© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Výskoková ergometrie
Cílem videa je seznámit studenty s testy anaerobních předpokladů jako je wingate test a výskoková ergometrie.
Výsoková ergometrie


  • Výskoková ergometrie slouží především k hodnocení explozivní síly dolních končetin. Výskokový ergometr se skládá ze speciální odrazové desky, která je napojena na počítač. Podle vytvořeného programu se dá při opakovaných výskocích s přesností na tisícinu sekundy měřit trvání letových a oporových fází a vypočítat z nich řadu parametrů jako například výšku výskoku, zrychlení při odraze, rychlost v okamžiku odrazu a výkon v aktivní fázi odrazu. Poslední parametr vyjadřuje vlastně schopnost odrazit se co nejintenzivněji v co nejkratším čase, tj. schopnost svalů dolních končetin kontrahovat se co nejintenzivněji a nejrychleji.

  • Ukázalo se, že právě tato schopnost je do značné míry podmíněna podílem rychlých svalových vláken. Proto se výskoková ergometrie používá také na nepřímé určení podílu rychlých svalových vláken ve svalech dolních končetin.

  • Nejvýhodnější se ukázal být test opakovaných výskoků v 10ti sekundové periodě vykonávaných maximální frekvencí s rukama fixovanýma v bok. Testovaný se má snažit skákat tak, aby byl co nejkratší čas na zemi a co nejdelší ve vzduchu. Počítač následně vyhodnotí průměrnou hodnotu výkonu v aktivní fázi odrazu z třech nejlepších skoků.