© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Anaerobní práh
Cílem videa je seznámit studenty s hlavními metodami stanovování anaerobního prahu (cirkulační, ventilační, laktátový).
  • Ventilační práh u testované osoby stanovujeme pomocí spiroergometrického vyšetření. Jedná se o stanovení "anaerobního prahu" neinvazivní metodou z ventilačně-respiračních hodnot. Mezi základní parametry patří minutová ventilace, poměr respirační výměny, příjem kyslíku, výdej oxidu uhličitého, ekvivalent pro kyslík a oxid uhličitý. Zátěžový protokol vypadá následovně. Určí se první stupeň a obvykle každou minutu se zvyšuje rychlost běhu o 1 km/hod. Pokud provádíme spiroergometrii na bicyklovém ergometru, obvykle se volí rampový protokol, při kterém zátěž roste ve watech kontinuálně.

  • Nejčastěji pro stanovení ventilačního prahu používáme grafického znázornění, kde je vidět závislost minutové ventilace a intenzity zatížení. Práh se nachází v momentě, kdy dochází k prudkému nárůstu na ventilační křivce. Dalšími v praxi užívanými metodami je V-slope (čti V-sloup) metoda či určení prahu pomocí poměru respirační výměny.

  • "Práh" následně lze vyjádřit v absolutních hodnotách srdeční frekvence nebo v procentech z maxima, případně v procentech z VO2max. Dále můžeme stanovit tzv. prahovou rychlost, neboli rychlost, při které se jedinec na prahu nachází.

Stanovení ventilačního prahu