošle vyjádření o shodnosti a možnosti podání přihlášky. Fakulta je oprávněna uchazeči z jiné VŠ v případě přijetí předepsat absolvování dalších předmětů nad rámec studijního plánu, kterým budou naplněny rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.

Uchazeči z jiných VŠ pro potvrzení přihlášky vloží do této rubriky naskenované studijní plány potvrzené studijním oddělením studované/absolvované VŠ, a to nejpozději do 30. 4. 2023.

Prominutí přijímacích zkoušek

 1. Účastník celoživotního vzdělávání FSpS navazujících studijních programů může požádat o prominutí přijímacího řízení a přestup do řádného studia 3. semestru na základě splnění minimálně 60 kreditů celkem za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu a plánu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení (viz Statut MU čl. 19 odst. 6). Žádost o prominutí přijímací zkoušky podává uchazeč do 30. 4. 2023 v e-přihlášce.

 2. Reprezentantovi ČR, který získal medaili na ME, MS nebo OH dospělých nebo juniorů v olympijských disciplínách v období 1. 1. 2018 – 31. 5. 2023 lze prominout celé přijímací řízení. Uchazeč dokládá do e-přihlášky potvrzení sportovního svazu o zisku medaile na ME, MS nebo OH s uvedením data, typu soutěže, disciplíny a ocenění. Potvrzení sportovního svazu zahrnuje také informaci o tom, že sportovní disciplína je aktuální olympijskou disciplínou (tj. v období 1. 1. 2018 - 31. 5. 2023) zařazenou na program OH a od jakého roku je disciplína zařazována v programu OH. Rozlišujeme také, zda je olympijská disciplína individuální nebo týmová. Pokud je na pořadu olympijských her pouze individuální disciplína, nelze uznat medaili získanou v týmové soutěži.
  Žádost nelze podat ve sdruženém studiu programu Učitelství TV.
  Žádost lze podat pouze v 1 studijním programu, přihláška musí obsahovat jeden jednooborový plán.
  Při uvedení více plánů nebo podání žádosti ve více programech bude žádost zamítnuta ve všech podaných přihláškách.
  O prominutí nemohou žádat uchazeči, kterým již v minulosti byla v navazujícím magisterském studiu na FSpS přijímací zkouška prominuta, těmto nebude zkouška prominuta.
  Uchazeč musí dodat do 31. 5. 2023 potvrzení tělovýchovného lékaře.
  Žádost o prominutí přijímacích zkoušek se podává do 31. 5. 2023 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Bonifikace

Uchazeč může požádat o bonifikaci ve výši 10 % bodů z celkového maxima.

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením sportovního svazu (klub není dostačující) o startu na ME, MS, OH, SP, YOG v období 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023 v olympijských sportech zařazených v uvedeném období na program olympijských her.

Bonifikace bude uchazeči přiznána při splnění výše uvedených podmínek až poté, co uspěje v přijímacím řízení, tzn. dosáhne minimálně 30 % bodů.

Žádost o bonifikaci se podává do 31. 5. 2023 v e-přihlášce (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty).

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Termíny, bodování

Přijímací zkouška je pouze písemná u všech NMgr. studijních programů.
Koná se v Brně v sobotu 10. června 2023.
Přijímací zkoušku není možné konat v jiném termínu.

Písemné testy z roku 2022.

Bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná odpověď = chybná odpověď

ASEBS

Písemný test obsahuje otázky z oblasti:

 • Základy práva a bezpečnosti
 • Teorie úpolů a sebeobrany
 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

Test ASEBS je složen z 40 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.
Na test je vymezen čas 30 minut.

KTAK

Písemný test obsahuje otázky z oblasti:

 • Sportovní trénink
 • Anatomie, fyziologie
 • Biomechanika
 • Pedagogika a psychologie
 • Regenerace a výživa

Test KTAK je složen z 50 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.
Na test je vymezen čas 40 minut.

MS

Písemný test obsahuje otázky z oblasti:

 • Marketing a management se zaměřením na sport
 • Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie
 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

Test MS je složen z 40 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.
Na test je vymezen čas 30 minut.

UTV

Písemný test obsahuje otázky z oblasti:

 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

Test UTV je složen z 40 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.
Na test je vymezen čas 30 minut.

Uchazeči o sdružené studium v kombinaci s AJ nebo ČJ konají na Pedagogické fakultě také oborový test.
Uchazeči sdruženého studia nekonají test z pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě.

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Podrobnosti, termín odevzdání

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku/potvrzení od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Posudek může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu (viz záložka Seznam pracovišť TV lékařů). Posudek vydaný lékařem jiné odbornosti nebude akceptován. Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře (viz rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a poradnou pro sportovce).

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Termín odevzdání
 • Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty), doporučený je formulář FSpS. Můžete vložit i vlastní potvrzení vydané lékařem, musí však obsahovat požadované údaje (viz formulář).
 • Posudek/potvrzení musí být nahráno do 31. 5. 2023 do e-přihlášky. Písemné potvrzení s razítkem lékaře naskenujte a vložte ve formátu PDF nebo JPG do přihlášky. Potvrzení může vydat lékař i elektronicky, musí být ovšem elektronicky podepsáno.
 • Uchazeči, který posudek nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek.
 • V případě podání více přihlášek vloží uchazeč posudek pro každou přihlášku zvlášť.
Nepřehlédněte!
 • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny!
 • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.

Seznam tělovýchovných lékařů

 • Naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.
  Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole „Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)“, ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
 • Zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP).

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky.

Rozdíl mezi tělovýchoným lékařem a sportovní lékařem

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchovné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění!

Zdroj: webová prezentace ČSTL: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/

Statistiky

Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2023/2024 (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:

 • studijní program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek: 30 komb.
 • studijní program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie: 90 (součet všech specializací), z toho
  • specializace Aplikovaná kineziologie: 30 prez.
  • specializace Kondiční trénink: 30 prez. + 30 komb.
 • studijní program Management sportu: 30 prez. + 30 komb.
 • studijní program Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy: 90 (součet všech specializací a sdruženého studia), z toho
  • sdružené studium: 30 prez.
  • jednooborový plán: 30 prez. + 30 komb.

Zjednodušeně: 30 uchazečů do každého programu, specializace a formy studia.

celkem 270

Výsledky 2023

květen 2023 - zveřejníme počet podaných přihlášek do jednotlivých studijních plánů

červen 2023 - zveřejníme výsledky přijímacích zkoušek na webu FSpS a v e-přihlášce

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Kdy má smysl podat odvolání

Podrobné informace o smyslu odvolacího řízení včetně formuláře ke stažení najdete na univerzitní stránce MU.

Časté dotazy:

1. Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí.

2. Jak fakulta postupuje, když se nezpíše dostatek studentů?
Oslovíme dalšího uchazeče v pořadí, který dosud nebyl do studijního programu přijat, a to bez jakékoli žádosti nebo odvolání. Informujeme e-mailem a v e-přihlášce.

3. Osloví mě fakulta i když jsem byl přijat na jiný studijní plán ve stejném studijním programu?
V tomto případě nikoli. Již máte návrh na přijetí ve stejném programu, nemůžeme proto tento návrh či rozhodnutí změnit. Zapište se do studia a následně požádejte o změnu studijního plánu dle opatření děkana FSpS č. 14/2020.

4. Kolik odvolání fakulta řešila v minulém roce a kolik uchazečů uspělo?
V loňském roce se proti nepřijetí ke studiu odvolalo 77 uchazečů.
Děkan vyhověl 5 uchazečům z těchto důvodů: 2x uchazeč sdruženého studia nebyl pozván k TSP, 1x zohledněna sportovní reprezentace, 1x umožněno dodatečné doložení maturity po změškání termínu (doloženo před zahájením výuky), 1x dohledán výsledek písemného testu, kdy uchazeč uvedl do odpovědního formuláře chybné číslo přihlášky.
Rektor nevyhověl žádnému z podaných odvolání.

Narazili jste na nějakou procesní chybu? Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

 • Odvolání se podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, zasílá se na studijní oddělení.
 • Děkan může ve výjímečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rektorovi.
 • Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
 • Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze proto zaslat e-mailem.
 • Adresa pro zaslání odvolání: Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info