Promoce

Promoce je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou absolventům (bakalářům a magistrům) předávány vysokoškolské diplomy. Promoce se účastní akademičtí hodnostáři a promovaní absolventi. Na tuto slavnost jsou zváni hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů.

Průběh promoce

Promoční obřad začíná nástupem, při němž hosté v aule povstanou. Fakultní pedel za zvuků absolventské fanfáry (nové obřadní fanfáry zkomponoval v roce 2009 skladatel Miloš Štědroň) přivádí absolventy. Poté fakultní pedel za zvuků děkanské fanfáry přivede promotora a děkana. Za zvuku rektorské fanfáry přivádí univerzitní pedel Jeho Magnificenci rektora (při bakalářské promoci přivádí fakultní pedel děkana). Následuje státní hymna. Poté se všichni posadí.

Děkan/proděkan zahájí promoční obřad a představí Jeho Magnificenci rektorovi všechny absolventy. Děkan požádá Jeho Magnificenci rektora o svolení k promoci představených absolventů.

Jeho Magnificence rektor (při bakalářské promoci děkan) pronese svůj projev k absolventům a dá formální souhlas k promoci.

Své role se dále ujme promotor, a vyzve absolventy ke složení promočního slibu. Slib je uveden fanfárou, při jejích slovech všichni přítomní povstanou. Absolventi potom svůj slib potvrdí slovy „Slibuji“ a přiložením pravé ruky na univerzitní (při bakalářské promoci na fakultní) žezlo. Promotor poté formálně vyhlásí jmenování absolventů a udělí jim dosažený titul. Do rukou jim předá diplomy opatřené podpisem rektora a univerzitní pečetí.

Poslední slova náležejí absolventům.

Následuje studentský hymnus Gaudeamus Igitur a poté za zvuků fanfár odvádí pedel akademické hodnostáře, průvod uzavírají absolventi, kteří jsou tak symbolicky vyprovázeni ze své Alma Mater.


Promoční slib absolventů: „Slavnostně slibuji, že ve své odborné i praktické činnosti budu uplatňovat, rozvíjet a dále šířit poznatky vědy, duchovní kultury a humanistické principy demokratické společnosti. Při veškeré své činnosti budu dbát především na rozvoj vzdělanosti ku prospěchu a užitku všeho lidstva. Slibuji, že i po absolvování studia zachovám věrnost a svou přízeň naší alma mater Masarykově univerzitě a její Fakultě sportovních studií, na níž jsem dosáhl(a) vysokoškolského vzdělání.“


Termín a místo konání

Slavnostní předání diplomů se koná v aule MU (Právnická fakulta, Veveří 70, Brno) nebo v míčové hale FSpS (Kamenice 5, Brno).
Pro akademický rok 2023/2024 jsou stanoveny termíny:

14. 3. Bc. i NMgr. - aula MU
23. 7. Bc. - míčová hala FSpS
24. 7. NMgr. - míčová hala FSpS

Na promoci se absolventi přihlašují přes Obchodní centrum

Absolventi, kteří se nemohou promoce zúčastnit si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FSpS.


Po absolvování studia

Studium je ukončeno dnem vykonání poslední části státní zkoušky (nikoli až dnem převzetí diplomu).

Absolventi jsou povinni nahlásit každou změnu své zdravotní pojišťovně.
Potvrzení o absolvování studia obdrží absolventi při převzetí diplomu nebo na vyžádání na studijním oddělení FSpS.


Akademičtí hodnostáři

Rektor

Rektor stojí v čele univerzity, volí jej Akademický senát univerzity a do úřadu jej uvádí prezident republiky. Náleží mu slavnostní titul „Magnificus“ (lat. „vznešený“), ostatní jej během promoce oslovují jako „Jeho Magnificence“.

Jeho Magnificence rektor má právo pronést promoční projev k novým magistrům. Je vždy doprovázen univerzitním pedelem, jenž před ním nese univerzitní žezlo. Obléká purpurový talár s hermelínovým límcem, purpurový baret a zlatý rektorský řetěz. Při promoci může Jeho Magnificenci rektora zastupovat některý z jeho prorektorů; v tom případě prorektorovi náležejí všechny rektorské odznaky, privilegia a pocty. Jeho Magnificence rektor se neúčastní bakalářské promoce.

Děkan

Děkan je hlavou fakulty, volí jej Akademický senát fakulty a do úřadu jej uvádí rektor univerzity. Náleží mu slavnostní titul „Spectabilis“ (lat. „skvělý, slovutný“), jímž jej ostatní během promoce oslovují.

Při bakalářské promoci má právo pronést promoční projev. Je vždy doprovázen fakultním pedelem, jenž před ním nese fakultní žezlo. Obléká černý talár s hedvábnými manžetami a límcem v mintové barvě fakulty, černý baret a zlatý fakultní řetěz.

Proděkan

Proděkan je zástupcem děkana. Účastní se promoce nových bakalářů, kdy v sále uvádí a představuje absolventy Spectabilis děkanovi a žádá jej o svolení k promoci. V tom případě mu náleží slavnostní titul „Honorabilis“ (lat. „velevážený“), jímž jej ostatní během promoce oslovují. Obléká černý talár s černým baretem a zlatý fakultní řetěz. Pokud zastupuje děkana, náležejí mu všechny děkanské odznaky a pocty.

Promotor

Promotor je hlavní ceremoniální postavou promoce, náleží mu slavnostní titul „Honorabilis“ (lat. „velevážený“), jímž jej ostatní během promoce oslovují. Je nadán úřední mocí prohlásit nové bakaláře a magistry, do jeho rukou skládají absolventi slavnostní slib. Promotora jmenuje děkan z řad akademických pracovníků fakulty pro každý jednotlivý obřad zvlášť; zpravidla je to proděkan nebo vedoucí katedry. Obléká černý talár s černým baretem a zlatý fakultní řetěz.

Pedel

Pedel je strážcem insignií. První zmínky o úřadu pedela pocházejí z roku 1245, kdy jako hlavní ceremoniář doprovázel děkana pařížské univerzity. Pedel nepatří mezi akademický sbor, nese univerzitní žezlo před rektorem nebo fakultní žezlo před děkanem a třímá univerzitní žezlo při slibu absolventů. Univerzita má svého pedela, jenž obléká černý talár s purpurovým límcem a baretem. Každá fakulta má svého pedela, jenž obléká talár s baretem ve fakultní barvě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info