Přijímací řízení

Forma studia

Doktorské studium se na FSpS MU uskutečňuje v prezenční i kombinované formě.

  • Prezenční forma studia – kromě vědecko-výzkumných povinností mají studenti ještě povinnost účastnit se výuky, podílet se na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích aktivitách pracoviště apod.

Studenti prezenční formy studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

 

  • Kombinovaná forma studia – podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a jiných aktivitách pracoviště není povinný.

VYBRAT STUDIJNÍ PROGRAM

Termíny

Přihlášky se podávají do konce dubna.

Přijímací zkouška proběhne  v termínu 12.-13. června 2024.

O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

TERMÍNY PODROBNĚ

Skladba přijímací zkoušky

1. PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Ústní pohovor

1.) Zhodnocení kvality projektu disertační práce
a) syntéza poznatků (zdroje max.10, aktuální, zahraniční)
b) cíle, výzkumné otázky/hypotézy
c) metodika


2.) Předpoklady k vědecké práci
• zhodnocení připravenosti uchazeče k vědecké práci (schopnost studia odborné literatury, vymezit vědecké problémy, formulovat vědecké otázky a hypotézy, hledat způsoby řešení těchto otázek a ověřování hypotéz, organizovat výzkumné projekty), zjištění motivace uchazeče
• znalosti v oboru kinantropologie
• publikační historie

3.) Kompetence v anglickém jazyce
• ústní pohovor v anglickém jazyce

Písemná část
4.) Porozumění a analýza odborného textu (v anglickém jazyce) – písemná část
• Uchazeč si vybere jeden ze 4 odborných článků psaných v anglickém jazyce, kde budou vymazány tyto části: abstrakt, cíle a závěr. Uchazeč bude mít 30 minut na pročtení + 10 minut na písemnou odpověď. Vlastními slovy zformuluje uchazeč v anglickém jazyce cíle a závěr článku; zvolí typ výzkumného designu (experimental, cross-sectional, time series, longitudinal, case study, grounded theory, action research, ethnography nebo autoethnography), dále určí, jaký typ statistických metod byl v článku použit.

 

Obě části přijímací řízení se uskuteční v jednom dni, pozvánku harmonogramu přijímací zkoušky obdrží uchazeči s platnou přihláškou a uhrazeným administrativním poplatkem v průběhu měsíce května.

Kritéria přijetí

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

1. Zhodnocení kvality projektu disertační práce (0-18 bodů)
2. Předpoklady k vědecké práci (0-18 bodů)
3. Kompetence v anglickém jazyce (0-9 bodů)
4. Porozumění odbornému textu a jeho analýza (0-12 bodů)

Celkový možný počet bodů: 57

Pro splnění kritérií přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout minimálně 34 bodů.

Počet uchazečů přijímaných v Akademickém roce 2024/25 je: 6

Odvolání

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info