Dynamometrie
Cílem videa je seznámit studenty s měřením svalové síly pomocí dynamometrů.

Dynamometrie


  • Hlavní metodou měření svalové síly je dynamometrie, která je objektivní a přesná, její výsledné hodnoty lze vyjádřit ve fyzikálních jednotkách a lze ji za standardizovaných podmínek spolehlivě opakovat.

  • Dle druhu kontrakce při měření rozeznáváme izometrické a izokinetické dynamometry.

  • V praxi nejčastěji používaným typem dynamometru je ruční dynamometr, neboli tzv. handgrip. Tento dynamometr zjišťuje sílu svalů podílejících se na stisku ruky. Testovaná osoba má za úkol v dané poloze vyvinout maximální tlak na tenzometr. Měření opakujeme a zapisujeme vyšší dosaženou hodnotu.

  • Při izometrické dynamometrii nedochází ke změně svalové délky. Kromě síly stisku ruky, měříme sílu svalů dolních končetin, resp. flexorů a extenzorů kolenního kloubu. K fixaci slouží křeslo, které se snaží omezit pohyb dalších svalových skupin u měřené osoby. Výchozí pozicí pro měření síly extenzorů kolene je sed s 90° flexe v kolenním i kyčelním kloubu. Distální část bérce je spojena popruhem s tenzometrickou sondou, která zjišťuje sílu v Newtonech. Změříme délku bérce od zevní štěrbiny kolenního kloubu po střed popruhu na zevním kotníku. Před samotným měřením je třeba zadat vstupní data (osobní údaje, délku páky) do počítače. Měření probíhá ve třech pokusech, kdy je mezi nimi pauza na odpočinek a uvolnění. Izometrický dynamometr poskytuje informaci nejen o maximální síle, ale umožňuje také sledování dynamografické křivky neboli změny síly v čase.

  • Izokinetický dynamometr je robustní, technicky a ekonomicky nákladný přístroj, který měří sílu v celém rozsahu pohybu za určité konstantní rychlosti. K jeho výstupním hodnotám patří maximální síla, maximální moment síly, rychlost lineárního pohybu ap.

  • Pro porovnání různých osob je vždy třeba absolutní sílu přepočítat na kg hmotnosti jedince.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.