Stres u vysokoškolských studentů a způsoby jeho zvládání během nouzového stavu

Stres je fenoménem dnešní doby a je téměř každodenní součástí lidských životů. Pravděpodobně i proto je neopominutelnou součástí společenské i odborné debaty. Obzvláště v této době, když jsme byla celá společnost nucena změnit svoje dosavadní životy kvůli pandemii, respektive nouzovému stavu. 

26. 11. 2021 Denisa Nečasová

Bez popisku

Ve své bakalářské práci jsem zkoumala rozdíly ve vnímání stresu během nouzového stavu mezi studenty sportovních a jiných oborů. 

Sběr dat

Pro sběr dat bylo využito dotazníkové šetření, které probíhalo od 23. 11. 2020 do 23. 3. 2021 (tedy období 1. a 2. vlny covid-19). Dotazník se skládal z celkem 51 otázek, jak otevřených, tak uzavřených. První část tvořil standardizovaný dotazník aktuální škály vnímaného stresu (PSS-10, vyvinutý Cohenem a Willimsonem v roce 1988), který jsem v českém překladu převzala od Buršíkové Brabcové a Kohouta (2018). Druhá část byla zaměřena na psychické a fyzické projevy stresu a využívané metody odbourávání stresu před a během nouzového stavu. Celkem dotazník vyplnilo 100 respondentů (27 mužů a 73 žen). Z toho studentů sportovních oborů bylo 32 (13 mužů a 19 žen).  

Výsledky

Výsledky práce ukazují vyšší míru vnímaného stresu (PSS-10) u vysokoškolských studentů v době nouzového stavu v porovnání se studiemi, které proběhly v minulosti. Celkové skóre škály vnímaného stresu se však nelišilo mezi studenty sportovních a jiných oborů. 

Z výsledků práce u otázek na subjektivní projevy stresu před a během nouzového stavu došlo u obou skupin studentů během nouzového stavu k nárůstu náladovosti, úzkosti a pocitů beznaděje. Z výzkumu dále vyplývá, že během nouzového stavu došlo ke změně využívaných metod na odbourání stresu. Studenti sportovních i jiných oborů v období před pandemií nejčastěji využívali sport, nebo konzumaci alkoholu. Během nouzového stavu pak více času trávili sledováním seriálů a se svým partnerem. U otázky, jaké činnosti by vysokoškolští studenti doporučili ostatním na odbourání stresu, studenti sportovních fakult nejčastěji odpovídali sport, pohlavní styk a červené víno. Studenti jiných oborů nejčastěji zmiňovali sport, čas strávený s kamarády a procházky v přírodě. 

Jako největší zdroj stresu v období před pandemií studenti sportovních oborů označovali školu, špatné mezilidské vztahy a zdraví, studenti jiných oborů zmiňovali školu, špatné mezilidské vztahy a finance. Během nouzového stavu byla pro studenty sportovních i jiných oborů největší zdrojem stresu online výuka, samotný nouzový stav a nejistota do budoucna. Studenti sportovních a jiných oborů také shodně uváděli, že 2. vlna covid-19 byla z jejich pohledu mnohem náročnější. Jedním z důvodů bylo to, že trvala déle a měli tak horší vyhlídky do budoucna (ztratili práci, nestýkali se s kamarády, přestali sportovat). 

Nakonec zmíním, co studentům nejvíce chybělo a vadilo během nouzového stavu. Studentům sportovních oborů nejvíce chyběla otevřená sportoviště, setkávání se s přáteli v hospodách a kavárnách, chození na party a zábavu. Nejvíce jim vadilo, že necítili pocit svobody, nevyhovovala jim online výuka a ohromný pocit nejistoty. Studentům jiných oborů nejvíce chybělo setkávání se s přáteli v hospodách a kavárnách, otevřená sportoviště a kultura. Nejvíce jim vadilo omezení pohybu, online výuka a komunikace vlády s občany ČR. 

Vedoucí bakalářské práce byla Mgr. Marta Gimunová, Ph. D.

Zdroje

BURŠÍKOVÁ BRABCOVÁ, Dana a Jiří KOHOUT. Psychometrické ověření české verze škály vnímaného stresu. E-psychologie: ČMPS [online]. USA, 19. 1. 2018, 2016, 52 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://www.e-psycholog.eu/pdf/bursikova-brabcova_kohout.pdf

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info