Studium a stáže v zahraničí

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Fakulty sportovních studií MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9. 2011) a Metodickým pokynem ředitele CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 26. 6. 2014).

Do funkce pověřené osoby ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 byl dle Opatření děkana č. 3/2015 jmenován doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (uvádějte v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech). 

Administrativu uznávání zahraničních pobytů za Fakultu sportovních studií zajišťuje Zuzana Florianová (uvádějte v řádku Administrátor zahraničních pobytů fakulty/katedry/ústavu na MU v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech). 

Předměty ze studia v zahraničí i stáže (také jako předmět) jsou studentům uznány na základě žádosti v ISu. Přesný postup kroků a podrobný návod najdete na stánkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Uznání předmětů ze studijního pobytu

Všechny úspěšně absolvované předměty v rámci studia na zahraničním pobytu dle předem schválené studijní smlouvy jsou studentům plně započítány do jejich studia na FSpS. Studijní smlouvu (Learning Agreement) studenti vyplňují před odjezdem.

  • Předměty ze zahraničí studentům běžně uznáváme za volitelné (forma uznání C).
  • Po domluvě s vyučujícím nebo s garantem praxe můžeme uznat i za povinný předmět FSpS (forma uznání A). Uznávání za povinné předměty domlouvejte v předstihu na základě sylabů a jiných dostupných informací. Vyučující si mohou stanovit dodatečné podmínky uznání a o svém rozhodnutí by měli informovat Zuzanu Florianovou - florianova@fsps.muni.cz

Uznání stáže

Náplň praxe musí být v oboru Vašeho studia. Stáž lze uznat jako povinnou nebo volitelnou součást studia a ohodnotit ji odpovídajícím množstvím kreditů. Uznání je nutné konzultovat předem.

  • Volitelné stáže konzultujte s proděkanem Kumstátem
  • Povinné stáže konzultujte s garantem praxe. Vyučující/garanti si mohou stanovit dodatečné podmínky uznání a o svém rozhodnutí by měli informovat Zuzanu Florianovou - florianova@fsps.muni.cz.
  • Doktorští studenti konzultují stáž se svým školitelem. Pro uznání musí kromě potvrzení ze stáže odevzdat také zprávu ze stáže.

Kontakty

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info