Přijímací řízení

Forma studia

Doktorské studium se na FSpS MU uskutečňuje v prezenční i kombinované formě.

 • Prezenční forma studia – kromě vědecko-výzkumných povinností mají studenti ještě povinnost účastnit se výuky, podílet se na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích aktivitách pracoviště apod.

Studenti prezenční formy studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

 

 • Kombinovaná forma studia - podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a jiných aktivitách pracoviště není povinný.

VYBRAT STUDIJNÍ PROGRAM

Termíny

Přihlášky se podávají do konce dubna.

Přijímací zkouška proběhne v červnu.

O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

TERMÍNY PODROBNĚ

Skladba přijímací zkoušky

1. PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Obhajoba předloženého projektu disertační práce - prověření: 

 • kvality projektu disertační práce,
 • orientace a znalosti v oboru kinantropologie,
 • připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty.

 

2. ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 • porozumění textu
 • konverzace o předloženém projektu disertační práce
 • porozumění odbornému anglickému textu

Poznámka: V případě že chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku z jiného světového jazyka, je třeba předložit písemnou žádost. Tato žádost musí být součástí příloh k přihlášce.

Obě části přijímací řízení se uskuteční v jednom dni, pozvánku harmonogramu přijímací zkoušky obdrží uchazeči s platnou přihláškou a uhrazeným administrativním poplatkem v průběhu měsíce května.

Kritéria přijetí

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

 1. Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-4 body)
 2. Předpoklady k vědecké práci (0-6 bodů)
 3. Orientace a znalosti v oboru Kinantropologie (0-4 bodů)
 4. Návaznost projektu disertační práce na výzkumný projekt:*
  přímá návaznost na výzkumný projektu řešený/k řešení schválený (2 body)
  návaznost na výzkumný směr dané katedry (1 bod)
  nemá návaznost (0 bodů)
 5. Kompetence v anglickém jazyce (0-5 bodů)
 6. Porozumění odbornému anglickému textu (0-3 body)
 7. Publikační historie (0-2 body) - dle komplexního posouzení předložených publikačních výstupů komisí. Body se nesčítají, je bodován pouze jeden nejvýznamnější výsledek.

*Návaznost tématu disertační práce na konkrétní projekt FSpS je nutné písemně doložit výpisem z aplikace ISEP MU podepsaným hlavním řešitelem daného projektu a vyjádřením hlavního řešitele k zapojení uchazeče.

Celkový možný počet bodů: 26

Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 14 bodů.

Počet uchazečů přijímaných v Akademickém roce 2021/22 je: 15.

Odvolání

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info