Fakulta slaví 20 let

Zřízení Fakulty sportovních studií MU vychází z tradic sportovně-tělovýchovného vzdělávání v Brně, jehož nositelem vždy byla Masarykova univerzita. Pokračovatelem tradic pak byla pedagogická fakulta, která byla zřízena "Dekretem presidenta republiky o vzdělávání učitelstva", který vydal 27. 10. 1945 Edvard Beneš a na jehož základě byl v roce 1946 vydán zákon o pedagogických fakultách. Pokračovatelem ve vzdělávacím systému pak byl Ústav tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, v roce 2000 přejmenovaný na Katedru tělesné kultury Pedagogické fakulty MU a od roku 2002 pak Fakulta sportovních studií MU.

10. 1. 2022

Nová fakulta vznikla 1. ledna 2002 na základě rozhodnutí MŠMT ČR z 18. 12. 2001 podle par. 79 odst. 4, par. 80 odst. 1, par. 105 zákona 4. 111/1998 Sb., a po schválení Akademického senátu MU. V roce 2002 vznikla katedra kinantropologie, katedra společenských věd, katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy, katedra sportovní edukace a katedra sportovních aktivit. Od 1. listopadu 2001 byl PhDr. Michal Charvát, CSc. pověřen řízením přípravných prací a následně byl na návrh Akademického senátu 1. ledna 2003 jmenován prvním děkanem fakulty. Profesor Charvát, který se zasloužil o vznik nové fakulty, stál v čele fakulty po dvě funkční období, a to v letech 2001-2009.

Fakulta od počátku vzniku až do roku 2009 sídlila v Brně-Komárově. Prostory však byly pro výuku nedostačující. 22. 11. 2004 byla slavnostním položením základního kamene oficiálně zahájena výstavba nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, jehož součástí byly i nové prostory fakulty sportovních studií. Na ploše 20 ha tak v průběhu několika následujících let a v pěti etapách vyrostl komplexní areál, jenž se stal domovem pro lékařskou fakultu, větší část přírodovědecké fakulty a pro fakultu sportovních studií. Slavnostní otevření se uskutečnilo 7. října 2009 ve 14.00 hodin. 

Fakulta sportovních studií v současné době čítá 8 kateder, pedagogové sedmi kateder zabezpečují teoretickou a praktickou výuku pro studenty FSpS MU v areálu kampusu Brno-Bohunice. Centrum univerzitního sportu (CUS), tzn. 8. katedra, sídlí na Údolní ulici v Brně. Provozuje několik sportovišť, na kterých probíhá výuka tělesné výchovy převážně pro ostatních 9 fakult Masarykovy univerzity. V Akademickém roce 2021/22 si zde mohou studenti MU vybrat z nabídky několika desítek předmětů a splnit si tak povinnou i nepovinnou tělesnou výchovu.

Posláním Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je nejen vzdělávat studenty, ale také svou vědeckou činností a společenským působením přispívat k pohybově aktivnímu a zdravému životu všech věkových i výkonnostních skupin populace, k rozvoji poznání v oblasti sportu a k respektování pravidel fair play ve sportu i v běžném životě.

Tomu napomáhají další oddělení a laboratoře FSpS MU:

Sledujte na webu oslav informace o akcích, které připravujeme...

Slavíme 20 let


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info