Inkubátor kinantropologického výzkumu

Profil pracoviště

Inkubátor kinantropologického výzkumu (IKV) vznikl na Fakultě sportovních studií MU k 1. 9. 2019 s následujícím posláním:

  • Vytvoření podmínek pro kinantropologický výzkum.
  • Nastavení inkubačního prostředí vědeckovýzkumným pracovníkům v kinantropologii.
  • Rozvoj vědecké činnosti na FSpS ve 3 oblastech definovaných v dlouhodobém záměru (dynamické a kinematické aspekty pohybu, biomedicínské aspekty pohybu a společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu).
  • Interdisciplinarita prostřednictvím realizace výzkumných záměrů napříč a ve spolupráci vědních disciplín.
  • Internacionalizace ve smyslu podpory spolupráce se zahraničními pracovišti.
  • Vytvoření podmínek pro přípravu vědeckovýzkumných projektů do národních i mezinárodních výzev.
  • Spolupodílení se na edukaci a vedení studentů doktorského programu Kinantropologie.
  • Vytváření výzkumných týmů.
  • Produkce výstupů pro vědeckovýzkumnou komunitu s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu fakulty.

Výzkumný program naplňuje IKV prostřednictvím přípravy a realizace výzkumných projektů. Prioritou v projektové činnosti je realizace výzkumných projektů národních a mezinárodních poskytovatelů. Za jejich typické představitele můžeme považovat GA ČR, TA ČR, AZV, MŠMT, Horizont Europe apod. Doplňkově by se členové inkubátoru měli zapojovat do projektů interních (GAMU) a rozvojových (Interreg, Erasmus+, OP VVV).

Lidé

PublikacePočet publikací: 3


Projekty


Celkový počet projektů: 2


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info