Vytváříme inovativní audiovizuální materiály pro výuku sportovní gymnastiky na vysokých školách sportovního zaměření

Již druhým rokem probíhá realizace mezinárodního projektu Erasmus+, který se podařilo získat akademikům FSpS MU jakožto hlavním řešitelům. Ve spolupráci s partnery z univerzity z Lublaně a ze Zagrebu vytvářejí inovativní audiovizuální materiály zejména pro výuku sportovní gymnastiky na vysokých školách se sportovním zaměřením, které jsou ale vhodné i pro všechny učitele a trenéry základů sportovní gymnastiky.

16. 9. 2022 Petr Hedbávný

Bez popisku

Vývoj podoby současného vzdělávání s jeho aktuálními trendy, které zahrnují využití digitálních technologií, se postupně dostává do všech oblastí a úrovní vzdělávání. Vzhledem k charakteru tělovýchovného vzdělávání, kdy dochází k osvojování si pohybových dovedností, je klíčová praktická výuka. Dovolujeme si tvrdit, že možnosti inovativních postupů a digitálních technologií nebyly v této oblasti doposud plně využívány, protože zde nebyla taková potřeba jako v jiných oborech, důraz byl vždy kladen na kontaktní výuku, která je zde skutečně nenahraditelná. Nicméně situace způsobená pandemií COVID-19 nás přinutila operativně reagovat na okolnosti, což vyústilo až v podání žádosti o grant v programu Erasmus+ v rámci výzvy “Partnerships for Digital Education Readiness”. Tento mezinárodní projekt, jehož hlavním řešitelem je člen katedry gymnastiky a úpolů a na němž se dále významně podílí katedra kineziologie FSpS, byl podpořen. Realizace projektu probíhá ve spolupráci s odborníky z univerzit v Lublani a Zagrebu.

Záměrem projektu není vytvořit pouze jednorázově využitelný výstup jako snahu minimalizovat negativní dopad online výuky v průběhu pandemie covidu, ale vzdělávací zdroje, které i v běžném režimu zkvalitní výuku gymnastických dovedností. Vytvořené materiály poskytnou studentům požadované teoretické znalosti i návod k fyzické průpravě v domácích podmínkách s cílem připravit je na konkrétní lekci praktické výuky tak, aby její čas mohl být maximálně efektivně využit.

V posledních letech se věnujeme hodnocení kvality úrovně výuky gymnastiky na školách. Spolupracujeme s pedagogy tělesné výchovy na základních a středních školách, kteří s námi sdílí problémy a nedostatky v jejich praxi. Také se zajímáme o možnosti a využití audiovizuální techniky a multimediálních materiálů v gymnastice. Jak se ukazuje, je zde vysoký nevyužitý potenciál zvýšit efektivitu výuky gymnastiky právě pomocí audiovizuálních podpor. V rámci České republiky jsou snahy optimalizovat vzdělávání v gymnastice, což přináší dílčí úspěchy. Pro vzdělávání ve sportovní gymnastice již byly vytvořeny v zahraničí i v České republice určité metodické materiály. Některé z nich jsou kvalitní (např. Gymneo), nejsou však volně dostupné a svým obsahem jsou nevyhovující, neboť jsou zaměřeny na obtížné prvky využitelné při výkonnostní gymnastice, nikoli však v rámci povinné sportovní gymnastiky na vysoké škole. Existují metodické materiály vytvořené vysokoškolskými pedagogy v zemích zúčastněných organizací, které jsou vydané většinou jako DVD a mají sloužit učitelům tělesné výchovy, kteří jsou již v praxi, jako pomůcka při přípravě na výuku studentů. Neobsahují však všechny požadované cviky a komplexní náhled na ně. Nově vytvářené materiály pro cca 70 základních gymnastických prvků budou uživatelsky přívětivé, bude možné procházet napříč lekcemi a sledovat vždy jen jeden aspekt gymnastických cvičení (popis správného provedení, funkční příprava, metodika nácviku, dopomoc, biomechanický základ). Do materiálů budou zařazena také videa s průpravnými cvičeními, které jsou vhodné pro "praktickou" přípravu doma. Kromě videozáznamů správného provedení vybraných prvků, které budou tvořit základ observačního učení, budou doplněny i videosekvence se záběry z pohledu samotného cvičícího. Tato videa umožní zařadit v určitých fázích motorického učení ideomotorický trénink, který se ve výuce běžně nevyužívá, avšak dle výsledků zahraničních výzkumů jím lze plnohodnotně nahradit určitý počet reálně prováděných pokusů. Takovéto komplexní materiály pro základní výuku sportovní gymnastiky nebyly doposud vytvořeny.

Mezi partnery projektu (tělovýchovně zaměřené vysoké školy) bude sjednoceno kurikulum sportovní gymnastiky, která je na všech zúčastněných organizacích povinným předmětem. Tato skutečnost umožní studentům vyjíždějícím na mobility bezproblémové uznání absolvovaného předmětu sportovní gymnastika na jiné fakultě. Výukové materiály budou dostupné v českém, chorvatském, slovinské a samozřejmě anglickém jazyce nejen studentům, ale i široké veřejnosti v režimu OPEN ACCESS. Nebude tedy problém, aby ho využívali zahraniční studenti, čímž podpoříme internacionalizaci. I po ukončení projektu se k jednotným požadavkům na absolvování sportovní gymnastiky mohou bez problémů přidat další fakulty, neboť budou mít k dispozici vytvořené vzdělávací materiály. Je zde tedy potenciál zvýšit transparentnost a uznávání splněných předmětů napříč zeměmi Evropské Unie i mimo ni.

Stránka projektu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info