Navazující magisterské programy

Přihlášky přijímáme od 1. 1. do 30. 4. 2024.

Co u nás můžete studovat?

Na Fakultě sportovních studiích můžete studovat ve 4 studijních programech navazujícího studia. Studijní programy zahrnují studijní plány, ze kterých si můžete v rámci 1 přihlášky vybrat až 3 plány.

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Není jiné místo, kde by bylo možné studovat program s obdobným zaměřením. Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek je navazující magisterské studium, jehož posláním je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti a speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpečnostních složek. Studium je orientováno převážně na problematiku profesní sebeobrany a je vypisováno pouze v kombinované formě studia.

Výuka je postavena na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Naši absolventi získají poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Jsou prakticky připraveni v technikách osobní a profesní sebeobrany, a splňují vysoké nároky na fyzickou připravenost pro práci v bezpečnostních složkách.

Rozvrh kombinovaného studia je pevný, v pátky v průběhu každého semestru. Výuka je kombinací teoretických přednášek, praktických cvičení a studia elektronických studijních materiálů. Studium klade nároky na fyzickou připravenost, protože její součástí je také nácvik speciálních sebeobranných dovedností, řešení modelových situací a podobně.

Staňte se součástí týmu, zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek.

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Kondiční trénink je věda! Chcete dát kondičnímu tréninku smysl? Zajímají vás východiska plánování, periodizace a řízení tréninku u vrcholových a výkonnostních sportovců? Zajímá vás zdravý životní styl? Chcete umět vytvořit pohybový a výživový program ušitý na míru nejen zdravým, ale i oslabeným lidem s různým typem onemocnění? Přemýšlíte, jak naplánovat trénink bezpečnostním složkám? Potom neváhejte a přihlaste se.

Studijní program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie nabízí 2 specializace:

 • Kondiční trénink (KT) - prezenční i kombinovaná forma
 • Aplikovaná kineziologie (AK) - pouze prezenční forma

Jako absolventi specializace KT se uplatníte ve sféře plánování, řízení a aplikaci tréninkových programů u sportovců. Vaši potenciální zaměstnavatelé pocházejí z privátního i veřejného sektoru. Mezi ty nejfrekventovanější budou patřit sportovní kluby, sportovní centra, sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, střediska volného času, vzdělávací a rozvojová centra, aj.

Jako absolventi specializace AK se uplatníte na pracovištích s koncepcí podpory zdraví, zdravotně orientovaných fitness, wellness centrech, střediscích volného času, střediscích školních a mimoškolních aktivit, programových, vzdělávacích a rozvojových centrech, zařízeních cestovního ruchu, lázeňství, apod. Někteří z vás se uplatní ve sportovních klubech a svazech a v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci. A další z vás se mohou realizovat v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílejí na intervenčních a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva.

Management sportu

Byli jste nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví?
Věříte si, že byste dokázali spravovat svěřené sportovní zařízení, které znáte a v němž se pohybujete, lépe než stávající vedení?
Ve studijním programu Management sportu, se v těchto činnostech ještě více zdokonalíte.

Studijní program Management sportu je mezifakultní studijní program, na kterém participují odborníci vyučující na fakultě sportovních studií a ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Otevírán je pouze v prezenční formě studia.

Fakulta sportovních studií vám poskytne nejnovější poznatky a vědomosti z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, sociologie, psychologie sportu aj.
Ekonomicko-správní fakulta z oblasti teorie ekonomie, veřejné správy a jejího financování, účetnictví a daní a obecného managementu, které využijete v praxi ve sportovních organizacích, včetně organizací veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu.

Absolventi nacházejí uplatnění na manažerských pozicích (top management) ve sportovních klubech typu zapsaného spolku, profesionálního sportovního klubu. Dále jsou připraveni k manažerským a ekonomickým činnostem ve sportovních uniích, svazech nebo asociacích. Uplatnění mohou nalézt i v administrativě EU a mezinárodních sportovních organizacích.

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Jste absolventem bakalářského programu Tělesná výchova a sport?
Cítíte se dobře mezi dětmi a mládeží?
Rádi sportujete a chcete tuto radost sdílet i s ostatními?
Pak pro vás bude velmi zajímavé navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy.

Připraví vás nejenom jako kvalifikované učitele tělesné výchovy pro základní i střední školy, ale široké teoretické vědomosti a zejména praktické sportovní dovednosti vám umožní chystat, zajímavě a odborně správně realizovat i efektivně hodnotit pohybové a sportovní programy nejen pro mládež, ale i pro další věkové skupiny.
K hlavním výhodám studia učitelství tělesné výchovy patří, že pomůže nejenom vaším budoucím žákům, sportovcům či dalším klientům, ale i vám samotným zlepšit kvalitu života. V ní totiž právě správně provozované pohybové a sportovní aktivity sehrávají klíčovou roli.
V rámci tohoto studia získáte potřebné teoretické poznatky o sportu a lidském pohybu a především si pak osvojíte prakticky využitelné poznatky a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín.

Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy
 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
 • Učitelství matematiky pro základní školy
 • Učitelství občanské výchovy pro základní školy
 • Učitelství přírodopisu pro základní školy
 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
 • Učitelství zeměpisu pro základní školy

podat přihlášku

Předpoklady uchazeče o studium

Co je dobré zvážit a vědět před podáním přihlášky
 • posoudit, zda nemám zdravotní, časové či jiné omezení, které by mi neumožnilo řádně studovat
 • prostudovat studijní plány programu
 • položit si otázku: „Budu ke studiu dostatečně motivován?“
 • získat reference od někoho, kdo program již navštěvuje/absolvoval
Aplikovaná edukace bezpečnostních složek (ASEBS)
 • práce s klienty, asertivní komunikace, vedení tréninkové skupiny
 • morální zodpovědnost, schopnost pracovat a jednat ve stresových a kritických situacích
 • kladný postoj ke kontaktním sportům
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)

• znalost biologie člověka a biomechaniky, fyziologie, základní znalosti sportovního tréninku
• ochota neustále se vzdělávat, komunikativnost, práce s klientem
• schopnost vést skupinu

Management sportu (MS)

• znalosti ekonomie, orientace ve sportovním prostředí,
• základní znalosti managementu, marketingu a fundraisingu

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV)

• práce se skupinou a dětmi, morální zodpovědnost, trpělivost, kreativita, schopnost jednat ve stresových situacích
• znalosti vybraných sportovních disciplín

Další informace pro

Uchazeče s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se

 • smyslovým nebo pohybových postižením,
 • chronickým onemocněním,
 • psychickými obtížemi nebo
 • se specifickými poruchami učení.

Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Zahraniční uchazeče

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu sportovních studií MU jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:

Doklad o znalosti českého jazyka vkládají uchazeči ze zahraničí do 31. 5. 2024 do e-přihlášky.

Poznámka: uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.
Zahraničním uchazečům, kteří doklad nedoloží, nebude umožněno vykonat přijímací zkoušky.


Zákonnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je doložení vysokoškolského vzdělání.
Informace pro uchazeče, kteří získali VŠ vzdělání v zahraničí.

Informace pro uchazeče se vzděláním ze Slovenska.
Více informací na stránkách Masarykovy univerzity, MŠMT.
Slovníček pojmů:
  • STUDIJNÍ PROGRAM – zaměření studia. Jedna přihláška = jeden studijní program.
  • STUDIJNÍ PLÁN – dříve označováno jako „obor“. Obsahuje konkrétní seznam předmětů potřebných pro absolvování studia. Za samostatný plán se označuje i forma studia. Studijním plánem je například prezenční forma Aplikované kineziologie nebo kombinovaná forma Kondičního tréninku.
  • FORMA STUDIA – je buď prezenční nebo kombinovaná (pozor, to neznamená kombinace studijních plánů).
   Prezenční forma – denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do pátku. Studenti mají nárok na slevu například na jízdné, v menze, atd.
   Kombinovaná forma – kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek. Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.
  • PRIORITY STUDIJNÍCH PLÁNŮ – studijní programy umožňují volbu více studijních plánů. V e-přihlášce můžete označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí, poplatek za přihlášku zaplatíte však pouze jeden za celý program. Za samostatné preference se považuje i prezenční a kombinovaná forma plánu. Preference (priority) studijních plánů můžete měnit v e-přihlášce až do 30. dubna 2024.
   Pozor! Pokud budete navrženi na přijetí do plánu, kterému jste dali prioritu číslo 1, není možné, abyste se později zapsali do studia plánu s nižší prioritou. Pořadí priorit opravdu dobře zvažte.
 • STATUS STUDENTA – získáte dnem zápisu do studia.
  Studentům do 26 let, kteří nejsou výdělečně činní (jsou nezaopatřeným dítětem) hradí zdravotní pojištění stát, a to i studentům kombinované formy studia. Pokud je studentům více jak 26 let, nebo jsou zaměstnáni, hradí jim zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo jsou povinni si jej hradit sami.
  Sociální pojištění stát studentům nehradí, doba studia na VŠ se nezapočítává do délky důchodového pojištění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info